2 תושדח - סיזורפואטסוא
Osteoporosis - News

םיטנופסופסיב
קורי הת
דורי הדיל לקשמ
(3) היוס תוילבט
ץאומ ךרי םצע ןדבוא
קאילצו סיזורופואטסוא
(4) םצע ןדבואו היוס
תופידע תופורת יתש
ןוכיס םצמצמ התשפ ןמש
קיזמ ןמוש ןדבוא
(3) ןושיע-יאו ןדיס
תושלחה תענומ הריב
םילמעתמה םירגבתמ
(1) הנותמ הייתש
סקולפר דגנ תופורת
םישישקל C ןימטיו
(1) K ןימטיו תמיסח
תוקריו תוריפ
(1) ןדיסה תונוזמ לכ אל
םירפשמ םידיאונטורק
(1) םצעה לע הניגמ היוס
(2) היוסב הרישע הלומרופ
(2) הנותמ הייתש
(2) בלחמ ןדיס ףידע
(2) ןוכיס ןיטקמ K ןימטיו
(3) םצע תואירבל K2 ןימטיו
תולמעתהו םיטנדיסקוא-יטנא


...סיזרופואטסוא ואר
...1 תושדח - סיזורפואוטסוא ואר

 
2007 רבמטפס
(1) רבעמה ליג רחאל םישנב םצע ןדבוא תענומ הנותמ הייתש
...ירקוח


2008 טסוגוא
םירבשל ןוכיס תולידגמ יצמוח סקולפר דגנ תופורת
םילולע הרדישה דומעבו דיה ףכ שרושב ,ךריב םייטפואטסוא םירבש
ימסוח גוסמ תופורתב םישמתשמה םישנאב רתוי םיצופנ תויהל
םינש 7 ךשמב (Proton Pump Inhibitors - PPIs) ןמימ תובאשמ
.תוחפל

63,000-כ ופתתשה University of Manitoba-ב ידנקה רקחמב
דומעב וא דיה ףכ שרושב ,ךריב רבשמ ולבסש הלעמו 50 ינב שיא
אוה םירבשב תוקלל םישנא םתוא לש ןוכיסה יכ ררבתמ .הרדישה
.לופכמ רתוי

Canadian Medical Association's Journal


2008 רבמטפס
םצע ןדבואמ םישישק לע ןגמ C ןימטיו
...תויומכ


2008 רבוטקוא
(1) םיריעצ לש םהיתומצעב תעגופ K ןימטיו תמיסח
...תמיסח


2008 רבמצד
םצע תואירב םירפשמ תוקריו תוריפ
,תוקריו תוריפ לש םתכירצ ידי-לע ומכ ,ןוזמהמ ילקלא תכירצ תרבגה
.םצעה תואירב תא ךכב רפשלו ןדיס תשרפה םצמצל היושע
 

(תובוכרת רפסמ לש תבורעת וא) תבוכרת איה (Alkali) ילקלא
ךכל תואמגוד .םימב הסיסמה ,תכתמ יחלממ היושע ,תיסיסב
יצמוח ךרע ילקלאל .(Potash) גלשאו (Ammonia) הינומא ןה
.7-מ הובג (Ph)

ריתע טירפת יכ םיריבסמ ב"הרא ןוטסוב Tufts University ירקוח
תלדגהל םורגל הלולעש ,ףוגב תויצמוח רתי רצוי םינגדו םינובלח
שירפהל םדאה לש ותלוכי הנטק ליגה םע .םדל ןדיסה תשרפה
איה ךכל ףוגה תבוגת .םירמוחה ףוליח ךילהתב םייצמוח םירצומ
.(Bone Resorption) תרזוחה ותגיפס ךילהתמ קלחכ ,םצע קוריפ

יארקאב ולבקש הלעמו 50 ינב םישנו םירבג 171 ופתתשה רקחמב
ןגלשאו הייתשל הדוס ,(Potassium Bicarbonate) ןגלשאה תמחפ
םירקוחה .םישדוח 3 ךשמב ובצלפ וא (Potassium Chloride) ירולכ
ןדיסה תשרפה תא ומצמצ הייתשל הדוס ולבקש ולא קר יכ םיחוודמ
.יתועמשמ ןפואב

הייתשל הדוס ,םירמוחה ףוליח ךילהתב ,ףוגל םיפיסומ תוקריו תוריפ
.תוילקלא תובוכרתו

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2009 ראוני
(1) סיזורופואטסואל םיבוט ןדיסה תונוזמ לכ אל
הינמרג Deutsche Gesellschaft fuer Ernaehrung ירקוח ירבדל
טירפת קלחו בלח ירצומ ומכ ,ןדיסב םירישע תורוקמ ללוכה טירפת
.סיזורופואטסואל ןוכיס ןיטקהל ידכ יד םהב ןיא ,תוקריהמ

