1 תושדח - רתי תנמשה
Obesity - News 1

ןובאית תאכדמ דרת תיצמת
לקשמו םיגד ןמש
ןוירה יכוביסו רתי תנמשה
הביק ףקעמ חותינ


...רתי תנמשה ואר
 
1999 רבמצד
CRP-ו רתי לקשמ
חוודמ The Journal of the American Medical Association
ההובג המרמ םילבוס רתי לקשמ ילעב םירגבתמ ויפל רקחמ לע
.רתוי םיזרה םליג ינב תמועל םמדב CRP לש רתוי
.םד-ילכו בל תולחמל רתי ןוכיס הווהמ הז רבד


2000 רבוטקוא
רתי תנמשה ןג ןיא
םרוגה (Obesity gene) רתי תנמשה ןג םויקב קפס ליטמ רקחמ
.םירחאמ רתוי םינמש תויהל םימיוסמ םישנאל לוכיבכ
ןוזמ לש רתי תכירצ לש האצות איה רתי תנמשהש איה ותנקסמ
.רכוסו ןמוש םיליכמה םילכאמ דחוימבו ןוכנ וניאש גוסהמ

תימויה ןוזמה תכירצ תא תיחפהל לוכי םדא לכ םירקוחה ירבדל
ג"ק 1/2-ב ולקשמ תא ךכב תיחפהלו םויב תוירולק 500-ב ולש
.עובשב


2002 ילוי
סגה יעמה ןטרסו תונמש םישנ
ב"הרא קרוי-וינ Albert Einstein College of Medicine ירקוח
ןוכיסב תויוצמ ,רבעמה ליגל ועיגה םרטש ,תונמש םישנש וליג
.סגה יעמה ןטרס חתפל לופכ

רתיל הרושקה ההובג ןילוסניא תמרל םרוג ףוגה ןמוש םתעדל
.סגה יעמה ןטרסל ןוכיס

2003 לירפא
תמדקומ תינימ תורגבתהו תונמש תורענ
תורענש הליג ב"הרא Pennsylvania State University-ב רקחמ
רשא ןליג תונב תמועל ,תינימ תורגבל רתוי םדקומ תועיגמ תונמש
.רתוי תוזר

דוע רתי תנמשה תעינמל םידעצ טוקנל שיש םיקיסמ םירקוחה
תינימ תורגבל עיגהל תויושע תונמש תורענ .ידוסי רפס תיב ליגב
.9 ליגב רבכ

2003 יאמ
רתוי ויחו תוחפ ולכא
ןתמ יכ אצמ ב"הרא ןוסידמ University of Wisconsin-ב יוסינ
בורקב םהייח תא ךיראמ ,םירבכעל ןיזמ ךא תוירולק לד טירפת
ןפואב םירדרדימ רשא (Genes) םינגש ,התלעה הקידב .50%-ל
.םתוריעצב ומכ דקפתל וכישמה ליגה םע יעבט
לורטסלוכה תמרו תחפ םהב םדה-ץחלש אצמ םיפוקב המוד ןויסנ
םייח לע םיזמרמה הבוט תואירבל םינמס 2 ,התלע (HDL) בוטה
.םיכורא

2005 לירפא
היצנמידל ןוכיסו הדימעה ליגב רתי תנמשה
תנמשה יכ ואצמ ב"הרא הינרופילק Kaiser Permanente ירקוח
.ןהייח ךשמהב היצנמידל ןוכיס הריבגמ ,םישנב דחוימב ,רתי

םייוצמ הדימעה ליגב רתי תנמשהמ םילבוס רשא םישנאש אצמנ
יוכיס רתי לקשמ ילעבלו היצנמידב תוקלל 74%-ב לודג ןוכיסב
.ילמרונ לקשמ ילעב תמועל ,35%-ב לודג

:רתי תנמשהמ תולבוס רשא םישנ תונותנ דחוימב לודג ןוכיסב
.ילמרונ לקשמ תולעב םישנ תמועל רתוי 200%

British Medical Journal

2005 לירפא
לקשמב היילעו היתש ,הליכא :םיכורא םייחל חתפמה
ילעבמ רתוי תויחל םיטונ רתי לקשמ ילעב םישנא יכ הליכ רקחמ
יורקש המ יבגל הסיפתה יונישב ךרוצ היהיש ןכתיו ילמרונ לקשמ
.ףדוע/רתי לקשמ

