רבעמה ליג והמ
קסופ וב ליגה אוה (םלוחב תדקונמ וו) תולבה ליג וא רבעמה ליג
תונכל גוהנש יפכ אלו יעבט יגולויב עוריא והז .ישדוחה רוזחמה
.'ןגורטסאב רוסחמ תלחמ' ותוא

איהו הנש ךשמב רוזחמ היה אל השאל וב ליגה בשחנ רבעמה ליגכ
.תולחשה יקיקז דוקפית תקספה בקע ,רתוי הירופ הניא

,(Ovaries) תולחשה ינומרוהב הדירי הלח רבעמה ליגל העגהה םע
,לבגומ ןמזל תומיענ יתלב תועפותב תאטבתמה ,ןגורטסאב דחוימב
םייחה תוכיאב תועגופ רשא תועפות ,(Hot flashes) םוח-ילג ומכ
.בל-תלחמו סיזורופואטסואל ןוכיס לידגהל תולולעו

העפשהה תמצוע םלוא ,םישנה לכל הרוק רבדה
,הכרבב תאז לבקמ ןהמ קלח .השאל השאמ הנוש
רוזחמלו העינמ יעצמאל גואדל ךרוצה לדחש ןוויכ
רתיו םייחה סמוע לע הלקה הווהמה רבד ,ומצע
.תוישפוח

רתוי תוחוטב ,רתוי תוליעפ תויהל תוליחתמ ךכ תושח רשא םישנ
תואור תורחא םישנ תאז ןתמועל .רבד לכב רתוי תוברועמו ןמצעב
.תויניצר תואירב תויעבל םרוגו ןהייחב רבשמ וז העפותב

בקע םרגיהל םג ךא ,יעבט ןפואב שחרתהל היושע רוזחמה תקספה
ליג תוביבסב וניה רבעמה ליג יברעמה םלועב .תיאופר תוברעתה
םירקמ םג םנשי .58 דע 40 םיליגה ןיב שחרתמ אוה השעמל ךא ,51
ךכל תועיגמ תורחאו 30 תב איהשכ רבעמה ליגל העיגמ השא םהב
.60 ליגב

.הנתשמ וניא רבעמה ליג הדמתהב הלוע םייחה תלחותש ףא לע
.הז הרקמב עיפשמ וניא תולחמ טועימו הנוזת רופיש
םימרוג
...רבעמה ליג תליחת לע םיעיפשמ םיירקיע םימרוג ינש
.יטנגה םרוגה אוה - יתחפשמה םרוגה
.יצחו הנש ידכ דע רבעמה ליג תא םידקמה ןושיע

םיפסונ םימרוג
.רבעמה ליג תליחת תא םיחוד רתי לקשמו תודיל יוביר
םיימיכ םירמוחל הפישח ,ןואכידב םייאופר םילופיט ,תודיל רדעה
ןטרס תלחמ ללגב םייכריה ןגא רוזיאב הנרקהב םילופיט ,םיליער   
.העפותה לש תמדקומ העפוהב םג םירושק ,תודליה ליגב   

-ויצוסה בצמה ,םיילארוא העינמ יעצמאב שומיש ןיב רשק אצמנ אל
ליג לע רוזחמה תליחתו ליג וא עזג ,יתחפשמה בצמה וא ימונוקא
.רוזחמה תקספה
רוזחמה תקספה ליג לע תועפשה
תולחשה יתש לש חותינב הרסה :תיאופר תוברעתהב רבודמ
םחרה תתירכ אלל וא םע (Bilateral oophorectomy)
,הלחמב ילנויצקנופ לופיטמ האצותכ וא (Hysterectomy)
תקספהל ומרגש הנרקה וא יפרתומיכ לופיט הללכש הלועפ
.תולחשה תוליעפ
ןורטסגורפו ןגורטסא
בוציעב ודיקפתל תודוה רכומ ,ישנה ןומרוהה הנוכמה ,ןגורטסא
.םלועל םידלי תאבה דיקפתל ותנכהו ישנה הנבמה
,(Vagina) קיתרנה ,םייכריהו םיידשה תוחתפתהל יארחאה אוה
.םירחא םיישנ םירבאו (Uterus) םחרה

