:תילמרונ ןרופיצ
הדורוו לגרל הדומצ הניא איה וב םוקמב הריהב הליגר ןרופיצ
(מ"מ 1 -כ) םיקד ןרופיצה ינפ .רועל הדומצ איה וב םוקמב
.םידדצב לק רומיק ילעבו םיקלחו

המודה ,(Keratin) ןיטארק יורקה ינרק רמוחמ היושע ןרופיצה
,ןרופיצב רתוי השק אוה .רועהו רעישה םייושע ונממ רמוחל
.וב הכומנה םימה תלוכת ללגב
,םדה-ילכ לע ןגהל אוה ירקיעה הדיקפתו טעמ השימג ןרופיצה
.היתחת תומצעהו םיבצעה

 
ןרופיצ תחימצו םויב מ"מ 0.1 בצקב תוחמוצ םיינרופיצה
.םישדוח 9 דע ךשמיהל היושע השדח (Toenail) לגר
 
,(Matrix) הצירטמהמ תחמוצ לגרה ןרופיצ
.(Cuticle) ינרקה רועל תחתמ הייוצמה
םורגל הלולע הז רוזיאב איהש הערפה לכ
.ןרופיצה לש תילמרונ יתלב החימצל
חומצל הלולע איה ,החוטשו הקלח תויהל תויהל םוקמב
הנוש עבצ ,םיעקש ,םיצירח ,םיספ הבו וחתפתיו ,הלעמ
.התובעתה ךות וא

:תינרדוח ןרופיצל םימרוגה
...תאצות תויהל הלולע ,(הביאכמ) תינרדוח ןרופיצ
.תאצמנ איה וב עצמה רובע ידמ הבחר ןרופיצ
.ףטועה רועה לש רתי תחימצ .הלש רתי רומיק
.לענה דגנכ ץחל(*) .ידמ םיקודה םיברג
.השרות .ידמ תוכומס תועבצא

ןרופיצה ינפ תרוצ יונישל םורגל םילולע םוהיז וא העיצפ
.תינרדוח ןרופיצ תוחתפתהל םורתלו  

םילולע ,ןרופיצה תוניפב ידמ קומע ךותיח וא רתי רוציק
.החימצה לולסמ ךרואל רועה תטיבצל םורגל  

הכישממה ,הדח הטילב ,ןרופיצה תזיזג רחאל ,תרתונ םיתיעל
.רועה ךות לא תחתפתמו  

ןהובה לע ילמרונ וניאש ץחל רצונ הכילהה ןמזבש הרוק (*)
.הלעמ יפלכ ןהובה ידצמ רועה תפיחד ךות ,(Big toe)  
.(Flat feet) תוחוטש םיילגרמ םילבוסל דחוימב הרוק רבדה  

ןברוד י"ע םרגיהל םג הלולע לגרה ןרופיצ לש רתי רומיק
.ןרופיצל תחתמ םצע תטילב - םצעה  


:םימוטפמיס
ץחלה .רתויב הביאכמ תויהל םיתיעל הלולע תינרדוח ןרופיצ
.הז באכ רימחהל לולע רתויב שלחה   

רבד לש ופוסבו קולדו םודא תויהל לולע ןרופיצה ביבס רועה
.(Paronychia) תינורכ תקלדומ תינרדוח ןרופיצ חתפתהל הלולע   
.הלגומ ףאו םד ריגהלו המח תויהל הלולע ןהובה   
.ער חיר העפותל תוולתהל לולע םימיוסמ םירקמב   

םתומלעהל הווקתב ,ולא תועפותמ םימלעתמ םיבר םירקמב   
.הרוק וניאש רבד ,ןמזה ךשמב   
!עוגנה ןרופיצה קלח תא ריסהל שי םוהיזה תייעב ןורתפל   


:לופיט
ידי-לע הייעבב לפטל ןתינ ,תמהוזמ הניא עבצאה םהב םירקמב
קיחרהל רוזעיו רועה תא ךכרי רבדה .םימח םימב לגרה תיירשה
.ינרדוחה ןרופיצה קלח תא

.התרמחהל םימרוג םמצעב הייעבב לפטל םיסנמה םישנאה תיברמ
ינרדוחה ןרופיצה קלח תרסה םע קר ומייתסי םוהיזהו יוריגה
.(הלגומ האלמ רוע תוחיפנ) הסרומה זוקינו

החמומה אפורהו ימוקמ (המדרה רמוח) שחלאמב לפוטת לגרה
תיראש לכו עוגנה קלחה תא קיחרי (Podiatrist) םיילגר תויעבל
.לגרב הרתונש
 

?תידימת וא תיערא הרסה
תינרדוחה ןרופיצה תייעבל ןוכנה ןורתפה
יערא לופיטב םא ןיב ,עגנה תרסה אוה
.ידימת וא
 
אפורהש יאדוול בורק ,ןושארה הרקמה הז רשאכ
.ןרופיצה תחימצ רחא בקעמו תיערא הרסה לע ץילמי
.תואיכ חומצל ךישמת איהש ןכתי

רפסמ ונכתי (תכשמתמ) תינורכ הייעבה רשאכ
יוקלה ןרופיצה קלח תעינמ ידי-לע ,לופיטל תויורשפא
חיטבהל ןתינ אלש ,איה הייעבה .חומצלו ךישמהלמ
.החימצה ךשמה יא תא

ןרופיצב רבודמ רשאכ תירשפא הניא תידימת הרסה
ידיב היהית הז הרקמב הטלחהה .תקלדומ הביבסב
.תקלדה תמצועל םאתהב החמומה ידיב