ירקוח םע דחי (Centres for Disease Control) CDC ירקוח
סחיב התומת ירועיש וושיה ב"הרא National Cancer Institute
.(BMI) ףוג תסמ סקדניאל
םישנא ךא תרכוסו םיקרפמ תקלדל רתי ןוכיס הווהמ רתי לקשמ
,רשוכה לע םידיפקמו םיירשפאה בלה יקזנל רתוי םיעדומ וכפה
.הכילה ידי-לע דחוימב

,תיתרכוס רתוי היסולכוא איה האצותהש הארנ םירקוחה תעדל
,תופורתב רתוי תשמתשמו הכנ ,םיקרפמ תקלדב הלוח ,הנמש
.םד-ילכו בל-תולחמל תחפומ ןוכיס םע ךא

.םהייח תוכיא תא אלו םיקדבנה ייח ךרוא תא קר וקדב םירקוחה
.ינפוגה רשוכה אלא ,ףדועה לקשמה וניא יתימאה םרוגהש הארנ

Journal of the American Medical Association

2005 יאמ
םידליב ןוכיס ימרוג
,רקחמ רחאל ,םינייצמ דנלטוקס University of Glasgow ירקוח
.םיטוטעזב רתי תנמשהל םימדקומה ןוכיסה ימרוג תא

...םניה לכל םירורבה םימרוגה
.דליל/קוניתל תיתועמשמ לקשמ תפסות
.םינמש םא וא בא

...רשא םיטוטעזל םיסחייתמ םיפסונ םימרוג
.םינמש םירוה גוזל ודלונ
.עצוממהמ הובג לקשמב ודלונ
.הנושארה הנשב הלודג לקשמ תפסות ווח
.םייתנש ליג דע תצאומ החימצ ווח
(1) .עובשב תועש 8-מ רתוי ךשמב היזיולטב םיפוצ
.הנישה תובישח ואר (2) .הלילב תועש 10.5-מ תוחפ םינשי
.רפסה תיב ליג ינפל בר ףוג ןמוש ורבצ   
.רתי ןובאית טוטעזב תרצוי וז םא .תנשעמ םא

.היזיולטה לומ םתבש תעב שנשנל םיגהונ םידלי (1)
רחאל םיבשייתמה םידליב םיבר םירקמב רבודמ ןכ ומכ 
.היגרנא םיאיצומ םניאו היזיולטה לומ החוראה 
.רתוי םישנשנמ רחואמ ןושיל םיכלוהש םידלי ,ףסונב (2)
בקע תאז םישוע ,םדקומ ןושיל םיכלוהש םידליש הארנ 
.הבר תינפוג תוליעפ תובקעב םהב הרבטצהש תופייעה 

British Medical Journal


2005 ינוי
ןוכיס הריבגמ ןוירה ןמזב םאה תטאיד
,ןוירה ןמזב םא תטאידש ואצמ ןפי Kyoto University ירקוח
ןמש תויהל ןוכיס וב הריבגמ ,תקפסמ הנוזת דלווהמ תענומה
.וייח ךשמהב

תא ומילשה םנמוא םיאצאצה יכ הליג םירבכעב ךרענש רקחמה
תומרו הנמשהל הייטנ םהב החתפתה ךא ,ךשמהב רסחה לקשמה
וכרצש םיליגר םירבכעל האוושהב תוהובג םהב ןיטפל ןומרוהה
.טירפת בכרה ותוא

ןפואב םינמש ןיטפל םירסחה םירבכעש ואצמ םימדוק םירקחמ
.ןיטפלב לופיט תובקעב הרתפנ וז הייעב .םירחא תמועל רכינ
תועפשהל תדוגנת תובורק םיתיעל םיניגפמ םינמש םייח ילעב
.ונממ ההובג המר תמייק םמדבו ןיטפל

ןוירהה ןמזב םאה לש התואנ הנוזת יכ איה םירקוחה תנקסמ
.רתויב הבושח


2005 ינוי
רתי תנמשהו ןושיע
ןושיעש הלעה הילגנא ןודנול St. Thomas' Hospital-ב רקחמ
םישנאל סחיב תונקדזהל םייגולויב םימרוג םניה רתי תנמשהו
.רתי לקשממ םילבוס םניאש םיזר

