הניש ידודנ/תוערפה
Sleeping disordersInsomnia


 
הרדגה
.הליל ידמ תרזוחה ןושיל תלוכיב הערפה איה הניש ידודנ
דימתהל וא םדרהל תלוכי יאב אטבתהל הלולע הערפהה
.םהינש וא הנישב

...ב םג אטבתהל תולולע הניש תוערפה
םיבאכ
תישפנ הקעומ
המתסא
הימקילגופיה
םירירש יבאכ
לוכיע תויעב
 
םימרוג
...ב רוסחמ בקע עובנל הלולע שדחמ םדרהל תלוכי יא
.םויזנגמ.ןדיס

...הניש תוערפהל םורגל תולולע תואבה תוכרעמב תוערפה
לוכיעה תכרעמ
(1) תינירקודונאה תכרעמה
(2) םיעורג הנוזת ילגרה
תוילכה
בלבלה
חומה
בלה
דבכה
תואירה

.ףוגב םינומרוהה תשרפהל תיארחא (1)
.הנישה לע ושקי ןיאפק םיליכמה םירצומ (2)

תריצע :(Sleep apnea) המישנ םוד תערפה

,רתי תנמשה ,הלילב םימעפ רפסמ המישנה  
תומצע תלחמ :(Acromegaly) הילגמורקא  
.םזילוהוכלאו הרידנ רוביח תומקרו  
ךרוצ ידי-לע םיטלשנ (Narcolepsy) היספלוקרנ ילוח
.םויה עצמאב םנמנל וא ןושיל טלשנ יתלב  
םורגל םילולע חומב לודיג וא שארב קזנ ,חומ תקלד
.הניש תוערפה  

...םה הניש תוערפהל םיירקיעה םיינפוג םניאש םימרוגה
.תופייע רתי
.ישפנ חתמ/תונבצע
.הנישה רדח רורוויא יא
.רתי תאיבס
.לוכיע תויעב
.הלילב רחואמ הליכא

!תואירבל קיזמ ,םרוגל רשק אלל ,הנישב רוסחמ :ורכז

...גאלט'ג/תפעי ואר
 
יתנוזת לופיט
.הנישה ינפלו תוחוראה רחאל ,ג"מ 1,000 .ןדיס טאטקאל
.םויה ךשמב ,םויב ג"מ 2,000 דע 1,500 .ןדיס תוילבט -וא-  
םירירש תייפרהל ,ג"מ 1,000 .םויזנגמ
.םישישקב דחוימב ,בצמה תא ףירחהל לולע רוסחמ .לזרב
םיברועמ ולא םינימטיו .היוותהה יפל .B ןימטיו סקלפמוק
ןינוטורס ומכ ,םירטימסנרט-וריונה לש ילובטמה ךילהתב  
הלודג דחוימב .הנישב הטילשב עייסמה ,(Serotonin)  
םג .תילופ הצמוחו B3 ןימטיו ,B6 ןימטיו לש םתעפשה  
.הנישה תוכיא לע עיפשהל יושע B12 ןימטיו  
םייניעה תועונת) REM-ה תנש תקמעהל .לוטיסוניא
.םימלוח וב בלשה ,(תוריהמה  
תא רפשל יושע .תונריע-הניש ךילהתב ברועמ .ןינוטלמ
.הכרוא תאו הנישה תוכיא  אפרמ-יחמצ
םושיי
.םיחתור םימ לפסב םיחמצה דחאמ תיפכה אולמ ורשה
.םיבצעהו הביקה םע ביטייו הניש הרשי הקשמה .םח ותש
.תיללכ העיגרל ליעוי לימומק תפסותב רדנוול טבמא
 
תוצלמה
(Tryptophan) ןפוטפירט ונימאה תצמוחב םירישע םילכאמ
,הנאת ,תילוכשא ,הננב ,טרוגויו בלח ןכו הבוט הנישל וליעוי  
.םדרהל ורזעי םיאלמ םינגדמ םירקרקו םחל ,הנוט ,םירמת  
,קבט ,רכוס ,הניבג ,לוהוכלא ,הפק תכירצמ וענמיה
דרת ,המדא-יחופת ,ליצח ,קינקנ , ץומח בורכ ,דלוקוש  
.הנישה ינפל ךומס תוינבגעו  
רשא ,ימיכ רמוח ,(Tryamine) ןימאירט םיליכמ ולא תונוזמ  
רמוח ,(Norepinephrine) ןירפניפרונ תשרפה תא ריבגמ  
.חומב שרפומה ץירממו ררועמ  
.וליעוי ורכזוהש אפרמה-יחמצמ םח הת לפסו םח טבמא
.םויה ךשמב םונמנמ וענמיה
.(רוא םישיגרל דחוימב) ליעוי םייניע יוסיכ
תיללכ השגרהל רוזעת העובק תינפוג תוליעפ :םויסל
.םדרהל תלוכילו ץחל יבצמל ,הבוט  
 
...1 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה ואר
...2 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה ואר
...3 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה ואר