4 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה
Insomnia - News 4

יעמה יקדייחו הניש ןדבוא
תוירולקה תכירצו הנישב רוסחמ
םיקתוממ תואקשמו הנישה רוציק
דבכה ןטרסו הניש תוערפה
םיכרד תנואתו הרצק הניש
שישקב ילטנמ רשוכל םונמינ
(1) םישישקב הניש תוערפה
(2) םישישקב הניש תוערפה
םירגובמב המתסאו הניש ידודנ
(2) יביטנגוק יוקילו הניש
סרטס תעיגפו הקיטויבהרפ
(1) לקשמב הילעו העורג הניש
הבוט השגרהל הבוט הניש
הניש ידודנמ הגופהל הדנגוושא
(3) הניש תוערפה
םינמשב הניש רפשמ הפק
ךריב רבשו הניש תולולג
םילעופ םניא םיבאכ יככשמ
דשה ןטרס תודרושל י'צ יאט
הנישב ודבועש תונורכזה חונעיפ
הנישה תוכיאב תעגופ תודידב
(2) לקשמב היילעו הנישב רוסחמ
םיבאכל דגנ הבוט הנישו D 'טיו
תושגר ההקמ תשבושמ הניש
(2) תשבושמ הניש תעפשה
(1) ןושיל רזוע ןינוטלמ
הנישה הטימב דמחמ תייח
הנישל הליעומ היוס
(1) יחומ ץבשו העוטק הניש
האירב הנוזת
תירלוקאמ תונוונתהו הניש
הניש ידמ טעמו ידמ רתוי אל
הנישו בוחרה תרואת
םירגובמל הובג ןובלח תטאיד
חומב ןבלה רמוחהו הניש ידודנ
תחפומ חומ חפנו הניש תויעב
בוטה לורטסלוכהו הניש תעינמ
(2) םד ץחל דירומ ןינוטלמ
(1) באכל תוליבסו הניש תערפה
(1) ןורכיזל תינויח REM תנש
תוריעהו הנישה ,הרואתה עבצ
(2) ןורכיז תרפשמ הניש דציכ
תונקדזהו הניש 'נ ,רבעמה ליג
הניש דדועמ ןיאזק טזילורדיה
(2) יחומ ץבשו הניש תוערפה
(3) םירבשל ןוכיסו ןינוטלמ
(3) ןורכיזב תעגופ הניש תעינמ
(2) ינורכ באכ תאפרמ הניש
םיקרועה תשרטו העורג הניש
הנישב תומגופ SSRI תופורת


...הניש ידודנ/תוערפה ואר
...1 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה
...2 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה
...3 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה


המלשה - 2015 רבמבונ
םילבוסה םידלי לע לקמו ןושיל רזוע ןינוטלמ
(1) תיפוטא רוע תקלדמ

םירשאמ ןווייט הפייט National Taiwan University ירקוח
לופיטל ליעיו חוטב אוה (Melatonin) ןינוטלמ ףסות יכ
םילבוסה םידלי לע לקמו (Sleep Problems) הניש תויעבב
סיטיטמרדוריונ/רועה לש המתסא/תיפוטא רוע תקלדמ
.(Atopic Dermatitis)
הנש ינב םידלי 48 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב
תברועמה ,תיפוטא רוע תקלדמ םילבוסה ,םינש 18 דע
.ףוגה חטש ינפמ 5% תוחפלב
האלמ תונריעמ) יוהישה ןמז תא רציק ןינוטלמב שומישה
.(המד) ובצלפל האוושהב ,תוקד 21.4-ב (האלמ הניש דע

JAMA Pediatrics


2015 רבמצד
ןושיל תרזוע הטימב דמחמ תייח
רשא ולא יכ אצמ ב"הרא הנוזירא Mayo Clinic-ברקחמ
וא הטימל תולעל םהלש (Pets) דמחמה תייחל םישרמ
.(Sleep) הנישל ךכב םיליעומ הנישה רדחב הלילב ןושיל

בורק :םייח ילעב יבהוא לש המוא איה ב'הרא
,דמחמ תייחב םיקיזחמ תיבה יקשממ 65%-ל
.םילותחו םיבלכ םה רתויב םיצופנה

תאופרל זכרמב ולפוטש םילפוטמ 150 וללכנ רקחמב
וחוויד םהמ ,(Center for Sleep Medicine) הנישה
רקיעב ,תחא דמחמ תייח תוחפל םתולעבב יכ שיא 74
.םילותחו םיבלכ
דמחמה תייח תואצמיה יכ וחוויד םילפוטמה תיברמ
תייח יכ ורסמ םירחאו העיגר םהב הרשמ םתטימב
.םתוא תממחמ דמחמה

