תושדח - וירחאו רבעמה ליג
Menopause - News

התומתו הליל תועזה
םוח ילג דגנ ןויריפל הפורת
לורטסלוכהו רבעמה ליג
םוח ילג דגנ הרוטקנופוקא
םישנב בל-תלחמו רבעמה ליג
ןגורטסא תמר דירומ ןיריפסא
רבעמה ליגב לגרב הכילה
ןואכידו הובג ןורטסוטסט
םוח ילג דגנ ןורטסגורפ
רבעמה ליג תא הזוח םד תקידב
הניגנאו תמדקומ הזואפונמ
םינוכיס הריבגמ תולחש תתירכ
הניש םיענומ םוח ילגו םיבאכ
רבעמה ליגב הנטק HDL תנגה
םוח ילג דגנ ןואכיד ידגונ
םוח ילג דגנ הרוטקנופוקא
םיליעומ םניא התשפ יערז
רבעמה ליג זרזמ ןשעמ בא
רבעמה ליגב יביטנגוק דוקפית
הזואפנמב הליעומ הניא היוס
תמדקומ הזואפונמו ןושיע
רבעמה ליגב םוח ילגו שוש
םוח ילגמ תולבוס תושישק
תרכוסו ןמוש ילד בלח ירצומ
רבעמה ליגב DHEA ןומרוה
םוח ילגו ןואכיד דגנ הפורת
םצע ןדבוא תענומ הנותמ הייתש
םצע תסמ לידגמ ןגורטסא
םינימסתה לע לקמ רוחש שוהוק
דדומתהל רזוע ןנגיל
רבעמה ליגו רוחש שוהוק
ובצלפל המוד רוחש שוהוק
םצע תופיפצ רפשמ D ןימטיו
םיליקמ היוסמ םינובלפוזיא
רבעמה ליג לע הליקמ הגוי
םוח ילג דגנ התשפ יערז
היוסמ ןיאצדייד יפסות
ינטב ןמוש התיחפמ היוס
םינימסתו תינפוג תוליעפ
סיזורופואטסוא דגנ תוינמכוא
תירלוקאמ תונוונתהו םינומרוה
ילנומרוה לופיטב תלעותה
םירבשו D ןימטיוב רוסחמ
לקמ ילנומרוה םרק
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו היוס
יאוול תועפות דגנ 3-הגמוא
42 ליג ינפל רוזחמה תקספה
רבעמה ליגל היוסב תלעותה
םינגל הרושק הזואפונמ
דומילה תלוכיו רבעמה ליג


...הזואפונמ/רבעמ ליג תועפות ואר

  2000 סרמ
םוח ילגו ןואכיד דגנ הפורת
ךכל לבוקמ לופיטה .םוח ילג דגנ עייסל היושע ןואכידב לופיטל הפורת
ןניא רשא ,ןגורטסא תולולג אוה (הליל תועזהו חורה בצמ ייוניש דגנ ןכו)
ונחבוא רשא םישנ לע תורוסאו דשה ןטרסל ןוכיס רתיב םישנל תולמומ
.דש ןטרסב תולוחכ
תולוחהמ תיצחמכ .רבעמה ליגל תוריעצ םישנ סינכהל לולע דשה ןטרס
.םוח ילג לע תוננולתמ דשה ןטרסב
ב"הרא ןוטגנישוו Georgetown University Medical Center ירקוח
SSRI גוסמ ןואכיד דגנ הפורתב תולפוטמ רשא םישנ יכ ךכל בל ומש
(Paxil) ליסקאפ הפורתה תעפשה תא וקדבו םוח-ילגמ תוחפ תולבוס
.םישנ 30 תב הצובק לע
25 .3/4-ב םתמצוע תאו 2/3-ב ,םוחה-ילג תוחיכש תא הדירוה הפורתה
.הז לופיטב ךישמהל ורחב וז הצובקב םישנה ךותמ

American Cancer Society meeting in Tampa


2000 רבמטפס
רבעמה ליג רחאל םישנב םצע ןדבוא תענומ הנותמ הייתש
רבעמה ליג רחאל םישנ יכ ואצמ דנלניפ University of Kuopio ירקוח
תואקשמו ןיי ,הריב הז ללכב ,עובשב םיילוהוכלא תואקשמ 7 דע תותושה
םישנ תמועל ,םצע תסמ ןדבואמ תוחפ תולבוס ,םירחא םיילוהוכלא
.ןיטולחל ךכמ תורזנתמ רשא
1,098-ב ךריה םצע ראווצבו הרדישה דומעב קדבנ םצעה תסמ ןדבוא
םצעה תסמ ןדבוא .םינש 5 רחאל תינשו 54.4 עצוממ ליגב תונב םישנ
םישנב ר"מס/םרג 3.19 תמועל ר"מס/םרג 5.18 היה ללכ ותש אלש םישנב
.עובשב תואקשמ 7 ותשש