תנמשהו םינש 4.6-ב DNA-ה תא ןיקזמ ןושיע םירקוחה ירבדל
םיכילהת םיציאמ ולא םימרוג ינש .םינש 9-ב ותוא הניקזמ רתי
.(Age-related diseases) ליגב תורושקה תולחמל םימרוגה


2002 ראוני
רוחש לפלפו תילוכשא חוחינ
תוחוחינ בולישל ןפי Shisheido Cosmetics תרבח ירקוח ירבדל
הזרמ העפשה שי םיפסונ םיחמצ רפסמו רוחש לפלפ ,תילוכשאמ
םיליעפמ רשא ,םינובלח תורצוויהל םרוג ףתושמה חוחינה .הקזח
.םהלש תורבטצה םיענומו םינמוש קוריפ ךילהת

.תוחוחינ תבורעתו ןיאפק ליכמה בילחת רצייל הלחה הרבחה

Japanese Pharmaceutical Society


2003 ילוי
םירירש לקשמ לומ ןמוש לקשמ
וחתיפ ב"הרא ססקט Institute for Aerobic Research ירקוח
תברוקמ הכרעה קפסמ תילמשח תכרעמו םיינזאמ בלשמה ןקתמ
ןותחתה ףוגה גלפב ריבעמ ןקתמה .ףוגב ןמושה תמר לש הבוט
.ץרהוליק 50 רדתב ,רפמאילימ 0.8 דע :שלח ןיפוליח םרז

םיריבעמ םהו תומקרה רתיבש הזמ הובג םירירשב םימה ביכרמ
.ןמוש רשאמ תולק רתיב הז םרז
,קדבנה לש והבוג תא רישכמל קפסל שי ךילהתה תא םילשהל ידכ
.ונימ תאו (ןקתמב םיינזאמה םיקפסמ תאז) ולקשמ תא

ןכו הדידמה קויד לע עיפשת ןתשה תיחופלשב ןתש לש הנוש תומכ
.הייתשו לכוא האצותה לע םיעיפשמ


2004 ינוי
רתי תנמשה דגנ ףירח לפלפ
ףסומה ףירח לפלפש וליג ןפי Fukuoka University ירקוח
.היגרנא תכירצו ןמוש תיחפמ טירפתל

אצמש םדוק רקחמ לש ולאל תופסוותמ הז רקחמ תואצות
.םירגובמב ןובאית ןיטקמ ףירח לפלפ יכ

British Journal of Nutrition


2004 ילוי
לקשמ תתחפהו הניש
הנישב רוסחמ יכ וליג ב"הרא יוניליא Uni. of Chicago ירקוח
םילבוס םימסרכמו םדא-ינב .ןובאית ריבגמו םינומרוה לע עיפשמ
תונורחאה םינשבו (Hyperphagia) הליכא סומלובמ הז בצמב
.הנישה תועש רפסמ תחופו ךלוה

ןיטפל ןומרוהה תמר תתחפהל םרג םיקדבנב הנישה ךשמ תלבגה
,בערה תשוחתו (Ghrelin) ןילרג ןומרוהה תמרב לודיגו םדב
.תומימחפ :היגרנא ריתע ןוזמל דחוימב

Annals of Internal Medicine


2005 סרמ
ןובאית תנסרמ סניקטא תטאיד
...סניקטא תטאיד


2005 רבמצד
רמייהצלאו רתי תנמשה
ב"הרא היפלדליפ Thomas Jefferson University ירקוח ירבדל
ןוכיס רתיב םינותנ רתי תנמשהמ םילבוסה ולאו םינמש םישנא
.רמייהצלאל

דיאולימע-התבו (BMI) ףוגה תסמ סקדניא ןיב רשק ואצמ םה
,םילוחה לש םחומב רבטצמה קיבדה רמוחה ,(Beta-amyloid)
.הלחמה ךילהת תליחת תא רשבמו םדה-רוזחמב בבוס רשא

Journal of Alzheimer's Disease


2005 רבמצד
רתי תנמשה התיחפמ הנותמ היתש
Texas tech Uni. health sciences centre in Lubbock ירקוח
היתש יכ וליג ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic-מ םירקוח ףותישב
רועישב רתי תנמשה תיחפהל היושע םיילוהוכלא תואקשמ לש הנותמ
.27% דע

