2000 סרמ
ןורכיז תשבשמ היפרתומיכ
,ב"הרא הדירולפ ,Tampa-ב Dartmouth Medical School-ב רקחמ
שבתשמ ,ליגר יפרתומיכ לופיט ולביקש םישנא לש םנורכיזהש אצמ
םתבישח ,יוקל ןורכיז אצמנ םיקדבנה לש םנורכז .תותימצל ,םיתיעל
.םשארב םיירפסמ םיבושיח עצבל ולכי אל םהו הלולצ יתלב
םילופיט ולביקש םישנאש וליג םימדקומ םירקחמ
,םצע חומ תלתשהב ומכ ,רתוי םישק םיייפרתומיכ
.תוכשמתמ תוילאוטקלטניא תויעבמ ולבס
.הדימל תויעב םורגל הזכ לופיט לולע םידליב

2000 ינוי
חומהו ןגורטסא תפלחה תייפרת
תפלחה תייפרתש ואצמ National Institute on Aging ירקוח
תרפשמ (Estrogen Replacement Therapy - ERT) ןגורטסא
.ןורכיזה יכילהתב םיברועמה חומ ירוזיאל םד תמירז תיתועמשמ

2000 רבמבונ
ןורכיז תרפשמ הניש
,הליל תנשש ואצמ ב"הרא Harvard Medical School ירקוח
,דמלנש תא רוכזל רשוכה תא תרפשמ ,םיכרפמ םידומיל רחאל
.ךכ-לע ודיפקה אלש הלא תמועל

2000 רבמצד
ןורכיז רפשמ E ןימטיו
Regenstrief Institute for Health Care-ב יתלשממ רקחמ
הלעמו 70 ינבב ,E ןימטיו תומר קדבש ,ב"הרא סילופנאידניאב
.רתוי בוט ןורכיזה דקפתמ ,ההובג םדב ותמרש לככש אצמ
ינפמ הנגהה אוה ךכל רישיה םרוגהש ןכתי ,םירקוחה תעדל
.קפסמ E ןימטיוש ,םיקרוע תשרט

2002 סרמ
ןורכיז רפשמ ןירמזור
וליג םייטירב םירקוחש רפסמ יטירבה Daily Telegraph-ה
.15%-ב ךורא חווטל ןורכיזו תונריע ריבגמ ןירמזור ןמשש

2002 ינוי
ןורכיזו הקיזומ ,תוחיר
ורתא ב"הרא ןוטסויב Baylor College of Medicine ינעדמ
תחרה עגרב תונורכז ררועמה ,חומה רוזיא תא
.םירכומ ,הקיזומ תעמשהו תוחיר
סופמקופיהב CA3 ארקנה רוזיאב רבודמ
םירתונש תונורכזל יארחאה ,(Hippocampus)
.וייח לכ ךשמ םדאה םע

2002 רבמבונ
ןורכיז ןדבואל ןמסכ ןומרוה
וליג ב"הרא סל'גנא סול University of California ירקוח
הרהזא ןמס הווהמ ,םישישק ןתשב Epinephrine ןומרוהש
.ליגל רושקה ןורכיז ןדבואל
.בצמה תא תרפשמ ןומרוהה תומכ תתחפה םא קדבנ םרט

2002 רבמבונ

2003 ראורבפ
(1) ןורכיזו זוקולג
רשק ןכתי ,קרוי-וינב Center for Brain Health ינעדמ ירבדל
.ןורכיז ןדבואו םדב תוהובג רכוס תומר ןיב
רושק םדב רכוסה תמר לש יוקל תוסיווש םגדוה םהירבדל
.(Hippocampus) סופמקופיהה תוצווכתהלו ןורכיז תויעבל

2003 סרמ
חומ יאתו םד-ץחל
דנלטוקס ורובנידאב Aberdeen תטיסרבינוא ינעדמ ירבדל
.חומ יאת ןדבוא םרוג םד-ץחל רתיש ,ךכל תוחכוה ואצמנ

2004 סרמ
ןורכיז ןדבוא זרזמ ןושיע
ב"הרא דנלירמב National Institute on Aging-ב רקחמ
תילטנמ תורדרדיה זרזמ ןושיעש אצמ ,Neurology-ב םסרופש
.ונשיע אל םלועמש םישישק תמועל 5 יפ ,םישישקב

2005 ינוי
םישישקל תילופ הצמוח
הובג ןונימ ןתמש אצמ Wageningen תטיסרבינואב ידנלוה רקחמ
.םהב ןורכיזה תורדרדיה תא טאהל יושע םירגובמל תילופ הצמוח לש
.םישישק לש םהייח רופישל לוזו שדח רוקמ חתופ הז אצממ
תצובק לע ,םינש 3 ךרואל ,ג"קמ 800 ןב ,ימוי ףסות תעפשה הקדבנ
,םייביטינגוק םינחבמ הרבע הצובקה .70 דע 50 ינב םירבגו םישנ
.המד ףסות הלבקש הצובק תמועל הברהב םיבוטה םיגשיהב

לש םנורכיזל המוד םיפתתשמה לש םנורכז היה םירקוחה ירבדל
הנעטה התיה הכ דע .םינש שמח דע םייתנשב םהמ םיריעצה םישנא
.B הצובקמ םינימטיו תבורעת לוטיל שי תומוד תואצות תגשהלש