22nd Annual Meeting of the American Society for Bone and
Mineral Research


2002 יאמ
רבעמה ליג רחאל םצע תסמ לידגמ ךומנ ןונימב ןגורטסא
וא (Conjugated Equine Estrogens) CEE לש לבוקמהמ ךומנ ןונימ
תלדגהב םיליעי Medroxyprogesterone Acetate תפסותב ןגורטסא
.רבעמה ליג תליחתב םישנב םצעה תסמ

םישנ 822 ופתתשה ב"הרא קרוי-וינ Helen Hayes Hospital-ב רקחמב
רוזחמה זאמ םינש 4 לש תרגסמב ואצמנ רשא 60 דע 45 תונב תואירב
ןהמ תחא לכו תוצובק רפסמל וקלחנ רקחמב תופתתשמה .ןהלש ןורחאה
.ובצלפ וא ,םויב ןדיס ג"מ 600 ףוריצב ,הנוש ןונימב ןגורטסא הלביק
ינפ לע םיפידע ויה םינונימה לכ יכ אצמנ ,םייתנש ךשמנ רשא ,רקחמב
.ובצלפה

JAMA


2005 יאמ
רבעמה ליג ינימסת לע לקמ רוחש שוהוק
(Isopropanolic Extract) תילונפורפ תיצמת יכ אצמ הינמרגב רקחמ
ירבדל .רבעמה ליג ינימסת לע הלקהב הליעי רוחשה שוהוקה ישרושמ
ןכלו הליל תועזהו םוח ילג לע הלקהל דחוימב הבוט תיצמתהםירקוחה
תונבצעה תייעב תא םג הרפיש תיצמתה .רתוי הבוט הנישל תעייסמ איה
.רבעמה ליגל םיוולנה חורה יבצמו

רחאל .רבעמה ליג תועפות לע וננולתה רשא םישנ 304 ופתתשה רקחמב
תועצמאב ולפוט רשא םישנה לש ןבצמ יכ אצמנ תועובש 12 ךשמנש לופיט
.(המד) ובצלפה תצובק תונב לש הזמ רתוי בוט היה רוחשה שוהוקה

Obstetrics and Gynecology


2006 סרמ
רבעמה ליג םע דדומתהל רזוע ןנגיל
10 ןב ימוי ףסותש וליג הילטיא הזרוו University of Insubria ירקוח
(Norway Spruce) תיגברונה תיחושאה ץעמ םיקיפמש ,ןנגיל ג"מ 30 דע
,רבעמה ליג תועפות םע דדומתהל ,תינגורטסאה ותוליעפל תודוה ,רזוע
.םירחא םירצומב ולגתהש יאוול תועפות אלל

NPI Center


2006 רבמצד
רבעמה ליג תועפות דגנ רוחש שוהוק
רשא ןונגנמה והמ וליג ב"הרא וגקיש University of Illinois-ב םירקוח
ליג רחאל םישנב םוחה-ילג לע רוחשה שוהוקה לש ותלקה ירוחאמ דמוע
םייטאיפואה םינטלוקה לע לעופ רוחשה שוהוקה םהירבדל .רבעמה
לעופ וניא רשא ,ףוגה םוח תוסיוב דיקפת שי םהל (Opiate Receptors)
.םוח ילגמ ךכ בקע תולבוס רשא םישנהמ קלחב יוארכ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 רבמצד
ובצלפל המודב םוח ילג לע לעופ רוחש שוהוק
NIA ידי-לע ךרענ רשא ,םישדוח 12 ךשמנש ,תוימס לופכו רקובמ רקחמ
לש םתעפשה תא ןוחבל ידכ ב"הרא (National Institute on Aging)
ליג תועפותב לפטמכ רכומה ,רוחש שוהוק ףסות יכ אצמ ,אפרמ יחמצ
.םוח-ילג לע עיפשמ וניא ,רבעמה
רבעמה ליג ינפל ןקלח ,55 דע 45 תונב םישנ 351 ופתתשה רקחמב
,ףסותה לש םינוש םינונימ 5 ולביק רקחמב תופתתשמה .וירחא תורחאהו
.קושב רכמנ אוהש יפכ ,םירחא אפרמ-יחמצב םיבוליש ללוכ

ואצמ םישדוח 12-ו 6 ,3 רחאל םישנה לש ןבצמ תא וקדב רשא םירקוחה
יתועמשמ וניא רשא תופתתשמהמ הזכ קלחב התחפ םוחה ילג תוחיכשש
.תיטסטיטס הניחבמ

Annals of Internal Medicine


2007 ראוני
רבעמה ליג רחאל םישנב םצע תופיפצ רפשמ D ןימטיו
תחפשממ תופורתב שומישמ תלעות םסקמל היושע D ןימטיו ףסות תליטנ
תופיפצ רפישלו קזחיתל תושמשמה ,(Bisphosphonates) םיטנופסופסיבה
.סיזורופואטסוא דגנ ונייהד ,רבעמה ליג רחאל םישנב םצע
תמרל שיש דיקפתה ןחבנ הינטירב ןודנול Kings College-ב רקחמב
ולא תופורתב תושמתשמ רשא םישנב םצעה תופיפצ לע םדב D ןימטיו
תא לוטיל וקספש םישנ לע ןדיס ףוריצב D ןימטיו יפסותל שיש דיקפתהו
.הפורתה

