3 תושדח - רתי תנמשה
Obesity - News 3

הריהמ הנמשהל םרוג זוטקורפ
דימת עגופ וניא רתי לקשמ
תודלי תעב היצנידרואוק
רתי תנמשהו םיינזוא תוקלד
ליעומ וניא לקשמ תדרוהל חותינ
סגה יעמב תומונדאו רתי תנמשה
הדרוהל חתפמה - םוח ןמוש
ןג תעפשה תיחפמ לוגרית
רתי תנמשהו ןדיס טועימ
םד-ץחל רתיו ריעצ ליגב הנמשה
ליעי הביק ףקעמ חותינ
תולפהל ןוכיסב תונמש םישנ
המישנ םוד ללגב םידלי חותינ
עבוש רפשמ טנילוקיפ םורכ
עבוש דע הריהמ הליכא
ןוזממ קופיסו םינמש
עבוש רפשמ תיז ןמש
רתי תנמשהו םאה טירפת
היגרנא תכירצו תוצא ל'ג
תוירולק תריתע רקוב-תחורא
לקשמ תדרוהו בלח-ירצומ
לקשמב תיחפהל תעייסמ הקנה
בל תקיפס-יאו לקשמב היילע
גנסני'גה לש ותעפשה
ןמוש ףרוש טרוגוי
תנכוסמ תומימחפ תלד הטאיד
ןוכיסב הנמש םא יאצאצ
תרכוס ילוח תרזעל K ןימטיו
ןוירהב תרכוסב לופיט
יתרכוס-יטנא גנסני'גה ץימ
תורזוע םיציב
תוקוניתב הנישב רוסחמ
םיעייסמ תוקריו תוריפ
םיסיסמ םייתנוזת םיביס
תונכוסמ ןיגוריסל תוטאיד
חותינ רחאל הקיטויבורפ
הלודג רקוב תחורא
ןכסמ ןוירהב רתי לקשמ
תוילכ תלחמו לקשמ תפסות
עבוש הריבגמ 3-הגמוא
םינמשב תינומרעה תטולב
םיעייסמ םידיבעמ
םוגפ ערזו םינמש
תובע םיינתומ תולעב םישנ
הליעי תומימחפ תלד הטאיד
קוניתל בלחל תוצלמהב יוניש
הנמשה דגנ חותינ


...רתי תנמשה ואר
...1 תושדח - רתי תנמשה ואר
...2 תושדח - רתי תנמשה ואר

 
2002 יאמ
רתי תנמשהו תרכוס דגנ גנסני'ג
אצמ םירבכעב ךרענש ,ב"הרא University of Chicago-ב רקחמ
(שמתשהל לבוקמ וב שרושל דוגינב) גנסני'גה ירגרגמ תיצמת יכ
.רתי תנמשהבו תרכוסב לופיטל שמשל היושע

זוקולגה רכוס תמר תא למרנל היושע תיצמתה םירקוחה ירבדל
ידי-לע לקשמה תא תיחפהלו ןילוסניאה תושיגר תא רפשל ,םדב
.ןובאיתה תנטקה

ג"קל ג"מ 150 ןב ימוי ןונימב גנסני'ג ירגרג תיצמת יכ וליג םה
,םייתרכס םירבכע לש םמדב רכוסה תמר תא הריזחה ףוג לקשמ
.םוי 12 ךות תילמרונ המרל

ןילוסניאל תושיגרה תאו ןילוסניאה תשרפה תא םג הרפיש תיצמתה
.םירחא םירבכע תמועל 30%-ב לורטסלוכה תמר תא הדירוהו

Diabetes


2005 סרמ
לקשמב תדרלו ןמוש ףורשל רזוע טרוגוי
...ותפסוה


2007 ינוי
םייעמל תנכוסמ תומימחפ תלד הטאיד
...הטאיד


2007 טסוגוא
םידלומ םימגפל רתי ןוכיסב הנמש םא יאצאצ
קודה רשק םייק יכ וליג ב"הרא University of Texas ירקוח
.אצאצב םידלומ םימגפל ןוכיסו םאה לקשמ ןיב
הניפסמ לבוס רשא קונית תדלל רתי ןוכיסב היוצמ הנמש םא
סולפצננא ,בלב םגפ ,(Spina Bifida) יתרדיש קדס/הדיפיב
.םירחא םידלומ םימגפו (Anencephaly)

Archives of Pediatrics and Adolescent Medicin


2007 טסוגוא
תרכוס ילוח תרזעל K ןימטיו
םצעה יאת תעפשה תא וקדבש הינטירבו הדנק ,ב"הראמ םירקוח
- (Osteocalcin) ןיצלקואטסואל יכ וליג םירבכע היגרנא תוסיו לע
- K ןימטיוב יולתה ןובלח
תנמשה םוצמצ לע תיבויח העפשה ול תויהל היושעו ןילוסניאה
.תרכוסו רתי

