הרדגה
החירפב תנייפאתמה רוע תלחמ איה האזור סיזאיריטיפ
תונטק תויוטלבתה - (Papules) םיטטח תמרוגו (Rash)
.(Wounds) םיעצפל ךופהל םילולעש ,רועב

12 דע ךשמיהל הלולע הלחמה
יאלט עיפומ הליחתב .תועובש
טשפתמה ,לודג דיחי (Patch)
תומוקמל םימי רפסמ ךות
.םיפסונ

ןוכיס ימרוגו תוחיכש םימרוג
הלחמה .(Virus) סוריו/ףיגנ אוה הלחמל םרוגה יכ הארנ
לכב ררועתהל הלולע ךא ,ביבאב וא ויתסב בורל העיפומ
דע 10 ליגמ ,םירגבתמ םיריעצב רקיעב החיכש איה .תע
.ליג לכב ץרפתהל הלולע איה ךא ,םישנב דחוימב םינש 35

הניא איה ךא ,דחא תיב ןבמ רתויב עיפוהל הלולע הלחמה
לע .(Infectious/Contagious Disease) תקבדימ תבשחנ
ןחבאיש אפור רקבל ץלמומ ,המצעמ תפלוח הלחמהש ףא
לולשיו האזור סיזאיריטיפב רבודמ יכ רשאי ,םינמיסה תא
.(Syphilis) סיליפיס/תבגע ןהב ,תורחא תויורשפאםימוטפמיס
,דיחי החירפ םתכ עיפומ הליחתב .החירפ/רוע יעצפ 
רפסמ ךות .בגה לע וא הזחה לע 
יבחרל החירפה טשפתת םימי 
,ןטבה ,ףרועה לע םג עיפותו ףוגה 
תועורזה לש ןוילעה ןקלח לע 
.םיילגרה לש ימינפה ןקלחו 

.ןותחתה ףוגה גלפו םינפה לע םג החירפ תעפוה ןכתית 
שלושמ ץע תרוצב םיפעתסמה ,תועקבתה יווק ונכתי 
יזכרמ .רועב תונטק תויוטלבתה - (Plaques) םיטטחו 
תכפוה החירפהו םיטומק ,ןמזה םע ,םיכפוה החירפה 
.זכרמב תפפורו תווצקב הדומצ ,(Scale) תישקשק טעמ 

םימב הצחרו הציר ומכ ,תינפוג תוליעפ
,החירפה תא רימחהל םילולע םימח
.התשגדהל םורגל וא ינמז ןפואב

,החירפה ירוזיאב ,הרומח דע הנותמ ,דרג תשוחת
.םוח תעפשהב רקיעב 
ללגב ,םיעצפו תקלד תוחתפתהו רועה תומדאה
.(Itching) דרגל ךרוצה 

...םג ונכתי
.תושישת.םוח
.תוליחב
.הלחמ תשוחת
.שאר יבאכ

תוקידבו ןוחביא

סיזאיריטיפב רבודמ םא ,החירפה הארמ יפל ,תמאיו ןחבאי אפור
.םד תקידב ךרעת קפס לש הרקמב .האזור
.הקידבל רוע תמיגד תליטנב ךרוצ היהיש םג ןכתי

לופיט
.דחוימ לופיטב ךרוצ היהי אל םינותמ םימוטפמיסה רשאכ
.דרגה לע הלקה/העינמב דקמתי לופיטה רקיע

...דרגהו תקלדה תעגרהל םיעצמא
.הלק הצחר
םינידע םיידיאורטס םימרקו םיבילחת ,תוחשמ
- וא - 
.(Zinc oxide) ץבא תצומחת םרק
.(Hydrocortisone creams) םיינוזיטרוקורדיה םימרק םושיי
.הפב (Antihistamine) ןימטסיה-יטנא תליטנ

...ליעוהל םייושע םיעצפה תמלחה זוריזל
.שמשה רואל הנותמ הפישח
- וא - 
.לוגס-הרטלוא רואב לופיט :היפרתוטופ
.שמש תויווכו רתי תפישחמ רהזיהל שי 

םילולעש ,םימח םימ ינפ לע םירשופ םימב הצחר ופידעה
.תינמז ,בצמה תא ףירחהל

תויתקלד יטנא תופורתב שמתשהל ךרוצ היהי םישק םירקמב
.םידיאורטסוקיטרוק ומכ (Anti Inflammatory Drugs)
אפרמ-יחמצ
.דרגה לע לקת טבמאה ימל לעוש תלוביש חמק תפסוה

תיזחת
המצעמ תועובש 12 דע 6 ךות הלחמה ףולחת בורל
.בוש אלל 
.רתוי הברה ךורא ןמז ךשמיהל העפותה הלולע םיתיעל
.רועב םיידימת םינמיס ריאשת אל איה תואנ לופיטב

.