יהמ םייל תלחמ
הלחמ איה ,(Borreliosis) סיסוילרוב םג תארקנה ,םייל תלחמ
ירפרודגרוב הילרוב קדייחה ידי-לע תמרגנה תימוהיז
.(Ticks) תויצרק ידי-לע רקיעב תרבעומו (Borrelia burgdorferi)

רוביצה לע ,תונורחאה םינשב ולחש ריואה גזמ ייוניש תובקעב
.הייצרקה ,הל םרוגלו הלחמל רתוי עדומ תויהל

ןותמ השענ ףרוחה םהב ,םלועב םיפסונ תומוקמבו הפוריאב
דורשל ןתלוכיו תויצרקה תייסולכוא הלדג ,רתוי םח ץיקהו רתוי
.הלחמל ןוכיסה לדג ךכל םאתהבו
םה םוקמל םוקממ תויצרקה תרבעהל ירקיעה יארחאה ב"הראב
ריעהמ הלדגו תכלוהה הריהנה םג ומכ ,עבטב םש םייחה םיאבצה
םתוא םישנאהמ קלח .םיעזגהו םיליגה לכ ינב םה םיעגפנה .רפכל
.ולחי ,עוגנ יבצ ךשנ

םימוטפמיס
הלולע הליחתב .(Erythema migrans) תינייפוא רוע תחירפ
,םימי שדוח דעו הציקעה עגרמ םימי רפסמ ךות ,עיפוהל   
.הנטק המודא תוחיפנ   
ןכתית .םימי רפסמ ךות לדגתו ךלת וז
תפקומה ,הנטק המודא תוחיפנ םג
המדמדא תעבט הביבסש ,הריהב תעבטב
.רתוי הלודג

...םה הייצרק תציקעל םידעומה םירוזיאה
.םיינתומ
.ךרבה ירוחאמ
.העשפמה
.זוכעה
.יחשה תיב
.עגמל שיגרו םח תויהל לולע הז רוזיא

,תושישת ,תורומרמצ ,םוח :תעפש לש ולאל םימודה םינמיס
.שאר-יבאכו ףרוע תוחישק ,ףוג יבאכ    
,הציקעה רחאל םישדוח ףאו תועובש ועיפויש ,םיקרפמ יבאכ
.לפוטת אל הלחמה םא    
.תויבצע/תויגולוריונ תויעב

.(Meningitis) חומה םורק תקלד
.(Bell's palsy) םינפה בצע קותיש
.םיידיבו םיילגרב השלוחו השוחת רדעה
.חור בצמ ייוניש
.הנישה ילגרהב םייוניש
.םיינמז םיקותיש
.ןורכיז ןדבוא
.זוכיר תויעב
...רתוי רידנ רבדה יכ םע ,ונכתי
.(Hepatitis) דבכ תקלד.רידס יתלב בל בצק
.םייניע תקלד
םרוג
תחפשמל תכייש ,הלחמה םרוג קדייחה תא הריבעמש הייצרקה
לדוגב תויהל לולע ולא תויצרקמ קלח .Ixodes היורקה תויצרק
לא עיגמו הייצרקה יעממ רבוע (קדייחה) םוהיזה .הכיס שאר
.ףוגה לכב טשפתמ םשמו ץקענש םדאב םדה רוזחמ
.םייל תלחמב ולחי הייצרקה ידי-לע וצקענש ולאמ ןטק קלח קר
ןוכיסה לדג ,ףוגהמ הייצרקה תרסהל דע ןמזה ךרואש לככ
.הלחמב תוקלל
ןוחביא
תועטהל םילולע ולא .םיבר םינימסת תויהל םילולע הלחמל
תויעב ,ילאריו םוהיז ומכ ,תורחא תויעב וא תולחמ לע עיבצהלו
/תושישתה תנומסת וא היגליימורביפ/םירירש יבאכ ,םיקרפמ
.םינוש םינימסת עיפוהל םילולע םינוש םישנאב .תינורכה תופייעה
.המויק תא תמאת קדייחל םינדגונ יוליגל םד תוקידב
חקולש ןמזה בקע ,תועובש רפסמ רחאל קר יוליגל ןתינ רבדה
.םוהיזל ביגהל ףוגל