ןומרוהה תא שירפהל ןמוש יאתל םרוג ןיצלקואטסואה יכ וליג םה
.ןילוסניאל תושיגר ריבגמה (Adiponectin) ןיטקנופידא

Cells


2007 טסוגוא
דולייב רתי תנמשה ענומ ןוירהה ךלהמב תרכוסב לופיט
...םירקוח


2007 רבמטפס
יתרכוס-יטנא גנסני'ג ץימ
...רקחמ


2008 ראורבפ
לקשמב הדרוהל תורזוע םיציב
...הציב


2008 לירפא
דיתעב רתי תנמשהל םרוג תוקוניתב הנישב רוסחמ
.לקשמ רתימ ולבסי אל הממיב רתויו תועש 12 םינשיה תוקונית
תוקונית יכ וליג ב"הרא Harvard Medical School ירקוח
תוקלל ןוכיס רתיב ואצמנ היזיוולטב הברה ופצו טעמ ונשיש
.רתי תנמשהב

םתויהבו 3 ליגב םינמש 9% םהמ ,םידלי 915 ופתתשה רקחמב
.הלילב תועש 12-מ תוחפ ונשי םה תוקונית

Archives of Paediatrics and Adolescent Medicine


2008 לירפא
לקשמ תדרוהל םיעייסמ תוקריו תוריפ
,C ןימטיו ,םייתנוזת םיביס ,תוקרי ,תוריפ לש תרבגומ הכירצ
,דרפנב דחא לכ ,םירפשמ תילופ הצמוחו ןיטורק הטב ,B6 ןימטיו
.רתי לקשמ ילעב םירגובמב לקשמב הדירי

לש םתעפשה תא ובשיח ליזרב University of Sao Paulo ירקוח
תינפוג תוליעפב תולת אלל ,לקשמב הדיריה לע םייתנוזת םיביכרמ
.םישדוח 6 ךשמב ,היגרנא תכירצבו

תדיריל הרושק תוריפ תכירצב םרג 100 תב הלדגה לכ םהירבדל
תכירצב םרג 100 תב הלדגה לכו םישדוח 6 רחאל לקשמב םרג 300
.םרג 500-ב לקשמב הדיריל הרושק תוקרי

לקשמ תדיריל הרושק םרג 1-ב םייתנוזת םיביס לש םתכירצ תלדגה
ןיטורק הטב ,B6 ןימטיו ,C ןימטיו תכירצ ישרפהל םג .םרג 115-ב
.העפשה שי תילופ הצמוחו

ופתתשהש 65 דע 30 ינב םינמש םירגובמ 80 קלח ולטנ רקחמב
.םישדוח 6 הכשמנש יתנוזת ץועיי תינכותב

Nutrition Research


2008 לירפא
עבוש םירפשמ םיסיסמ םייתנוזת םיביס
םהש ךכב לקשמ תדרוה רפשל םייושע םיסיסמ םיביס לש םיפסות
.תירלוקסו-וידרקה תואירבל תלעות םהב שי ףסונבו עבוש םיריבגמ

לורטסלוכה תומר תא הרפיש ,תועובש 16 ךשמב םיפסותה תליטנ
האוושהב ,םלקשממ רתוי ג"ק 4 ותיחפה ליבקמבש םינמש םישנאב
.ולא םיפסות הלבק אלש הרקב תצובקל

ופתתשה דרפס סואר Saint Joan University Hospital-ב רקחמב
.רתי תנמשהמ םילבוסה ולאכ וא םינמש םילפטמ 200

British Journal of Nutrition


2008 לירפא
תוומב תונכסמ ןיגוריסל תוטאיד
ימואתפ תוומל ןוכיס לידגהל תולולע ןיגוריסל תוטאידו תולילז
.יתועמשמ ןפואב םייחה תלחות תא ןיטקהלו

םיגדב תונויסנ וכרע הינטירב University of Glasgow ירקוח
לעו ףוגה תודימ לע העפשה ןיא וז תוגהנתהלש דועב יכ וליגו
.75%-ב םייחה תלחות תא ןיטקהל לולע רבדה ,הייברה בצק

Proceedings of the Royal Society B


2008 יאמ
הביק ףקעמ חותינ רחאל תיטויבורפ הרזע
םילפוטמה ולביק וב ב"הרא Stanford University-ב רקחמ
לקשמב ודרי םה יכ הליג הביקה ףקעמ חותינ רחאל הקיטויבורפ
.םירחא םילפוטמ רשאמ רתוי

חותינ ורבעש םילפוטמ 44 ופתתשה ,הנש יצח ךשמנש ,רקחמב
.םולכב וא סוליצבוטקל יקדייחב ולפוטו יפוקסודנא הביק ףקעמ