םיטנופסופסיבב תולפוטמ רשא םישנ 112 תב הצובק הפתתשה רקחמב
ךא םינש 5 רחאל וז הפורת תליטנ וקספש םישנ 35 תב תרחא הצובקו
וקיספהש ,הינשה הצובקב םישנה .D ןימטיו ףורצב ןדיס תליטנב וכישמה
D ןימטיו תליטנ וכישמה ךא םישדוח 15 ךשמל םיטנופסופסיבה תליטנ תא
.םצעה תופיפצב תיתועמשמ הדירי וארה אל ,ןדיס ףוריצב

BMC Musculoskeletal Disorders


2007 ראוני
םוח ילג דגנ היוסמ םינובלפוזיא
...ירבדל


2007 ראוני
רבעמה ליג ינימסת לע הליקמ הגוי
תבלשמ רשא רבעמה ליג ינימסת תלקהל הייפרת החתיפ ליזרבמ תרקוח
.שדוחב םוי 16 עצוממב ךכל ושידקה יוסינב תופתתשמה .הגויו םינומרוה
.254% רועישב עצוממב םישדוח 4 םותב התלע ןהב םינומרוהה תמר
.דאמ ותחפ ישפנה חתמו תונבצע ,תונואכיד ,קיתרנב שבויה ,םוחה ילג

רזוע אוהש הארנו ןגורטסא רצייל תולחשה תא ץירממ הז בלושמ לופיט
שי ןטבה תרזעבו ףאה ךרד המישנל .תורהל ןיידע תוצור רשא םישנל םג
.חומה תרתוי תטולב םג ךכב תפתתשמו בושח דיקפת הז לופיטב

NNO


2007 טסוגוא
םוח ילג דגנ התשפ יערז
תיחפהל םייושעו םייחמצ ןנגילו 3-הגמואל רישע רוקמ םה התשפ יערז
.60%-ל בורקב םוחה ילג תורידת תא
םישנש םיארמ ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic-ב םידקמ רקחמ יאצממ
יערזב רזעהל תויושע ןגורטסאב לופיטב תורזענ ןניאש רבעמה ליג רחאל
.םוחה ילג לש םתורידת תנטקהל התשפ
רשא ,םוח ילג םע רבעמה ליג רחאל םישנ 29 ופתתשה רקחמב
.דשה ןטרסב תוקלל ןוכיסה תלדגהל ששחמ ןגורטסא תרזעב לופיט וחד
.תועובש 6 ךשמב םינוחט התשפ יערז םרג 40 תב תימוי הנמ ולביק ןה
,םירירשה יבאכ תא ,חור בצמ ןהב רפיש התשפה יערז תרזעב לופיטה
.תועזההו תורומרמצה

Journal of the Society for Integrative Oncology


2008 ראוני
רבעמה ליג תועפות דגנ ןיאצדייד יפסות
...ירקוח


2008 ראוני
םישנב ינטב ןמוש התיחפמ היוס
...יפל


2008 ראוני
רבעמה ליג לש םייגולוכיספ םינימסתו תינפוג תוליעפ
...רקחמ


2008 סרמ
רבעמה ליג רחאל סיזורופואטסוא תותיחפמ תוינמכוא
...םירקוח


2008 לירפא
תירלוקאמ תונוונתה בצקו רבעמה ליג רחאל םינומרוה
רחאל םישנ יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
הפה ךרד העינמ יעצמא רבעב ולטנו םינומרוה תולטונ רשא רבעמה ליג
תמועל ,ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהל 48%-ב ךומנ ןוכיסב תויוצמ
.תורחא םישנ
התיה ,םישנ 74,996 וב ופתתשהו הנש 22 ךשמנ רשא ,רקחמה תרטמ
תונוונתהל ןוכיסה תנטקהו ןגורטסאל הפישח ןיב רשק םייק םאה אוצמל
.תמדקומ תירלוקאמ

Archives of Ophthalmology


2008 טסוגוא
םינש רחאל םג םינימסת רפשמ ילנומרוה לופיט
הייושע רבעמה ליג רחאל תובר םינש הלחה רשא תילנומרוה הייפרת
ירקוח וליג תאז ,םייחה תוכיאל םירושקה םינימסת רפסמ רפשל
.הינטירב ןודנול MRC General Practice Research Framework

םינפואהמ דחאב ולפוטש 69 דע 50 תונב םישנ 3,721 ופתתשה רקחמב
ג"מ 2.5/5.0 וא Conjugated Equine Estrogen ג"מ 0.625 :םיאבה
תחא הנש םותב .(המד) ובצלפ וא Medroxyprogesterone Acetate
תצובקל סחיב תונושארה תוצובקה יתשב יתועמשמ ךא ןטק רופיש אצמנ
.(המד) ובצלפה

