תורדגה
הילכה תויעקפ תקלד
איה (Glomerulonephritis)
םיריעזה םיננסמה תוחפנתה
םתכיפהו הילכב רשא
.םייתקלדל
הילכה ןגא תקלד
,(Pyelonephritis)
.הילכב םוהיז בקע תמרגנ
ללכ-ךרדב אוה יתיילכ םוהיז
.זופשיא ךירצמו ףירח
טיירב תלחמ
תוילכ תקלדב תנייפאתמ (Bright's disease) טיירב תלחמ
,(Urine) ןתשב ןובלח/םד תואצמה ,תינורכ (Nephritis)
.(Edema) תקצבו םד-ץחל רתי
חלמ שירפהל תלגוסמ הניא הילכה וב ,בצמ איה תקצב
.שרדנכ ףוגהמ (םימ ללוכ) םירחא תלוספ ירמוחו
,(Uremia) הימרוא תוחתפתהו םד תלערה איה האצותה
.םדה-רוזחמב הליער תינובלח תלוספ תורבטצה

םימוטפמיס
.ןטבו בג-יבאכ .תורומרמצ
.ןובאית רדעיה .םוח
.תואקהו תוליחב .ןיתשהל ףוחדו ףוכת ךרוצ
.םד ינמיס וב שי םיתיעל .רוכע ןתש
.העשפמל שלוגה ימואתפ (םיינתומל לעמ) בג באכ

!יאופר לופיט תלבקל דיימ תונפל שי ,ולא םינמיס תעפוה םא
.לזרב יפסות לוטיל ןיא ,תמייק הייעבה דוע לכ

יתנוזת לופיט
הציקיה עגרמ ,העש לכ ,םרג 230 דע 170 ,םיקקוזמ םימ
דוקפיתל שורד םימה ביטו הצוחנ םילזונה תפסות .הנישה דע   
.ןתשה יכרד לש ןיקת   

דחוימב שורד ,םויב םימעפ 3 ,לזונכ וא תוילבטב ,סולפודיסא
.הקיטויביטנא םילטונ רשאכ   

.םילזונ תקחרה רופישל ,םויב םימעפ 3 ,ג"מ 50 ,B-6 ןימטיו

.ג"מ 1,000 ,ןילוכ

ג"מ 4,000 דע 2,000 ,םידיאונובלפ-ויב תפסותב ,C ןימטיו
.יופירל עויסו ןוסיחה תכרעמ רובגתל ,ןתשה תצמחהל ,םויב   

תוארוהל םאתהב ,תעלד תיצמתו יראה-ןש תיצמת וא שרוש
.הילכהמ תלוספ תשרפהב עייסמ ,תיותה   

ןדיסה תויומכ ןיב 2:1 סחי לע רומש .םויב ג"מ 1,500 ,ןדיס
.םויזנגמהו   

.םויב ג"מ 750 ,םויזנגמ

,לוכיע ימיזנאו (Hydrochloric acid - HCL) חלמ תצמוח
טרפ ,םירגובמב לוכיעל שורד .תיותה תוארוהל םאתהב   
.הביק ביכמ םילבוסל   

.םויב םימעפ 4 ,ג"מ 500 ,L-Arginine ונימא תצמוח
.םיערזו היוס ילופ ,םיגד ,תוינטק :ןוזמ תורוקמ   

 ,תיותה תוארוהל םאתהב ,L-Methionine.ונימא תצמוח
.תוילכה דוקפית רופישל   

.(Nephritis) תוילכ תקלדל ,םויב םימעפ 3 ,ףכ 1 ,ןיטיצל

לודליד .תיותה תוארוהל םאתהב ,לרנימ-יטלומ סקלפמוק
.הילכ תולחמב החיכש העפות הניה םילרנימ   

,םויה ךשמב הליטנל ,םויב 'חי 25,000 ,A ןימטיו בילחת
.ןוסיחה תכרעמ דוקפיתו ןתשה-יכרד תונפד יופירל בושח   

.תוילכ תקלדל ,םויב ג"מ 100 ,B ןימטיו סקלפמוק

.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 25 ,B-2 ןימטיו

.םויב 'חי 800 :בילחת .תוסומכ וא בילחתכ ,E ןימטיו
.'חי 1,000 דע תיתגרדה הלדגה ךות ,'חי 200 :תוסומכ   
.בושח טנדיסקוא-יטנאו ןוסיחה תכרעמל עויס הווהמ   