ורפיש םג םהו לקשמב 70%-כ ודירוה תלפוטמה הצובקה ישנא
.הרקבה תצובק תמועל םהייח תוכיא תא דאמ

Digestive Disease Week 2008


2008 ינוי
לקשמ תדרוהל הלודג רקוב תחורא
םויה ךשמב תוירולק-תלד הטייד הירחאו הלודג רקוב תחורא
.לקשמ תדרוהל הבוט ךרד תויהל היושע

וטקנש םישנ יכ וליג הלאוצנו סקארק Clinical Hospital ירקוח
ךוראה חווטב לקשמב רתוי ודירוה תומימחפ תריתע הטאיד
.תמצמוצמ רקוב תחורא ולכאש ולא תמועל

,תוננב ,םינגד ,םחל רקובה תחוראב לוכאל שי וז הטישל םאתהב
לוכאל שי תואבה תוחוראה יתשבו םיציבו םיגד ,םיזוגא
.תומימחפ-לד ןוזמ

Annual Meeting of the Endocrine Society


2008 ינוי
רתי תנמשהב םיאצאצה תא ןכסמ ןוירהב רתי לקשמ
תא ךכב ןכסל תולולע לקשמב ידמ רתוי תולועה ןוירהב םישנ
ירקוח לש םהיאצממ םה ולא ,7 ליגב רתי תנמשהב ןהיצאצ
.ב"הרא The Children's Hospital of Philadelphia

,םדב םינמוש רתיל רתי ןוכיסב ,ךכ בקע ,ויהי םידלי םתוא
.דועו 2-גוס תרכוס ,םד-ץחל רתי
ופתשה וב םדוק רקחממ ףסאנש עדימב ושמתשה םירקוחה
.1972-ו 1959 ןיב ךרענש ,םישנ 10,226

הז ןוכיס לידגמ ,לקשמב הפיסומ השאהש ,ףסונ םרגוליק לכ
.3%-ב

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ינוי
תינורכ תוילכ תלחמו לקשמ תפסות
תינורכ תוילכ תלחמ לש התוחתפתהל הרושק לקשמב תפסות
ילעב םישנאב וליפא ,(Chronic Kidney Disease - CKD)
.ילמרונ לקשמ

Sungkyunkwan University, School of Medicine ירקוח
,תרכוס וא םד-ץחל רתי אלל םישנאב תאז וליג האירוק לואס
אלל ,39 דע 30 ינב ,םיאירב םירבג 8,792 ופתתשה וב רקחמב
.תינורכ תוילכ תלחמל עודי ןוכיס םרוג

םירקוחה .םירבגהמ 427 ולח ,םינש 4-כ ךשמנש ,רקחמה ךלהמב
םגו רתי לקשמב יולת וניא תינורכ תוילכ תלחמל ןוכיסה יכ וליג
.הז ןוכיסב םייוצמ םלקשמל םיפיסומש ילמרונ לקשמ ילעב םישנא

Journal of the American Society of Nephrology


2008 ינוי
לקשמ תדרוה ךלהמב עבוש הריבגמ 3-הגמוא
תדרוהל תינכות ידכ ךות ,3-הגמוא ףסות ולביקש םינמש םישנא
.רתוי ךורא ןמז ךשמב עבוש תשוחת ווח ,םלקשמ

3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח יכ וחיכוה םה םירקוחה ירבדל
ךלהמב ןובאיתה תשוחת לע תועיפשמ החוראה ינפל תולטינה
.היגרנא תכירצב הלבגה לש הפוקת

ודדמ םירקוחה .רתי לקשממ םילבוסה שיא 232 ופתתשה רקחמב
.רקחמה לש םינורחאה םייעובשב ןובאיתה תשוחת תא םהב

3-הגמוא תמרש לככש וארה םיפתתשמהמ ולטינש םד תוקידב
.עבושה תשוחת םג הלדג ,לדג 6-הגמואל הניב סחיהו ההובג םדב

םיבלשמה ולאש אוה ,םירקוחה ירבדל ,רתויב בושחה אצממה
בער תשוחת ךכב םיניטקמ םטירפתב 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
.החוראה רחאל םייתעש עבושה תשוחת תא םילידגמו

Appetite


2008 ינוי
םינמש םירבגב תינומרעה תטולב
תמר ילעב םניה הלודג (BMI) ףוג תסמ סקדניא ילעב םירבג
םניא תינומרעה תטולב יאצממ רשאכ םג ,תיסחי הכומנ PSA
.םתעידי אלל תינומרע ןטרסב םילוח תויהל םילולע םה ךכו םיניקת

ב"הרא Duke University School of Medicine ירקוח ירבדל
הלודג םד תומכ שי םינמשלש ןוויכ ,PSA-ה לוליד איה ךכל הביסה
.םיזר םישנאל רשאמ רתוי