איבהל שי ולא םירצומ לש םתכירצל טרפ יכ םיריבסמ םירקוחה
םתכירצו שמשל הפישח ,תינפוג תוליעפ ,תיטנג הייטנ ןובשחב
.K ןימטיוו D ןימטיו לש

NI


2009 ראוני
םצעה תואירב תא םירפשמ םידיאונטורק
...ירקוח


2009 ראוני
םצעה לע הניגמ היוס
ינפמ רבעמה ליג רחאל םישנ לע ןגהל היושע היוס ןובלח תכירצ
תויניס םישנ 438 ופתתשה ,שדוח 30 ךשמנש ,רקחמב .םצע ןדבוא
.55 דע 45 תונב גנוק גנוהמ

לע ורמשש םישנ ברקב האצמנ רתויב הבוטה םצעה תקוזחת
יתנשה םצעה ןדבוא רועיש .תינפוג תוליעפב וקסעו תואנ לקשמ
.תורחא םישנב 2.5% דע תמועל 0.5%-כ היה ןהב דדמנש

Osteoporosis International


2009 ראורבפ
(2) םצע תקזחמ היוסב הרישע הלומרופ
תלכאה יכ אצמ הדנק University of Toronto-ב םירבכעב רקחמ
ינובלח לע תססובמ רשא (םא בלחל ףילחת) הלומרופב דלונה ךרה
.םייחה ךשמהב ויתומצע תא קזחל הייושע היוס

דומעב רתוי הלודג םצע תופיפצ ומיגדה הז טירפת ולבקש םירבכע
ולאב האצמנ תלעותה ברימ .הרקב תצובקל האוושהב הרדישה
.םתטלמה רחאל םינושארה םימיה תשמח ךשמב תאז ולבקש

Journal of Nutrition


2009 סרמ
(2) תושישקהמ קלחב םצע תופיפצ הלידגמ הנותמ הייתש
...ירקוח


2009 לירפא
(2) םירחא םירצומב ורובגת ינפ-לע ףידע בלחמ ןדיס
800-ב רקחמב ,ב"הרא הנאדיניא Purdue University ירקוח
בלח ירצומ לוכאל ולביקש ולא יכ וליג ,תועובש 10 ךשמנש תודלוח
ולא תמועל רתוי תוכוראו תוקזח ,תופופצ תומצע וחתיפ ןמוש ילד
.םינוש םיפסותב ןדיסה תא

Journal of Bone and Mineral Research (August Ed.)


2009 יאמ
(2) םירבשל ןוכיס ןיטקמ ןכא K ןימטיו
...הריקס


2009 ינוי
(3) םירגבתמב םצע תואירב רפשמ K2 ןימטיו
...יפסות


2009 ינוי
םצע םיקזחמ תולמעתה םע םיטנדיסקוא-יטנא
תודגנתה ןומיא םע דחי םיטנדיסקוא-יטנא יפסות לש םבוליש
רבעמה ליג רחאל םישנ לע ןגהל יושע (Resistance Training)
E ןימטיו ,C ןימטיו לש בוליש ולבקש םישנ .םצע ןדבוא ינפמ
.םישדוח 6 ךשמב םצע תסמ לכ ודביא אל תולמעתהו

עצוממ ליג תונב ,רבעמה ליג רחאל םישנ 34 ופתתשה רקחמב
ךישמהל שי הדנק University of Sherbrooke ירקוח ירבדל .66
.הז אשונב תוצלמה עובקל ידכ אשונב רוקחלו

Osteoporosis International


2009 ילוי
םצע תופיפצ תוקידבו םיטנופסופסיב
רחאל םישנ הילרטסוא University of Sydney-מ םירקוח ירבדל
(Bisphosphonates) םיטנופסופסיב תופורתב תולפוטמה רבעמה ליג
לופיטה תליחת רחאל םינש 3 דע םצעה תופיפצ רוטינל תוקוקז ןניא
.תועטהל הלולע וזכ תמדקומ הקידבו

BMJ


2009 טסוגוא
רתוי תואירב תומצעו קורי הת
דודיע ידי-לע רתוי תוקזח תומצעל ליבוהל תויושע קורי התב תובוכרת
(Resorption) תרזוח הגיפס תעינמו ןתווהתה

