1 תושדח - סיזורופואטסוא
Osteoporosis - News 1

ץמאמ ירבש דגנ ןדיסו D ןימטיו
םצע תסמ הלידגמ 3-הגמוא
ץמאמ ירבש דגנ ןדיסו D ןימטיו
םצע תסמ הלידגמ 3-הגמוא
םצעה תואירבל ןדיסו D ןימטיו
רתוי תוקזח תומצעל םיגד ןמש
תומצעל ףידע ןוזממ ןדיס
םצע תיינב תדדועמ היוס
םצעה תואירבו םוידמיפא
םירבש דגנ D ןימטיוו ןדיס
םיינפוא יבכורב םצע תופיפצ תייעב
םצעה תואירבל הליעומ היוס
סיזורופואטסוא תיחפמ סדנוהמ רזג
תוריעצל הליעומ היוס
םצע הנבמ תרפשמ היוס
םירענ תומצעל K ןימטיו
סיזורופואטסוא דגנ תוינמכוא
םירודזורפ רופרפ תמרוג הפורת
תוקזח תומצעל םישבוימ םיפיזש
םצעה תואירבל תומודא תוילוכשא
ךרי ירבשו D ןימטיוב רוסחמ
םצע תסמ הלידגמ היוס
תינפוג תוליעפו ךרי ירבש
םירבשמ ינפמ ןגמ הת
םירבשדגנ םירלפומ םימ
תומצעל םיקיזמ םיזגומ תואקשמ
םצע ןדבוא תענומ הנותמ הייתש
תורענב סיזורופואטסוא תעינמ
ןוכיס ןיטקמ םויזנגמ
סיזורופואטסואו K ןימטיוב רוסחמ
םצעה תואירבל םישבוימ םיפיזש
םצע תופיפצ הניטקמ הלוק תייתש
רתוי תובע תומצעל ןגלשא ףסות
םישנב םצע תואירבל הבוט היוס
סיזורופואטסואו תוירולק טועימ
תורענב תומצע קזחמ םויזנגמ
םצע תואירב םירפשמ ךלמ יזוגא
םיטנופסופסיבב לופיטו D ןימטיו
םצע תופיפצ םירפשמ םירירש
תוקזח תומצעו K2 ןימטיו


...סיזורופואטסוא ואר

1999 לירפא
ךרי ירבשב ןכסמ D ןימטיוב רוסחמ
םישנהמ תיצחמש ואצמ ב"הרא ןוטסוב Women's hospital ירקוח
רוסחממ ולבס ךרי קרפמ תפלחה חותינ ורבעש רבעמה ליג רחאל
.ןמדב D ןימטיוב

Journal of the American Medical Association


2000 ראוני
רבעמה ליג רחאל רחאל םישנב םצע תסמ הלידגמ היוס
םישנ 478 ופתתשה וב ,ןפי General Hospital, Ibaraki-ב רקחמ
תא ךכ ולידגה ,היוס ירצומ לש תולודג תויומכ וכרצש ולא יכ הליג
ופלחש םינשה רפסמו םישנה לקשמש וליג םירקוחה .םצעה תסמ
תופיפצ תא ןהב הבנמה ןמס םיווהמ ןהלש רוזחמה תקספה ןמזמ
.םצעה

ימע ברקב םישנב תוחפ הברה םיצופנ סיזורופואטסוא בקע םירבש
10 יפ) רתוי הלודגה ןתכירצל תודוה ,ברעמה ותושנב רשאמ חרזמה
.םינובאלפוזיא לש (100 יפ דע

Obstet Gynecol


2000 סרמ
תינפוג םיליעפב רתוי םירידנ ךרי ירבש
ובו הנש 21 ךשמנש ,דנלניפ University of Helsinki-ב רקחמ
םירבשש אצמ ,הלעמו 44 ינב םיאירב םירבג 3,262 ופתתשה
םישנאב רתוי םירידנ ,סיזורופואטסואמ האצותכ ,ךריה םצע ראווצב
םישנא תמועל ,תינפוג םיליעפ וראשנש םישישקבו הדימעה ליגב
.םיליעפ םניאש
תינפוג םיליעפ הב הדובע וא הנותמ תינפוג תוליעפ םגש ררבתמ
.םירבשל ןוכיס םיניטקמ

