יללכ
.ןורכיזה תייעב איה תונקדזהה תעב רתויב תוקיצמה תויעבה תחא
ןהיתואצותש ,תוביס רפסמ ליגה םע ילטנמה דוקפיתב תורדרדיהל
.(רמייהצלא תלחמ ומכ) תוינוציק דע תולק תויהל תולולע

םהב םדאה תוחמתהל םאתהב ןורכיזה יגוס
.('דכו םיכיראת ,ןופלט ירפסמ) םירפסמל ןורכיז
.תוערואמו םיבצמל ןורכיז
.ורכזי ומשרנש םירבד :יתוזח ןורכיז
,הייחש דמלש םדא ,המגודל .םיחכוש ןיא ותוא ,ישעמ ןורכיז
.םלועל םתוא רוכזי 'דכו םיינפוא לע הביכר   

ןורכיזה יגוס תשולש
.זוכירה תלוכיב (רתיה ומכ) יולתה ידיימ ןורכיז
ךרוצ לש הרקמב ומכ .(תובורקה תוקדל) רצק חווטל ןורכיז
ןמז רחאל םלעי ןורכיזה .הפ-לעב רסמנש ןופלט רפסמ םושרל   
.רתוי ךרוצ וב ןיאש ןוויכ ,המ   
.ךורא חווטל ןורכיז

אישלש דועב ,30 דע 25 ליגב ןורכיזה תלוכי אישל עיגמ םדאה
30 ליגב קר עיגי אוה ,תילאוטקלטניאה ותלוכי
םיארוק םניא היסולכואהמ 80%-מ רתוי .40 דע
!םהידומיל תא םמייס עגרמ םירפס

ותלעפהב דימתהל שי ותלוכיו חומה לש ורשוכ תרימשב ךישמהל ידכ
.ריעצ ליגמ לחה ולוגריתבו

.הדמתהב קזחלו לגרתל ךירצ ותוא ,רירש לא ומכ חומ לא וסחייתה
ןורכיזה תא רפשל תורומאה (אפרמ-יחמצ הז ללכבו) תופורת
הפוקת תולטינה העגרה תופורת ומכ) ןורכיזב תועגופה תופורתו
,זוכירה רשוכ לע אלא ,ןורכיזה לע השעמל תועיפשמ ןניא ,(תכשוממ
.הבוט ןורכיז תלוכיל םדקומ יאנת הווהמה
השעמל תועגופ ןורכיזה רשוכב תומגופכ תועודי רשא תולחמ םג
ןצמח ליבומה םדה תקפסאב העיגפ ידי-לע חומה לש ותלוכיב
.ויאתל ןוזמו

רותיא .םדה תמירז תא וב שילחמו םד-ילכ לע ץחול רשא לודיג
.בשחוממ קרוס תועצמאב השענ םרוגה  
.ןגמה תטולב תוליעפ תת ומכ ,םירמוח ףוליח תייעב

תושעל ןתינש לכ ,רמייהצלא תלחמ ומכ ,תוילמוטפמיס תולחמב
.תורדרדיהה ךשמה תא עונמלו םייקה בצמה תא רמשל אוה

התאצותש םיקרוע תשרט איה רגובמה ליגב תרחא הרומח היעב
,וב ןצמחה תקפסה תוטעמתה ,חומל םדה תמירזב התחפה איה
.ןורכיזהו הבישחה רשוכב הדירי התאצותש ,בצעה יאתב העיגפו
רוהיטו היוקל הנוזת ,םינלער
.חומב בצע יאתל קזנ רימחהל םה םג םילולע היוקל הנוזתו םינלער

...ואר
...םינלערמ ףוגה רוהיט יכרד
...הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט
םידיפילופסופו ןמוש תוצמוח

דיפקהל שי ןכל ,ודוקפיתל םיינויחה םינמוש 60%-מ בכרומ חומה
.ןוזמב תוינויח ןמוש תוצמוח לש העובקו התואנ הקפסא לע
ןמשו התשפ ןמש םניה תוידוסי ןמוש תוצמוחב םירישע תורוקמ
.(Perilla oil) הלירפ

