יהמ ריינמ תלחמ
תימינפה ןזואב הייעבב תאטבתמה הערפה איה ריינמ תלחמ
...םהבו םימוטפמיס לש הרדסל תמרוגש ,(Inner ear)
.השק תרוחרחס :(Vertigo) וגיטרו
.םיינזואב םישער :ןוטניט
.ןיגוריסל ךעודו רבגתמ ,העימש ןדבוא
.העוגפה ןזואב באכ וא ץחל תשוחת
.העימש ןדבואל חיכש םרוג והז .תחא ןזוא קר תעגפנ בורל
םימרוג
,תימינפה ןזואב םילזונה חפנב םייונישל םירושק הלחמה ינימסת
.(Membranous Labyrinth) ךובמה תימורקו (Labyrinth) ךובמ
,םצעב הנותנה ךובמה תימורק
לקשמ יווישו העימשל תשמשמ
הפמילודנא יורקה לזונב האלמו
.ןזואה לזונ אוה ,(Endolymph)
ןזואה לזונ ענ ,שארה ענ רשאכ
(Receptors) םינטלוקל םרוגו
חומל חולשל ךובמה תימורקבש
.ףוגה תעונת לע עדימ

תובחרתה וא תוחפנתה םורגל הלולע ןזואה לזונ תומכב לודיג
תיפמילודנא תמיימ הנוכמ רשא הערפה ,ךובמה תימורק
.(Endolymphatic hydrops)

ןזואה לזונל רשפאמ ךובמה תימורקב ערקש איה הרבסה
יוצמ רשא רחא לזונ :(Perilymph) הפמילירפ םע בברעתהל
תימינפה ןזואהו ימורקה ךובמה ןיבש ללחב ,תימינפה ןזואב
.תימרגה
.ריינמ תלחמ ינימסתל ,םינעדמ תעדל ,םרוגה אוה הז בוברע
,םייתביבס םימרוג םהב ,הלחמל תויורשפא רפסמ ןנשי םתעדל
םג ומכ םיילאריו םימוהיזו (Noise pollution) שער םוהיז ומכ
.םייגולויב םימרוג

םימוטפמיס
תורידתב ,םוי ידמ ,תוימואתפב עיפוהל םילולע הערפהה ינימסת
.הנשב םעפ קר וליפאו הנתשמ
תא ןיטולחל לרטנל הלולעש תרוחרחס אוה ירקיעה ןימסתה
עיפוהל םילולע תרוחרחסה יפקתה .בכשל וחירכהלו הלוחה   
.תועזהו תואקה ,תורומח תוליחב םורגלו הערתה לכ אלל   
תשוחת וא העימש דוביאמ ,ןוטניטמ םג לבוס םילוחהמ קלח
.העוגפה ןזואב הקזח ץחל   
.יוזיחל םינתינ םניא ולא םינימסת   

ןוטניט ,תרוחרחס לש בוליש אוה ףקתה בורל
.תועש רפסמ םיכרואה ,העימש ןדבואו
םינמז ךשמב ,הנתשמ תורידתב ועיפוי םה
.תונוש תומצועבו םינתשמ
דועב ,הניש ןמזב רומח ןוטניט עיפוהל לולע םימיוסמ םירקמב
ךשמב תוביצי רסוחו העימש ןדבוא םילוחה ווחי םירחאבש
.םיכורא םימז ךשמב ,םויה לכ

...לולכל םילולע ,םיפסונ םיינמז םינימסת
.םילושליש.ןטבב הקעומ תשוחת.שאר-יבאכ

איה ךא ,התומדקל רוזחל העימשה היושע והנשימל ףקתה ןיב
.ןמזה םע רדרדית
ןוחביא
...םיכילה רפסמב ךורכ ריינמ תלחמ ןוחביא
.תינפוג הקידבו יאופרה ורבע לע הלוחה םע החיש
,(Audiometric examination) תירטמוידוא/העימש תקידב
.ןלילצב תומודה םילימ ןיב הנחבא תלוכי ומכ    
ףארגומגטסינורטקלא רישכמ תרזעב לקשמ-יוויש תקידב
.לקשמה יוויש תכרעהל (Electronystagmograph - ENG)   
ול לודיג לולשל ידכ ,MRI קרוס תרזעב היימדה תקידב
.םימוד םינימסת תויהל םילולע    

.העימשה ןדבוא תדידמ קויד בושח דחוימב
תא ,תוטיש רפסמב שומיש ךות ,עבקי אפורה
ןזואהמ עבונ אוה םא - העימשה ןדבוא םרוג
.העימשה בצעב הייעבה רוקמש וא תימינפה
היפרגואילוקורטקלאב שמתשהל ןתינ יפוס תומיא םשל
תילמשחה תוליעפה תמשרנ הב ,(Electrocochleography)
.םילילצל הבוגתב ,תימינפה ןזואב

ןזואה תא אפורה ףוטשי ,לקשמה יוויש תכרעמ תקידבל
(Caloric testing) תירולק הקידב היורק הטישה .םימב   
רשא ,הריהמ (Nystagmus) םייניע תעונתב תאטבתמו   
.לקשמ יוויש תערפה חותינ תרשפאמ   

לופיט
הייפרתו תופורת תרזעב ךא ,ריינמ תלחמב לפטל ןתינ אל
.םינימסתה תא ליבגהל ןתינ תיתוגהנתה
ךילהת תא גיסהל ידכ ,םיבר םייחותינ םיכילה וחתופש ףא לע
םילולע ולא םיחותינו םתלעות תא ךירעהל השק ,הלחמה
.העימשה תא ןכסל

םיניקתמ וב ,(Shunt) ףלד תרדחה חותינ אוה רתויב ץופנה
זקנל ידכ ,תימינפה ןזואב תמקוממה ,הריעז ןוקיליס תרפופש   
.הנממ םילזונ יפדוע   
רודזורפה בצע תתירכ אוה ,רתוי ןימאו רחא חותינ
הז אוה .לקשמה יווישל שמשמה ,(Vestibular neurectomy)  
בורק אצמנ הז בצע .חומל םיתוועמה םירסמה תא חלושה   
הנכס הנשי ןכלו םינפה רירש בצעלו העימשה בצעל דאמ   
ששואתהל ישוק שי םישישקל תובורק םיתיעל .םהב העיגפל   
.הז חותינמ   
ךילה הניה ,(Labyrinthectomy) ךובמה תימורק תתירכ
,תרוחרחסה תקספהב החלצהל בורל הכוזה ,ךיפה יתלב   
.הלחמה לש םיישארה םינימסתה דחא תא הווהמה   
ןזואב העימשה לש טלחומ ןדבוא םרוג הז חותינ ,תאז םע   
.תורחא לקשמ יוויש תויעב םורגל לולע חותינה .תחתונמה   
ינימסת ןוסירל ,טירפת יוניש לע םיצילממה םיאפור שי
,ןיאפק תכירצ יא היושע םילפוטמהמ קלחב .הלחמה   
.םתמצועו םיפקתהה תורידת תא ןיטקהל חלמו לוהוכלא   
םה םג םייושע םיישפנ םיחתמ תנטקהו קבטמ תוענמיה   
.םינימסתה לע לקהל   
רופישל תופורת ,תונתשמ תופורת ,היגרלא דגנ תופורת
.רוזעל תויושע ,העגרה תופורתו תימינפה ןזואב םדה רוזחמ   
.רוזעל היושע הרידס הניש םג