.ןובשחב תאז תחקל םינמש םישנאב תישענה PSA תקידב לע

Urology


2008 ינוי
לקשמ תדרוהב םיעייסמ םידיבעמ
םידבועל תורזועו תוליעי ,םיקיסעמ םימזוי ןתואש ,תואירב תוינכות
.םלקשמב תיחפהל

ב"הרא University of Cincinnati College of Medicine ירקוח
ולא תוינכות תיברמ .2006 דעו 1994 זאמ ומסופש םירקחמ 11 ונחב
.תינפוגה תוליעפה תרבגהלו טירפתה רופישל ךוניחו ץועי וללכ

ףיסוה םקלחו ךכ םשל רשוכ ירדח ומיקה הדובעה תומוקממ קלח
.יתנוזת עדימב םיוולמה תואירב יטירפת הירטפקב

American Journal of Health Promotion


2008 ילוי
םוגפ ערזב םינכתסמ םינמש
רשא םירבג לע הינטירב University of Aberdeen ירקוח ירבדל
תויהל םנוצרב םא םלקשמב התחפה לוקשל רתי לקשממ םילבוס
.ליגרהמ לודג ילמרונ אל ערז סחי שי ולא םישנאל ןוויכ ,תובא

ישגפמב ופתתשהש םירבג 5,316 לש ערזה לזונ תא וקדב םירקוחה
.םגוז תונב םע דחי ןידרבאב תוירופ זכרמ
לזונ תוחפ היה הובג ףוג תסמ סקדניא ילעב םירבגל יכ וליג םה
דחוימב ,תוירופב עגופה רבד ,ילמרונ וניאש ערז לש הובג סחיו ערז
.םישנב םג ןוכיס םרוגכ אצמנ הנמשהה םרוגש ןוויכ

םירבגב םינומרוהה תומרב ינושל תאז הייעב םיסחיימ םירקוחה
ףדוע בקע םיכשאה לש רתי םומיח ללגב םינמש
.םילקולק טירפתו םייח ןונגס לש הרישי העפשהכ וא ןמושה

European Society for Human Reproduction and
Embryology


2008 ילוי
בלבל ןטרסל ןוכיס רתיב תובע םיינתומ תולעב םישנ
תונמש םישנ הידבש Karolinska Institute-מ םירקוח ירבדל
רתיב תויוצמ ןטבל ביבסמ ףדועה ןלקשמ תיברמ תא תואשונה
.(Pancreatic Cancer) בלבלה ןטרסב תוקלל ,70% ןב ,ןוכיס

ב"הראב רבעמה ליג רחאל םישנ 138,000-מ לעמ ורטינ םירקוחה
78 ויה ןכותמ ,הלחמב וקל ןהמ 251 .םינש 7-מ הלעמל ךשמב
.םיינתומ תובע םישנ

British Journal of Cancer


2008 ילוי
ןמוש תלד הטאידכ הליעי תומימחפ תלד הטאיד
התואב תוחוטבו תוליעי תומימחפ-תלד הטאידו ינוכית-םי טירפת
.לקשמב הדרוה ךרוצל ,ןמוש תלד הטאיד ומכ הדימ

ופתתשה ,םייתנש ךשמנש ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב רקחמב
הלבגה לכ התיה אל תומימחפה-תלד הטאידב .םינותמ םינמש 322
.תוירולקה תכירצ יבגל

םמדב לורטסלוכה תמר תא וניטקה ןמוש-לד טירפת וכרצש ולא
ורפיש תומימחפ-לד טירפת וכרצש ולאש דועב ,דבלב 18%-ב
.20%-ב תאז

דבכה דוקפית ינמס תא ורפיש תוצובקה שולשב םיפתתשמה ינב
.הדימ התואב

.םלוכל תילאידיאש תחא הטאיד ןיא יכ ךכמ םיקיסמ םירקוחה

New England Journal of Medicine


2008 ילוי
קוניתל בלחל תוצלמהב יוניש
(Am. Academy of Pediatrics) ב"הראב םידליה יאפור ןוגריא
תוקונית יכ הרמאש ,תוקונית תנוזת יבגל ויתוצלמה תא הניש
.םייתנש ליג דע אלמ בלחב ונזוי םא בלחמ ולמגנש

רתי תנמשהל ןוכיסב םידלי לע בלחמ הלימגה רחאל תאז םוקמב
וא בל תלחמ ,רתי תנמשה לש הירוטסיה שי םתחפשמלש ולא וא
.םייתנש דע הנש ליגמ (2%) ןמוש תחפומ בלחב ונזוי הובג לורטסלוכ
.(1%) ןמוש לד בלח לבקל ולא תוקונית לע םייתנש רחאל