BMJ


2008 טסוגוא
ךריה םצעב םירבשל ןוכיס לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
...םירקוח


2008 רבמבונ
רבעמה ליג תועפות לע לקמ ילנומרוה םרק
ונחב ב"הרא University of Texas Health Science Center-ב םירקוח
םייחמצ םירמוח וליכה רשא הנמזה יפל ורצויש םימרק לש םתעפשה תא
םייונישל םורגל םייושע ולא םירמוח םירקוחה ירבדל .םינומרוה ייומד
.בלל ליעוהל םג אלא ,רבעמה ליג תניחבמ קר אל ,השאה ייחב םייניצר

.70 דע 30 תונב ,רבעמה ליג ירחאו ינפל םישנ 150 ופתתשה רקחמב
הלביק הינשה תיצחמהו תולבוקמ תוילנומרוה תופורת ולביק ןתיצחמ
,ןורטסגורפ ,ןגורטסא לש ,ןהמ תחא לכל תמאתומה ,תבורעת ובו םרק
.DHEAןורטסוטסט
לע וחוויד היינשה הצובקה תונב יכ םירקוחה ואצמ הנש רחאל הקידבב
הליל תועזהו םוח ילגמ תוחפ ולבס ןה .םיבאכו הדרח ,ןואכידב הדירי
CRP-ה תומר .ודרי םידירצילגירטה תמרו ןמד ץחל .הרפתשה ןהייח תוכיאו
התייה םינומרוהב השמתשהש הצובקב .םה ףא ודרי םירחא תוקלד ינמסו
.CRP-הו םידירצילגירטה תמרב היילע

American Heart Association's Scientific Sessions 2008


2009 ראוני
רבעמה ליג רחאל סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ היוס
ב"הרא יסנט Vanderbilt University School of Medicine-ב םירקוח
ךכל תודוה תוניטקמ היוס ירצומ תוכרוצה רבעמה ליג רחאל םישנ וליג
.סגה יעמה ןטרסב תוקלל ןוכיס
וא ןטרסב תולוח ןניאש 70 דע 40 תונב םישנ 68,412 קלח ולטנ רקחמב
.ןדי לע היוס ירצומ תכירצל עגונב ןולאש אלמל ושקבתה רשא ,תרכוסב

ןטרסב תולוחכ םישנהמ 321 ונחבוא ,םינש 6.4-כ ךשמנש ,רקחמה ןמזב
ןוכיסהו היוסה ירצומ תכירצ ןיב ךופה סחי ואצמ םירקוחה .סגה יעמה
.8%-ב ןוכיסה תא הניטקה םויב םרג 5 תכירצ לכ .הז ןטרס תוחתפתהל
.םינובאלפוזיא וא היוס ןובלח תכירצ יבגל םימוד ואצמנ םיאצממ

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ראורבפ
רבעמה ליג לש יאוול תועפות תרפשמ 3-הגמוא
תליטנ יכ אצמ ,םישנ 120 ופתתשה וב ,תועובש 8 ךשמנ רשא ידנק רקחמ
ועיגהש םישנב םוח ילגו ןואכיד םצמצל היושע EPA גוסמ 3-הגמוא ףסות
.רבעמה ליגל

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ראורבפ
ץבשל ןוכיס הליפכמ 42 ליג ינפל רוזחמה תקספה
רוזחמה קספ ןהב םישנש ואצמ ב"הרא University of Michigan ירקוח
םישנב ןתמועלו תורחא םישנ תומעל ץבשל ןוכיס לפכב תויוצמ 42 ליג ינפל
םישנה תמועל 70%-ב הז ןוכיס ןטק 54 ליג רחאל רוזחמה קספ ןהב
.הנושארה הצובקב

ןהיבגל םינותנ רשא םישנ 1,430 ופתתשה ,הנש 22 ךשמנ רשא ,רקחמב
ימכסיא ץבשב םישנ 234 וקל רקחמה ןמזב .םדוק לודג רקחממ וחקלנ
.(חומב םד-ילכ תמיסח)

Stroke


2009 לירפא
רבעמה ליגב םישנל היוסב תלעותה
תודלוחב ךרענש רקחמב ,ןאוויט National Chiayi University ירקוח
םייושע היוסב םייוצמה םינובלפוזיאש ואצמ ,םישנ לע ונממ ךילשהל ןתינו
תויטנדיסקוא-יטנאה תונוכתה תא רפשל ,לורטסלוכה תמר תא ןיטקהל
.הניגאווה תונפד לש תונוונתה עונמלו דבכה לש
התיה ,םישדוח 3 ךשמנש רקחמב ,תודלוחה ולביקש םינובלפוזיאה תומכ
.ג"ק 60 לקשמב השיאל םינתינה םויב ג"מ 80-ל ךרע תווש

