?סיזותינרוא יהמ
ידי-לע תמרגנה תימוהיז הלחמ איה סיזותינרוא
(Chlamydia psittaci) י'צטסיפ הידימלכ קדייחה
.םדא ינבל ףנכ-ילעבמ תרבעומו
.ףוגה לכ לע םיעיפשמ רמולכ ,םייתכרעמ ללכ םניה הינימסת
.תואיכ תנחבואמ הניא םיתיעל ךא ,תיסחי הרידנ הלחמה
םימרוג
...םהב ,םימיוסמ םירופיצ/תופועמ הלחמב םיקבדנ םדא-ינב
.(Canary) תוירנק
.(Turkey) ודוה ילוגנרת
.(Sea bird) םי תופוע

.(Pigeon) םינוי
.(Parrot) םיכות
.(Macaw) ואקמ
.(Parakeet) םינוכות

הפילד ,תוצונ תרישנ ומכ ,םינימסת ועיפוי תופועהמ קלחב
.לושלישו הליכא ילגרהב םייוניש ,םייניעהו םייריחנהמ
קיבדהל םילולע םלוכ ךא ,ולא םינימסת ועיפוי םלוכב אל
.םדא-ינב ךכב

,השבי תשלשל קבא תמישנ בקע תמרגנ תופועמ םוהיזב הקבדיה
.םיעוגנ תופועב ןרוקמש תורחא תושרפהמ וא תוצונ קבא
.עוגנה ףועה רוקמו םדאה הפ ןיב רצרצק עגמב יד ,ףסונב
ןוכיס ימרוג
.תיבב דמחמ רופיצ תקזחא
...ןוגכ ,תיעוצקמ תרגסמב תופוע םע עגמ

.םיאווח
.תופוע קשמ ידבוע
.םירנירטו
.תויח ןג ידבוע
.הדבעמ ידבוע
םימוטפמיס
...הפישחה עגרמ תועובש 4 דע עובש םיעיפומ הלחמה ינימסת
.רוע תוחירפ
.שאר באכ
.םירירש יבאכ
הוולמ תואיר תקלד
.םישק המישנ יישקב   
.(Photophobia) רוא תעב
.לועיש
.הזחב םיבאכ
.המישנ ןמזב רוחריח
.קורב םד
.םוח
.תורומרמצ
םיכוביס
.תואירה תקלד בקע ,יתאירה דוקפיתב העיגפ
.בלה םותסשב םוהיז
.(Hepatitis) דבכ תקלד
ןוחביא
.יאופרה ורבעלו םינימסתל עגונב הלוחה תא רקחתי אפורה
...תואבה תוקידבה וכרעי ףסונב
.םינימסתה םרוג קדייחה רותיאל ,םד תוקידב
.תואיר תקלד רותיאל ,הזחה לש ןגטנר םוליצ
לופיט
היהי התוא ,הקיטויביטנא תועצמאב היהי לופיטה רקיע
.םוחה םלעה רחאל םייעובש דע לוטיל ךישמהל    
.זופשיאב ךרוצ היהי ,םישק המישנ יישק לש הרקמב
העינמ
.הלעמל ורכזוהש תופועה םע עגממ וענמיה
.ףנכ לעב רוקמל םכיפ תא וברקת לא םלועל
.םירופיצ םישכור םתא ןכיה בל ומיש
.םידרפנ םיבולכב תונוש םירופיצ וקיזחה
רתיהמ דרפנב התוא וקיזחה ,השדח רופיצ םכתונקב
.יצחו שדוח ךשמל     
.םוי ידמ ,םימה ילכו ןוזמה תוירעק ,םיבולכה תא וקנ
.עובשל תחא םתוא ואטח     
.רנירטול דיימ איבהל שי תולוח תוארנה םירופיצ
תיזחת
.האלמ המלחה היופצ תואנ לופיט םע