רשקב אפורב וצעווי תינפוג תוליעפל םיליגר םניאש םישנאש ץלמומ
ןוכיסה תלדגה אוה תינפוג תוליעפ לש ילילשה דצהש ררבתמ .ךכל
.םייכרבבו םייכריב םייטירתרא םייונישל

Archives of Internal Medicine


2000 לירפא
םירבשמ תושישק םישנ לע ןגמ ימוי הת לפס
תלחמ ינפמ תושישק םישנ לע ןגהל היושע םוי ידמ הת לפס תייתש
.םירבש ןהב עונמלו סיזורופואטסוא
דע 65 תונב םישנב ,הינטירב Cambridge University-ב רקחמ
5%-ב הלודג םוי ידמ הת תותושה ולאב םצעה תופיפצש אצמ ,76
.הת תותוש ןניאש םישנ תמועל
תוחפל ותשש 76 דע 65 תונב םישנ 1,256 ופתתשה רקחמב

םירבשל ןוכיס תנטקה איה רבדה תועמשמ .םויב דחא הת לפס
.םיזוחא 15 דע 10-ב םצעב

גוהנ הילגנאבש םיריכזמ ולא םיאצממ דגנ (ב"הראב) םיסירתמה
.ןדיס ליכמה (Milky Tea) בלחב הת םוגלל

ןיבו םויב התה ילפס רפסמו םצעה תופיפצ ןיב רשק אצמנ אל
הפק תייתש ,ןושיע לש םהיתועפשהו התה לש ולא ויתולוגס
.םצעה תופיפצ לע ,םינומרוהב לופיטו
.וב םינובאלפוזיאל התה לש ולא תולוגס םיסחיימ םירקוחה

Nature


2000 רבמטפס
םירבשל ןוכיס הניטקמ םירלפומ םימ
אצמ ,הלעמו 65 תונב םישנ 9,704 ופתתשה וב ב"הראב רקחמ
ןוכיס ,ךוראה חווטב ,ןיטקהל היושע היתשה-ימל רואולפ תפסוהש
.הרדישה דומע תוילוחבו ךריה קרפמב םירבשל

...םניה רקחמה יאצממ יפל ,םימה תרלפה תואצות
אטבתמה רבד ,2.6%-ב ךריה םצע ראווצ תופיפצ תלדגה .1
.31%-ב רבשל ןוכיס תנטקהב   
אטבתמה רבדה 2.5%, -ב םיינתומה תוילוח תופיפצ תלדגה .2
.27%-ב רבשל ןוכיס תנטקהב   
. 1.9%-ב ילאטסידה סוידרב רבשל ןוכיס תנטקה .3

.רואולפל תועיבקב ופשחנ אלש םישנב ולבקתה תומוד תואצות

A DGRevie


2000 רבמבונ
תומצעל םיקיזמ םיזגומ תואקשמ
,םייטטאיד םניאש ,םיססות םילק תואקשמ לש הבורמ הייתש
םיריעצ םירבג 11 ופתתשה רקחמב .תומצעה תא שילחהל הלולע
.תועובש רפסמ ךשמב ,םויב ססות הקשמ תויחפ 5 ותשש

תואקשמב קיתממ שמשמה (Fructose) תוריפה רכוסש ררבתה
.םצע ינוב ןחרזו ןדיס לש רומח ןדבואל םרוג ולא
םיכסוח םג ולא תואקשמ ינרצי רשאכ רתוי הברה רומח בצמה
.םויזנגמב