(GC) ןי'צטקולאג ,(EGC) ןי'צטקולגיפא :קוריה התב תובוכרת 3 ונחבנ
.םצע קוזיחל ירקיעה םרוגה איה EGC יכ אצמנו (GCG) טלג ןי'צטקולגו
םניאש ולא תמועל 2.8%-ב ההובג קורי הת יתוש ברקב םצעה תופיפצ
.ותוא םיתוש

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמטפס
תורגבב היוקל דלש תואירבו דורי הדיל לקשמ
יקניסלה National Institute for Health and Welfare-ב רקחמ
תופיפצמ םילבוס דאמ ךומנ לקשמב םידלונה םיגפ יכ אצמ דנלניפ
.סיזורופואטסואל ןוכיס רתימו םהייחב רתוי רחואמ הכומנ םצע
ודלונ רשא םירגובמ 144 לש םפוג דלש תואירב תא וושיה םירקוחה
ודלונש םירחא 139 לש וזל ,םרג 1,500-מ ךומנ לקשמב ,תע םרטב
.22.6 עצוממ ליג ינב םלוכ ,ןמזב

PLoS Medicine


2009 רבמטפס
(3) םצע ןדבוא תוענומ ןניא היוס תוילבט
לש הלודג הכירצ יכ תרמואה הירואתב קפס םיליטמ םירקחמ 2
.רבעמה ליגל רושקה םצע ןדבוא טאהל היושע היוסמ םינובאלפוזיא
Nutrition and Wellness Research Center-ב ןושארה רקחמב
,רבעמה ליגב םישנ 248 ופתתשה ,םינש 3 ךשמנש ,ב"הרא הבויא
.52.5 עצוממ ליג תונב

תוילבטב םינובאלפוזיא ג"מ 150 דע 80 תכירצ הוושיה ינשה רקחמה
םישנה לכ .65 דע 45 תונב רבעמה ליגב םישנ לש תוצובק 3-ב ,תוימוי
.D3 ןימטיו 'חי 600-ו ןדיס ג"מ 500 ףסונב ולבק

American Society for Bone and Mineral Research
31st Annual Meeting


2009 רבמטפס
םייתרכוסב ץאומ ךרי םצע ןדבוא
םע םישנ ,רבעמה ליג ינפל ההובג םצע תופיפצ ןהל שיש תורמל
רבעמה ליגל ןעיגהב ךרי םצע רתוי הברה תודבאמ 2-גוס תרכוס
.תרכוס אלל םישנל האוושהב

3.3 ךשמנש ,ב"הרא ויהוא Wright State University-ב רקחמב
ןדבוא בצק יכ אצמנ .52 דע 42 תונב םישנ 2,245 ופתתשה ,םינש
.תורחא םישנ תמועל 3 יפ אוה ולא םישנב ךריה םצע

הרדישה דומעב םצעה ןדבוא יכ איה התלגתהש העיתפמ הדבוע
.תואירב םישנב רתוי ןטק

American Society for Bone and Mineral Research
31st Annual Meeting


2009 רבוטקוא
קאילצ תלחמו סיזורופואטסוא ןיב רשקה
ןיב רשק וליג University of Edinburgh-מ םייטירב םירקוח
תמרוג קאילצ תלחמ יכ ררבתמ .קאילצ תלחמו סיזורופואטסוא
םינדגונ חתפמ קאילצ ילוח השימח לכמ דחא .םצעב רישי קזנל
(Osteoprotegerin) ןירגטורפואטסוא ןובלחה תא םיפקות רשא
.םצעה תואירב לע הרימשל שורדה

New England Journal of Medicine


2009 רבוטקוא
(4) רבעמה ליג רחאל תואירב םישנב םצע ןדבוא תמצמצמ היוס
םצע ןדבוא םצמצל יושע ג"מ 180 וא ג"מ 120 ןב ימוי היוס ףסות
םצע ןדבוא תטאה אלל רבעמה ליג רחאל תואירב םישנב ףוגה לכב
.םירבשל םידעומה תומוקמב

וב רשא ,ססקט ןוטסוי Baylor College of Medicine-ב רקחמה
.םייתנש ךשמנ ,רבעמה ליג רחאל םישנ 403 ופתתשה

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבוטקוא
תחא לע תופידע סיזורופואטסואל תופורת יתש
תינורדלוז הצמוח סיזורופואטסוא לופיטל תופורתה יתש בוליש
תחא לכלש ,(Teriparatide) דירטרפירטו (Zoledronic Acid)
םילפוטמ רובע הבוט הלועפ ךרד הניה ,הנוש הלועפ ןונגנמ ןהמ
תולחממו תינורגיש םיקרפמ תקלדמ םג םילבוסה ןוכיס רתיב
.ב"הרא University of Alabama ירקוח וליג תאז ,תורחא תויניצר

