(םיינרירש םילודיג) תומוימ
(Myoma) Uterine Fibroid Tumor
Fibroid Uterus


גוויסו הרדגה
לודיג אוה ,ידיאורביפ לודיג וא המוימ םג ארקנה ,ינרירש לודיג
.םחרה ןפוד לע חתפתמה ,ינטרס וניאש ונייהד ,(Benign) ריפש
יומד לודיג םירצויו יבוביס ןפואב םיחתפתמ םחרה רירשה יאת
.מ"ס 20 דע מ"מ 1 לדוגל עיגהל לולעש ,רודכ
העיפשמ 45 דע 30 ליג ןיב ללכ-ךרדב תשחרתמ רשא העפותה
.הלפה םורגל הלולעו ןוירפה לע

ןומרוהב םייולת םה ,יטיא בצקב םיחתפתמ םיינרירש םילודיג
.רבעמה ליגב רצעת םתוחתפתהו ףוגב רצוימה ,ןגורטסא
.םהייחב אוהש בלשב ,והשלכ ינירירש לודיג היהי םישנהמ 20%-ל

יבויסנ-תת ביסל ךפוה םחרל ץוחמ חתפתהל ליחתמה לודיג 
.(Subserosal fibroid)  
ךות לודיג אוה םחרה זכרמ תברקב חתפתהל ליחתמש לודיג 
.(Intramural fibroid) ינפוד  
םחרה תיריר ןפוד תברקב חתפתהל ליחתמ רשא לודיג 
יריר-תת לודיג אוה (Endometrial lining)  
.םיילמרונ יתלב םימומיד םורגל לולעש ,(Submucosal fibroid)  

,ריאממ ינרירש לודיג חתפתהל לולע םירקמהמ םיזוחא 2 דע 1-ב
1/2% עיגי םכותמ .(Leiomyosarcoma) המוקרסוימויל הנוכמה
.חותינל

תוקידבו םינייפאמ
ןחבואמו םימוטפמיסב ,ללכ-ךרדב ,הוולמ וניא ינירירש לודיג
.(Pelvic exam) םייכריה ןגא תקידבב הנושארל

...םיינרירש םילודיג תוחתפתה לע םיזמרמש םינימסת
הוולמ הניא העפותה .הנותחתה ןטבה רוזיאב שוג תוחתפתה
.אוהשלכ באכב   
,(Menorrhagia) רוזחמה ןמזב רתי םומיד :רוזחמב תוערפה
.םחרה לש תימינפה ןפודל ךומס חתפתמ לודיגהשכ רקיעב   
,ןתש ןתמב םיישק ,ןתש ןתמב ףוכת ךרוצ :ץחל ינימסת
.םיבאכו (Dyspepsia) לוכיע תוערפה ,תוריצע   

תולחשב םילודיג וא ריפש ינרירש לודיג ןוחביאל הקידב
...קרוס תועצמאב השעת (Ovarian tumors)
.MRI.(Ultrasound) דנואסרטלוא

םיפוריצ םימייק .יעמשמ-דח ןוחביאה היהי דימת אל
תרזעב םג עובקל היהי השק םביט תאש ,םיריאממ
.MRI רישכמ
המיגד לש תיפוקסורקימ הקידב שרדית הז הרקמב
.הדושחה המקרהמ

םירחא םינייפאמ
,םישדוח 4 דע 3 ןב ןוירהל ךרע הווש לדוגל לודיגה תעגה םע
.תואלמ תשוחתו םייכריה ןגאב ץחל תשוחת חתפתית   
,(Anterior surface) םחרה חטש ינפל ץוחמ לודיגה רשאכ   
.ןקורתהל ךרוצו ןתשה תיחופלש לע ץחל םורגל לולע אוה   
לולע ,(Posterior surface) םחרה לש ירוחאה וקלחב לודיג
.תעבטה יפמ ןקורתהל ךרוצ םרגיהל   
וא (Submucosal fibroids) םייריר-תת םיינרירש םילודיגב
לדוגל עיגמ (Intramural  fibroid) ינפוד ךות לודיג רשאכ   
לולע אוה ,(Endometrial cavity) םחרה תיריר ללחב עגופה   
.םחרה ןפוד סיסבל םדה תקפסא תא ןכסל   
םימרוג
.רחא וא יתקלד ,ילאריו ,יטנג אוה םרוגה םא עודי אל
ןגורטסא ןומרוהה תוחכונב קר םיחתפתמ םיינירירש םילודיג
רשאכ םיחתפתמ םניאו (Progesterone) ןורטסגורפ ןומרוההו
.הכומנ המרב ולא

םיינרירש םילודיג תוחתפתהב דיקפת העינמ יעצמאלש הארנ
.םהב שומישה תקספה םע קמטצהל םייושעש

