...םדה לש רתי תוישירק ואר

  2001 טוסוגוא
DVT ענומ ןומיל ץימ
ץימ תייתש ןפי היוגאנ Tokai Gakuen University-מ םירקוח ירבדל
םתעדל .םדה תמירז תא ץיאהלו DVT-ל ןוכיס ןיטקהל היושע ןומיל
ןומיל לונפילופו ןומילה תצמוח וניה ךכל םרוגה םירקוחה לש
םיצילממ םירקוחה .ןומילה ץימב םייוצמ רשא (Lemon Polyphenol)
.תועש 5-ל תחא ןומיל ץימ סוכ םיעסונל וקפסי הפועתה תורבחש

The Times


2002 ראורבפ
םייטילורטקלא תואקשמ
ןמזב םד ישירק לש םתורצוויהל ןוכיס ןיטקהל ךרד אצמ ןפיב רקחמ
תואקשמ תותשל םיסטל םיעיצמ םירקוחה .םיכורא םיקחרמל תוסיט
.תומימחפ וא םיטילורטקלא םיליכמה
תוכורא תוסיטב (Dehydration) תושבייתהל יוכיסה םירקוחה תעדל
םירקוחה .םיילגרב םד-ישירקל תמרוגו DVT-ל ןוכיס הריבגמ תוכורא
ןזאמ הרימשל תומימחפו םיטילורטקלא לש בוליש ףידעש םינייצמ
.ףוגב םילזונה

Journal of American Medical Association


2004 רבמבונ
םיסטה רובע לונגונקיפ
ןיפוניז תליטנ יכ הליג הינמרג University of Muenster-ב רקחמ
DVT ינפמ ןגמ ,ליבגנזו לונגונקיפ בלשמ רשא רצומ ,(Zinopin)
.םילודג םיקחרמל העיסנב תורושקה תויעבו

ובצלפ וא לונגונקיפ ףסות ולביק רשא שיא 169 ופתתשה רקחמב
דגנ לונגונקיפבש תלעותה תא םיסחיימ םירקוחה .יארקאב (המד)
הגילז ענומו םדה-ילכ תונפד תא קזחמ אוהש ךכב DVT תורצוויה
ןמזב הובגה ריוואה ץחלמ האצותכ תוכומסה תומקרה לא םהמ
.סוטמב תוהשה

Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis


2006 סרמ
םיקיזמ סוטמב ןצמחב רוסחמו דורי ריווא ץחל
םיעסונה תא םינכסמ סוטמב ריווא ץחל לשו ןצמח לש תוכומנ תומר
וא תועש 5 תב הסיט ךלהמב DVT/םיימינפ םד-ילכב הזובמורטב
וושיה רשא דנלוה Leiden University-ב םירקוח ירבדל תאז ,רתוי
ןמזב ,ינפל םיאירב םישנא 71-ב םד-ישירקל םינמס לש םיזוכיר ןיב
.הסיטה רחאל דיימו
הסיט ןיב רשוקה קיודמה הלועפה ןונגנמ והמ וליג םרט םירקוחה
םיהובג השירקה ינמסש ררבתה .םד-ישירק לש םתורצוויהל תכשוממ
.עונלוק תיבב ההז ןמז םיבשויה םיפוצ תמועל ,םיסטה ולא ברקב רתוי
ידמ רתוי תותשל אלו העגרה תופורת לוטיל אלש םיסטל םיצעיימ םה
.DVT-ל ןוכיס ןיטקהל ידכ ,הסיטה ןמזב םיילוהוכלא תואקשמ

Heart Healthcenters Online


2007 ינוי
הסיטה ןמז םע לדג DVT-ל ןוכיסה
תוקלל ןוכיסה יכ הזרכהב אצי (WHO) ימלועה תואירבה ןוגריא
- (Venous Thromboembolism - VTE) ידירו םזילובמאובמורתב
.העונת אלל תועש 4 רחאל הלוע ,הסיט ןמזב - DVT-ל ףסונ םש
םיכומנ םישנא ,םינמש םישנא ,תורצק תוסיטב הברה םיסטה ולא םג
ולאו העינמ יעצמאב תושמתשמ רשא םישנ ,דאמ םיהובג וא דאמ
.VTE-ל ןוכיס רתיב םייוצמ םד תוערפה ושריש
,תבכרב םיעסונל םג ןוכנ אלא ,סוטמב הסיטל לבגומ וניא הז ןוכיס
.העונת אלל םיבשוי רשא ,תינוכמב וא סובוטואב

ND


2006 טסוגוא
DVT דגנ ליעי טושפ םד-ללדמ
תוקירז הדנק וירטנוא McMaster University ירקוח לש םהירבדל
תופורת ומכ הדימ התואב תוליעי (Heparin) ןירפה םדה ללדמ לש
.DVT-ב לופטל הברהב תורקי

JAMA


2008 יאמ
קומע דירו תקקפל רושק ריווא םוהיז
...רקחמ


2008 ילוי
DVT-ל ןוכיס רתיב םיעסונ
ןכא םיכורא םיקחרמל םיעסונ יכ תששאמ םימדוק םירקחמ לש הקירס
םיילגרב םייח ינכסמ םד ישירקל ,3 יפ דע רועישב ,ןוכיס רתיב םינותנ
הז ןוכיס לדג ךראתמ עסמהש לככו םיעסונ םניאש םישנאל האוושהב
.הסיט/העיסנ לש תופסונ םייתעש לכל 18%-ב
רשאו הרובחת יעצמא לש ןווגמב ועסנש שיא 4,055 ופתתשה רקחמב
.DVT-ב וקל

Annals of Internal Medicine


2008 טסוגוא
לרגודיפולק לש השירק תדגונ הבוגת לע עיפשמ ןושיע
וליג ב"הרא Sinai Center for Thrombosis Research-מ םירקוח
לופיטל השירק תדגונ תויבוגת רתי ילעב םניה םינשעמ רשא םישנא יכ
םניאש םישנא רשאמ (Clopidogrel) לרגודיפולק הפורתה תועצמאב
.הסיט לש םייתעש לכל 26%-ב - םינשעמ

Journal of the American College of Cardiology