Metabolism & Nutrition


2009 יאמ
םינגל רושק הזואפנמה ליג
והיז םה יכ םיחוודמ ב"הרא Harvard School of Public Health ירקוח
ישדוחה רוזחמה לש םתעפוהל םיארחאש םינג לש םישדח םיטנאיראו
.השיאב ןורחאהו ןושארה

Science Daily


2009 יאמ
השיאה לש דומילה תלוכי לע העיפשמ רבעמה ליג
םישנ 2,362 ופתתשה וב ,ב"הרא University of California-ב רקחמ
דומילה תלוכי תא שילחהל לולע רבעמה ליג יכ אצמ ,52 דע 42 תונב
ילולימה ןורכיזה ונחבנ .הייחב םירחא םיבלשל האוושהב השיאה לש
תוריהמו (Working Memory) הדובעה ןורכיז ,(Verbal Memory)
תופוקתב הרפתשה דוביעה תוריהמ יכ וליג םירקוחה .עדימה דוביע
.הירחאו רבעמה ליג ינפלש

רועישב קר היה רבעמה ליג ינפלש הפוקתב דוביעה תוריהמב רופישה
ןורכיזב םייוניש ויה ןכו הל תמדוקה הפוקתב הגשוהש תאזמ 28%
בטיה תודמול ןניא םישנ םירקוחה ירבדל .תונושה תופוקתב ילולימה
.רבעמה ליג לש תורחאה תופוקתל האוושהב ,ופוסבו רבעמה ליג תליחתב
.רבעמה תופוקתב ןורכיז תויעב לע תוחוודמ םישנה ךותמ 60%
ליג ינפל ןורטסגורפ וא ןגורטסא ןומרוהה תליטנ יכ םג אצמנ רקחמב
ולא םינומרוה תליטנ .דוביעה תוריהמלו ילולימה ןורכיזל תרזוע רבעמה
.הליעוה אל רבעמה ליג לש ןורחאה בלשה רחאל

Nature


2009 רבמטפס
התומתל ןוכיס תוניטקמ רבעמה ליגב הליל תועזה
וסמורט University Hospital of North Norway ירקוח לש םהירבדל
רחאל תואירב םישנב תושחרתמה הליל תועזה ןיב רשק םייק היגברונ
רשק אלל תואבה םינשה 20-ב התומתל ןוכיסה םוצמיצו רבעמה ליג
רשא ,רקחמב .הנישב םישובישה ףא לע תאז ,םינומרוהב לופיט תלבקל
לע וחוויד רשא רבעמה ליג רחאל םישנ 867 ופתתשה ,םינש 11.5 ךשמנ
.רבעמה ליגל םירושקה םיעוריא לעו ןהייח חרוא

Menopause


2009 רבמטפס
םוח ילגב תלפטמ ןויריפל הפורת
דידורטצ הפורתה יכ ואצמ דנלוה םהנרא Rijnstate Hospital-ב םירקוח
םישנ לע לקהל היושע השיאה ןויריפב לופיטל תשמשמה ,(Cetrotide)
.רבעמה ליג רחאל םירומח םוח ילגמ תולבוסה

New England Journal of Medicine


2009 רבמצד
לורטסלוכה לע רבעמה ליג תעפשה
תמרש ךכ-לע םיחוודמ ב"הרא University of Pittsburgh-ב םירקוח
םייוניש אלל תאז ,םישנב רבעמה ליגב תקסונ LDL ערה לורטסלוכה
.תורחא תוירלוקסו-וידרק תויעב וא ץבש ,בל-ףקתהל ןוכיס ימרוגב םיפסונ

Journal of the American College of Cardiology


2009 רבמצד
םוח ילג לע הליקמ הרוטקנופוקא
,םייעובש ךשמנ רשא ,ב"הרא טיורטד Henry Ford Hospital-ב רקחמ
לופיטב םרוקמ רשא םוח ילג לע קר אל הליקמ הרוטקנופוקא יכ אצמ
.השיאה לש התחוורל תורחא תובטה ןווגמ םג הקינעמ אלא ,דשה ןטרסב
(Effexor) רוסקפא הפורתה לש וזל המוד הדימב הליקמ הרוטקנופוקאה
.הבשחמה תוריהב תאו היגרנאה תמר תא ,ינימה ףחדה תא םג תרפשמו
ךשמהבו עובשב םיימעפ ןושארה שדוחב ונתינש ,הרוטקנופוקאב םילופיטה
.50%-כב םוחה ילג תא ותיחפה ,עובשב םעפ תועובשה תנומש

WebMD


2010 ראורבפ
םישנב בל-תלחמל ןוכיס לידגמ רבעמה ליג
יכ םירסומ ב"הרא וגקיש Northwestern Memorial Hospital ירקוח
ןוכיס רתיב אצמיהל תולולע רבעמה ליג תפוקת תא ורבע רשא םישנ
ןגורטסא ןומרוהה לש תוהובגה תומרה איה ךכל הביסה .בל-תלחמל
.רבעמה ליגל הסינכה ינפלש בלשב ולא םישנ לש ןמדב רשא