4 תכירצ ,תאז םע .עובשב םימעפ רפסמ םיינש וא הקשמב רבודמ
.46%-ב הז ןוכיס הלידגמ םויב רתוי וא תואקשמ

BMC Public Health


2006 ראוני
ןטרסל ןוכיסו רתי תנמשה ןיב רשקה תשחכה
םיברש אצמ הינטירב Cancer Research UK ידי-לע ךרענש רקס
ןטרסל ןוכיסו רתי תנמשה ןיב רשקל ללכ םיעדומ םניא םינמשהמ
.לקשמב תיחפהל םינווכתמ םניא ללכ םהמ 1/4-כו


2006 סרמ
רתי תנמשהו קובקבמ קונית תנזה
...םיאצממה יפל


2006 לירפא
ןובאית אכדמ ינאירוקה ןרואה ץע רצות
...וקסיצנרפ ןסב םירקוח


2006 יאמ
בל-תלחמו תמדקומ רתי תנמשה
םיריעצ יכ ואצמ הינטירב University of Bristol-מ םירקוח
ץבשל וא בל-תלחמל רתי ןוכיסב םניא רתי תנמשהמ םילבוסה
.םישנא 24,000-ל בורק ןחב רקחמה .םתורגבב

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ינוי
םינמשל םייתנוזת םיביס
םייתנוזת םיביסל ,ב"הרא University of Texas ירקוח תעדל
טירפת םהירבדל .רתי תנמשה תעינמב עירכמ דיקפת תויהל יושע
תומימחפ שי וב ,עצמומהמ הלודגה תומכב םייתנוזת םיביס ליכמה
.ילמרונ לקשמלו ףוגב תילמרונ ןמוש תריגאל רושק ,תוריפו תובכרומ

תכירצש דועב ,םויב תוריפ תוחפ םיכרוצ םינמש םישנאש םג אצמנ
.ילמרונ לקשמ ילעב לש וזל ההז תוקריו בלח ירצומ

Journal of the American Dietetic Association


2006 ינוי
ןובאית תאכדמ דרת תיצמת
התשענ רשא הקידבב ,ורתא הידבש Lunds University ירקוח
,דרתה ילעב הייוצמה (Tylakoid) דיאוקליט :תבוכרת ,תודלוחב
בר ןמז רתונ ןמושה .ןמוש לוכיע תעינמ ידי-לע ןובאית תאכדמה
.עבוש ינמיס חומל רדשמו לוכיעה תכרעמב רתוי


2006 ילוי
לקשמו םיגד ןמש
יכ אצמ הילרטסוא University of South Australia-ב רקחמ
.לקשמ תיחפהל עייסמ ,תינפוג תוליעפ בולישב ,םיגד ןמש

תפירש תלוכי תולידגמ םיגד ןמשב 3-הגמוא גוסמ ןמושה תוצמוח
.תינפוג תוליעפ תעב םירירשב םד תמירז רופיש ךות ןמוש


2006 ילוי
ןוירה יכוביסו רתי תנמשה
Hutzel Hospital-Wayne State University ירקוח ירבדל
תונותנ ,המתסאמ תולבוסה ,ןוירהב תונמש םישנ ב"הרא טיורטד
.המתסאה ללגב אלו תונמש ןתויה בקע ,ןוירה יכוביסל רתי ןוכיסב

םיירסיק םיחותינ רתוי תורבוע ולא םישנ
.ןוירה תלערמ רתוי תולבוסו
Obstetrics and Gynecology


2006 ילוי
תינוציק רתי תנמשהל הביק ףקעמ חותינ
ב"הרא י"נ ןילקורב SUNY-Health Science Center-ב רקחמ
רתוי ליעי (Stomach/Gastric bypass) הביק ףקעמ חותינש הליג
ילעבב רבודמ .הביקה תנטקה רשאמ ינוציק רתי לקשמ תתחפהל
.50 לעמ (BMI) ףוג תסמ סקדניא

םיימוי-םוי זפשאתהל םיחתונמה לעו ןמז רתוי ךרוא ףקעמ חותינ
.חותינה יגוס ינש ןיב לדבה לכ ןיא ,םיירשפא םיכוביס יבגל .רתוי