םויכ ךא ,חתפתי םחומש ידכ ןמוש לבקל םידלי לע םירקוחה ירבדל
ירצומ םכרוצ םירגובמו םידלי .םירחא תורוקממ ותוא םילבקמ םה
3 לע םיצילממ םה םייתנש ליג לעמ .רתוי םיאירב ןמוש-ילד בלח
.םויב ןמוש לד בלח תונמ

Pediatrics


2008 ילוי
םיירלוקסו-וידרק םיעוריא תיחפמ הנמשה דגנ חותינ
וליג ב"הרא Mayo Clinic College of Medicine-ב םירקוח
הביק ףקעמ וא הביקה תרישק ומכ ,הנמשה דגנ םיחותינ יכ
.ךוראה חווטל םיירלוקסו-וידרק םיעוריא תתחפהל םירושק

םהב ,ירלוקסו-וידרק עוריאל ןוכיסה יביכרמ תא ונחב םירקוחה
ולאה םירטמרפה לכ יכ ואצמו לקשמו םדב רכוס ,לורטסלוכ
.הנמשה דגנ חותינ ורבעש םילפוטמב ומצמטצה

ןוכיס ותיחפה םנמוא םימרוג םתוא לכ םא ואדיו םה ךשמהב
.ירלוקסו-וידרק עוראל

American Journal of Cardiology


2008 ילוי
הריהמ הנמשהל םרוג זוטקורפ
...ירקוח


2008 טסוגוא
בלה תואירבב דימת עגופ וניא רתי לקשמ
םניא רתי תנמשהמ םילבוסהה םישנאהמ 1/3-כ ,םלקשמ תורמל
םהמ 1/4-ל בורק ךא ,בל תלחמל וא תרכוסל ןוכיס רתיב םייוצמ
.ולא תולחמל ןוכיס רתיב םייוצמ ןכא

וב רקחמב ,University of Tubingen-מ םיינמרג םירקוח
אלל םינמש םישנא יכ וליג ,69 דע 18 ינב םינמש 314 ופתתשה
םיבע םד-ילכ ילעב םניא (תרכוסל םדקומ ןמס) ןילוסניאל תדוגנת
.ןיקת לקשמ ילעבל סחיב רתוי

Archives of Internal Medicine


2008 טסוגוא
דיתעב תרכוסו רתי תנמשה ,תודלי תעב היצנידרואוק
...םירקוח


2008 טסוגוא
רתי תנמשהו םיינזוא תוקלד
םילולע םתודליב תורומח םיינזוא תוקלדמ ולבס רשא םירגובמ
.רתי תנמשהל ןוכיס רתיב אצמיהל
םיריבסמ ב"הרא University of Minnesota Twin-Cities ירקוח
תשוחתב םיברועמה םיבצעל קזנ םורגל תולולע םיינזוא תוקלד יכ
.ןוזמה תריחב לע םיעיפשמ םה ךכבו םעטה

(Grommets) זוקינ ירותפכ תועצמאב ולפוטש תוקונית יכ וליג םה
.םהייח ךשמהב םפוג תסמ תא ולידגה

.ינויגה וניא רבדה יכ יטירב רקוח ריעה ולא םיאצממ לע תעד תווחב

American Psychological Association


2008 טסוגוא
הנישב המישנ םודל ליעומ וניא לקשמ תדרוהל חותינ
הנישב המישנ םודמ תופוכת םיתיעל םילבוס םינמש
תושחרתמה תורצק המישנ תוקספה :(Obstructive Sleep Apnea)
.הלילה ךשמב םימעפ רפסמ

המישנ םודמ םילבוסה דאמ םינמש םירגובמ 24 ופתתשה וב ,רקחמ
דירוה ןמשה םדאהש רחאל םג תכשמנ וז העפות יכ הליג ,הנישב
םמצע לע םיחקולו תאז םיניבמ םניא םילפוטמה תיברמ ךא ,לקשמב
.םירתוימ םינוכיס

הנש רחאל םפוג תסמ סקדניא תא דירוה ורבע םה ותוא חותינה
.תוחפ הברה ךא ,םינמש ןיידע ורתונ םהש ךכ ,32-ל 51-מ
הנישב המישנ םודמ לובסל קיספה דחא לפוטמ קר ולא ךותמ
.הלקה קר הרכינ םירחאבו

וקקדזה הנישב המישנ םודמ ולבסש םילפוטמה חותינה רחאל הנש
.הלילב המישנה לע םהילע לקהל ידכ ,CPAP רישכמ תרזעל ןיידע

Journal of Clinical Sleep Medicine


2008 טסוגוא
סגה יעמב תומונדאו רתי תנמשה
הרושק רתי תנמשה יכ וליג ןפי University of Tokyo ירקוח
היושע לקשמ תדרוהו תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסלו תומונדאל
.הז ןוכיס ןיטקהל