תולעב ןיידע ןה ,רבעמה ליגל וסנכנ םרטש 50-מ תוחפ תונב ,תובר םישנ
תומר תודרוי רבעמ ליג רחאל ךא ,ןביל לע הניגמה ההובג ןגורטסא תמר
.תירלוקסו-וידרק הלחמל ךכב םורגל תולולעו תיתועמשמ ןגורטסאה
ןהו רתוי הז ןוכיס לידגמ ,לובסל ולא םישנ תולולע ונממ ,רתי לקשמ
ידכ .לורטסלוכ לש תוהובג תומרו תרכוס ,םד-ץחל רתימ לובסל תולולע
ייחב תוליעפ ראשיהל תינפוג תוליעפ תויהל ולא םישנ לע ,ןמצע לע ןגהל
.םינוכנה םילכאמה תא לוכאלו םוימויה

Centre for Women's Cardiovascular Health at Northwestern
Memorial Hospital


2010 סרמ
רבעמה ליג רחאל ןגורטסא םידירומ םישחלאמו ןיריפסא
...ירקוח


2010 לירפא
רבעמה ליגב לגרב הכילה
םימעפ רפסמ הכילה יכ ואצמ הדנק קביווק Laval University ירקוח
(רתוי תורצק תוחיג רפסמל קלחל ןתינ ןתוא) תוקד 45 ךשמב עובשב
םחליהל ,תינפוג תוליעפ ןניאש ,רתי לקשמ תולעב תורגובמ םישנל רוזעת
.החוורה תשוחת תא ןהב רפשלו רבעמה ליגב תוחיפתה תשוחתב
תינפוג תוליעפ לכב וקסע אלש תונמש טעמ םישנ 35 ופתתשה רקחמב
.איהש תינפוג תוליעפ לכב

Menopause


2010 ינוי
ןואכידו רבעמה ליגב ןורטסוטסט
רשא םינותנ ולטינ ונממ ,ב"הרא University of Pittsburgh-ב רקחמ
תמרב היילע יכ חוודמ ,52 דע 42 תונב תופתתשמ 3,292-ל םיסחייתמ
הסינכה תעב ליגרהמ םילודג ןואכיד ינימסתל םורגל הלולע ןורטסוטסטה
.ונממ האיציבו רבעמה ליגל

Archives of General Psychiatry


2010 ינוי
םוח ילג דגנ לעופ ודבל ןורטסגורפ
,יעבטה (Progesterone) ןורטסגורפל ההז רשא ,דבלב ןורטסגורפ תליטנ
הזרכה .רבעמה ליגב םישנ תולבוס םהמ הליל תועזהו םוח ילג לע לקמ
.הדנק רבוקנוו University of British Columbia ירקוחמ האצי ךכ לע

הז ןומרוה ולביק רשא רבעמה ליג רחאל םישנ 114 ופתתשה רקחמב
(Prometrium) םוירטמורפ יורקה ,(Oral Micronized Progesterone)
האטבתה ןורטסגורפה תעפשה .(המד) ובצלפ וא (תוטטבמ זטנוסמ רשא)
.רבעמה ליג תועפותב 56% תב הדיריב

The Endocrine Society, in San Diego


2010 ינוי
רבעמה ליג תא הזוח םד תקידב
Shahid Beheshti University of Medical Sciences-ב םירקוח
ךשמית יתמ דע הזוח םהירבדל רשא םד תקידב וחתיפ ןאריא ןארהט
תמר תדדמנ וז הקידבב .רבעמה ליג תא המידקמה ןויריפה תפוקת
רצוימה (Anti-Mullerian Hormone/AMH) ינאירלמיטנאה ןומרוהה
.ןדוקפיתל ןמס הווהמו תולחשב
ליג הב לוחי ליג הזיאב 20 תב השיאל רמול לכות השידחה הקידבה
.םינש 4 דע לש קויד תמרב רבעמה

European Society of Human Reproduction and Embryology
26th Annual Meeting, Rome


2010 טסוגוא
בלה רירש םטוא רחאל הניגנאו תמדקומ הזואפונמ
תוסנכנה םישנ יכ ואצמ ב"הרא הטנלטא Emory University-ב םירקוח
רחאל הניגנאל ןוכיס רתיב תויוצמ רתוי םדקומ וא 40 ליגב הזואפונמל
ועיגהש םישנל האוושהב (Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא
.רתוי וא 50 תונב ןתויהב רבעמה ליגל
.םייחה לש הז בלשב ןגורטסאב רוסחמ איה ךכל הביסה םירקוחה ירבדל
ןרורחיש רחאל הנש תינופלט ונייאור רשא םישנ 493 ופתתשה רקחמב
.בלה רירש םטוא רחאל םילוחה-תיבמ