Archives of Surgery


2006 ילוי
היצנמידו לקשמב התחפה
בלשב היצנמיד וחתיפש םישנש וליג ב"הרא Mayo Clinic ירקוח
םינשה 10 תרגסמב ןלקשמב הלודג הדירי ווח ןהייחב רחואמ
.הלחמה ינימסת תעפוה ינפלש תונורחאה

,הלחמל רשקהב חומה תלועפ ןונגנמ תנבהב עייסל יושע הז אצממ
.הלחמה יוליג ינפל םינש ליחתמה תורדרדיה ךילהתב רבודמש ןוויכ
.םימוד םיאצממ ואצמנ אל םירבג יבגל יכ ןייצל שי


2006 טסוגוא
ןוירה ןמזב תרכוסו רתי תנמשה
תא תונכסמ ןניא ןוירהה תעב תרכוסמ תולבוסה תונמש םישנ
,(Congenital heart defect) דלומ יבבל םומב דיתעל ןקונית
.ליגר לקשמ ןהל תויטבאיד םישנ תמועל
.תוקונית 2,500 ופתתשה רקחמב

Baltimore-Washington Infant Study
American Diabetes Association


2006 טסוגוא
רתי תנמשהו יביסרגא תולחש ןטרס
תנמשהש וליג ב"הרא Cedars-Sinai Medical Centre-מ םירקוח
רועיש תא הלידגמו (Ovarian cancer) תולחש ןטרס הרימחמ רתי
ףוגה תסמ סקדניא ןיב רשי רשק ואצמ םירקוחה .ונממ התומתה
.הלחמה תרמוחו (BMI)

רשא םירחא םירמוח וא םינומרוה םישירפמ ןמושה יאת םתעדל
.ןטרסה תוחתפתה תא םידדועמ


2006 טסוגוא
קפסב ףוג תסמ סקדניא תואצות
(BMI) ףוג תסמ סקדניא ילעבל וליג ב"הרא Mayo Clinic ירקוח
לקשמ ילעב תמועל בל-תלחמ דורשל רתוי הובג יוכיס שי לודג
.וז הדידמ לש הכרעב קפס םיליטמ םה ךכיפלו ילמרונ

לקשמ ילעבש הליג ,בל ילוח 250,000 רטינו םינש 4 ךראש ,רקחמה
.םירחא םילוחמ רתוי ודרש רתי

ףוג תסמ סקדניאל םרוגהש ךכב תאז ריבסהל םיסנמ םיאפורה
שי םתעדל .ןמוש אלו םיחתופמ םירירש אוה ולא םישנאב הובג
.ףוגב ןמושה תמר תקידבל הנוש הטישב ךכיפל שמתשהל


2006 טסוגוא
טילולצו לקשמב הדירי
ירובצמ) טילולצ תתחפה ךות ,רתוי האנ הארמ םשל לקשמ תדרוה
.הכופה האצותב ,םישנהמ קלחב ,םייתסהל הלולע ,(ףוגב ןמוש
.ןבצמב הערה לע 9 וחוויד ןכותמ םישנ 29-ב קדבנ רבדה

ןפוגמ ןמוש לש הנטק תומכ תוקלסמש םישנב רקיעב הרוק הז רבד
.החלצה לופיטל התייה רתוי הלודג תומכ ותיחפהש ולאבש דועב

Plastic and Reconstructive Surgery


2006 רבמטפס
םד-ץחלו ינטב ןמוש
הפייט National Yang-Ming University-ב רקחמ יאצממ יפל
םייוצמ ףוגה זכרמב אצמנ ןמושה תיברמ םהב םירגובמ ןאווייט
.םד-ץחל רתיל ןוכיסב

חתפל רתי ןוכיסב םייוצמ 'חופת תרוצ' םהל םישנאש םג אצמנ
.תובע םייכרי םהל םינמש תמועל 2-גוס תרכוסו בל-תלחמ

American Journal of Hypertension


2006 רבמטפס
לקשמ תדרוהו םינובלח ריתע טירפת
החכוה ואצמ הינטירב University College London-מ םירקוח
.לקשמ תדרוהב ךכ עייסמו בער תיחפמ םינובלח ריתע טירפתש ךכל