U.S. Department of Agriculture


2000 רבמצד
תושישקב םצע ןדבוא תענומ הנותמ הייתש
םישנ 697 ופתתשה וב ,דנלניפ University of Kuopio-ב רקחמ
לע רומשל הייושע ןיי לש הנותמ הייתשש הליג ,רבעמה ליג רחאל
.תוקזח תומצע
םצע ןדבוא וניטקה ,םינש 6 ךשמב ,עובשב ןיי תונמ 7 וכרצש ולא
תותושה םישנש אצמנ ףסונב .ןיי ללכ ותש אלש םישנ תמועל 1/3-ב
.ןיי תותוש ןניאש ולאמ רתוי םיליעפ םייח תולהנמ תוניתמב

22nd annual meeting of the American Society for Bone
and Mineral Research


2005 ראוני
תוריעצ תורענב סיזורופואטסוא תעינמ
,תורענ 354 קלח ולטנ וב ,ב"הרא Ohio State University-ב רקחמ
ללכ-ךרדב תבשחנה ,סיזורופואטסוא תלחמ תעינמ םשלש הליג
ליג ינפל דוע תעדה תא ךכ-לע תתל שי ,תושישק םישנ לש הלחמ
.תינימה תורגבתהה

,13 דע 8 םיליגב םצעה תסמ תא תיתועמשמ םילידגמ ןדיס יפסות
.תירקיעה םצעה תסמ תריבצ תשחרתמ זאש ןוויכ ,יטירק רבדה םהב
.ולש תיללכה דלשה תסממ 37% ףוגה רבוצ תורגב דעו תודלימ

,םצעה תסמ לע ןדיס יפסות תליטנ תעפשהש םג ואצמ םירקוחה
.תתחופ רוזחמה תליחת רחאל

American Journal of Clinical Nutrition


2005 רבמצד
סיזורופואטסואל ןוכיס ןיטקמ םויזנגמ
תופיפצ לידגהל היושע ,םיפסותמ וא ןוזממ ,םויזנגמ תכירצ תרבגה
.סיזורופואטסואל ןוכיס ןיטקהלו םישישקב םצע
.2%-ב םצעה תופיפצ תא הלידגמ םויזנגמ ג"מ 100 לש תפסות לכ

רתוי קלח ולטנ ב"הרא University of Tennessee-ב רקחמב
הבשוח םהלש םויזנגמה תכירצש 79 דע 70 ינב םיבדנתמ 2,000-מ
.ןולאשב ואלימ םה םתוא ןוזמה ינותנ ךותמ

:תצלמומה תימויה םויזנגמה תומכ תא וכרצ םיפתתשמהמ 25% קר
.ג"מ 300

Journal of the American Geriatric Society


2006 רבמטפס
םישנב סיזורופואטסואו K ןימטיוב רוסחמ
...רוסחמ


2006 רבוטקוא
תומצעל םיבוט םישבוימ םיפיזש
...ירבדל


2006 רבוטקוא
םצע תופיפצ הניטקמ הלוק תייתש
םישנב םצע תופיפצ ןדבוא םורגל הלולע הלוק תואקשמ תייתש
.סיזורופואטסואל ןוכיס תלדגהל םורגלו

Jean Mayer Human Nutrition Research Centre-ב רקחמ
תויחפ 4 תייתשב ידש אצמ ,םישנ 2,500 ופתתשה וב ,ב"הרא
.םישנב םצע תופיפצב תיתועמשמ הדירי םורגל ידכ עובשב הקשמ

הצמוח לש הלודגה תומכה תויהל יושע ךכל םרוגה םירקוחה ירבדל
יכ םיפיסומ םה .הלוקב היוצמה (Phosphoric acid) תיתחרז
.םצע ןדבוא דדועמ ןחרזב רישעו ןדיס לד טירפת תיגולויזפ הניחבמ


2006 רבוטקוא
רתוי תובע תומצעו ןגלשא טרטיצ ףסות
...תליטנ


2006 רבמצד
םישנב םצע תואירבל הבוט היוס
תפסוהש אצמ ב"הרא University of Washington-ב רקחמ
תיתועמשמ רפשמ טירפתל םינובלפוזיאב רישע היוס הקשמ
רבד ךא ,רבעמ ליג רחאל םישנב הרדישה דומעב םצע תופיפצ
.םירבג יבגל יתועמשמ וניא הז