זוריזו ןוסיחה תכרעמ קוזיחל .םויב ג"מ 80 דע 50 ,ץבא
.יופירה   


אפרמ-יחמצ
.(Quinine) ןיניכ .תילבי
.(Speedwell) הקינוריב .ןומלא
.Sourwood .(Barley) הרועש
.תימטוחה שרוש .יראה ןש
.תירוקד .תרזח
.Fleabane .ןתאמח
.היסימיטרא .תבטבש
.Cocklebur .(Lucerne) אופסמ
.דפרס .ץיצמח
.לכ-אפרמ .'גארוב
.היליזורטפ .Twitch
.בהזה םתוח .Toadflax
.הלוק וטוג .Knotgrass
.Sanicle, black .(Violet) תילגיס
.רוחש שוהוק .יוצמ ךחל
.Gumweed .Mayflower
.Stoneroot .תינפיז הקבס
.לעוש תלוביש .יארפ הדש-תות
.םודא ןתלת .Twinleaf
.רערע ירגרג .Pipsissewa
סארפסז שרוש הת .(Uva ursi) םד-יבנע
.(Sassafras .ןורהא הטמ/ןיצוב
רולוקירט הלויו .Milkweed, four leaved
.(Heart's ease דקונמ וא יארפ םוינרג
הריעש תיסוסיק .(Geranium,wild    
.(Sarsaparilla, hairy or spotted)   
.בהזה טומ הת חיטבא יערז הת
.תינצקוע .(Watermelon)   

תוצלמה
,ןתשה-תיחופלש קוזיחל ,םויב תימטוח הת רטיל 1/2 ותש
.הילכ-ינבא תעינמו תוילכהו ןתשה תיחופלש יוקינל   

םינובלח יוצימ ךות ,םינובלח תלד הטאיד לע ורמיש
.סוגרפסאו תוירטפ ,םישדע ,תיעועש ,הנופא ומכ ,תוקרימ   

הלולע םינובלח תורבטצה .ןובלחה םיקרפמ תוילכהו דבכה
,הליער תינובלח תלוספ תורבטצה :(Uremia) הימרוא םורגל   
.םדה-רוזחמב (Urea) הארוא ומכ   

תעינמל ,םויב קתוממ יתלב ,תויצומח ץימ תוסוכ 3 ותש
.ותצמחה ידי-לע ,ןתשב םיקדייח תוחתפתה   

.םילשובמ יתלב תונוזמ 75% לולכל טירפתה לע
.(Phosphates) םיטפסופו ןגלשא תכירצ וניטקה   
(Potassium chloride) ירולכ ןגלשא וא חלמ לכ ךורצל ןיא   
.חלמ ףילחת שמשמה   
 

.ליעות תעלדו (Watermelon) חיטבא יניערג תכירצ
.םיקורי תוקריו םיטבנ ,םיניערג תליכאב וברה   
 
וכרדבש ,ןדיס דבאל ףוגל תומרוג םינובלח תורישע תוטאיד
.הילכ-ינבא םורגל לולעו תוילכה ךרד רבוע ,ףוגל ץוחמ לא   

,(Rhubarb) סביר ,דרת ,םיציב ,רשב ,םיגד תכירצמ וענמה
טלסקואה תלוכת ללגב ,ואקקו דלוקוש-,הת ,קלס ילע   
תילסקוא הצמוח תרצוי רשא ,םהב ההובגה-(Oxalate)   
.הילכ ינבא תורצוויה תמרוגה ,(Oxalic acid)   

טרוגוי ומכ ,םיצומחה ולאל טרפ ,בלח ירצומ תכירצמ וענמה
.רתומ זע בלח .'גטוק תניבגו   


תועצה
תוילכ תקלדמו ןתשה תיחופלש תקלדמ תולבוסה םישנ לע
ינותחת שובחל ןהילע .םינופמטב שמתשהל ןיא ,תונשינ   
.(!ןוליינ אל םלועל) הנתוכ   

הרומח הייעב לע עיבצהל תולולע תונשנ ןתש יכרד תוקלד
!אפורל תונפל שי הז הרקמב .רתוי   


(תוילכב םינבא) הילכ ינבא 

הרדגה
םירמוחמ רצונש ,תוילכב רבצנש קצומ רמוח איה הילכ ןבא
תלוספ ירמוח ורבח ומע ,ןדיס אוה ירקיעה ביכרמה .ןתשב
.םירחא
לצנמ וניא ףוגה םתוא ,ןדיסה יפדוע םיפטשנ ילמרונ בצמב
.(Urine)-ןתשב ,ול ץוחמ לא ,(םירירשו תומצע תיינבל)
.ןתשה יכרדב עונלו ררחתשהל וא הילכב ראשהל היושע ןבאה