הלעמו 65 תונב םישנ 412 ופתתשה ,הנש ךשמנ רשא ,רקחמב
.סיזורופואטסואמ תולבוסה

American College of Rheumatology 2009 (ACR)


2009 רבמבונ
םייתרכוסב סיזורופואטסואל ןוכיס םצמצמ התשפ ןמש
,תודלוחב רקחמב ,םיירצמ ריהק National Research Centre ירקוח
תולוחב סיזורופואטסואל ןוכיס ןיטקהל יושע התשפ יערז ןמש יכ ואצמ
.רבעמב ליג רחאל םישנבו תרכוס

(Deoxypyridinoline) ןילונידירפיסקואדה תמרו םצעה תופיפצ
תומרל ובש - תומצעה לש ןתואירב תוניקתך ףסונ דדמ - ןתשב
.התשפה ןמש תכירצ רחאל תוילמרונ

International Journal of Food Safety, Nutrition and
Public Health


2010 ראוני
הרשע תונב לש ןהיתומצעב עגופ ןמוש ןדבוא
הרשעה ליגב תורענ יכ וליג הינטירב University of Bristol ירקוח
רחואמ סיזורופואטסואב ךכ בקע תוקלל תולולע ידמ רתוי תוזרמ רשא
.ןהייחב רתוי

ןמוש תא דודמל ידכ תושידח הקירס תוקינכטב ושמתשה םירקוחה
תורענ 4,000-מ הלעמלב ןתוסיחדו תומצעה תורצוויה תאו ףוגה
תומצעל תורושק ןמוש לש רתוי תוהובג תומר יכ וליג םה .15 תונב
.רתוי תובע

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2010 ראוני
תולולגב שומיש בקע םצע ןדבוא םיליבגמ ןושיע-יאו ןדיס
(3) ןוירה תעינמל
,(Depo Provera) ןוירה תעינמל תולולגב תושמתשמ רשאר םישנ
ליבגהל תויושע ,םצעה תופיפצ תא תותיחפמ ןה יכ עודי ןהיבגל
.הנותמ תומכב ןדיס הנכורצתו הנשעת אל ןהש ךכב הז ןדבוא

ב"הרא University of Texas Medical Branch-ב רקחמב
יעצמאב ושמתשהש 24 עצוממ ליג תונב םישנ 95 ופתתשה
טעמ תוכרוצה ולאו תונשעמ יכ אצמנ .םייתנש ךשמב ולא העינמ
הדיריב אטבתמה םצע תופיפצ ןדבואל ןוכיס רתיב תויוצמ ןדיס
.ךריבו הרדישה דומעב 5%-מ רתויב

תוקלל ןוכיסה תא ךכב וניטקה ודליש םישנ יכ םג וליג םירקוחה
םישנ תמועל 50%-כב ,רתוי וא 5% רועישב םצע תופיפצ תדיריב
.םידלי אלל

Obstetrics and Gynecology


2010 ראורבפ
תומצעה תושלחה תא תענומ הריב
רשא תולחמ תוחתפתהל ןוכיסו תומצע תושלחה עונמל היושע הריב
איה ךכל הביסה םירקוחה תעדל .סיזורופואטסוא ומכ ,םצע תוללדמ
.םצעה תואירבל תמרותה ,הריבב ןוקיליסה תלוכת

תוליכמ רשא ולא ןה ןוקיליסב רתויב תורישעה תוריבה םהירבדל
.תיתושכו (Malted Barley) הרועש תתל לש תולודג תויומכ

Journal of the Science of Food and Agriculture


2010 יאמ
םהיתומצע תא םיקזחמ םילמעתמה םירגבתמ
ילעב תויהל םייושע םתורגבתה תליחתב םילמעתמ רשא םישנא
.םהייח ךשמהב רתוי תוקזח תומצע
םהיתומצע תא ונחבש הידבש University of Gothenburg ירקוח
טרופסב תועיבקב וקסעש ולא יכ וליג 18 ינב םירבג 2,300-כ לש
.ךכב וקסע אל םלועמש ולא תמועל הלודג םצע תופיפצ ילעב ויה

ליגב טרופסב וקסעש 19 ינב לש םהיתומצע תא םג ונחב םירקוחה
קוסעל וקיספהש ולא יכ ררבתמ .םהינומיא תא וקיספהו רתוי ריעצ
הקלחב רתוי הבע םצע ילעב ןיידע ויה םינש 6-מ רתוי ינפל טרופסב
.ךכב וקסע אל םלועמש ולאל האוושהב לגרה לש ןותחתה

University of Gothenburg