.68 עצוממ ליג ינב ,םירבג 123 םהב ,שיא 145 ופתתשה רקחמב
םירקוחה .הנש ךשמב םויב םעפ (ל"מ 83) היוס הקשמ ולבק םה
רקחמה תליחתב ,הרדשה דומעבו ךריב ,םצע תופיפצ םהב וקדב
.Dual-Energy X-ray Absorptiometry :ןגטנר רישכמב ופוסבו

1%-ב םירבגב הלעש ,הרדישה דומעב אצמנ ירקיעה רופישה
.תרוקיבה תצובקל תיסחי םהינשב ,2.5%-ב םישנבו

Maturitas


2006 רבמצד
סיזורופואטסוא םורגת טירפתב תוירולק תתחפה
...רקחמ


2006 רבמצד
תורענ לש ןהיתומצע קוזיחל םויזנגמ תולולג
...ףסות


2007 ראוני
םצעה תואירב םירפשמ 3-הגמואב םירישעה ךלמ יזוגא
...תכירצ


2007 ראוני
םיטנופסופסיבב לופיטב םצע תופיפצ לעיימ D ןימטיו
...תאלעה


2007 ראורבפ
םצע תופיפצ םירפשמ םירירש רתוי קר
...לקשמ


2007 ראורבפ
תוקזח תומצעו K2 ןימטיו
...רקחמ


2007 ראורבפ
ץמאמ ירבש דגנ ןדיסו D ןימטיו
...םיפסות


2007 סרמ
םיריעצב םצע תסמ הלידגמ 3-הגמוא
...ירקוח


2007 יאמ
םצעה תואירבל ןדיסו D ןימטיו
...תליטנ


2007 יאמ
רתוי תוקזח תומצעל םיגד ןמש
...רקחמ


2007 ינוי
םיפסות לע תומצעל ףידע ןוזממ ןדיס
...םישנ


2007 ינוי
תושישקב םצע תיינב תדדועמ היוס
טירפתל ,היוסב יוצמה ןובלפוזיא ,(Genistein) ןיטסינג תפסוה
ירקוח ירבדל .רבעמה ליג רחאל םישנב םצעה תופיפצ תא הלידגמ
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino
.הנשכ הז ךילהת ךרוא הילטיא הניסמ

לולידמ תולבוסה ,54 עצוממ ליג תונב םישנ 389 וסייג םירקוחה
,תולולגב ,D ןימטיו לע ףסונב ,ןיטסינג ולבק ולאו ןפוג תומצע
.םישדוח 24 ךשמב

(Femoral Neck) ךריה םצע ראווצב ןיטסניגה תעפשה תודידמב
לודיג אצמנ (Lumbar Spine) הרדשה דומעב םיינתומה תיילוחבו
.םצע לודלד םינייצמה ןתשב םינמס ונטק ןכ ומכ .םצעה תופיפצב

ידכ ןיטסינג תליטנב דימתהל שי רמולכ ,ןמזב היולת העפשהה
יבגל יאוול תועפות שי ןיטסינגלש םינייצמ םירקוחה .ךשמית וזש
.יוסינה תא שטנ תופתתשמהמ קלח ןניגבש םייעמהו הביקה

Annals of Internal Medicine


2007 ילוי
םצעה תואירבו םוידמיפא
...םירקוח


2007 ילוי
םייטורופואטסוא םירבשמ םילבוסל D ןימטיוו ןדיס
...ירבדל


2007 רבוטקוא
םיינפוא יבכורב הכומנ םצע תופיפצ
וב ,ב"הרא University of Missouri-Columbia-ב רקחמ
קלחש הליג ,הצירבו םיינפוא יצורימב םירחתמ 43 קלח ולטנ
.הכומנ םצע תופיפצמ םילבוס םיינפואה יבכורמ לודג

הינפואטסואמ םילבוס םיינפואה יבכור ןיבמ 63%-ש הלגתה
המידקמ רשא םצע תסמ לודלד לש הייעב :(Osteopenia)
.ךריב וא הרדשה דומעב ,סיזורופואטסוא
.19% היה םינצאה ברקב הינפואטסואמ םילבוסה רועיש