Mayo Clinic Proceedings


2016 ראוני
הנישל הליעומ היוס
...ירקוח


2016 ראוני
(1) ץבשל ןוכיס הלידגמ הפורט הניש
...םישישק


2016 ראוני
הנישה תוכיא תא תרפשמ האירב הנוזת
קרוי וינ Columbia University Medical Center-ב רקחמ
תעפשומ (Sleep Quality) הנישה תוכיאש אצמ ב"הרא
.ךרצנה ןוזמהמ

(Saturated Fat) יוור ןמוש תריתעו (Fiber) םיביס תלד הנוזת
הוולמו תמקשמ תוחפ ,רתוי הלק הנישל הרושק (Sugar) רכוסו
.רתוי תובר תויוררועתהב
(Sleep Disorders) הניש תוערפה עונמל ידכ ,םירקוחה ירבדל

.רכוסו יוור ןמוש תכירצמ ענמיהלו םיביס יד ךורצל שי
תוקרי ,תוריפ תכירצ תלדגה לע םיצילממ םיצילממ םירקוחה
תונוזמ לש םתכירצ תנטקהו (Whole Grains) םיאלמ םינגדו
.(Processed Foods) םידבועמ
תויעב אלל ,םינש 45 דע 30 ינב םירגובמ 26 ופתתשה רקחמב
.הניש תדבעמב םימי 5 ךשמב ונשיש הניש

Journal of Clinical Sleep Medicine


2016 ראורבפ
תירלוקאמ תונוונתהו הניש יסופד
,Northern California Retina Vitreous Associates ירקוח
הניש ידמ רתוי יכ ואצמ ב"הרא הינרופילק Mountain View
.(Retinal Problems) תיתשר תויעבל הרושק תויהל הלולע

היולתה תירלוקאמ תונוונתהמ םילבוסה םירגובמ םילפוטמ
ואצמנ (Age Related Macular Degeneration/AMD) ליגב
ירלוקאמ ןווינלו הלילב תועש 8 לעמ הנישל ןוכיס רתיב
תתב :םילפוטמהמ קלחב תיתועמשמ הדיריל םרוגה ,שבי
.Geographic Atrophy הנוכמה הצובק

ךשמ .םינש 63 עצוממ ליג ינב שיא 500 ופתתשה רקחמב
.תועש 7.97 היה AMD אלל םילפוטמ לש עצוממה הנישה
עיגהש רתוי לודג תועש רפסמ אצמנ AMD-מ םילבוסב
רתוי לודג רועישל םירקוחה םיסחיימ םתוא ,תועש 9 דע
.(Depression) ןואכיד ירקמ לש

Retina


2016 סרמ
הניש ידמ טעמ וא ידמ רתוי אל
,הניש ידמ טעמ וא ידמ רתוי יכ אצמ ינאווייט-יגברונ רקחמ
םימיוסמ םיגוסל ,36% רועישב ,ןוכיס רתיב םיכורכ םהינש
,(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחמ לש
.(Elderly) םישישקו (Women) םישנ ןוכיסב םינותנ דחוימב

וא (36%) תועש 4-מ תוחפ םינשי רשא םישנאב רבודמ
םיגוסל ןוכיס רתיב םינותנה (53%) תועש 8-מ רתוי
,(Coronary Heart Disease) תילילכ בל תלחמ לש םימיוסמ
/הביצי יתלב סירוטקפ הניגנאו (Heart Attack) בל ףקתה ומכ
.(Unstable Angina Pectoris) הביצי אל הזח/בל תקועת
תוקידב ורבעש ןאווייטמ שיא 392,164 ופתתשה רקחמב
הלחממ התומתל ןוכיסה .2011-ו 1998 םינשה ןיב תואירב
.הלעמו 65 ינבב רתוי ההובג טעמ היה תירלוקסו-וידרק
.הלעמו 65 ינבב רתוי

International Journal of Cardiology


2016 סרמ
הנישה לע העיפשמ בוחר תרואת
וליג ב"הרא הינרופילק Stanford University-ב םירקוח
שי הלילב ידמ הבר (Street Lighting) בוחר תרואתל יכ
.םויה ידוקפית לעו הנישה ילגרה לע הלודג העפשה
.שיא 15,863 ופתתשה ,2009 דע 2002-מ ךשמנש ,רקחמב
עצוממב ונשי הקזח הרואתל ופשחנש םישנא םירקוחה ירבדל
רשא םישנא ונשיש תוקד 412-ל האוושהב הלילב תוקד 402
.(Low Light Exposure) הכומנ הרואתל ופשחנ