...ןה םייל תלחמ םויק תומיאל םדה תוקידב
ןתשבו האוצב םינגיטנא תקידב
.(Enzyme-linked immunosorbent assay - ELISA)  
.Borrelia burgdorferi קדייחל םינדגונ רתאל הדעונ הקידבה   
.דבלב הילע ךמתסהל ןיא ,תיבויח האצות לש הרקמב   
.Western blot תקידב
.תיבויח התייה ELISA תקידב תאצות םא השעת וז הקידב   
.Polymerase chain reaction (PCR) תקידב
קדייחה לש (DNA) יתשרותה רמוחה תא תרתאמ וז הקידב   
הרדישהו חומה לזונב תעצובמ איה .קדבנש םוהיזב   
תכרעמב תויעבמ םילבוסה םילוחב ,(Cerebrospinal fluid)  
.םיבצעה   
לופיט
הלחמה .העוציב תוריהמב הייולת םייל תלחמב לופיטה תחלצה
.ריבעהל הייצרק הלולע ןתוא תולחמ רפסמ ךותמ תחא איה
,ולוכ ףוגל ,םייתנש דע םישדוח 6 ךות ,טשפתהל הלולע איה
.םיבצעה תכרעמב תויעבו םיקרפ תקלד תמירג ךות

יטויביטנא לופיט הז היהי ,הלחמה לש םימדקומה היבלשב

.תועובש רפסמ ךשמתיש
זופשיא ךירצת םימדקתמה היבלשב הלחמ
.הקיטויביטנא ייוריע תלבקל ,םילוח-תיבב
אפרמ יחמצ
םיכוביס
...םורגל הלולע םילפטמ ןיא הב םייל תלחמ
.ךרבב דחוימב ,(Lyme arthritis) תינורכ םיקרפ תקלד
(Facial palsy) םינפב קותיש ומכ ,תויגולוריונ תויעב
השוחת רדעה וא/ו םיצוצקע :(Neuropathy) היתפוריונו    
.תווצקה ירביאב    
.ןורכיזב העיגפ
.רידס יתלב בל בצק

...הלחמה לש םייפוסה היבלשבו
.ןורכיז ןדבוא
.זוכיר יישק
.םירירש תשלוח
.הנישה ילגרהב םייונישו םינתשמ חור יבצמ
העינמ
.הלחמה תא ענמית הנגה יעצמא תטיקנו םימרוגל ,הלחמל תעדומ

בורל) םיהובג םיבשע לש וא רעוימ רוזיאל סנכנש ימ לע
,ופוג תא בטיה ,םשמ ותאיצי םע ,קודבל (ץראל ץוחב     
.ופוג לע תויובח תויצרק אשונ וניא אוהש אדוול     
.ץיקב דחוימב הרומח הייעבה     
תומוקמב הייהש תעב םימאתמ ףוג ייוסיכ לע ודיפקה
םילוורש םע הצלוח ,םיכורא םייסנכמ ,עבוכ :םידעומה     
(םיילענל םיסנכנש םייסנכמ וא) םיכורא םייברג ,םיכורא     
.םיפושח ףוג יקלחל תודמצנ תויצרקה .תומלש םיילענו     
.תויצרק םהמ וריסהו תורידת דמחמה תויח תא וקדב
.רהמ רתויש המכ ,הריסהל הייצרק ידי-לע ץקענש םדא לע
.ףוגהמ התקחרה ידכ ךות הייצרקה תא ץוחמל ןיא     
התוא ףולשלו ףוגל התרידח םוקמל בורק הב זוחאל שי     
.תוריהזב ,תטקלמ/הטצניפ תרזעב     
.תועש 48 דע ףוגה לע ראשיהל הלולע הרתוא אלש הייצרק     
.דיימ םוקמה תא ואטח     
.הלחמל ןיסח ךפוה וניא הלחש םדא