.םישק םיבאכו ןתש תמירז תמיסח םורגל הלולע תיתייעב ןבא

.דחוימ באכ תמירג אלל ףוגהמ תאצל היושע ,היד הנטק ןבא
רוניצ אוה ,(Ureter) ןכפושב עקתיהל הלולע ,רתוי הלודג ןבא
הכפושב וא (Bladder) ןתשה תיחופלשב ,ןתשה תכלוה
.אצומב ונייהד ,(Urethra)

הילכ ינבא לש םירחא םיגוס
רצוויהל הלולע ,Struvite stone הנוכמה ,תרחא הילכ ןבא
םה הב םיירקיעה םיביכרמה .ןתשה-יכרדב תקלד רחאל   
.(Ammonia) הינומא תלוספה רצומו םויזנגמ   

,רצוויהל הלולע (Uric acid stone) תירוא הצמוח ןבא
.רשב תכירצ ןיטקהל ,ךכל םיטונה לע .ידמ יצמוח ןתשהשכ   

.תורידנ ןניה (Cystine stones) תויניטסיצ םינבא
םיבצעה ,םירירשה לש ןיינבה ינבאמ דחא אוה ןיטסיצ   
תונבלו רבטצהל לולע ןיטסיצ .ףוגב םירחא םירביאו   
.תיתשרות היעבה .ןתשב ןבא   


הילכ ינבא תקחרה
קוליסל הדיחיה ךרדה חותינה היה רבעב
.הילכ ינבא

...ןה האופרה תושרל תודמועה םיכרדה

תועצמאב ,הילכל םיחלשנה ,(Shock Waves) םלה ילג
.תיגרוריכ תוברעתה ךירצמ וניאש ,דחוימ רישכמ   
תופטשנ רשא ,תונטק םינבאל ןבאה תא םיקסרמ םה   
.ןתשב הצוחה   
טבמאב לפוטמה אצמנ דחאב .םירישכמ יגוס 2 םימייק   
.םילופיט ןחלוש לע בכוש אוה ינשבו לופיטה תעב םימ   

ןטק ךתח עצבמ אפורה .(Tunnel Surgery) הרהנמ חותינ
.הילכב ןבאל דע העיגמה הרצ הרהנמ רצויו הלוחה בגב   
.ןבאה תא ףלושו וז הרהנמ ךרד רדחומ דחוימ רישכמ   

רדחומ ךורא טוחכ הארנה (Ureteroscope) פוקסוטרוא
ךישממו ןתשה תיחופלש לא הכרד  רבוע ,הכפושה ךרד   
.ןבאה תאצמנ וב ,ןכפושה לא   

םתרזעב ,םיריעז םייחקלמו המלצמ םירבוחמ הז ןקתמל
.הצוחה התוא םיפלושו ןבאה תא םיספות   


הרהזא ינמיס
ןושאר רשבמ הווהמ (דרדרו עבצכ) ןתשב םד תעפוה .1
.הייעבה םויקל   
.ףוגה דצבו בגב (םיפלוח םניאש) םיזע םיבאכ .2

.תורומרמצו םוח .3
.רתי תעזה .4
.תואקה .5
.ער חיר לעב רוכע ןתש .6
.ןתש ןתמ תעב הבירצ תשוחת .7
!אפורל תונפל שי ,הלא םינמיס םתעפוה םע   

העינמ
,הבורמ הייתש הניה ,תוילכ יבא תורצוויהמ ענמיהל ךרדה
םתורבחתה ינפל דוע םיביכרמה תא תקלסמה הלועפ    
.ןבאל דחי    

(Ginger ale) ליבגנז הקשמ םג ךא ,םיפידע םיליגר םימ
.הכאלמה תא ושעי םיזגומ (Lemon-lime) םייל ןומלו    

,םיכרוצ םתא םתוא הלוקהו התה ,הפקה תויומכ תא וליבגה
.ףוגהמ םימ תאיצי זרזמ םהב ןיאפקה ,םויב םיינש דע לפסל    

,סביר ,הדש-תות ,דלוקוש ,דרת ,קלס תכירצמ וענמיה
.(Wheat germ) הטיח ןיבוסו םיזוגא    

ולא ןוזמ ירצומ ,לכאמ לכב טעמכ יוצמ טלסקואש םגה
.ןתשב תילסקואה הצמוחה תמר תא תרכינ הרוצב םילעמ    


אפרמ-יחמצ
.סרית רעיש .בהזה טומ .תילבי
.היליזורטפ Gravel root. .דפרס
.הדש-תות Stone root. Pellitory
 of the wall.