תוינונשיל םג הרושק האצמנ הלילב הקזח הרואתל הפישח
שובישלו (Daytime Sleepiness) םויה תועשב תרבגומ
תועיבש-יאו (Circadian Rhythm Disorder) הממיה בצקמ
.התוכיאו הנישה תומכמ ןוצר

2016 Ann. Meeting (AAN) Am. Academy of Neurology


2016 סרמ
םירגובמל תרזוע הובג ןובלח תטאיד תרזעב לקשמב הדירי
רתוי בוט ןושיל
ופתתשה וב ,ב"הרא הנאידניא Purdue University-ב רקחמ
םירגובמש הליג ,תועובש 16 ךשמנ רשאו םינמש םישנא 44
םילבוס רשא וא (Overweight) רתי לקשמ ילעב
הנוזת תועצמאב לקשמב םידרוי רשא (Obese) רתי תנמשהמ
רתוי בוט ןושיל םיטונ (High-Protein Diet) םינובלח תריתע

American Journal of Clinical Nutrition


2016 לירפא
חומב ןבלה רמוחהו הניש ידודנ
ונחב ןיס Guangdong Provincial People's Hospital ירקוח
(White Matter) ןבלה רמוחהו הניש ידודנ ןיב רשקה תא

.חומב םינוש םירוזיא ןיב רשקמה ,(Brain) חומב
םישנא 30-ו הניש ידודנמ םילבוסה שיא 23 ופתתשה רקחמב
חומה לש MRI תקירס ורבע םלוכ .תרוקיב תצובקכ םיאירב
.(DTI) ןבלה רמוחב םימה תועונת תא םירטנמ הב הטישב

הדירי הנשי הניש ידודנמ םילבוסה ולא לש םחומב יכ אצמנ
ודיצב םימיוסמ םיקלחב ןבלה רמוחה תומלשב תיתועמשמ
בושח דיקפת שי ול ,(Thalamus) סומלתבו חומה לש ינמיה
םיברועמ ןעגפנש ןבלה רמוחה ילולסמ .הנישה דוקפיתב
דוקפיתה ,(Wakefulness) תוריעה ,(Sleep) הנישה תוסיווב
ירוטומירוסנסה דוקפיתבו (Cognitive Function) יביטנגוקה
.(Sensorimotor Function)

Radiology


2016 לירפא
תחפומ חומ חפנל תורושק הניש תויעב
אצמ ב"הרא קרוי וינ Columbia University-ב בחרנ רקחמ
(Older Adults) םישישקב (Sleep Problems) הניש תויעבש
.(Reduced Brain Volume) תחפומ חומ חפנל תורושק
ךשמב תוינונשיו (Long Sleep Duration) הכורא הניש יכ אצמנ
תחפומ חומ חפנל םירושק (Daytime Sleepiness) םויה
רמוחה לש תחפונ חפנו (Entorhinal Cortex) חומה תפילקב
.המאתהב ,(Gray Matter) רופאה
.םינש 65-מ רתוי ינב שיא 501 ופתתשה רקחמב

2016 Ann. Meeting (AAN) Am. Academy of Neurology


2016 לירפא
בוטה לורטסלוכה תומכ תא הדירומ הניש תעינמ
ופתתשה וב ,דנלניפ Uni. of Helsinki-ב יתדבעמ רקחמ
העפשה שי הניש תעינמל יכ אצמ ,םימי 5 ךשמנו שיא 21
םינגב םימרגנ רשא םייוניש ללגב לורטסלוכה לע תילילש
(Cholesterol) לורטסלוכה תומר תוסיול םיארחאה (Genes)
תשרט תמרגנ ךכו תונטק (HDL) בוטה לורטסלוכה תומרו
הנישב רוסחמ עודמ הביסה וזו (Atherosclerosis) םיקרועה
.(Cardiovascular D.) תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס לידגמ

Scientific Reports


2016 יאמ
(2) םישישקב ,ותוא בציימו םד ץחל דירומ ןינוטלמ
יתלבו רבגומ םד ץחל לע חוודל םיברמ (Elderly) םישישק
ולא תויעב יתש לע רבגתהל ןתינ יכ ררבתמ תעכ .רידס
תא םג דירוה לופיטה .(Melatonin) ןינוטלמ תועצמאב
.(Body Temperature) ףוגה םוחו (Heart Rate) בלה בצק
שיא 63 ופתתשה ,תופיצרב תועובש 3 ךשמנש ,רקחמב
.הנש 80 עצוממ ליג ינב