.םייעמב PYY ןומרוהה תמר תאלעה אוה ,םהירבדל ,ךכל םרוגה
םרוגו חומל תותיא ידי-לע בערה תשוחת תוסיול לעופ הז ןומרוה
.ןובאיתה תתחפהל ךכב
לש התחלצה תא ריבסמ םדא-ינבבו םירבכעב ןה ךרענש יוסינה
.בערה תטקשהב סניקטא תטאיד


2006 רבמטפס
רתי תנמשה דגנ המוח הצא
ףסות תעפשה תא וקדבש ןפי Hokkaido University ירקוח
וזש ואצמ םירבכעו תודלוח לע (Brown seaweed) המוח הצא
.10%-ב םלקשמ תא התיחפה

היוצמה (Fucoxanthin) ןיתנסקוקופ תבוכרת תיארחא וז הנוכתל
רשא (תופסונ תוצאבו) המוחה הצאה תא םיביכרמה םינובלחב
.הל תודוה םילכענ םניא

3-הגמוא ןמוש תצמוח רוציי תדדועמ וז תבוכרתש םג אצמנ
.םיגד ןמשב הייוצמה וזל תיוותשמה המרב ,דבכב DHA גוסמ
.םדאב םג שחרתמ המוד רבד םא קודבל רתונ

American Chemical Society in San Francisco


2006 רבוטקוא
םידליו תינפוג תוליעפ
תופכל ןיא דנלטוקס Glasgow University-מ םירקוח ירבדל
הניא וזש ןוויכ העובק תינפוג תוליעפ (4 ינב) םינטק םידלי לע
תוקד 30 ךכב וקסעש םידלי וקדבנ .םלקשמ תתחפהל הליעומ
.עובש ידמ

לע םג ומכ רתי לקשמ ילעב םידלי לע עיפשה אל וז תוליעפ
חיכומ וניא רבדה םיאפורה תעדל .ילמרונ לקשמ ילעב םידלי
העפשה ימרוגב הבלשל שי אלא ,ךרע ןיא תינפוג תוליעפלש
.טירפת יוניש םשארבו םיפסונ


2006 רבוטקוא
ןובאיתה יוכידל םידקש
תוסחב ךרענ רשא ב"הרא Purdue University-ב ךרענש רקחמ
,םידקש ןפוחש הליג ב"הרא Almond Board of California
.עבושו תואלמ תשוחת םרוג ,םויב םיימעפ דע םעפ

10 ךשמב םוי ידמ (תוירולק 300) םידקש תונמ 2 ולביק םישנ 20
.תועובש

תוקדבנה לקשמב ,היגרנאה תכירצב יוניש אצמנ אל רקחמה םותב
תשוחת ומרג םידקשהש איה םירקוחה תנקסמ .ןפוגב ןמושה תמרבו
.םינימשמה םירחא םילכאמ לש םמוקמ תא ופילחהו עבושו תואלמ
.גפסנ וניאו לכענ וניא םידקשב ןמושהמ קלחש אוה ףסונ רבסה

North American Association for the Study of Obesity


2006 רבמבונ
דש ןטרסמ תוריעצ םישנ לע הניגמ רתי תנמשה
יכ םיארמ ב"הרא Harvard Medical School-ב רקחמ יאצממ
.דש ןטרס ינפמ רבעמה ליג ינפלש םישנ לע הניגמ רתי תנמשה

םישנ תמועל 19%-ב ןטק ןטרסב תולחל ולא םישנ לש ןוכיסה
.43%-ל הז רועיש עיגמ דאמ תוריעצבו ילמרונ לקשמ תולעב


2006 רבמבונ
םייח ךיראמו רתי תנמשה דגנ בוט םודא ןיי
,לורטרבזר יכ אצמ ב"הרא Harvard Medical School-ב רקחמ
םירבכעב תודרשיהה רועיש תא לידגמ ,םודא ןייב יוצמה לונפילופ
.תוירולק ריתע טירפת תובקעב לקשמב היילע ענומו

הדירי ,ןילוסניאל תושיגרב היילע וליג לורטברזרב וטעלוהש םירבכע
.רתוי םיאירב דבכו בלו םדב רכוסה תמרב
0.2 ןיב הענו םינפגה ןזל ןאתהב הנתשמ תונייב לורטברזרה תומכ
.רטילל ג"מ 5.8-ל