לופיט
תורטמ
הלודג תוחתפתה עונמל לופיטה תרטמ היהית רבעמה ליג ינפל 
ליגל עיגת רשא השא .ינרירשה לודיגה לש ידמ הריהמ וא ידמ   
םלועל לובסת אלש יאדוול בורק ,ולא םינימסת אלל רבעמה   
.לופיט ושרדיש םילודיגמ   
.ותעינמ הרטמה היהת ,םחרהמ ילמרונ יתלב םומיד לש הרקמב 
,(Pelvic pressure) םייכריה ןגא לע ץחל םג םינימסתב רשאכ 
...לופיטה תורטמ ויהי ,םינרירשה לש םלדוג בקע   
.חותינ תועצמאב הקחרה
.(Myomectomy) המוימה תרסה
.(Hysterectomy) םחרה תתירכ
.(Medical shrinkage) תופורת תועצמאב ץוויכ

תורהל השאה תנווכבו םימוטפמיסב יולת היהי לופיטה ןפוא
.בורקה דיתעב

יאל הביסכ ,המוימ לע לפונ תוירופה-יאל םרוגכ דשחה רשאכ 
,המצע הדילל וא הדיל יריצב הערפהל םרוגכ ,תורהל תלוכיה  
היפוקסורופלב ,(Myomectomy) חותינב התרסה עצובת  
.(Laparotomy) ןטב תחיתפ וא (Myomectomy)  
,דשח םייקו ילמרונ יתלב םומיד אוה ירקיעה ןימסתה רשאכ 
יחלמ הנבמ בקע וא דנואסהרטלוא תקידבמ עבונה  
ללח לש (Saline sonohysterography) היפרגורטסיהונוס  
,C&D-ו (Hysteroscopy) היפוקסורטסיה עצובת ,םחרה  
םידיאורביפ וא (Polyps) םיפילופה תקחרה איה הרטמהשכ  
.םיירוע-תת  
בקע ,באכ וא םייכריה ןגאב ץחל אוה ירקיעה ןימסתה רשאכ 
עבונ וניאש ,םחרהמ ילמרונ יתלב םומיד ,ןרירשה לש ולדוג  
םיירוע-תת םידיאורביפל רושק אלא ,םיירוע-תת םידיאורביפמ  
תונוונתה לע לפונ דשחה רשאכ וא (Intramural fibroids
תקחרה ףדעומה לופיטה היהי ולא םירקמב ,םידיאורביפ לש  
.חותינב םידיאורביפה  
תומוימה תרסה ינפ לע ,םחר תתירכ היהית תפדעומה הריחבה 
.בושל םהלש לודגה יוכיסה בקעל ,חותינב  

הניא איהש וא דיתעב תורהל השאה תנווכב וב הרקמב
.הרסה חותינ הריחבה היהית ,םחרה תתירכב תניינועמ

הריעצ תלפוטמה רשאכ עצובת (Myomectomy) המוימ תרסה
.תורהל התעדבו   
,40 ליג הרבעש השאב עצובת (Hysterectomy) םחר תתירכ
.לבס הל םימרוג םילודיגהו תורהל התנווכב ןיא   

םחר תתירכל תוביטנרקלא
(Myolisis) הזילוימ
סרה הניה האצותה .לודיגל תורישי ילמשח םרז םשיימ אפורה 
.םתוא םיניזמה םדה-ילכ ץוויכו לודיגה 

(Cryomyolysis) הזילומווירק
.לודיגה תא איפקמה ,ילזונ ןקנח םשיימ אפורה 

(Embolization) היצזילובמא
םדה תקפסא תא םיקתנמ םדל םיקרזומה םיריעז םיקיקלח 
.ץווכתהל ול םימרוגו לודיגל 

(MRI guided focused ultrasound ablation) דקוממ יודיא
תדקוממ ןרקו MRI רישכמ תרזעב קיודמב רתואמ לודיגה 
.ותוא תסרוהו לודיגה תא תממחמ דואסרטלוא ילג לש 

ענמיהל יאדכ ןהמ לופיט תוטיש
תולטינה תולולגמ ענמיהל יאדכ דחוימב .ןוירה תעינמל תולולג 
םינטקה ,םידיאורביפ םילודיג תודדועמ ולא תולולג .הובג ןונימב 
.םתליטנ תקספה םע 
.םינרירש יאת תוברתה םרוג ומצעשכל ןורטסגורפ ןומרוהה 
םיכוביס
.(Sarcomatous changes) םיימוקרס םייוניש
.הרידנ העפותה .םיריאממ םייונישב רבודמ    
.םימוהיז
,בצינ תרוצב םיחתפתמ םילודיגה רשאכ .תורזתשה/תותוועתה
.םירוזש םהשכ חתפתהל םילולע םה    
.ןוכיס הווהמ לדגומ םחר תתירכ חותינ םצע