Menopause


2010 טסוגוא
םיירלוקסו-וידרק םינוכיס ריבגמ תולחשה תתירכ
Dizkapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital ירקוח
(Oophorectomy) תולחשה תתירכל חותינ יכ םיחוודמ היקרוט הרקנא
תונפד יבוע תא לידגמ השיאה לש יעבטה רבעמה ליג ינפל עצובמ רשא
.(Carotid Intima Media Thickness) םדה-ילכ לש תפטעמה
אל ןהמ תחא ףא רשא ,78 דע 50 תונב \תואירב םישנ 90 ונחב םירקוחה
םחרה תקחרהל חותינ ורבע םישנהמ 45 .ילנומרוה לופיט הלביק
.תולחשה יתש וקחרה וב (Hysterectomy)

Menopause


2010 רבוטקוא
רבעמה ליגב הניש םיענומ םוח ילגו םיבאכ
,ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center ירקוח לש םהירבדל
דחא לכ) םוח ילגו םיבאכ ,יצרא ללכ הניש רקחמ ינותנ לע םייסבתמה
הבוט הניש עונמל םילולע רבעמה ליגב םישחרתמה (יאמצע םרוגכ םהמ
םשורו הלגמ רשא ןועש ודנעו הניש ןמוי ובתכ םישנ 314 .תושישק םישנמ
.הלילה ךשמב תועונת
הכישח לע דיפקהל ולא םישנ לע הנישה תא רפשל ידכ ,םירקוחה ירבדל
ינמז לע דיפקהל ,תינפוג תוליעפ רחאל רצק ןמז ןושיל תכלל אל ,האלמ
.הנישל טרפ הטימב םירבד תושעל אלו םיעובק המיקו הנישל השירפ
.םויה ךשמב החונממ וא המונתמ ענמיהל ,םירקוחה תעדל שי ,ןכ ומכ

North Am. Menopause Society's Annual Meeting in Chicago


2010 רבמצד
רבעמה ליגב תתחופ HDL-ה תנגה
Uni. of Pittsburgh Graduate School of Public Health ירקוח
לורטסלוכה לש הניגמה תירלוקסו-וידרקה ותעפשה יכ םיחוודמ ב"הרא
.רבעמה ליגל הסינכה םע ןוטקל הלולע HDL
וסנכינ רשא הלאכו רבעמה ליגב םישנ לש םירקמ 316 ורקס םירקוחה
רבעמה ליג לש רחואמ בלשב םישנ 224 ןכו ליגרהמ םדקומ הז בלשל
.50 עצוממ ליג תונב ןלוכ ,וירחאו

Menopause


2011 ראוני
םוח ילג דאמ םימצמצמ ןואכיד ידגונ
היפלדליפ Uni. of Pennsylvania School of Medicine-ב םירקוח
םרפולטיצסא ןואכידה תדגונ הפורתה תרזעב לופיט יכ םיחוודמ ב"הרא
תיחפמ ,SSRI גוסמ תופורתה תחפשמל תכיישה ,(Escitalopram)
.םוחה ילג לש םתורידת תאו םתמצוע תא תיתועמשמ
רוסא רשא ילנומרוה לופיט ףילחהל יושע ,םירקוחה ירבדל ,הז לופיט
םינוכיסה ללגב וב תונינועמ ןניא רשא ולא תא שמשלו םישנהמ קלח לע
.62 דע 40 תונב םישנ 205 ופתתשה רקחמב .וב םיכורכה

JAMA


2011 סרמ
םוח ילג לע הליקמ הרוטקנופוקא
לשו םוח ילג לש םתרמוח תשלחהב ליעוהל יושע הרוטקנופוקאב לופיט
ופתתשה וב ,היקרוטב רקחמ .רבעמה ליג תא םיוולמה םירחא םינימסת
שומישל םיטחמב לופיטה תעפשה תא הוושיה ,רבעמה ליג רחאל םישנ 53
.(המד) רועל ורדח אל ללכ רשא תוהק םיטחמב
10 לכה ךסב ולביקו עובשב םיימעפ הרוטקנופוקאב ולפוט םישנהמ 27
.המד יעצמאב ולפוט רתיהו םילופיט

Acupuncture in Medicine


2011 ינוי
םוח ילג דגנ םיליעומ םניא התשפ יערז
םימדוק םיאצממל דוגינבש םירסומ ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic ירקוח
ליג רחאל השיאב םוח ילג תיחפמ וניא התשפ יערז ףסות יכ ררבתמ
.אל וא דשה ןטרס לש 3 בלשב תאצמנ איה םא ןיב ,תיתועמשמ רבעמה

ג"מ 410 ןב ימוי ףסות יארקאב ולביק רשא םישנ 188 ופתתשה רקחמב
תומר גורידב הדירי הלח תועובש 6 רחאל .(המד) ובצלפ וא התשפ יערז
.50%-כ רועישב תוצובקה יתש ךותמ שילשכב םוחה ילג