.חותינ ידי-לע ,ימיכ ןפואב השעי ידימת לופיט
םדוק ,תלפוטמה עבצאה שחלואת םירקמה ינשב
.יתייעבה ןרופיצה קלח תרסהל

תא סורהיש ,ימיכ רמוח רדחוי ימיכ לופיטב
.התבירצב ,השרוש תא ונייהד ,ןרופיצה תצירטמ
,(Phenol) לונפ םניה ךכל םיצופנה הבירצה ירמוח
.לוהוכלא וא תילוברק הצמוח ונייהד

יוכיסהו ביאכמ וניא טעמכ ,חוטבו ריהמ ךילהתה
ביבס רועב הנטק היווכ ןכתית .ןטק םיכוביסל
.תלפוטמה ןרופיצה
.תילמרונ העפות איה לפוטמה רוזיאהמ הנטק הפילד
עייסת ,םויב םיימעפ ,םימימח םימב לגרה ףכ תליבט
.םוקמה ןויקנ לע רומשל

קלחהש ךכ ,ןרופיצה לש תיקלח הרסה םג ןכתית
לש שדחמ תורצוויהל יוכיסהו רתוי קד היהי רתונה
.רתויב ןטק היהי תינרדוח ןרופיצ
ןרופיצה לש האלמ הרסהב ךרוצ היהיש םג ןכתי
.רועב םוקמה יוסיכו

היהי תינרדוחה ןרופיצה תייעבל יחותינ ןורתפ
,הדימה לע רתי לודג ןרופיצ התוא רוע רשאכ ,ףידע
.באכל םרותה רבד

םג קחרוי תיתייעבה ןרופיצה תרגסמ םע דבב דב
רבוחיש שדחה רועה .הדימה לע רתי חמצש רועה
רחאל םילחי םירפת תועצמאב ןרופיצה סיסב םע
.םייעובשכ
שבוי לע רומשל ךרוצ היהי םירפתה תרסהל דע
,םיבאכ ךוכישל הפורת ןתנית ךרוצה תדימב .לגרה
.ללכ-ךרדב ,םישק םניא רשא
 


ילגנא חלמ סמוה םהב ,םימח םימב לגרה תליבט לולכי לופיטה
.עובש ךשמב ,םויב םיימעפ ,(Epsom salt)
.הקיטויביטנא תליטנ לע תורוהל םג יושע אפורה

,ןגטנר םוליצב ךרוצ היהי ,תכשוממ התייה תקלדה םהב םירקמב
.ועגפנ אל ןהובה תומצעש אדוול ידכ


:העינמ
לש תיטנג רתי תורימק וניא תינרדוחה ןרופיצל םרוגה רשאכ
םייושע ,םיחונ םייברגב שומישו תוחוורמ םיילענ תליענ ,ןרופיצה
.העפותה תא עונמל

םידח םיירפסמב שמתשהל שי לגרה ףכ ינרופיצ ךותיח תעב
.הריצפ תועצמאב ,ורתונש תוטילב ףוישו רשי ךותיח לע דיפקהלו
!תוניפב ךותיחה תא קימעהל ןיא

ץחלל תמרוגה ,החוטש לגר ףכב ץוענ הייעבה רוקמ רשאכ
החמומהמ לבקל ןתינ ,תיתייעבה ןרופיצה לע ילמרונ יתלב
.הכילהה תעב לגרה ףכ תעונת תא ןקתיש רזיבאל םשרמ


:תינרופיצ תתה םצעה ןברוד
הטילב איה (Subungual Exostosis) תינרופיצ תתה םצעה ןברוד
.ןרופיצל תחתמש םצעהמ תרקדזמה (Spur)
הרקמבכ) העיצפ וא ינורכ יוריג תויהל לולע וזכ הטילבל םרוגה
.(ןהובה לע ץפח תליפנ לש

ידיצ .תתוועמ הרוצ תלעבו הבועמ בורל ןברודל לעמש ןרופיצה
ךומסה רועה לע ץוחלל ,םינפ יפלכ רמקתהל םילולע ןרופיצה
.תינרדוח ןרופיצל םורגלו
.ןגטנר םוליצ תועצמאב השעי ןברודה רותיא

הליעומ הניא ,הבגומ ןהובה רוזיא ןהב ,םיילענ תליענ רשאכ
.חותינב ךרוצ היהש יאדוול בורק ,באכה ךוכישל


:תואירבה יארכ םיינרופיצ
עיבצהלו יללכה תואירבה בצמ לע דיעהל יושע םיינרופיצה בצמ
.תואירבו םיידי ינרופיצ :ואר .תורחא תוינפוג תויעב לע
,הנוזת תויעב לע עיבצהל םילולע ,עבצב יונישו תוכירפ ,םיוק
.תויתכרעמ תולחמ לעו תופורת תליטנל הבוגת לע

לש יתיירטפ םוהיז לע םג עיבצהל תולולע ולא תויוניקת יא
תויהל םילולע ןרופיצה לש ראתמה יוקב םייוניש .המצע ןרופיצה
.תואיר וא בל תויעב לש האצות
םד תמירז בקע םרגיהל לולע םיילגרה תועבצא תוצקב םיבאכ
.םיבצעה לש הכלוה תויעב וא היוקל


:םוכיס
לע הרימשו תובר תוינפוג תויוליעפל םדקומ יאנת הווהמ הכילה
םיילענ תליענ אוה רבדה שוריפ .ךכ םשל תינויח םיילגרה תואירב
.החמומ אפורל ןמזב היינפו םיילגרב תואנ לופיט ,תומיאתמ