תילופ הצמוחו B-12 ןימטיוו B-6 ןימטיו בולישש הליג םדוק רקחמ
.םדב ןיאטסיצומוהה תמר תא תיחפהל תיחפהל יושע


2006 ראוני
(2) זוקולג רכוס
תא וקדב דנלטוקס Glasgow Caledonian University ירקוח
הקשמב רכוסה תמרש לככש אצמנ .ןורכיזה לע רכוסה תעפשה
.רתוי םיבוט םהלש ןורכיזה יעוציב ויה ,ההובג התיה ותש םהש
(הלוק הקוק קובקבבש וזל המודה המר) םרג 25 תועפשה וקדבנ
.רכוס םרג 50-ו
תצובק תמועל 11%-ב םיבוט ויה םרג 25 ותשש ולא לש םהיעוציב
.17% ויה םרג 50 ומגלש ולא לשו (Placebo) המד תרוקיב
םישנאב ולבקתי רתוי תובוט תואצותש ךכ-לע תוזמרמ תואצותה
.הניקת רכוסה תמר תוסיו תכרעמ םהב

,םיינישה לע רכוסה תכירצ לש תוילילשה תועפשהה תא רוכזל שי
רכוסה תמרב תימואתפ היילע לש תורשפא לע ,רתי תנמשה לע
.םירחא םייתנוזת היגרנא תורוקמ לע רותיוו םדב

.Human Psychopharmacology-ב םסרופ


2006 ראוני
םיחופת ץימו םיחפת
University of Massachusetts Lowell-ב ךרענש ,םירבכעב רקחמ
רשא ,חומה יאתל םיקזנ ינפמ ןגהל יושע םיחופת ץימש הליג ב"הרא
.ליג יולת ןורכיז ןדבואל םימרות
ץימב תוהובגה םיטניסקוא-יטנאה תומרל תאז םיסחיימ םירקוחה
.זכורמ םיחופת

רוסחמ .ךובממ האיצי םע דדומתהל םירבכעה לש םרשוכ ןחבנ
תושק עגפ ךא ,םיריעצ םירבכע לע עיפשה אל םיטנדיסקוא-יטנאב
,םיחופת ץימ זיכרת ולבק ולא רשאכ .םינקז םירבכע לש םהיעוציבב
ןפואב הרפתשה םתלוכי ,םדאל םויל םילפס 3 דע 2-ל ךרע יווש
.חומב ינוצמיח קזנ תוחפ אצמנ םלוכבו יתועמשמ

יכ ,ואצמש םימדוק םירקחמ תואצות תוששאמ הז רקחמ תואצות
.ןקדזמה חומל הבוט תוקריו תוריפ תכירצ
ללכב ןזואמ טירפתב םיחופת ץימו םיחופת בלשל םיעיצמ םירקוחה
.םיטנדיסקוא-יטנאב םירישע תוריפ ךורצל

הליעומ םיחופת ץימ תכירצש אצמ ,םוקמ ותואב ,םדוק רקחמ
.רמייהצלא תלחמל הייטנ ילעב םירבכעל
.ב"הראב םיחופתה ילדגמ ןוגריא ידי-לע ןמומ רקחמה


2006 ראורבפ
תויגרנילוכ-יטנא תופורת
(Anticholinergic drugs) תויגרנילוכ-יטנא תופורת םילטונה םישנא
תומסוחה תופורתב רבודמ .תילוטקלטניא תורדרדיהב םינכתסמ
תונתינה (Acetylcholine) ןילוכליטצא רטימסנרטוריונה תוליעפ
,בל בצק ,תותוויוע ,תוליחב ןהב ,תויעבו תולחמ לש לודג ןווגמל
םיביכ ,ןוסניקרפ תלחמ ,םד-ץחל רתי ,םיבאכ ,המתסא ,תויגרלא
.תוישפנ תויעב רפסמו

ןורכיז ,בל תמושת ,הבוגתה ןמזב העיגפ תוללוכ תומרגנה תועפותה
.רוביד ףטשו ההשומו ידיימ (Visuospatial memory) יבחרמ יתוזח

.British Medical Journal לש טנרטניאה תרודהמב םסרופ


2006 סרמ
תימצע הנומא
.בוט ןורכיזל חתפמה הניה רגובמ ליגב תלוכיב תימצע הנומא
הליג ב"הרא National Institute on Aging-ה ןומימב רקחמ
םינימאמו ןופלט יפסמ ןוניש ומכ ,הריכז תוטיש םימשיימה םישנאש
.םתונקזה תעב רתוי ןורכיז םימיגדמ וז םתלוכיב
ןורכיז ןדבוא יבגל האצות ןהו ןמס ןה הווהמ הטילשה תשוחת
.ליגב רושקה

אוה ,עדימ רוכזל ידכ ,םירבד עצבל וחוכבש ןימאמ םדאהש לככ
.תוחפ ותוא גיאדי רבדהו םייביטקפא ץמאמו ןונכת ךכב עיקש
.83 דע 21 םיליגב םירגובמ 335 ונחבנ רקחמב

,תענמנ הניא ןורכיז תורדרדיהש ,ליגה םע תרבגתמה ,הסיפת הנשי
תמרוג איהש ןוויכ ,הקיזמ וז הנומא .תטלשנ הניאו הכיפה הניא
.ןורכיז תוטיש רפשל ץמאמ ןויסנ לכ אלל ,הדרחו הקוצמ