אפרמ

תויוליבס יאו תויגרלא

היגולונירקודנא

הידפותרוא

םירבג תויעב

םישנ תויעב

הליכא תוערפה
תינלוח/רתי תנמשה
4 3 2 1 'דח
הזוברנ היסקרונא
הזוברנ הימילוב

תויורכמתה

םד-ילכו בל
םד-ץחל רתי
2 1 'דח
תופורת
םד-ץחל תת
םדב םינמוש רתי
תויעב - םד ילכ
תוירלוקסו-וידרק תולחמ
3 2 1 'דח
ןופליעו תרוחרחס
'דחםדה לש רתי תוישירק
'דחםירודזורפ רופרפ
'דחרידס יתלב בל בצק
7 6 5 4 3 2 1 'דח יחומ ץבש
םיפקעמ חותינ/הקיטסלפויגנא
הפמילה תכרעמ
בלה רירש םטוא
סירוטקפ הניגנא
בל תלחמו ןזואה ךונת
'דחהימנא
ףאהמ םומיד
םיחופנ םידירו/תוילד
םדב ןגלשא רתי/הימלקרפיה
םדב ןגלשא טועימ/הימלקופיה
(תממד) היליפומה
םד-תלערה
םירוחט
'דחםיקרועה תשרט

תויטנג תולחמ

תוימוהיז תולחמ

תויטמואיר תולחמ

המישנה תכרעמ

לוכיעה תכרעמ

תוילכהו ןתשה תכרעמ

היגולוריונ

ןטרס

רעישו םיינרופיצ ,רוע

היגולוכיספ

תורובחו םיעצפ

םייטנגמורטקלא תודשו הנירק

הייאר

העימש

דלשו םירירש

םירחא