הרדגה
ןוונתמ וב ,תונקדזהה ךילהתמ קלח איה תירלוקאמ תונוונתה
הנחבאל תיארחאה ,(Macula) הלוקאמה - תיתשרה זכרמ ךלוהו
םרוג רשא רבד ,(הייארה תודח) הייארה הדשב םינידעה םיטרפב
.הייארה הדש זכרמב שטשוטמ םתכ תעפוהל
.ןורוויעל רדרדיהל לולע הז ךילהת

םתרזעב ,םד-ילכ תוחתפתה וניה הז ךילהתל רישיה םרוגה
 שוטשיטל השעמל םרוג ךא ,הייעבה תא רותפל ףוגה הסנמ
.הייארה זכרמ

'השבי תירלוקאמ תונוונתה' ארקנ ינושארה תונוונתהה בלש
.הייוליג םע לפטל לק הבו   
.'החל תירלוקמ תונוונתה' יורק רתוי םדקתמה בלשה
םימרוג
רשק םייקש רורב ךא ,עודי וניא הייעבל קיודמה םרוגה
הלוקמה רוזיא תפישחש איה הרעשהה .לוגס הרטלוא תנירקל  
םיישפוח םילקידאר ידי-לע ונוצמיחל תמרוג ,רישי שמש רואל  
.ותוא םיביכרמה םיאתה תסירהו  
,םיפידנ םיימיכ םירמוח ןיבל הניבו הייעבל ןושיע ןיב רשק שי
.םייתיב יוקינ ירמוחב םיביכרמ ומכ  
הנירקה ללגב הייעבה תא רימחהל לולע בשחמב הבורמ שומיש
.גצה טלופ התוא הקזחה תיטנגמ-ורטקלאה  
ההובג תירלוקאמ תונוונתהמ םילבוסה ולא םדב תשוחנה תמר
םישנהמ קלח תורבוע םתוא םיילנומרוה םילופיט .גירח ןפואב  
תשוחנה תמר תא לידגהל םילולע ןוירה דגנ תולולגב שומישו  
.(Retina) תיתשרה תואירב ןוכיס ידכ דע ףוגב  
,וב ץבאה תמר תא םג תולעהל הלולע םדב ההובג תשוחנ תמר  
.םדב תשוחנ רתי ומכ תלעופה  
תוצלמה
םיחתפמ םכניאש אדוול ידכ ,הנשב םעפ וקדביה 45 ליג רחאל
.תירלוקאמ תונוונתה   
.(עבוכ ושבחו) שמש יפקשמ וביכרה שמשל הפישח תעב
.ןושיעמ וענמיה
.היזיוולטל רתי תברקו בשחמה ךסמ לומ הבישי ומצמצ
םילבוקמ םילופיט
רזייל רישכמ תועצמאב לפטל ןתינ החל תיראלוקמ תונוונתהב
.(Laser photocoagulation) רוא תרזעב השרקה תטישב
.דבלב תוקד רפסמ ךרואו תימוקמ המדרהב עצובמ לופיטה
םדה-ילכ תא תסרוהה תזכורמ רוא ןרק תחלשנ ןיעה זכרמל
.הייארה הדש זכרמב שוטשיטל םימרוגה
םוקמב תרצונ םהב םירקמ םנשיו דימת חילצמ וניא הז לופיט
לככ הלוע לופיטה תחלצה רועיש .הייעבה תא הפירחמה תקלצ
םתוטשפתה ינפל ,םישדחה םדה-ילכ תריציל ךומסב ןתינ אוהש
.(Fovea) תיתשרה זכרמ עקש לא

.(Photodynamic Therapy) ימניד וטופ לופיט
.ומשייל לוכי םייניע אפור לכו םיבלש ינש לופיטל
תנרקה ידי-לע לעפומה ימיכ רמוח קרזומ הלוחה עורז דירול
רמשל דעונ לופיטה .ןיעה ךותל הכומנ המצוע לעב רזייל רוא
.ותומדקל בצמה תא בישהל לוכי וניאו םייק הייאר בצמ

.(Macular Translocation Surgery) הקתעה חותינ
עקש תא זיזמ המוקממ (Retina) תיתשר תא קתנמ חתנמה
םיגירחה םדה-ילכ תוחתפתה רוזאמ (Fovea) תיתשרה זכרמ
לעמ שדחמ ותוא םקממו (Choroidal neovascularization)
וא ריסמ :םיגירחה םדה-ילכב חתנמה לפטמ ךשמהב .האירב
.םתוא סרוה
הנוזת ירמוח
תנטקהל וא/ו העינמל םיעייסמה םייטנדיסקוא יטנא הנוזת ירמוח
...םה הלחמה ינימסת
.םויב 'חי 25,000 .(ןיטורק הטב םג ומכ) A ןימטיו
.םויב ג"מ 1,000 .C ןימטיו
.םויב 'חי 400 .E ןימטיו
.םויב ג"קמ 200 .םוינלס
.ןיעה תואירבל תינויחה (Taurine) ןירואט ונימא תצמוח
רוסחמו קזח רואל רתי תפישח בקע לדלדיהל הלולע איה    
.תירלוקאמה תונוונתהה ךילהת תא זרזמ הב    
.ליעוהל היושע ותכירצו טנדיסקוא יטנאכ לעופ .ןיאטול

וליג הייארה תוכיא תא רפשל ןויסנב וכרענש םינוש םירקחמ
הייארה תוכיא תא רפיש םילרנימו םינימטיו בולישש םלוכ
.התומדקל הייארה תא ריזחה םירקמהמ קלחבו תרכינ הרוצב
אפרמ-יחמצ
םתכירצו םילרנימבו םינימטיוב דחוימב םירישעש תוקריו תוריפ
...םה ליעוהל היושעהוולעה תא םילכוא םהב תוקרי תכירצ ןיב קודה רשק םייק
ןיתנסקאזו ןיאטול גוסמ םידיאונטורק םיליכמ רשא הקוריה   
תוחתפתהל ןוכיס תנטקהו רזגו בורכ ,דרת ומכ ,(Zeaxanthin)  
.תירלוקמ תונוונתה   
תולודג תויומכב הבוליב וקני'ג וא תוינמכוא תיצמת תכירצ
.התוחתפתה תישארב הלחמה רשאכ עייסל היושע ,תיסחי   
ג"מ 480 דע 240-ו ג"מ 240 דע 220 ןה תוצלמומה תויומכה   
.המאתהב   

...תושדח ואר