?תוילכ תקלד יהמ
,ןתשה יכרד לש תיפיצפס תקלדב רבודמ
תיחופלשב וא הכפושב ללכ-ךרדב הליחתמה
.תוילכל תטשפתמ איה םשמו ןתשה
וא (Acute) הפירח תויהל הלולע הלחמה
.(Chronic) תינורכ
םורגל הלולע איה ,יוארכו תידיימ תלפוטמ הניא הייעבה םא
תנכס תווהלו םדה רוזחמל םשמ טשפתהל ,תוילכל ידימת קזנ
.םייח
 
תקחרהל תיארחאה (Urinary system) ןתשה תכרעמ
,ןכפושה ,(Kidneys) תוילכהמ תבכרומ ,ףוגהמ תלוספ
(Bladder) ןתשה תיחופלש ,(Ureters) ןתשה ליבומ אוה
.(Urethra) הכפושהמו
תומר תורידסמ ,םדהמ תלוספ ירמוח תוננסמ תוילכה
,ףוגהמ םימ תושירפמ וא תורמשמו םינוש םירמוחב םד
.ויכרצל םאתהב
 
ןתשה תא םיאשונ ןכפוש םייורקה תורוניצ
םש ,ןתשה תיחופלש לא תוילכהמ (Urine)
.הכפושה ךרד ףוגהמ ותאצ דע ,ןסחואמ אוה

ךרד ןתשה תכרעמל רדוח קדייח רשאכ בורל תשחרתמ תקלד
.תוברתהל ליחתמו הכפושה
.םדה םרזב ליחתהל תוילכ תקלד הלולע םירידנ םירקמב
.הקיטויביטנאב אוה לבוקמה לופיטה

םימרוג
הכפושה ךרד ןתשה תכרעמל םירדוחה םיקדייח םה םרוגה בורל
רוזחמ תועצמאב תוילכה תא םהזל םג םילולע םה .םיברתמו
רוזיאב םרוקמ ,םדה רוזח ךרד ורדחש םימוהיזה תיברמ .םדה
רז ףוג וא (Skin infection) ירוע םוהיז ומכ ,ףוגב רחא עוגנ
(Hip prosthesis) ךרי בתותכ ,(Infected foreign body) םהזמ
.םהוזמ (Heart valve) בל םותסש וא

םיאכדמה ,םימהזמב המחלמ יעצמאב תדיוצמ ןתשה תכרעמ
תרידחל ןוכיס םילידגמ םימיוסמ םימרוג ךא ,םיקדייח תוחתפתה
הנקב תקלד תוצרפתהו םש םתזיחא ,ןתשה תכרעמל םיקדייח
.אלמ הדימ

חרכהב תנייצמ הניא ןתשב םיקדייח תואצמה
םילולע םישישק דחוימבו םישנאהמ קלח .תקלד
וא ער לכ םימרוג םניאש םיקדייח ןתשב תאשל
.לופיטל םיקוקז םניא ןכלו םיילילש םינימסת לכ
 
.(Asymptomatic bacteriuria) היומס תקלד יורק הז בצמ

םימוטפמיס
.ןתש תתל קזחו דימתמ ךרוצ
.ןתש ןתמב תופיכת
.ןתש ןתמ ןמזב באכ וא הבירצ תשוחת
.ןטבב ץחל תשוחת וא באכ
.קזח חירב הוולמ ,רוכע ןתש
.(Hematuria) ןתשב הלגומ וא םד
.(Urine retention) ןיתשהל תלוכי רדעיה
.(Nocturia) הלילב ןיתשהל ךרוצ
.העשפמ וא דצ ,בג יבאכ
.(Fever) םוח
...םג ונכתי םירומח םירקמב
.הלעמו סויסלצ תולעמ 38 .הובג םוח
.תורומרמצ
.הליל תועזה
.תינוציק תושישת
.תואקה וא תוליחב
.לובליב

...ונכתי םינטק םידליבו תוטועפב
.תונזגר
.ןובאית ןדבוא
.השולח םייעמ תוליעפ
.תשדוחמ הליל תבטרה
 
,(Mental changes) םיילטנמ םייוניש תויהל םילולע ,םישישקב
.דיחיה ןימסתה ,(Confusion) לובלב ומכ
ןוכיס ימרוג
רפסמ ,תאז םע .תיתיילכ תקלד/תוילכ תקלדב תוקלל םילולע לכה
...ןוכיסה תא לידגהל םילולע םימרוג
םישנ
אוה ןלצא חתפמ םרוג .םירבג תמועל ןוכיס רתיב תונותנ םישנ
.םירבגב רשאמ רתוי הרצק םישנב הכפושה .ןהלש ימוטנאה הנבמה
ידכ ,ףוגל ץוחמ תושעל םיקדייחה לעש ךרדה תא ןיטקמ רבדה
.ןתשה תיחופלשל עיגהל