רצוימה רחא ישנ ןומרוה ,(Progesterone) ןורטסגורפ ףותישב
ישדוח רוזחמ לכב םילחה םייונישה תא רידסמ אוה ,תולחשב
.ןוירהל םחרה תא ןיכמו

הקוזחתו דלשה תוחתפתה דודיע םהב םיפסונ םידיקפת ןגורטסאל
,םדה-ילכו בלה לע הנגהב םג עייסמ אוה .תומצעה לש האירב
לורטסלוכה תנטקהו (HDL) בוטה לורטסלוכה תמר תלדגה ידי-לע
.לורטסלוכ ואר .(LDL) ערה

.השאה לש תינימה התקושת לע םג עיפשמ ןגורטסאה

...םה (השאב ותובישחב ינשה ןומרוהה) ןורטסגורפה ידיקפת
.קוניתהו תיציבה וחתפתי וילע עצמה - םחרה ןפוד דופיר
.םיידשב בלח רוציי
.ןוירהה לש הניקת תוחתפתה
םימוטפמיס
.רבעמה ליגל ןברקתה םע תויעב לע תוננולתמ םישנהמ 75%

םוח ילג
השוחת תרבוע ףוגב .רבעמה ליגל הסינכל יסלק ןמיס םה םוח ילג
.שארבו םינפב ,הזחב דחוימב ,םוח לש תימואתפ
םימייתסמ רשא העזהו תומדאה ,ללכ-ךרדב ,םיוולתמ םוחה ילגל
.הדרח תושוחתו בלה בצקב הצאה םג ונכתי .תרומרמצב

עיפוהל םילולע םילגה .תוקד המכ דע תוינש רפסממ ךרוא םוחה לג
קלחבו רוזחמה תקספה ינפל ,םינש רפסמ דע ,םישדוח רפסמ ךשמב
.וירחא םינש רפסמ ףא ךשמנ אוה םירקמהמ

םוח-ילג תעפוה דדועל םילולעש םימרוג
.שביו םח ריוא-גזמ
.םירוגס תומוקמב תואצמיה
.לוהוכלא וא ןיאפק םיליכמה תואקשמו ןוזמ תכירצ
.לבותמ ןוזמ תכירצ

םוח ילגו ןפיסקומט
תעפשה תא תענומ רשא הפורת הניה (Tamoxifen) ןפיסקומט
.דשה ןטרס לש ובושל ןוכיס התיחפמו דשה תמקר לע ןגורטסאה
.םוחה ילג תעפות תא ריבגהל לולע התועצמאב לופיט

קיתרנה תונוונתה
.(Vaginal atrophy) קיתרנה תונוונתה
ןגורטסאה לודליד בקע ,קיתרנה לש ותוצווכתהו ותושבייתה
לולע ,השאב ןימה ירבא לש םדוקפיתלו םתקוזחתל יארחאה
.ןתש ןתמ תעב םיבאכו תוקלד ,תוטלשנ יתלב ןתש תופילד םורגל
תעב םיבאכ םורגל לולע קיתרנה תא תדפרמה המקרה לודליד
ןימ-יסחי לש רידס םויק .םייוריג תריצי לע ףסונב ,ןימ-יסחי םויק
.קיתרנה תוחל לע רומשל יושע
.רצקתהל וא ךראתהל םילולע םירוזחמה .רידס יתלב םומיד

...רשאכ ,אפורל תונפל שי
.םוי 21-מ םירצקה םירוזחמ :םומיד םייק
.דאמ דבכ אוהש וא םימי 8-ל רבעמ ךראתמ רוזחמה
.ותקספה רחאל רתוי וא םישדוח 6 שדחמ עיפוה רוזחמה