ןכלו (Phospholipids) םידיפילופסופמ םייושע ףוגה יאת ימורק
...חומה יאתל םישורד םה םג
.(Phosphatidyl choline) ןילוק לידיטפסופ
.(Phosphatidyl serine) ןירס לידיטפסופ
.ןורכיזה לע הלודג העפשה םהינשל  
.תושק ןורכיז תויעב לופיטל שמשמ ,CDP Choline דיפילופסופ  
ףוגהו חומה לוגרית
.חומב רוגא רשא עדימה תפילש איה תירקיעה ןורכיזה תייעב
דוגינב תאז ,תונקדזהל תיוולנ הייעב חרכהב הניא ןורכיז דוביא
.דימת טעמכ ךכל הוולתמה עדימ תפילש תייעבל

םירכוז ןיא רשאכ ,הפירח הניא הייעבהש םימיכסמ םיחמומ
תא רוכזל םילגוסמ ןיא רשאכ אלא ,בכרה תיינח םוקמ תא
.התיבה ךרדה
ןורכיז ןדבוא ,הפש יישק ,םייוגש םילוקיש ,תואצמתה רסוח
לכ ,חורה בצמב םיינוציק םייונישו הדובעה רשוכב עגופה
תולחמלו רמייהצלא תלחמלהרהזא ינמיס םיווהמ הלא
.תורחא היצנמיד

תכרעמב דימתמ שומיש חיטבהלו תועיבקב חומה תא לגרתל שי
.תוינפוג תויוליעפו הבשחמ ילוגרית תרזעב ,ונממ עדימה תפילש
השדח הפש דומיל ,םיצבשת ןורתפ םיללוכ חומל םיליגרתל תואמגוד
.םינוש םיסרוקב תופתתשהו

.יחומ לוגריתמ תוחפ אל בושח ינפוג לוגרית :ורכז

20 דע 15 רועישב ,ךכל תודוה רפתשי יביטינגוקה רשוכהש אצמנ
םדה תמירז רופיש איה הביסה .הליגר הכילהב יד ךכ םשלו םיזוחא
.חומל

לבוסהש ןוויכ ,בוט ובצמ ,ןורכיז תייעב ול שיש ךכל עדומש םדא
.ךכב םישיגרמ ותוא םיבבוסה קרו ובצמל עדומ וניא וז הייעבמ
אפרמ-יחמצ

ןורכיזה רופישל תופסונ תוטיש
םכמצעל וניכה ,'עוציבל תומישמ תמישר' וכרע .רבד לכ ומשר
.'תוימוי תולטמ'-ו 'הינקל םיכרצמ' תומישר ,תרוכזת יקתפ   
רוכזל ידכ (רחא עדימ לכו תומישמ) לוקב םירבד לע ורזח
.רתוי בוט םתוא   
םכנוצרב םתוא םירחא םירבדל (תויצאיצוסא) םירושיק תאיצמ
תפילש לע ולקי ,רחא זמר לכ וא םיזורח ,ריש יעטק ומכ ,רוכזל   
.שרדי אוה וב עגרב עדימ   

,םיפירח תואקשמ לש תכשוממו הלודג הכירצ 
.ךיפה יתלב יחומ קזנ םורגל הלולע 

...ואר 
...הזונפיהב לופיט 
...הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט 
ילכש לובליב רוציל תולולעש תופורת
.םד-ץחל רתיל תופורת
.בל ילוחל תופורת
.םיבאכ יככשמ
.םיקרפמ תקלדל תופורת
.תויגרנילוכ יטנא תופורת
.יתצמוח סקולפרל תופורת
.העגרה תופורת
.ןוסניקראפ תלחמל 'רת
.םינימטסיה יטנא
.ןואכיד דגנ תופורת
.תותיווע דגנ תופורת
.הביק יביכל תופורת

...ואר 
...1+2 תושדח - ןורכיז ןדבוא 
...3 תושדח - ןורכיז ןדבוא