םילידגמ רבעמה ליג רחאלו ןוירה ןמזב םיילנומרוה םייוניש
.הז ןוכיס םה םג

,תוילכ תקלד חתפל רתוי תוטונ תינימ הניחבמ תוליעפה םישנ
.הכפושל םיקדייח רידחהל הלולע תינימ תוליעפש ןוויכ
ערז לטוקב וא (Diaphragm) המגרפאידב תושמתשמה ולא
.ןוכיס רתיב ןה םג הניהית העינמ יעצמאכ (Spermacide)

תקלדל ןוכיסב תונותנ תינימ תוליעפ ןניאש תורענו םישנ
רוקמ ,(Anus) תעבטה יפל ןלצא הכפושה תברק ללגב ,תוילכ
םיקדייחמ תומרגנ הילכה תוקלד תיברמ .ומצע ינפב םוהיז
.תעבטה יפ רוזיאב עבק ךרד םייוצמה
 

םישנו םירבג
...םיללוכ תוילכ תקלדל ןוכיס םילידגמה םיפסונ םימרוג
לש םלשומ ןוקיר ענומה וא ןתש תמירז בכעמה םרוג לכ
,(Kidney stones) תוילכב םינבא ומכ ,ןתשה תיחופלש    
םימגפ ונייהד ,(Structural abnormalities) תוינבמ תויעב    
.תלדגומ תינומרע תטולב - םירבגב .ןתשה תכרעמב םידלומ    

תרכוס ,ןטרס ומכ ,ןוסיחה תכרעמב תעגופה תיאופר הייעב
דחוימב הרומח תויהל הלולע תוילכ תקלד .סדייא תלחמ וא    
.תאכודמ ןוסיח תכרעמ םהל ולאבו םישישקב    

תקלד ינימסתב ןיחבהל רשוכב םימגופה תויאופר תויעב
.הרדישה דומעב העיגפ ומכ ,תוילכ    

ןונימ ומכ ,ינוסיחה רשוכה תא תושילחמה תופורת תליטנ
.םידיאורטסוקיטרוק לש הובג    

שמשמה ,(Urinary catheter) ןתש רתנצב ךשוממ שומיש
וא ינוחביא רזע יעצמאכ ,םימיוסמ םיחותינ רחאלו ןמזב    
.הטימל קותיר לש םירקמבו תוקידב עוציב    

(Vesicoureteral reflux) ןתשה תיחופלשמ ןתש תרזחב
רתי ןוכיסב םיאצמנ וז העפותמ םילבוסה .תוילכלו ןכפושל    
.םהייח לכ ךשמ    


ןוחביאו תוקידב
...ןתשב תולגלו תוסנל ,ןתש תקידב עצובת דשח תומיאל
.םיקדייח
...וא  
(WBC) םינבל םד יאת םדב ואצמי ללכ-ךרדב  .םד
.(RBC) םימודא םד יאת וא   
...וא  
.הלגומ

תקלדו תוילכ תקלד ןיב ןיחבהל לכותש תקייודמ הקידב ןיא
.ןתשה תיחופלש

.תוילכל הייעבה תוטשפתה לע םיזמרמ ןוילע בג יבאכו םוח
 

...ונכתי תוילכה לש תויוניקת יא תקידבל
.(Renal ultrasound) תוילכה לש דנואסרטלוא
.תולדגומ תוילכ ולגתי .תוילכה לש CT תקירס
.(Renal biopsy) תוילכה לש היספויב

םיכוביס
...ומכ ,םישק םיכוביס םורגל הלולע תלפוטמ הניאש תוילכ תקלד
.תוילכל ךיפה יתלב קזנ
.(Acute renal failure) הרומח תוילכ תקיפס יא
הלולעש ,(Blood poisoning - Septicemia) םד תלערה
.םייח ןכסל   

.ףוגל יקנ ותוא ריזחהלו םדהמ תלוספ ןנסל אוה תוילכה דיקפת
.ףוגל רוזחל עוגנ םד לולע תוילכ תקלד לש הרקמב

השלח ןוסיח תכרעממ םילבוסה םישנאו םישישק ,םינטק םידלי
.תוילכ תקלדמ םיעבונה םיכוביסל ןוכיס רתיב םיאצמנ