Nature


2006 רבמצד
רתי לקשמו םייעמ יקדייח
ב"הרא סיאול טנס Washington University ירקוח ירבדל
ילעב תמועל ,םייעמ יקדייח לש הנוש בכרה שי םינמש םישנאל
רובע תושדח תופורת חותיפל ליבוהל יושע רבדה .ילמרונ לקשמ
.רתי לקשמ ילעב

היילעל םרג םיקדייחב רוסחמש הארה ,םירבכעב השענש ,יוסינה
לש הזל המודה דיקפת ולא םיקדייחלש הארנ .ףוגב ןמושה תמרב
.תכרצנה תוירולקה תומכ לע העפשהו תינפוג תוליעפ

Nature


2006 רבמצד
רתי תנמשהו םילשלשמ
לודיגהש אצמ Mintel יטירבה םינכרצה ןוגריא תוסחב רקחמ
םיעצמאב שמתשהל םישנא ףחוד רתי תנמשהמ םילבוסה רפסמב
.םילשלשמ

תופורת תליטנב ךרוצו לוכיעה יכרדב תויעבל םורגל לולע רבדה
.ןהב לופיטל


2006 רבמצד
תוילובטמ תולחמ דגנ לורטרבזר
תפרצ University of Louis Pasteur-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
.רתי תנמשהו תרכוס ינפמ ןגהל יושע ןייב יוצמה לורטרבזרש אצמ

לורטרבזרו ינפוג ץמאמב םילודגה היגרנאה ינכרצ םה םירירשה
רחא ןובלח ליעפמה (Sirtuin) ןיטוריסה תחפשממ ןובלח ליעפמ
.אתל היגרנא קפסמה ירדנוכוטימה דוקפיתל רושק רשא

Cell


2007 ראוני
םד-ישירקל ןוכיסו העינמ תלולג
The European Active Surveillance - EURAS ךרעש רקחמ
תססובמ) ןוירה תעינמל תולולגב תושמתשמה תונמש םישנש הליג
ינכסמ םד-ישירק תורצוויהל ןוכיס 5 יפ ךכב תולידגמ (ןגורטסא
.הפוריאב תונוש תונידממ ,םישנ 59,000 וקדבנ .םייח

J. of Family Planning and Reproductive Health Care


2007 ראוני
לקשמ תדרוהל םיממחמ בוליש
Royal Veterinary and Agricultural University ירקוח
ןיציאספק ,ןיאפק ,(Catechins) םיני'צטק בולישש ואצמ קרמנד
תאצוהו םוח רוציי דדועמ (Tyrosine) ןיצוריטו (Capsaicin)
לע וא םדה-ץחל לע תוילילש יאוול תועפשה לכ אלל היגרנא
.בלה בצק

.ותדרוה רחאל ,לקשמה לע הרימשב ליעוהל יושע רבדה םתעדל
תעצוממ לקשמ תתחפה לע רסמנ ,תועובש 4 ךראש ,יוסינה ףוסב
.תרוקיבה תצובק תמועל ,ג"ק 0.9 רועישב

International Journal of Obesity


2007 ראוני
לקשמ תיחפמ (אלמ) ןמוש ריתע בלח
אצמ ,ויד ססוב םרטש ,הידבש Karolinska Institutet-ב רקחמ
תוחפל ,המלש ,ןמוש תריתע בלח ירצומ תנמ תוכרוצה םישנ יכ
.ךכ תושוע ןניאש ולאמ תוחפ 30%-ב ןלקשמב תולוע ,םויב םעפ

,(ןמוש ריתע) אלמ בלח ירצומ תכירצ לש תועפשה וושיה םירקוחה
םישנ 19,000-מ הלעמל לע ,האמחו הניבג ,ןמוש לדו ינוניב ,ץומח
.55 דע 40 תונב

ץומח בלח ,ןמוש ריתע בלח לש הדיחא תומכ תכירצ יכ אצמנ
.לקשמב היילעל ךופה סחיב תאצמנ ,תועיבקב הניבגו

Purdue University-ב םדוק רקחמ יאצממ םיקזחמ ולא םיאצממ
.הילטיא

American Journal of Clinical Nutrition

...2 'דח - רתי תנמשה ואר
...3 'דח - רתי תנמשה ואר
...4 'דח - רתי תנמשה ואר