,רוזחמ םדק תנומסת לש ולאל תומודה תועפות תווח םישנהמ קלח
תועפותמ קלח .תוליחבו תויוחפנתה ,םיידשב תושיגרו תוחיפנ ומכ
.םינתשמ תרזעב ןהילע לקהל ןתינו הלק םימ תריצאב תורושק ולא

בצמה תלקהל םירחא םיעצמא
.חלמה תכירצ תנטקה
.תינפוג תווליעפו לוגרית תרבגה
.דלוקושו ןיאפקמ תורזנתה
.B ןימטיו סקלפמוק וא B6 ןימטיו ףסות תליטנ
םייתנוזת םיפסות
ץלמומ .םימוטפמיסה לע םיליקמ E ןימטיו יפסות יכ וליג םירקחמ
.ןויסינ ישדוח 3 ךשמל ,םויב E ןימטיו 'חי 1,000 דע 800 לוטיל
.ךכב ךישמהל ןתינ תיבויח הניה העפשהה םא

תפסותב ,C ןימטיו ג"מ 1,200 תליטנש ,התארה תרחא הקידב
.םוחה ילג לע הליקמ ,םויב םידיאונובאלפ-ויב ג"מ 1,200

תורהזא
לש רתויב הריעז הכירצמ האצותכ לשלשל תוטונה םישנ ןנשי
.C ןימטיו    
רגאמ לודלדל םורגל הלולע ,C ןימטיו לש הלודג תומכ תכירצ
.לרנימ/ןימטיו-יטלומ תרזעב וריזחהל ץלמומ .ףוגב תשוחנה    
אפרמ-יחמצ
לש וזל המוד ותלועפ .םוח ילג לע לקמכ רכומ רוחש שוהוק
תיצמתמ ,םויב םיימעפ ג"מ 40 אוה לבוקמ ןונימ .ןגורטסאה    
.תזכורמ    
חומה תרתוי תטולב לע עיפשמ אוה .םינומרוה ליכמ וניא סקטיו
.רוזחמה תרדסהב םיעייסמה םינומרוהה תשרפה תא לידגמו    
.רקובב םימ סוכב ,תזכורמ תיצמתמ ,תופיט 40 אוה ןונימה    
אוה ןונימה .םוחה ילג לע הלקהל אוה םג שמשמ ייווק גנוד
.הסומכ וא הקבאכ ,שרושה תיצמתמ ,םויב םרג 4 דע 3   
.הלק תינגורטסא העפשה לעב אוה שוש
.תוחפנתהמ תולבוסה םישנל הליעומ הוורמ
םינומרוה תפלחה
םינומרוה הפלחהב עובק לופיט אוה רבעמה ליג תויעבל רחא ןורתפ
.(Continuous Hormone Replacement Therapy)
ןגורטסא תקפסא ידי-לע םינומרוהה לש המלשה םיעצבמ וז הטישב
.תולחשה תקחרה חותינ רחאל םג ןתינ הז לופיט .ןורטסגורפו

תונורתי
.סיזורופואטסואל ןוכיס תנטקה
.רבעמה ליג לש םימוטפמיסה תלקה
.בל ףקתהל ןוכיס תנטקה

תונורסח
ולא םינוכיס תעינמל .םחרה תיריר ןטרסלו םחרה ןטרסל ןוכיס
.ןורטסגורפב ןגורטסאה תא םימילשמ    
,םיידשב תושיגר :ומכ ,יאוול תועפות ונכתי םישנהמ קלחב
.םירירש תויוצווכתהו חורה-יבצמב תודונת ,תויוחפנתה    

תויעבהמ תחאמ רבעב ולבסש םישנב המישי הניא וז הטישה    
,ץבש ,םד-ישירק ,דשה ןטרס ,םחרה תיריר ןטרס :תואבה    
.דבכ תויעבו םחרהמ םירבסומ יתלב םימומיד    

...םינומרוה תפלחה תייפרת ואר
...תושדח - וירחאו רבעמה ליג ואר