אלל םירגובמ 7,963 ופתתשה ,2003-ו 1991 ןיב ךשמנש ,רקחמב
.הנש רחאל הינש היפוקסונולוק תקידב ורבע םהמ 2,568-ו םינימסת

American Journal of Gastroenterology


2008 טסוגוא
לקשמ תדרוהל חתפמה - םוח ןמוש
תוירולק תפירשב עייסמה בוט ןמושו ער ןמוש םימייק יכ יוליגה
היגרנא יפדוע רגוא ןבל ןמוש .רתי תנמשהב לפטל עייסל יושע
.םוח רצייל ידכ היגרנא ףרוש םוח ןמושו

םהל עייסל ידכ הארנכ ,םוח ןמוש שי ודלונ התע הזש תוקוניתל
.הז ןמושמ טעמ שי םירגובמל ךא ,םפוג םוח תא תסוול

Harvard Uni.'s Dana-Farber Cancer Institute ירקוח ירבדל
עייסל איה הרטמה ,םרקחמ ךרוצל םירבכעב ורזענש ,ב"הרא
.ףוגה לקשמב רתוי הבוט הטילשל ,םוחה ןמושה תומכ תלדגהב

תא רידסמה אוה PRDM16 יורקה ירלוקלומ גתמ יכ וליג םה
תכפוה ותלועפ תקספהו םילשב םניאש םיאתמ םוחה ןמושה תריצי
.רירש יאתל םתוא

Nature


2008 רבמטפס
רתי תנמשה ןג תעפשה תיחפמ לוגרית
...םישנא


2008 רבמטפס
רתי תנמשהו ןדיס טועימ
טועימ יכ ואצמ University of Sao Paulo-מ םיאליזרב םירקוח
תנמשה ידכ דע הנמשהל הייטנ לידגהל הלולע ןוזממ ןדיס תכירצ
.24%-ב רתי

םינמש 30% םהמ ,59 דע 20 ינב םירגובמ 1,459 ופתתשה רקחמב
םה םהב םינולאש וקלוח םיפתתשמל .רתי תנמשהמ ולבס 13%-ו
.םהלש תינפוגה תוליעפהו ןוזמה תכירצ ילגרה תא טרפל ושקבתה

רתיב ויה (םויב ג"מ 265) ןדיסה רעזמ תא וכרצש ולא יכ ררבתה
תוחפל וכרצש ולאל האוושהב ,24% רועישב רתי תנמשהל ןוכיס
.םויב ג"מ 594

Nutrition


2008 רבמטפס
תורגבב םד-ץחל רתיו ריעצ ליגב הנמשה
רהמ הלועה קונית יכ וליג הינטירב University of Bristol ירקוח
.ותורגבב םד-ץחל רתיב ןכתסמ םינושארה וייח ישדוחב לקשמב

םירשוק רשא םימדוק םירקחמ יאצממ םיקזחמ ולא םיאצממ
םע ,קוניתה לש םימדקומה וייח תעב ,םירוהה תוגהנתה תא
.בל תלחמו רתי תנמשה הזב ,ותורגבתה תעב תובר תוינורכ תולחמ

ןוכיסו הדילה תעב דורי לקשמ ןיב רשק ואצמ םימדוק םירקחמ
רשא ןושארה אוה הז רקחמ ךא ,םייחב רתוי רחואמ םד-ץחל רתיל
,תורגבב םד-ץחל רתיו םיכר םידליב הריהמ תוחתפתה ןיב רשוק
.הדילה תעב לקשמל רשק אלל
תורייע יתשב ודלונש םירגובמ רטינש רקחממ עדימ וחתינ םירקוחה
בצק תא רטינ ירוקמה רקחמה .1974-ו 1972 ןיב סלייו םורדב
תורגבב םדה-ץחלו 5 ליג דעו הדילה עגרמ םימעפ 14 תוחתפתהה
.םהייחל 20-ה תונש עצמאב דדמנ

Hypertension


2008 רבמטפס
םירקמה תיברמב ליעי הביק ףקעמ חותינ
ליעי יעצמא אוה (Gastric Bypass Surgery) הביק ףקעמ חותינ
ירקוח ירבדל תאז ,לקשמב דירוהל םיצורש םילפוטמה תיברמ רובע
יבגל תומוגע תואצותה ךא ,ב"הרא University of California
.םהמ 15%

םיפתתשמה 361 ורבעש םיחותינה תואצות תא וחתינ םירקוחה
לקשמהמ 40% תדירי הבשחנ החלצהכ .2006-ו 2003 ןיב רקחמב
.תודורי ויה תרכוס ילוח יבגל חותינה תואצות .ףדועה