Current Aging Science


2016 יאמ
(1) תויביסלופיאו באכל הכומנ תוליבסל הרושק הניש תערפה
ולאל המודב ,הניש תוערפהל םיפשחנה םיאירב םישנא
הדירי םיארמ ,(Chronic Pain) ינורכ באכב םיווח םתוא
(Pain Tolerance) באכל תוליבסב תיתועמשמ
.רתוי ההובג (Impulsivity) תויביסלופמיא

Johns Hopkins Uni. School of Medicine-ב רקחמה
םיאירב םישנא 35 ןב םגדמב ךרענש ,ב"הרא רומיטלוב
קיסהל ןתינו דחא הליל ךשמנ ,םינש 28 עצוממ ליג ינב
.באכל תושיגר לידגמ (Sleep Loss) הניש ןדבוא יכ ונממ

35th Ann. Scientific Meeting (APS) Am. Pain Society


2016 יאמ
(1) ילמרונ ןורכיז תורצוויל תינויח REM תנש
ךרענש רקחמב ,הדנק לואירטנומ McGill Uni. ירקוח
תוריהמה םייניעה תועונת בלש יכ ואצמ ,םירבכעב
ותורצוויהל ינויח הנישב (Rapid Eye Movement/REM)
.(Spatial Memory Formation) יבחרמה ןורכיזה לש

ןמזב (Light Pulses) רוא לש םיסלופב ושמתשה םירקוחה
לש ושוביג תא הענמש הלועפ ,םירבכעה לש REM-ה תנש
.םדוקה םויב דמלנש המ יבגל ןורכיזה

Science


2016 ינוי
תוריעהו הנישה לע עיפשמ הרואתה עבצ
קורי רוא יכ וליג הינטירב Oxford University-ב םירקוח
רקחמה .התוא בכעמ לוחכ רואש דועב ,הנישה תא םדקמ
םיעיפשמ םינוש הרואת יעבצש וב אצמנו םירבכעב ךרענ
.(Ability to Sleep) ןושיל תלוכיה לע הנוש ןפואב

PLOS Biology


2016 ינוי
(2) ןורכיזה תא תרפשמ הנישה ותועצמאב ןונגנמה
הינרופילק Uni. of California, Riverside-ב רקחמ
תימונוטואה םיבצעה תכרעמ תוליעפ יכ אצמ ב"הרא
םייניעה תועונת ןמזב (Autonomic Nervous System)
חתפמה איה הנישה ךלהמב (REM Sleep) תוריהמה
(Memory Consolidation) ןורכיזה תושבגתהל
תימונוטואה םיבצעה תכרעמ תוליעפב היילע יכ אצמנ
.ןורכיזה רופישל ץימא רשק הרושק הנישה ךלהמב

Proceedings of the Nat. Academy of Sciences


2016 ילוי
הניש ידודנו רבעמה ליג ידי לע תצאומ תונקדזהה
...רקחמ


2016 טסוגוא
הניש דדועמ ןיאזק טזילורדיה
...רקחמ


2016 טסוגוא
(2) יחומ ץבשו הניש תוערפה
םילפוטמ 2,343-ו םירקחמ 29 ורקסנ הב הזילנא-אטמ
םמדמ ץבש וא (Ischemic Stroke) ימכסיא ץבש רחאל
ףלוח ימכסיא ףקתה וא (Hemorrhagic Stroke)
תוערפה יכ האצמ (Transient Ischemic Attack/TIA)
(Sleep-Disordered Breathing) הנישב המישנ
(Sleep-Wake Disturbances) תוריע-הניש תוערפהו
(Stroke) יחומ ץבשל ןוכיסה תא לידגהל תולולע
.יחומ ץבשמ תוששואתהה תא ןיטקהלו ינשמ וא ינושאר

Neurology


2016 טסוגוא
םירבשל ןוכיס רתיל רושק הניש ידודנל ןינוטלמ
םיחוודמ הינטירב רשדרופרטס Keele University ירקוח
םדיפלוז :(Z-drugs) Z תופורתו (Melatonin) ןינוטלמ יכ
תיאמצע תורושק (Zopiclone) ןולקיפוז-ו (Zolpidem)
.(Fracture) םירבשל ןוכיס רתיל
ךכל תורבצנה תויודעל םיפיסומ הז רקחמ יאצממ
םיניפזאידוזנב רשאמ רתוי תוחוטב ןניא Z תופורתש
,תועובש 13 ךשמנש ,רקחמב .(Benzodiazepines)
הלעמו םינש 55 ינב םילפוטמ 55 ופתתשה

