?רתי תוישירק יהמ
ארקנ רשא םומיד תריצע ךילהתב םומידה קספנ עצפנ ףוגה רשאכ
םד-שירק תורצוויה הניה האצותה .(Hemostasis) סיזטסומה
.םדה ילכב העיגפה םוקממ םדה תמירז תא םסוחה (Blood Clot)
םע בולישב םילעופה םדב םייוצמה םינובלח םיפתתשמ הז ךילהתב
.תיזיפ המיסח םירצויו םדה-תויסט
וניה (Coagulation) השרקה ארקנה םדה-שירק תורצוויה ךילהת
.םד-ןדבוא תעינמל ינויח

ורצוויש רוסא ףוגה יבחרב םד-ילכב םדה תמירז לש ילמרונ בצמב
תומקרל ןוזמהו ןצמחה תעגה תא עונמל םילולע רשא ,םד-ישירק
הזובמורט/תקקפ ארקנ םד-ילכב רצונה םד שירק .ךכ לשב ןתומו
.(Thrombosis)

...חתפתהל םילולע םד-שירקמ התאצותכ
.(Phlebitis) םידירו תקלד
.םיילגרה לש ןותחתה םקלחב (Ulcers) םיביכ

היצלוגוקרפיה/רתי תוישירק הנוכמ שירקהל םדה לש רתי תייטנ
.תנכוסמ תויהל הלולעש העפות ,(Hypercoagulation)
 
רתי תוישירקב ןוכיסה
םד םיאשונה םד ילכב םיילמרונ יתלב םד-ישירק םירצונ םיתיעל
.(Thrombus) קיקפ ארקנ םד-ילכב רצונה הזכ םד-שירק .בלל

...םה ךכ בקע םיירשפא םינוכיס
.(Lungs) תואירב רצעיהלו םדה ילכב דודנל לולע קיקפ
.(Pulmonary Embolus) יתאיר ףיחסת ארקנ הזכ םד-שירק  
.םייח תנכס תווהל לולעו תואירל םד תעגה ענומ אוה  
.ץבשל םורגל לולע חומב םד-ילכ םסוח רשא םד-שירק
.בל-ףקתהל םורגל לולע (םיילילכ) בלה לש םד ילכב םד-שירק
.(Miscarriage) הלפהל םורגל לולע םד-שירק
  םימרוג
וב םנשי (םדה-תשירק ךילהתב םיעייסמה) םדב םינובלחל ףסונב
,C ןובלח ומכ ,םד-תשירק עונמל וניה םדיקפת רשא םינובלח
םה ילמרונ בצמב .(Antithrombin III) ןיבמורת-יטנאו S ןובלח
רשאכ םדה ילכב םד שירק תורצוויה עונמל ידכ םייד םיקזח
.(DVT) םיימינפ םד-ילכב הזובמורט ואר .שורד וניא רבדה

-ילכב םימיוסמ ןוכיס ימרוג םימייק רשאכ וא/ו םימיוסמ םיבצמב
...םיללוכ ולא םיבצמ שירקהל לולע םדה ,םדה

.חותינ רחאל
.ןטרס תלחמ תעב
.ןוירה ןמזב
.בכר-ילכ/סוטמב תכשוממ הבישי
.הטימב דאמ הכורא תוהש
.ןוירה תעינמל תולולגב שומיש

.םד-ישירק חתפל תיתשרות הייטנ םע ודלונ םישנאהמ קלח
.יוארכ דקפתמ וניאש C ןובלח אוה םשאה םירקמה תיברמב
ןדייל םרוג וא (APC Resistance) APC תדוגנת ארקנ הז בצמ  
.(Factor V Leiden)  
C ןובלח רוציב טועימ בקע רתי תוישירק תמרגנ םירחא םירקמב
...םינוכמ ולא םיבצמ .ףוגב S ןובלח וא  
וא (Protein C Deficiency) C ןובלחב רוסחמ  
,(Protein S Deficiency) S ןובלחב רוסחמ  
.רסחה ןובלחל םאתהב  
.III ןיבמורת-יטנאב רוסחמ םייק םישנאה טועימב  
.םמד לש רתי תוישירק רצויה ,ןובלח ףדועמ לבוס םישנאהמ קלח
.(Lupus Anticoagulant) 'סופול השירק דגונ' ארקנ הז ןובלח  

...ןה םדה לש רתי-תוישירקל םורגל תולולעש תויתכרעמ תולחמ

.(Sickle Cell Anemia) תישמרח הימנא
.(Thalassemia) הימסלת
.תרכוס
.(Lupus) תבאז
.(Congenital Heart Disease) תדלומ בל תלחמ
.(Polycythemia Rubra Vera) תומודא םד-תוירודכ יוביר
  הייעבה םויק תומיא
רתי תוישירק תייעב םויקל דשחה תא קזחל םייושע םיאבה םיאנתה
...םדה לש
וא םדה לש רתי תוישירקמ םילבוסה החפשמ יבורק שי קדבנל
.תילמרונ יתלב תוישירקמ  
.ריעצ ותויהב גירח םד-שירקמ לבס קדבנה
הלטנש ןמזב וא הנוירה תעב םד-ישירקמ הלבס תקדבנה
.ןוירה תעינמל תולולג  
.תורבסומ יתלב ,תולפה רפסמ הל ויה
  תוקידבו ןוחביא
קדבנה לש יאופרה ורבע תריקס ,תינפוג הקידב בלשי ןוחביאה
...תוללוכ רשא םד-תוקידבו
.III ןיבמורת יטנא
.סופול השירק דגונ
.APC תדוגנת
.C ןובלח
.S ןובלח