Archives of Surgery


2008 רבמטפס
תולפהל ןוכיס רתיב תונמש םישנ
ןוכיס רתיב תויוצמ הלפה ורבע רשאו רתי תנמשהמ תולבוסה םישנ
.אירב לקשמ תולעב םישנ תמועל ,תפסונ הלפהל 73% רועישב

696 ודמל ב"הרא קרוי-וינ London's St Mary's Hospital ירקוח
.תורבסומ יתלב תולפה וערא םהב םירקמ 696

.ןוירהל הסינכה ינפל עצבתהל לקשמב הדיריה לעש איה הנקסמה

Meeting of the Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists in Montreal


2008 רבמטפס
ליעומ וניא המישנ םוד ללגב םינמש םידלי חותינ
הנישב המישנ םודמ םילבוסה םינמש םידליב תיחותינ תוברעתה
.הייעבה תא תרתופ הניא (Obstructive Sleep Apnea - OSA)

רשא הייעב ,הנישב המישנ םודל ןוכיס רתיב םייוצמ םינמש םידלי
-וריונ םיכוביס םהב תמרוגו םתוגהנתהב ,םהייח תוכיאב תעגופ
.םיירטאיכיספו םיינירקודנא ,םיילובטמ ,םיירלוקסו-וידרק ,םייביטנגוק

תמקרו (Tonsils) םידקשה תקחרה אוה ולא םידליב לבוקמ לופיט
.(Adenoid Tissue) םיפילופה

2008 American Academy of Otolaryngology


2008 רבוטקוא
עבוש רפשמ טנילוקיפ םורכ
תא תיחפהל היושע טנילוקיפ םורכ ג"קמ 1,000 לש תימוי הליטנ
.ןמושל הקושתה תאו ןוזמה תכירצ

ךשמנ רשא ,ב"הרא Louisiana State University-ב ,רקחמב
33.2 עצוממ ליג תונב) תונמש םישנ 42 ופתתשה ,תועובש 8
,25%-ב ןוזמה תכירצ תא וניטקהש (31.3 ףוג תסמ סקדניאו
.הרקבה תצובקב 8%-ל האוושהב

.תומימחפל תטלשנ יתלב הקושת תולעבכ ןמצע לע ודיעה םישנה לכ

Therapeutics & Diabetes Technology


2008 רבוטקוא
רתי תנמשהל ןוכיסו עבוש דע הריהמ הליכא
תנמשהל ןוכיס םילידגמ םיעבש םתויה דע תוריהמב םילכואה םישנא
.3 יפ רתי

תולודג תויומכבו לוז ריהמ ןוזמ לש תבחרנ תונימז םירקוחה ירבדל
הנמשהה תפיגמ תרמחהל םימרוגה םה רחא השעמ ידכ ךות הליכאו
.תימלועה

םירבג 1,122 ופתתשה ,2006 דע 2003-מ ךשמנ רשא ,ינפיה רקחמב
יכ ררבתה ואלימ םהש םינולאש ךותמ .69 דע 30 ינב םישנ 2,165-ו
.עבוש תשוחתל דעו רהמ לכוא לודגה םקלח יכ

BMJ


2008 רבוטקוא
ןוזממ קופיסל תוחפ םיעיגמ םינמש םישנא
קופיס תוחפ םיווח םהש ןוויכ הדימה לע רתי םילכוא םינמש יכ ןכתי
.חומה לש תנטקומ הבוגתמ האצותכ לכואהמ

ךיישה חומה קלחב (Dopamine) ןימפוד ףוגה ררחשמ לכואה ןמזב
ילעב םישנאמ תוחפ תאז םיווח םינמשש ררבתמ .לומגה תשוחתל
.ילמרונ לקשמ

ב"הרא University of Texas ירקוח ועיגה הנש ךשמנש רקחמב
תפסותב אטבתי רבדה תהקומ וז השוחת םהב םישנאב יכ הנקסמל
.תינלוח לקשמ

ידכ רתוי םילכוא םהש ךכ ,D2 ינטלוק תוחפ שי םינמשל יכ ררבתמ
.לומגה תשוחתב רוסחמה לע תוצפל

Science


2008 רבוטקוא
תוחורא ןיב עבוש תשוחת רפשמ תיז ןמש
ךיראהל היושע תיז ןמשב היוצמה (Oleic Acid) תיאלוא הצמוח
.תוחורא ןיב עבושה תשוחת תא

וליג ,תודלוחב יוסינב ,ב"הרא University of California ירקוח
.OEA ידיפילה ןומרוהל םייעמב תרמומ תיאלוא הצמוח יכ

    תא הניטקמ הפורתכ OEA תליטנ יכ ואצמ םימדוק םירקחמ
.תוחוראה תורידת

הברה ליכמה ,םידבועמ תונוזמב רישע טירפת יכ םג וליג םירקוחה
.וז תילובטמ הרקב שבשל לולע ,יוור ןמוש