Age and Ageing


2016 טסוגוא
ןורכיזב תעגופ הניש תעינמ דציכ
,םירבכעב רקחמב ,דנלוה University of Groningen ירקוח
.ןורכיזב תעגופ (Sleep Deprivation) הניש תעינמ דציכ וליג
ןדבואל ומרג תועש 5 ךשמב םירבכעהמ הניש תעינמ
סופמקופיהב םינוריונ ןיב (Loss of Connectivity) תוירושיק
(Learning) הדימלל םירושקה חומב (Hippocampus)
תא ובישה ,ןכמ רחאל ,הניש תועש 6 .(Memory) ןורכיזו
.ותומדקל בצמה

eLife


2016 רבמטפס
(2) ינורכ באכ יופירל חתפמה איה הניש
יכ ואצמ הינטירב ירטנבוק University of Warwick ירקוח
(Chronic Pain) ינורכ באכמ םילבוסה םישנא הב ךרדה
הטילשו הניש ידודנל הליבומ הניש לעו באכה לע םיבשוח
.באכב העורג
היגלאימורביפ ,(Back Pain) בג יבאכ ומכ ,תויעב םהירבדל
םירושק (Arthritis) םיקרפמ תקלדו (Fibromyalgia)
לפטל ןתינ ןהב ,באכו הניש ידודנ לע תוילילש תובשחמל
CBT/יתוגהנתה יביטנגוק לופיט תועצמאב תוליעיב
.(Cognitive Behavioral Therapy)

Journal of Clinical Sleep Medicine


2016 רבוטקוא
םיקרועה תשרטל הרושק םייחה עצמאב םישנב העורג הניש
ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh-ב םירקוח
בלשב (Disrupted Sleep) תשבושמ הניש יכ םיחוודמ
ןוכיס רתיל הרושק (Menopause) רבעמה ליגל רבעמה
:(Carotid Atherosc.) המדרתה יקרועב םיקרועה תשרטל
םישנ 256 ופתתשה רקחמב .ראווצה יקרועב קאלפ תורצוויה
.םינש 60 דע 40 תונב - רבעמה ליג ירחאו ינפלש םיבלשב

North American. Menopause Society 2016 Annual.
Meeting in Orlando


2016 רבוטקוא
םישישקה תנשב תומגופ SSRI תחפשממ תופורת
היצנמידל תומרותו
...ירקוח


2016 רבוטקוא
יעמב םיקדייחה תייסולכוא תא הנשמ הניש ןדבוא
הניש ןדבואב יד יכ ואצמ הידבש Uppsala University ירקוח
תייסולכואב םייונישל םורגל ידכ םיימוי ךשמב (Sleep Loss)
תילובטמ תואירב לע םיעיבצמה (Gut Bacteria) יעמה יקדייח
.(Obesity) רתי תנמשהל םרוגו ,הדורי (Metabolic Health)
.ילמרונ לקשמ ילעב ,םיאירב םירבג 9 ופתתשה רקחמב
20% תב הדיריל תמרוג הנישה תועש תלבגה יכ אצמנ ןכ ומכ
תנטקהל ךכיפלו (Sensitivity to Insulin) ןילוסניאל תושיגרב
.(Blood Glucose) םדב רכוסה תמר לע הטילשה

Molecular Metabolism


2016 רבמבונ
תוירולקה תכירצ תלדגהל תמרוג הנישב רוסחמ
-אטמ ועציבש הינטירב King's College London ירקוח
,שיא 172 ופתתשה םהב םירקחמ 11 וללכנ הב הזילנא
םורגל לולע (Sleep Deprivation) הנישב רוסחמ יכ וליג
.ןכמ רחאלש םויב (Calories) תוירולקה תכירצ תלדגהל

תוירולק-וליק 385 עצוממב וכרצ םייד ונשי אלש םישנא
.םחל תוסורפ יצחו עבראל ךרע ייווש ,םויב םיפסונ
ןמוש רתוי וכרצ קיפסמ ונשי אלש םישנא ,ןכ ומכ
.תומימחפה תכירצב ינוש אצמנ אל ךא ,ןובלח תוחפו

European Journal of Clinical Nutrition


2016 רבמבונ
רכוסב םיקתוממ תואקשמ תכירצו הרצק הניש
וב University of California, San Francisco-ב רקחמ
תועש 5 םינשיה םישנא יכ אצמ םירגובמ 18,779 ופתתשה
םיליכמ רשא תואקשמ רתוי םיכרוצ הלילב תוחפ וא
םיזגומ תואקשמ ומכ ,(Sugar) רכוסו (Caffein) ןיאפק
.(Energy Drinks) היגרנא תואקשמו (Sodas)