Metabolism


2007 רבמצד
םצעה תואירבל הליעומ היוס
,םיפסותמ וא ןוזממ םא ןיב ,םינובלפוזיא לש םתכירצ תרבגה
םצעה תופיפצ תא דאמ רפשל היושע ,םישדוח 6 ךשמב
.רבעמה ליגל ועיגהש םישנב הרדשה דומעב

ףסאנ ,ןיס Peking University-ב ךרענש ,רקחמל עדימה
.םויב םינובלפוזיא ג"מ 90 לש הז קוזיח ולבקש ,םישנ 608-מ

Clinical Nutrition


2008 ראוני
סיזורופואטסוא תיחפמ תיטנג סדנוהמ רזג
,רזג תיטנג וסדנה ב"הרא M University&Texas A-ב םינעדמ
.ףוגב ונממ ןדיסה תגיפס תא ריבגמ אוהש ךכ
,רזגהמ ןדיסה תגיפס לע יארחאה CAX1 ןגב ולפטש ,םירקוחה
.םדא-ינב רפסמ לעו םירבכע לע רזג לש הז שדח ןז וסינ

הגפסנש ןדיסה תומכש התלעה םירבכעה לע רזגה תעפשה תקידב
םדאה-ינב 30-ב .רזג לש הלופכ תומכ לש וזל המוד התיה םהב
.41%-ב ןדיסה תגיפסב הילע האצמנ ,קדבנ הז רזגש

Proceedings of the National Academy of Sciences


2008 ראוני
תוריעצ לש ןהיתומצעל םג הליעומ היוס
לידגהל היושע םינובלפוזיא לשו היוס ילופ לש העובק הכירצ
Seoul National University-ב רקחמב .תוריעצב םצע תופיפצ
עצוממ ליג תונב תוריעצ 34 קלח ולטנ ,םייתנש ךשמנש ,האירוק
.22.1

םינובלפוזיא ג"מ 1 תב הכירצ תפסות לכש םיחוודמ םירקוחה
.0.26%-ב ךריה םצע ראווצ תופיפצ תא הלידגמ האצמנ

Nutrition Research


2008 סרמ
םצע הנבמ תדדועמ היוס
ףוליח תאו םצע תואירב רפשל יושע היוסמ םינובלפוזיא ףסות
.םדב רכוסה לש םירמוחה

תרפשמ ןפי Mukogawa Women's University ירקוח ירבדל
ןוקילגא ג"מ 24 ליכמה ,םיססתומ היוס ילופ קרמ תכירצ
לש םירמוחה ףוליח תא ,(Isoflavone aglycone) ןובלפוזיא
.רבעמה ליג רחאל םישנב םצעה

םינימז ןוקילגא תרוצב םינובלפוזיאש םיריבסמ םירקוחה
ןה ולאש ןוויכ (More Bioavailable) תיגולויב הניחבמ רתוי
תוסמנ ןניא ןהש ךכ ,רתוי םימ תוחודו רתוי תונטק תולוקלומ
.רתוי רהמ תושרפומ ןכלו םימב תולקב
.תועובש 4 ךשמב ןתכירצ רחאל ןתשה תקופת תא תוריבגמ ןה

.70 דע 47 תונב םישנ 56 ופתתשה רקחמב

Gerontology International & Geriatrics


2008 סרמ
םירענ תומצעל שורד K ןימטיו
תואירב לע עיפשהל היושע רענ לש ומדב K ןימטיו תמר
.סיזורופואסוא עונמל היושע התוניקתו ךוראה חווטב ויתומצע
.ופוג לכב תומצעה תסמ תאו הנבמ תא רפשת התואנ המר
.11.2 עצוממ ליג ינב ,םיאירב םידלי 307 ופתתשה רקחמב

דנלוה University Medical Centre Utrecht-מ םירקוחה
אל הלולע רענ לש ופוגב תומצעה תוחתפתהש םיריבסמ
ויתומצע ךרוא תא וא הבוגל ותוחתפתה בצק תא קיבדהל
.םירבש םורגל לולע הז ןוזיא רסוחו