קונית תדלל תולולע ןוירה ןמזב תוילכ תקלד וחתפש םישנ
.(Premature baby) ונמז םרט קונית תדלל וא דורי לקשמב


לבוקמ לופיט
תקלדל םיינייפוא םינימסת הלגמה אירב םדאב ינושארה לופיטה
.(Sulfa) הפלוסה תחפשממ תופורתב ,הקיטויביטנאב היהי תוילכ
תואירבב םייולת ויהי התליטנ ךשמו תקיודמה הפורתה תעיבק
בולישב ךרוצה ןכתי .ןתשה תקידבב אצמנש קדייחה ןזבו הלוח
.תויטויביטנא תופורת רפסמ

אוה ןתוא תורחא תופורת יבגל אפורה תא עדייל היהי הלוחה לע
תליטנ תא קיספהל הלוחל ול לא .לבוס אוה ןהמ תויגרלאו לטונ
רגמל ידכ תאז ,הלוכ הנמה תליטנ תא םייסש ינפל תופורתה
.הייעבה תא ןיטולחל
.ןתשה תשרפה תרבגהל תונתשמ תופורת ונכתי

.תועש 72 דע 48 ךות ןחבות הלקה


םירזוח םירקמו םירומח םירקמ
םילולע (תינורכל הלחמה תא םיכפוהה) םירזוחו םירומח םירקמ
הזכ הרקמב .דלומ ינבמ םגפ ומכ ,היובח הייעב לש האצות תויהל
:גולורפנל וא ןתשה יגרד תולחמל החמומ :גולורואל הלוחה הנפוי
.הייעבה רוקמ לש קיודמ ןוחביאל הילכ תולחמל החמומ
הקיטויביטנא ןתמ ךות זופשיאב ךרוצה ןכתי םירומח םירקמב
.יוריעב

העינמ
וליעוי ןה .תוילכ תקלדל ןוכיס ןיטקהל תואב תואבה תוצלמהה
...םישנל  דחוימב
הלודג תומכ .םימ דחוימבו םילזונ לש תולודג תויומכ ותש
.ףוגהמ םיקדייח תקחרהב רוזעת ןתש לש   
ונשי רשאכ ןתש תקזחהמ וענמה .תובורק םיתיעל ןתש ונת
.ןקורתהל ךרוצ   
םיקדייח קיחרהל רזוע רבדה .ןימ יסחי םויק רחאל ונקורתה
.עייסת האלמ םימ סוכ תמיגל .ןוכיס ןיטקהלו הכפושהמ   
תמרותה תוחל תיחפי רבדה .טבמא לע תחלקמ ופידעה
.תקלדל   
,ןתש ןתמ רחאלו םיכרצ תיישע רחאל תוריהזב ובגנתה :םישנ
יפ תביבסמ םיקדייח רבעמ ענמת וז הלועפ .רוחאל םינפלמ    
.הכפושה לא תעבטה   
.םוי ידמ ,תעבטה יפ תאו קיתרנה תא תונידעב וצחר :םישנ
.הקזוחב ונבתסת לאו םיקזח םינובסבושמתשת לא   
.ולא תומוקמב ןידעה רועה תא הרגת וז הלועפ   
.ןימה רביא רוזיאב םיישנ םירישכתב שומישמ וענמה :םישנ
הפיטש ימו חיר יגיפמ םיסיסרת ומכ ,םירישכתב שומיש   
.רוזיאב יוריג םורגל םילולע   

אפרמ-יחמצ
.תקלד תודגונ תונוכת ץימל .(Cranberry juice) תויצומח ץימ
(Coumadin) ןידאמוק ומכ ,םד תוללדמ תופורת םילטונה לע   
.םימומיד םורגל לולע םיינשה בוליש .הז ץימ תותשל רסאנ   
.תויצומח :ואר   
 
...עייסל םייושע ןכ  

תוצלמה
תתחפהל דצ וא בג ןטב :באכה םוקמ לע המח תירכ ומשיי
.באכ וא ץחל תשוחת   
.אפורה תוארוה יפל ,םוח תדירומ/םיבאכ תככשמ הפורת ולט
םילק תואקשמו לוהוכלא ,הפק ,םירדה ץימ תכירצמ וענמה
םורגל םילולע ולא םירצומ .הייעבה ךוש דע ןיאפק םיליכמה   
.ןתש תתל ךרוצה תופיכת תא רימחהלו תוילכל יוריג