Sleep Health


2016 רבמבונ
דבכה ןטרסל תורושק תוינורכ הניש תוערפה
ב"הרא ססקט Baylor College of Medicine-ב רקחמ
תכשמתמ הניש תעינמ יכ אצמ םירבכעב ךרענש
(Liver Cancer) דבכה ןטרסל רבד לש ופוסב תמרוג

Cancer Cell


2016 רבמצד
השק םיכרד תנואתל ןוכיסו הרצק טעמ הניש
תוחיטבל יאקירמאה דוגיאה סרפמ םתוא םישדח םיאצממ
םיארמ (AAA Foundation for Traffic Safety) הרובחתב
תועש 24 ךותב הניש םייתעש דע תחא העש ןב רוסחמ יכ
השק םיכרד תנואתל ןוכיסה תא ליפכהל טעמכ לולע
.(Vehicle Crash)

ךותב ,תועש 4-מ תוחפ תב הניש יכ ןוגריאה חוודמ ףסונב
תויהל גהנה ןוכיס תא 11 יפמ רתויב הלידגמ ,תועש 24
תועש 7-מ תוחפ רחאל הגיהנו השק םיכרד תנואתב ברועמ
.תינלטק תויהל הלולע ,הליל ידמ ,תוצלמומה הנישה
תלוכיה תא ןיטקהל לולע הנישב רוסחמש ןוויכ ולא לכ
תלוכיה לע עיפשהלו הבוגת ןמז ךיראהל ,שיבכל בל םישל
.תונובנ תוטלחה לבקל

...ןוגריאה ץילממ הגיהנ ןמזב םונמינ עונמל ידכ
.הליל ידמ תועש 7 תוחפל ןושיל ש
.תוריעה תועשב עצבל שי םילודג םיקחרמל הגיהנ
.מ"ק 150 וא םייתעש ידמ הגיהנב הקספה עצבל שי
.םונמינ םורגל תולולעש תופורת הגיהנ ינפל לוטיל ןיא
.ורותב דחא לכ וגהנו ינריע עסונ העיסנל ופרצ

AAA Foundation for Traffic Safety


2017 ראוני
םישישקב תילטנמ תלוכי םירפשמ העשכ ךשמב םימונמנ
...רקחמ


2017 ראוני
(1) םישישקב הניש תוערפה
...ירקוח


2017 ראורבפ
(2) םישישקב הניש תוערפה
...תוינונשי


2017 ראורבפ
םירגובמב המתסאל ןוכיס םילידגמ הניש ידודנ
Norwegian Uni. of Science and Technology-ב רקחמ
(HUNT) םדוק רקחמ ינותנ לע ךמתסהש ,היגברונ םייהדנורט
תווהל םילולע רגובמ ליגב (Insomnia) הניש ידודנ יכ אצמ
.רתוי רחואמ םינש 11-כ (Asthma) המתסאל ןמס

European Respiratory Journal


2017 ראורבפ
(2) םישישקב יביטינגוק יוקילו הניש ןיב רשקה
...ירקוח


2017 ראורבפ
הנישה תוכיאב סרטס תעיגפ תענומ הקיטויבהרפ
רקחמ .הבוט הליל תנש לע תושקהל לולע (Stress) סרטס
יכ הליג ב"הרא University of Colorado Boulder-ב
ליעוהל היושע (Dietary Prebiotics) ןוזממ הקיטויבהרפ
.(Stress-Induced Insomnia) סרטס תעפשהב הניש ידודנל
סרטס יכ ואצמש םימדוק םירקחמ לע וכמסנ םירקוחה
םהש ךכ (Gut Bacteria) יעמה יקדייח לע עיפשהל יושע
.(Sleep-Wake Cycle) תוריע-הנישה רוזחמ תא םישבשמ
.םירבכעב ךרענ רקחמה

Frontiers in Behavioral Neuroscience


2017 סרמ
לקשמב הילעה תא םילידגמ םיעורג הניש ילגרה
(1) רתי תנמשהל יטנג ןוכיס םע םירגובמב
ךכו (Weight Gain) לקשמב הילעל םירושק םימיוסמ םינג
.(Obesity) רתי תנמשהל הייטנ ילעבל םימיוסמ םישנא

