2006 ינוי
המופמילל ןוכיס םיניטקמ םידיאונטורק
ןיטנסקאזו ןיאטול םידיאונטורקה לש ההובג תימוי הכירצ
ןוכיס ןיטקהל היושע ,ץבאו ללכב תוקרי םג ומכ ,(Zeaxanthin)
.46%-ב ןיק'גדוה תלחמ הניאש המופמילל
ךרע ב"הרא Mayo Clinic College of Medicine-ב רקחמ
המופמילב םילוחה םישנא 466-ב ןוזמה תכירצ לש האוושה
.הרקבכ ושמשש שיא 391 תמועל ,ןיק'גדוה תלחמ הניאש

תחפשממ תוקריו םיקוריה םילעה תא םילכוא םהב תוקרי תכירצל
.(40%) :ןוכיס תתחפה לע רתויב הלודג העפשה התיה ,םיבילצמה
.תוקרי לש תילמינימ הכירצל סחיב ושענ תואוושהה
תיטנדיסקוא-יטנאה העפשהל ולא תועפשה םיסחיימ םירקוחה
(יתשרותה רמוחה) DNA-ל קזנה ללגב ,םידיאונטרוק תכירצבש
גוסמ םיישפוח םילקידאר ללגב תינוצמיח הקע ידי-לע םרגנש
.Reactive Oxygen Species - ROS

American Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמטפס
המופמיל דגנ השדח הפורת הרשוא
הפורתב אלמה שומישה תא תואירבה תונוטלש ורשיא הינטירבב
ןיק'גדוה תלחמ הניאש המופמילב םילוחב ,Rrituximab השידחה
.םדקתמ בלשב ,(Follicular non-Hodgkin's lymphoma)
(Remission) הגופה תגשהב עייסמ היפרתומיכ םע הפורתה בוליש
.(Relapse) הלחמה תרזח ןמזב


2006 רבמצד
המופמילל ןוכיס םיניטקמ E ןימטיוו םיביס ,3-הגמוא
ןיטקמ E ןימטיוו ןיטורק הטב ,םיביס ,3-הגמואב רישעה טירפת
המכו ןיק'גדוה תלחמ הניאש המופמילל ןוכיס תיתועמשמ
.הלש םיגוס-תת
ונחב ב"הרא Northern California Cancer Center-מ םירקוחה
תלחמ הניאש המופמיל ילוח שיא 591 לש םטירפת תא הידבשב
.םיאירב שיא 460 דגנכ ,ןיק'גדוה
.הלחמל םיהמ םינמושו םיגד תכירצ ןיב ךופה רשק אצמנ תיללכ
םייוצמה ,םימיוסמ םייטנדיסקוא-יטנא םינימטיו תכירצש םג אצמנ
.ךכ םילעופ תוקריבו תוריפב
הכירצ .הלחמהו םיביס תכירצ ןיב אצמנ דחוימב קזח ךופה רשק
הלחמל ןוכיס הניטקה תוירולק-וליק 1 לכל םרג 14.4 לש תימוי
.60% דע רועישב

American Journal of Epidemiology


2007 סרמ
ןיק'גדוה תלחמ הניאש המופמילל סוריו ןיב רשקה
,ןטרס תולחמ רפסמל רושק (Simian virus 40) SV40 סוריו
חומ ןטרס ,(Mesotheliomas) האירה תפטעמ םורק ןטרס םהב
.םדא-ינבב תומצעב םילודיגו (Brain cancer)
.ןיק'גדוה תלחמ הניאש המופמילל רושק הז סוריוש אצמנ תעכ

ססקט ןוטסוי Baylor College of Medicine-מ םירקוח תווצ
םילוח 154-מ (המופמיל) הפמיל ןטרס תומיגד חתינ ב"הרא
.תורחא ןטרס תולחמב םילוחמו וז הלחמב
,חותינב הז ןכוסמ סוריו אצמנ אל םירחאה ןטרסה ירקמ לכב
הניאש המופמיל ילוחמ וחקלנש תומיגדהמ 42%-ב קר אלא
.ןיק'גדוה תלחמ

The Lancet


2007 ינוי
המופמילל ןוכיס הלידגמ שמשל הפישח
שמשב הרוקמש (Ultraviolet radiation) לוגס-הרטלוא תנירק
.םישנב ,ןיק'גדוה תלחמ הניאש המופמילל ןוכיס הלידגמ
.ב"הרא טקיטנוק Yale University-ב רקחמ
הירוטסיה יכ אצמנ .טקיטנוק תנידמב םישנ 601 ורטינ םירקוחה
דחוימב ,הלחמב תוקלל ,תוחפל 3 יפ רתי ןוכיסל הרושק ףוזיש לש
תוחפ ךשמ ופזתשהש ולאלו םלועמ ופזתשה אלש םישנל האוושהב
.הנש 60 ךשמב תאז לכ ,הנשב םישדוח 3-מ
.רתוי וא הנשב םישדוח 3 ופזתשהש םישנ יבגל רתי ןוכיס אצמנ אל

וילע הניגמ רשא היצטנמגיפ רועל הנקמ רידס ףוזישש הארנ
.לוגס-הרטלוא תנירק לש התגיפס תא התיחפמו
3-ל רקובב 9 ןיב :הנירקה אישב ,ץיקב שמשל ופשחנש םישנ
ולאל האוושהב 70%-ב רתוי לודג ןוכיסב ויה םירהצה-רחא
.שמשל רתי תפישח :ואר .טעמ ופשחנש

American Journal of Epidemiology