Cell Metabolism


2008 רבמבונ
אצאצב רתי תנמשהו םאה טירפת ןיב ןיב רשקה
םורגל לולע ןוירהה ןמזב ןמוש ריתע טירפתש הליג תודלוחב רקחמ
הנמשהלו רתי תליכאל ול ומרגיש ,אצאצה לש וחומב ולאכ םייונישל
.וייח ךשמהב

,וקדב ב"הרא Laboratory of Behavioral Neurobiology ירקוח
,היאצאצ לע ןוירהב םא תנוזת ךרד תעפשה תא ,םייעובש ךשמב
.ןמוש לש הנותמ תומכ ליכמה ןזואמ טירפתל האוושהב

Journal of Neuroscience


2008 רבמבונ
היגרנא תכירצ תיחפמ תוצא ל'ג
תא הניטקמ (Gelled Alginate Drink) ל'ג תרוצב טניגלא תייתש
.7%-ב תימויה היגרנאה תכירצ

ליכמה הקשמ יכ ואצמ הינטירב University of Sheffield ירקוח
קזח ל'ג ,לוכיעה ןמזב ,רצוי (Sodium Alginate) ינרתנ טניגלא
,תימויה היגרנאה תכירצב תיתועמשמ הדיריל םרג הז רבד .ןדיס
.םגלנ הז הקשמ וב ןמזה וא ולקשמל ,ךרוצה לש ונימל רשק אלל

סקדניאו 24.6 עצוממ ליג ינב םישנו םירבג 68 ופתתשה רקחמב
הליכמה תימוי הקשמ תנמ ולבקש ,23.5 ןב עצוממ ףוג תסמ
.עובש ךשמב טניגלא םרג 1.5

רקחמה יפתתשמ ברקב תימויה היגרנאה תכירצ תא דירוה הז ןונימ
.תוירולק-וליק 135-ב

,רכוסה ,תומימחפה תכירצ הדרי ליבקמב יכ םיחוודמ םירקוחה
.ןובלחהו ןמושה

Appetite


2008 רבמבונ
תוירולק תריתע רקוב-תחורא
תכירצ ךסש ןוויכ םירחאמ רתוי םיזר רקוב תחורא םילכואה ולא
עצוממו הילע םירתוומה ולאמ רתוי הנטק םהלש תימויה תוירולקה
תיסחי הנטק רקוב תחורא תולכואה םישנ לש ףוגה תסמ סקדניא
.תורחא םישנל
רקובה תחוראב תוירולקה תכירצ לודיג םע יכ םג אצמנ רקחמב
ירמוח תכירצו ולוכ םויה ךשמב ןמושהו תוירולקה תכירצ םג הלוע
.תדרוי (םינוש םינימטיוו ןדיס ומכ) תעצוממה הנוזתה

12,300-כ ופתתשה ב"הרא קרוי-וינ City University-ב רקחמב
.2004-ו 1999 ןיב ךרענש רקסב קלח ולטנש םירגובמ םיאקירמא

The American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמבונ
לקשמ תדרוהב םיעייסמ בלח-ירצומ
...תקספה


2008 רבמצד
לקשמב תיחפהל תעייסמ הקנה
רחאל םאה לקשמו םא בלחב הקנה ןיב רשקה תא ןחבש ,רקחמב
.םישנ 25,000 לעמ ופתתשה ,הדילה

תאז וושיהו התומכ תאו הקנהה ינמז ךרוא תא וקדב םירקוחה
.הדילה רחאל םישדוח 6 הקינמה םאה לקשמב הדיריל

תפסות ודירוה וקינהו הריבס הדימב לקשמב ולעש םישנ יכ ררבתה
רתוי ג"ק 2-כ הדירומ הקינמש השא .םישדוח 6 רחאל תאז לקשמ
.הקינמ הניאש השאל האוושהב הלקשממ

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמצד
בל תקיפס-יאו לקשמב היילע
תקיפס-יאל ןוכיס הלידגמ ףוגה תסמ סקדניאב הדוקנ תיילע לכ
בל תקיפס-יאל 3 יפ ןוכיסב םייוצמ רתי לקשמ ילעב .11%-ב בל
.םיזר םישנא תמועל

תקיפס-יאל םירחא םינוכיסל רושק וניאו ומצע ינפב דמוע הז ןוכיס
.תילילכ בל תלחמו תרכוס ומכ ,בל

ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח וליג ןכ
,העובק תצרמנ תינפוג תוליעפ תועצמאב הז ןוכיס ןיטקהל ןתינש
.שדוחב םימעפ רפסמ קר העצוב וז םא םג

תליחתב בל תקיפס-יאמ ולבס אלש שיא 21,094 ופתתשה רקחמב
.רקחמה

Circulation

...4 'דח - רתי תנמשה ואר