םע םישנא יכ אצמ הינטירב Uni. of Glasgow-ב רקחמ
וא ידמ ךורא םהלש הנישה ךשמש הנמשהל תיטנג הייטנ
תועש 7-9 :ץלמומכ םינשיה הלאמ רתוי םילקוש ידמ רצק

.הלילב
תורמשמב הדובעו (Daytime Napping) םויה תועשב םונמינ
רבודמשכ רתי לקשמל םירושק םה םג ואצמנ (Shift Work)
.רתי תנמשהל הובג יטנג ןוכיסב היה
73 דע 37 ינב םירגובמ 119,859 לש םהינותנ וללכנ רקחמב
.(UK Biobank) םדוק לודג רקחמב ופתתשהש

American Journal of Clinical Nutrition


2017 סרמ
אלפנ שיגרהל ונל םורגל הלוכי רתוי הבוט הניש
ןחבש הינטירב ירטנבוק University of Warwick-ב רקחמ
הליל תנשש אצמ (Well-Being) החוורו הניש ןיב רשקה תא
.הלרגהב הייכזל המודב החוורלו ישיאה רשואל הליעומ הבוט
16 ינב שיא 30,594 לש הנישה ילגרה תא ונחב םירקוחה
.םינש 4 ךשמב הלעמו
(Sleep Medication) הנישל תופורתב שומיש יכ ,ןייצל ןיינעמ
.הלא תוילילש יאוול תועפותל רושק אוה םג היה

Sleep


2017 סרמ
הנישה תא תמדקמ אפרמ חמצ תיצמת
אצמ ,םירבכעב ךרענש ,ןפי University of Tsukuba-ב רקחמ
ילעב (Triethylene Glycol/TEG) לוקילג ןליתאירט תבוכרתה יכ
הגופה קפסל היושע (Ashwagandha) הדנגוושא אפרמה חמצ
(Insomnia) הניש ידודנמ םילבוסל
הלוקלומב שומישל .תורחא (Neuropsychiatric Conditions)
היושע וז תילגת .יאוול תועפות לכ ואצמנ אל ,הניש הרשמה ,וז
.הניש ידודנמ םיירקיעה םילבוסה ,םינש 64 דע 45 ינבל ליעוהל

University of Tsukuba


2017 לירפא
(3) הניש תוערפה
...רפסמ


2017 לירפא
רתי תנמשהמ םילבוסב הניש רפשמ הפק
םילונפילופה - (Chlorogenic Acids) תוינגורולכ תוצמוח
םייושע - (Coffee) הפקב רתויב םיצופנה (Polyphenols)
(Fat) ןמוש תפירש דדועלו (Fall Asleep) םדריהל רוזעל
.(Sleep) הנישה ןמזב
Kao Corporation תרבח ףותישב Uni. of Tsukuba ירקוח
ליכה רשא יתנוזת ףסות לש הליטנ תאצותש ךכ-לע םיחוודמ
היילע התייה ,םימי 5 ךשמב ,תוינגורולכ תוצמוח ג"מ 600
,(Stored Fat) רוגא ןמוש לש וקוריפב ,50% תב תעצוממ
םישנא 9 ופתתשה רקחמב .תרוקיבה תצובקל האוושהב
.םיאירב


2017 לירפא
ךריב רבשל ןוכיסה תא תולידגמ תושדח הניש תולולג
...ירקוח


2017 יאמ
הניש רסוחב םילעופ םניא םיבאכ יככשמ
ךרענש ,ב"הרא Boston Children's Hospital-ב רקחמ
םיצופנ (Painkillers) םיבאכ יככשמ יכ הליג ,םירבכעב
רוסחממ האצותכ ומרגנש םיבאכב רבודמשכ םיליעי םניא
(Ibuprofen) ןפורפוביא :(Sleep Deprivation) הנישב
תא רוצעל וא עונמל וחילצה אל (Morphine) םויפרומו
תעפשהב (Hypersensitivity) רתי תושיגר לש התעפשה
.הנישב רוסחמ

תוריע תודדועמ רשא תופורת ,תאז תמועל
הבר החלצהב וענמ (Wakefulness-Promoting Drugs)
ינורכ וא ףירח רוסחמ בקע המרגנש רתיה תושיגר תא
.(Acute and Chronic Sleep Deprivation) הנישב
גוסל ךרד לולסל ולא םיאצממ םייושע םירקוחה ירבדל
.םיבאכ יכשממ לש שידח