Am. Society of Clinical Oncology 2011Annual Meeting


2011 ינוי
ותיבב רבעמה ליג תא זרזמ ןשעמ בא
םינשעמ רשא תובא יכ ואצמ ןפי וקא K Health Institute&M ירקוח
לש רבעמה ליג תמדקהל םורגל םילולע ןוירהה ןמזב ןהישנ תוחכונב
תוירגיס ןשעל הפישחש הארנ םירקוחה ירבדל .הנשב (דיתעב) ןהיתונב
לש ןויריפה תלוכי לע עיפשהל הלולע תורבעתהה תפוקת תוביבסב
םישנ 1,000 ורקחת םירקוחה .רבועה לש ותוחתפתה לע וא/ו ערזה יאת
.תויגולוקינג תואפרמב ורקיב רשא

Fertility and Sterility


2011 ינוי
רבעמה ליג תליחתב יביטנגוק דוקפית
...םישנ


2011 טסוגוא
רבעמה ליג תועפות לע הליקמ הניא היוס
תונב םישנ 248 ופתתשה וב ,ב"הרא University of Miami-ב רקחמ
,ג"מ 200 ןב ימוי ןונימב ,היוס תוילבטש אצמ ,םייתנשכ ךשמנש ,60 דע 45
רשא םירחא םינימסתו קיתרנב שבוי ,םוח ילג ,םצע ןדבוא תוענומ ןניא
.הזואפונמה לש תונושארה םינשה 5 ךלהמב ,רבעמה ליגל םירושק

Archives of Internal Medicine


2011 רבוטקוא
תמדקומ הזואפונמל םרוג ןושיע
תונשעמ רשא םישנ יכ וליג גנוק גנוה University of Hong Kong ירקוח
ןניאש םישנל האוושהב הנשכב רבעמה ליג תא ךכ בקע םידקהל תולולע
רשא ולאו 51 דע 46 ליגב הזואפונמל תועיגמ תונשעמ ןניאש ולא .תונשעמ
םתריקס תובקעב הז אצממל ועיגה םירקוחה .50 דע 43 ליגב תונשעמ
.םימדוק םירקחמ רפסמ לש
תועיפומ רשא תולחמ רפסמל הרושק תמדקומ הזואפונמ יכ םינייצמ םה
,תרכוס ,סיזורופואטסוא ,תוירלוקסו-וידרק תולחמ ומכ ,רבעמה ליג רחאל
.רמייהצלא תלחמו רתי תנמשה
.רתוי הרצק םייח תלחותל םייח תלחותל םג הרושק תמדקומ הזואפונמ

Menopause


2011 רבוטקוא
רבעמה ליגב םוח ילג ענומ שוש
ליגב םישנ יכ ואצמ ב"הרא University of Southern California ירקוח
םוח ילגמ תוחפ (80%-ב) תולבוס הצירקל/שוש ירודכ תולטונה רבעמה
םירודכ רבעמה ליגב תוינייסנ 51-ל ונתנ םירקוחה .תורחא םישנל האוושהב
הנש ךשמב ,םויב םעפ ,(המד) ובצלפ וא (Licogen) ןגוקיל תיצמת וליכהש
םיאורה ןגורטסא ינטלוקל תרשקנ שושה תיצמת םירקוחה ירבדל .תחא
.ןומרוה הב

Am. Society for Reproductive Medicine's Annual Conference


2011 רבוטקוא
רבעמה ליג רחאל םוח ילגמ לובסל תוכישממ תושישק
תושישק םישנ הינטירב King's College London ירקוח לש םהירבדל
עודי .רבעמה ליג רחאל הליל תועזהמו םוח ילגמ לובסל תוכישממ תובר
ךורצלו ןשעל וגהנש ,(Hysterectomy) םחר תתירכ ורבע רשא םישנ יכ
.ולא תועפותמ ולבס לוהוכלא לש הלודג תומכ

BJOG: An Int. Journal of Obstetrics and Gynaecology


2011 רבמבונ
רבעמה ליג רחאל תרכוסל ןוכיס םיניטקמ ןמוש ילד בלח ירצומ
ליגב םישנב ןוכיס הניטקמ טרוגויו ןמוש ילד בלח ירצומ תריתע הנוזת
רשק אצמנ אל .2-גוס תרכוסב תוקלל (ןהב תונמשב דחוימב) רבעמה
רזגנ רשא ,רקחמב .תרכוסל ןוכיסו ןמוש יריתע בלח ירצומ תכירצ ןיב
ליג רחאל םישנ 82,076 ופתתשה ,םינש 3-כ ךשמנו םדוק לודג רקחממ
.תרכוסמ ולבס אל רקחמה תליחת תעב רשא רבעמה

Journal of Nutrition


2011 רבמצד
רבעמה ליגב רזוע DHEA ןומרוה
,רבעמה ליג תפוקתב םישנל רוזעל יושע ךומנ ןונימב DHEA ןומרוה ףסות
.לבוקמה ילנומרוהה לופיטה תא ףילחהלו ןימה ייח תא ןהב רפשל
רקחמב רבודמש ןוויכ הילטיא University of Pisa ירקוח לש םהירבדל
ועצבלו רוזחל שי ,םישנ 84 ופתתשה ובו הנש ךשמנש ןטק הדימ הנקב
.לודג הדימ הנקב

International Menopause Society, Climacteric