אוה ךוראה חווטל K ןימטיו טועימ בקע ירקיעה ןוכיסה
רחואמו שרדנכ ,האישל עיגהל אל הלולע תומצעה תסמש
רענה היהי םצע תסמ ןדבוא תליחת םע ,(רגובמ ליגב) רתוי
.םירבשל רתי ןוכיסב

British Journal of Nutrition


2008 סרמ
תודלוחב סיזורופואטסוא תוענומ תוינמכוא
Florida State University-ב ,תודלוחב רקחמ יאצממ יפל
תושלחה עונמל היושע תוינמכוא לש תרבגומ הכירצ ,ב"הרא
.רבעמה ליג רחאל תשחרתמ רשא תומצע

הלאכל תודלוחה תא םירקוחה ומיד ,םוי 100 ךשמנש ,רקחמב
ולאש אצמנ .ןהמ תולחשה תקחרה ידי-לע רבעמה ליג רחאלש
תמועל ,ןפוג תומצע תסמ לודלידמ ולבס אל תוינמכוא ולבקש
.ןטירפתב תוינמכוא ולבק אלש ,תורחא תודלוח

ןתלוכת ללגב ,תוינמכואב ןויסינה תא ךורעל ורחב םירקוחה
.םיטנדיסקוא-יטנאב ,םירחא תוריפל האוושהב ,תיסחי ההובגה

The Journal of Nutritional Biochemistry


2008 לירפא
רידס יתלב בל בצק תמרוג סיזורופואטסואל הפורת
הלולע סיזורופואטסואמ תולבוסה םישנב םירבש תעינמל הפורת
.רידס יתלב בל בצקל ןוכיס לידגהל

700 ופתתשה וב ,ב"הרא University of Washington-ב רקחמ
(Alendronate) Fosamax הפורתב ושמשתהש ולאש הליג ,םישנ
םישנ תמועל ,םירודזורפ רופרפל ןוכיס ךכב (86%) וליפכה טעמכ
.וז הפורת ולטנ אלש

אפורב ץעוויהל ןבלב םג תולבוסה םישנ לע םירקוחה חרבדל
.הפורתה תפלחהל עגונב

Archives of Internal Medicine


2008 ינוי
רתוי תוקזח תומצעל םישבוימ םיפיזש
םייושע ב"הרא Oklahoma State University-מ םירקוח ירבדל
רחאה םמשב וא םילונפילופב םירישע רשא ,םישבוימ םיפיזש
.הקזוחו םצעה תופיפצ תא רפשל ,םידיאונובלפ

םירקוחה ושמתשה (In Vitro) הנחבמב הכרענש הקידבב
םינוש םיזוכיר תעפשה ןוחבל ידכ ,(MC3T3-E1) םירבכע יאתב
.םישבוימ םיפיזשמ םילונפילופ לש
הרוציי תא םיריבגמ ל"מל ג"קמ 20-ו 5, 10 ינב םיזוכירש אצמנ
.םצע תורצוויהל הרושקה תבוכרת לש

ןיידע ךכמ ךילשהל ןיאו םיאתב ןיידע רבודמש םיריהזמ םירקוחה
.םדא-ינבב הכירצ לע

Journal of Nutritional Biochemistry


2008 ילוי
םצעה תואירב תא רפשמ תומודא תוילוכשא רשב
ב"הרא M University&Texas A-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
םצעה תואירב תא רפשל יושע תומודא תוילוכשא רשבש אצמ
.סיזורופואטסואל ןוכיס ןיטקהלו

,לטינה ןונימב היולת תוילוכשאה רשב תעפשה םירקוחה ירבדל
םידדועמ םיאצממ .םצעב םויזנגמהו ןדיסה יזוכירב דדמנש יפכ
םירקחמו םדא-ינבב המוד העפשה לע םידיעמ םניא ןיידע ולא
.ךכ םשל םישורד םיפסונ

Nutrition

...2 תושדח - סיזורופואטסוא ואר