Nature Medicine


2017 יאמ
תולוחב הניש ידודנ לע לקמ י'צ יאט תועצמאב לופיט
דשה ןטרס
אצמ ב"הרא Uni. of California, Los Angeles-ב רקחמ
יביטנגוק לופיט ומכ הדימ התואב הליעי (Tai Chi) י'צ יאט יכ
רשאכ (Cognitive Behavioral Therapy/CBT) יתוגהנתה
דשה ןטרס תודרוש ברקב (Insomnia) הניש ידודנב רבודמ
ינימסתב רופיש םירקוחה ואצמ ,ףסונב .(Breast Cancer)
.(Fatigue) תושישתהו (Depressive Symptoms) ןואכידה

ידודנמ ולבסו הלחמה תא ודרשש םישנ 90 ופתתשה רקחמב
תוטישה יתש תועצמאב תולפוטמ יכ םיחוודמ םירקוחה .הניש
.תויבויחה תואצותה ךשמה לע ,םישדוח 15 רחאל ,וחוויד

Journal of Clinical Oncology


2017 יאמ
הנישה ןמזב ודבועש תונורכז חונעיפ
ךכל תודוה םויה ךלהמב דמלנש עדימ רמשל תרזוע הנישה
הינמרג Tuebingen ירקוח .שדחמ דוביע חומב תרבוע אוהש
.ולא תונורכזב הייפצל השידח הטיש וחתיפ
הירחאו הנישה ינפל ,תיחומה תוליעפה תא וטילקה םירקוחה
היפרגולפצנאורטקלא רישכמ תועצמאב
ינפלש תואצותה ןיב וושיהו (Electroencephalography/EEG)
.רתוי תורחואמה ולאל תונומתב הייפצה
ולאב EEG-ה תואצות יפל רמול וחילצה םה םירקוחה ירבדל
.הנישה ינפל קדבנה הפצ תונומת

Nature Communications


2017 יאמ
םיריעצ םישנא לש הנישה תוכיאב תעגופ תודידב
ופתתשה וב הינטירב King's College London-ב רקחמ
יכ הנקסמל עיגה ,19 דע 18 ינב ,םיריעצ םירגובמ 2,232
תאז ,הניש ידודנל ןכסמ םרוג הווהמ (Loneliness) תודידב
.הפק ידמ רתוי תייתשו סרטס ,תויפסכ תויעב לע ףסונב

Psychological Medicine


2017 יאמ
לקשמב הילעל םרוג הנישב רוסחמ
םיארמ הידבש Uppsala University-ב םידקמ רקחמ יאצממ
תליכאל ןוכיסה תא הלידגמ (Poor Sleep) העורג הניש יכ
(Gain Weight) לקשמב הילעל ךכ בקעו (Overeating) רתי
.(Obesity) רתי תנמשהו
ןומרוה תשרפהב לודיג איה ךכל הביסה םירקוחה ירבדל
.הנישב רוסחמה ללגב (Ghrelin) ןילרג בערה

European Society of Endocrinology


2017 יאמ
באכב לופיטל הלילב הבוט הנישו D ןימטיו
Federal University of Sao Paulo-ב םירקחמ 19 תריקס
(Vitamin D) D ןימטיו ףסות לש בוליש יכ התליג ליזרב
דדומתהל םירזוע (Good Night's Sleep) הבוט הליל תנשו
,(Arthritis) םיקרפמ תקלד ומכ ,תונוש תולחמ יבואכמ םע
רוזחמ יבאכ ,(Chronic Back Pain) םיינורכ בג יבאכ
.(Fibromyalgia) היגלאימורביפו (Menstrual Cramps)

Journal of Endocrinology


2017 ינוי
תוישגר תובוגת ההקמ תשבושמ הניש
עוגפל הלולע תכשוממ (Sleep Restriction) הניש תלבגמ
.(Emotional Functioning) ישגרה דוקפיתב
,תועובש 3 ךשמנש ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Uni.-ב רקחמ
תלבגהל תמרות תועובש 3 תכשמנה הניש תלבגמ יכ הליג
.(Blunting of Emotional Intensity) תישגרה המצועה

-יא/הינודהנאל םורגל לולע רבדהש ןוויכ בושח הז אצממ
,תושגרב הטילשב ישוקו (Anhedonia) גונעת שוחל תלוכי
,(Depression) ןואכיד ומכ ,תוערפה ןווגמב תברועמה הייעב
.(Schizophrenia) הינרפוזיכסו (Anxiety) תוששח
.55 דע 15 ינב ,םיאירב םירגובמ 14 ופתתשה רקחמב

SLEEP 2017: 31st Annual Meeting of the Associated
Professional Societies


2017 ילוי
(2) רמייהצלאל םירושקה חומה ינובלח תא הלידגמ העורג הניש
...רקחמ

.
.