הרדגה
ליגב הנושארל ללכ-ךרדב םיעיפומה םיחותפ םיעצפ םה הפ יעצפ
דע 4 ךות םמצעמ בורל םיאפרנו םיענה הפה יקלחב 20 דע 10
.םירזוח םה םירקמה תיברמב .םוי 20

ןטק ןבל זכרמ םיעצפל שי םתעפוה םע
,םיעקבתמ רשא םיחופנ םימודא םיילושו
רצונ םביבסמו קד ןבל הטעמב םיסכתמ
םניא ולא םיעצפ .קלדומ םודא לובג
.םיקבדימ

םישיגרו (םיברוצ) םיביאכמ םה ,םיחותפ םיעצפב רבודמו רחאמ
.ןופא לדוג דעו הכיס שארמ עונל לולע םלדוג .עגמל
.םישנב דחוימב הצופנ וז העפות
םימרוג
...ו הפ יעצפ תעפוה ןיב רשק אצמנ םלוא ,עודי וניא רישיה םרוגה
.ישפנ חתמ
.דלוקושל דחוימב ,ןוזמל היגרלא
תובתות םייניש וא היוקל (םיינישה לש) תילטנד הנייגיה
.יוארכ תומיאתמ ןניאש  
קדייח לש ותואצמיהל ןוסיחה תכרעמ לש תילמרונ יתלב הבוגת
.הפב יוצמה ליגר קדייח  
.יפרתומיכ לופיט

...ב רוסחמ

.הפ יעצפ לש םייופירב םיישקל םורגל לולע

שמשמה (Sodium Lauryl Sulfate) SLS ןיב רשק םייק :הרעה
.הפ יעצפו םייניש תוחשמב ביכרמ
םימוטפמיס
תצרפתמה הנטק המודא תיתדוקנ תוחיפנכ הליחתמ העפותה
.עצפל םוי ךות תכפוהו

...הפב םיאבה תומוקמב עיפוהל םילולע הפ יעצפ

.םייתפש
.ןושל
.םייחלה תונפד
.םייכינח
לבוקמ לופיט
.הייעבל םרוגב היולת היהית לופיטה תרוצ
תוולינה תועפותה תלקהל החשמ םושיי לע תורוהל יושע אפורה
וא תוחשמב עגפה תומוקמ תחירמ לע דחוימב םישק םירקמבו
.םידחוימ םילזונב הפיטש ןכתית ןכ .ידיאורטס ל'גב

  ב"הרא National Institute of Dental Research-ב רקחמ
רפסמ (Tetracycline) ןילקיצרטטב הפה תפיטש יכ הארה
תועש 24 ךות הלקהל ,ללכ-ךרדב ,תמרוג ,םויב םימעפ
.עובש ךות טלחומ יופיר תררשפאמו

שומיש ינפמ הריהזמ (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
.םינטק םידליו ןוירהב םישנ ידי-לע ןילקיצרטטב
.םהיניש תמתכל םורגל לולע ןילקיצרטטב שומיש

יתנוזת לופיט
.היוותהל םאתהב .(Acidophilus) סולפודיסא
קוזיחל .היוותהל םאתהב .לזרב
.הקיר הביק לע ,םויב 'עפ 3 ,ג"מ 500 .L-Lysine ונימא תצמוח
.ןוסיחה תכרעמל עויס ,םויב ג"מ 50 .B ןימטיו סקלפמוק
.םויב ג"מ 8,000 דע 3,000 .C ןימטיו
שורד רבדה םא ,םויב םימעפ 3 ,ג"מ 100 דע 50 .B5 ןימטיו
.תוילכה תוטולב לש ןתוליעפל  
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל .םויב םימעפ 3 ,תוסומכ 3 .םוש
.היוותהל םאתהב .לרנימ-ןימטיו-יטלומ
ךכ-רחאו םייעובש ךשמב (IU) 'חי 50,000 .A ןימטיו בילחת
.יופירה זוריזל ,'חי 25,000  
,תועש 3 לכ ,הפב תוסמנה (Zinc gluconate) ץבא תוינסכול
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ,םיימוי ךשמב  
.םיעוגפה תומוקמ לע סילופורפ תסימת חורמל וסנ
.םתורידתו הפ יעצפ ינימסת לע הלקהל שמשמ ןיטצרווק
אפרמ-יחמצ
.ועלבו ץימהמ תופכ 3 דע 1-ב הפה תא ופטיש .הרו-ולא
.לצב
.התב ורגרג .בהז םתוח
,הפה תפיטשל םימח םימב תיצמת ג"מ 300 דע 200 .רומ
.םויב םימעפ 3  
.הכירצה תא וליבגה .תותיווע תעינמל .קזח הת .תיאופר הוורמ
.התב ורגרג .לותח ינרופיצ
.התה תיצמתב הפה תא ופטיש .לימומק
יורק (Glycyrrhizic acid) תיתיריצילג הצמוח אלל .שוש
.יופירלו העגרהל .(Deglycyrrhizinated Licorice) DGL  
.הפה תפיטשל םימ סוכב תופיט 3 ולהמ .התה ץע ןמש
יעובש תלת לופיט
...ובברע
.דפרס םיקלח 3
.תיאופר הוורמ קלח 1
.שלוע םיקלח 3

.הלילה ךשמב םירק םימ רטיל 1/2-ב תבורעתהמ תופכ 3 ורשה
.וננסו תוקד 5 וניתמה ,שאה תא ובכ .רקובב וחיתרה
.םויב םימעפ 3 ,לפס 1 ותש
תוצלמה
...תכירצמ וענמיה
.דבועמ ןוזמ
.הפק
.הסיעל ימוג
.רכוס
.ןושיע
.אפורה תארוה יפל אלא ,הפל הפיטש ימ
.םיכעכו םינגוט ומכ ,תוטירש וא הפ יעצפ םימרוגה םילכאמ
.תוינבגעו סננא ,רדה ירפ ץימ ומכ ,םיצומח קריו ירפ םיצימ
.םייעובש ךשמל םיגדו רשב תכירצ וקיספה
.יחהמ ןובלח

.(לצבה וב בושח דחוימב) תוקרי טלס טירפתל ופיסוה
בלחו 'גטוק תניבג ,ריפק בלח ,טרוגוי טירפתל ופיסוה
.(Buttermilk) האמח  
.םיינישה תחשמ תא ףילחהל וסנ
.שמשל רתי תפישחמ וענמיה
:םכיפב םינקתהה לכ תא קודבל םיינישה אפורמ ושקב
.תומיתסו םירשג ,תובתות םייניש