.הכלהכ םידקפתמ ולא םינובלח םא םג וארי הקידבה תואצות
  לופיט
.שירקהל הייטנ תוניטקמה םד לולידל תובר תופורת תומייק
...םימיוסמ םיבצמב ולא תופורת ולטיש יד םישנאהמ קלח רובע
.חותינ רחאל תוששואתהב ,םילוח-תיבב םיהושה ולא
.תינוכמב תועיסנב/תוסיטב ךשוממ ןמז םיאצמנה ולא
.ןוירה ןמזב םישנ

ךשמב ולא תופורת לוטיל וכרטצי רתי תוישירקמ םילבוסה ראש
.םהייח ימי לכ

...םיללכנ םד לולידל תופורתה ןיב
.ןיריפסא .(Heparin) ןירפה .(Coumadin) ןידאמוק
  לופיטל יאוול תועפות
.ליגרהמ תולק רתיב םימומידל םורגל תולולע םדה לולידל תופורת
ןמז םד תותשי אוה עצפנ םד תללדמ הפורת לטונה םדא רשאכ
.וז הפורת לטונ וניאש םדא רשאמ רתוי בר
  בקעמ תוקידב
,אפור ידי-לע בקעמב תויהל ךרטצי םדה לולידל תופורת לטונה םדא
חקולש ןמזה תא תדדומ הקידבה .PT/השירק ןמז תקידב וב עצביש
.הפורתה תלועפ ביטל דדמ הווהת הקידבה תאצות .שירקהל םדל
.תוינש 13.5-ל 11 ןיב תוענ תוילמרונ הקידב תואצות

...לע עיבצהל תולולע תוגירח תואצות
.(Bile Duct Obstruction) הרמה תוליבומ תוירוניצב המיסח
.(Cirrhosis) תמחש
םד-ילכב תטשופמ תקקפ/תטשופמ תילכ ךות השירק
.(Disseminated Intravascular Coagulation - DIC)  
.(Hepatitis) דבכ תקלד
.(Malabsorption) םייעמב ןוזמ לש היוקל תגיפס
.K ןימטיוב רוסחמ
.ןידאמוק ומכ ,םד תללדמ הפורתב לופיט
.VII רוטקפ/םרוגב רוסחמ
.X רוטקפ/םרוגב רוסחמ
.(Prothrombin :ןיבמורתורפ) II רוטקפ/םרוגב רוסחמ
.V רוטקפ/םרוגב רוסחמ
.(Fibrinogen :ןגונירביפ) I רוטקפ/םרוגב רוסחמ

הפורתה תעפשה תא שילחהל וא ריבגהל תולולע תופסונ תופורת
תושדח תופורת תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל שי ןכלו-.םד לולידל
.םינימטיוו (םשרמ אלל תופורת ללוכ)

ןוויכ דבלב םד לולידל תופורת לש םיוסמ גוס לוטיל ןוירהב םישנ לע
.קוניתב םידלומ םימגפל םורגל םילולע םירחא םיגוסש
םיקומע/םיימינפ םד-ילכב הזובמורט/תקקפ
Deep Vein Thrombosis - DVT

םדא רשאכ תשחרתמ (DVT) םיימינפ םד-ילכב הזובמורט/תקקפ
תוסיט תעב םישחרתמ ולא םיבצמ .העונת רסוחב ךשוממ ןמז אצמנ
,תועש רפסמ ךשמב בכרב העיסנ וא (ב"הראל ומכ) םיכורא םיקחרמל
.תינלטק תויהל הלולע וז הזובמורט .תומצעה ץוליחו הזוזת תלוכי אלל

(Economy Class) תלזומה הקלחמב תוסיטב דחוימב ץופנ רבדה

תלוכי אלל טעמכ םיצוחל םיעסונה םיבשוי הב
םג םרות סוטמב ךומנה ריוואה ץחל .העונת
העידה .סוטמה יעסונ םינותנ וב ןוכיסל אוה
אוה DVT-ל ירקיעה םרוגה יכ איה תחוורה
.הז ךומנ ריווא ץחל

...םייוצמ DVT-ל דחוימב ההובג ןוכיס תמרב
חתפל םיטונה םישנא
.םד-ישירק   
.םישישק
.םד-ילכו בל תולחמב םילוחה

,הסיט תעב ןיריפסא ומכ םד-ללדמב שומיש לע ץילמהל יושע אפורה
.הבורמ הייתשו תינפוג תוליעפ םג ומכ

...תושדח - םדה לש רתי תוישירק ואר