Pain גאמנון צמחים ומרפא - כאב


הרדגה
,באכה אלל .שבתשה ףוגב המ רבדש ךכ-לע הרהזא תוא אוה באכ
.הרזעל קוקז אוה יכו ונפוגב הייעב תמייקש ךכל םיעדומ ונייה אל

...תויהל םילולע באכל םימרוגה
.רתי ץמאמ.הלחמ.העיצפ

,תוששואתה םשל החונמל קוקזה ץמואמ רוזיא לע םג עיבצמ באכה
.ףסונ קזנ תעינמו םרגנש קזנ ןוקית

םה הללגבש הרידנ תיגולוריונ הערפה םע ודלונש ,םישנא םנשי
רשאכ ליגר םדא שח ותוא באכ שוחי אל הז םדא .באכ םישח םניא 
ךשונ אוהשכ אל ףאו רבש וא היווכ ,ךתח ומכ ,ינפוג קזנ ול םרגנ 
ומצעל קזנה תמירג תא רוצעל וא עונמל לכוי אל אוה .ונושל תא 
.הרזע שקבל וילעש ךכל עדומ היהי אל םגו 
לובסל םילגוסמה םישנא םנשי .םדאל םדאמ הנוש באכל הבוגתה
וב ,רוזחמל ךופהל לולע באכה םהב ,םירחא םישנאמ רתוי באכ 
אפור לצא ומכ) יופצ באכמ ששח .ותוא םיריבגמש דחפו ששח םרגנ 
.הרקי הז רשאכ ותוא ריבגהל ףא לולע (םייניש 
באכה עודמ עדיה .ינורכ באכמ רתוי ולבסי גואדל םיטונש םישנא.
.ונממ לבוסה לע לקהל ,םיבר םירקמב ,יושע םרגנ 
  ינורכ באכ
.םינש ךשמיהל לולעש דימתמ באכ אוה (Chronic Pain) ינורכ באכ
.רבכמ הז םילחה לבוסה הנממ הנואת וא הלחמ תויהל לולע ורוקמ
לע רבגתמ אוה .םישדוח 6 לעמ ךשמנ אוהשכ ינורככ רדגומ באכ
םרוג אוה תופוכת .תירקיעה הייעבל ךפוהו םימוטפמיסה ראש לכ
תוליעפב קוסעל ןוצר וא תלוכי-יאלו ןובאית ןדבואל ,דובעל תלוכי-יאל
.יהשלכ תינפוג
םיקרפמ תקלד ומכ ,תכשמתמ הלחממ עובנל םג לולע ינורכ באכ
.ךכל הביס אלל ךשמתמ באכמ םילבוסה םג םנשי .ןטרס וא
.םיבצעה תכרעמ לש יוקל דוקפית אוה ינורכ באכל ירקיעה םרוגה
יוקיל בקע םרגנ (Neuropathic Pain) םיבצעב ורוקמש באכ
.(Peripheral Nervous System) תיפקהה םיבצעה תכרעמב

.לבוסה קסוע וב דיחיהו ירקיעה אשונל ךופהל לולע ינורכ באכ
תושישתהו הלילב ןושיל תלוכיה-יא .תונבצעלו ןואכידל םרוג רבדה
תא םיריבגמו הייעבה תא םירימחמ קר ,ךכמ תעבונש ,תרחמל
תולתל םורגל לולע הז בצמ .תונבצעהו ןואכידה תאו באכה
רחא שופיחו םירזוח םיחותינ ,(םימסל תורדרדיהל דע) תופורתב
.םינטלרש םיאפרמו תוקפקופמ יופיר תוטיש
  לופיט תוטיש

  םוחב לופיט
זרזתו וילא םדה תקפסא תא ריבגת םיוסמ רוזיאב םוחה תאלעה
תויעב לש םירקמב ליעי הז לופיט .הז םוקמל הנוזת ירמוח תקפסא
.דלשה ירירשב תוינורכ
םירירש .עוגפה םוקמה לע םימח םימ תמרזה ידי-לע השעי רבדה
תומח תויטר תרזעב תאז םשייל ןתינ .עגרי םוקמהו ופרתי םישקונ
.הקזוחב עוגפה םוקמה תא םיסעמ ןהב

תושק לבחנ וא תקלדב עוגנ רוזיאה רשאכ וז הטיש םשייל ןיא
.עצפ וב רעפנו  
.םד-ילכ תויעב לש םירקמב וז הטיש םשייל םג ןיא
 
תקלד ינמיס
.תוימומדא
.םוקמב ליגרהמ הובג םוח
.תוחיפנ
.באכ


 
רוקב לופיט
.תוחיפנה תא ריבגי םוחש ןוויכ רוקב לופיט ףידע םהב םירקמ םנשי
רוזיאב םיבצעה תוצק תשוחת תא ההקת םוקמה לע חרק תחנה
.םוקמב תיאתה תוליעפה תשלחה ידי-לע ,עוגפה

.ותוא ןיטקיו באכה תא רוק ךכשי חותמ רירש וא עקנ לש הרקמב
תוחיפנה םוקמ לע חרק תירכ ףושפיש ידי-לע תאז עצבל שי 
.תוקד 7 דע 5 ךשמב תוילגעמ תועונתב 
םוח תרזעב איה לופיטל רתויב הבוטה ךרדה העיצפ לש הרקמב
.ןיגוריסל רוקו 
.םיסוניסב רצונש שדוג ללגב שאר יבאכ םימרגנ םיבר םירקמב
.לקהלו שדוג ררחשל םוקמה לע ץחל תלעפה היושע ולא םירקמב 
.הבוג ותואב םייחלה תא וסעו ןיעה ביבס םצעה רוזיא תא ופשפש 
םירוזאב חל םוח םושיי .םיסוניסה זוקינ תלקהל שארה תא וניכרה 
.רוזעל אוה םג יושע ולא 

 באכה םוקמ לע םיפשפשמ ןתוא םומיח תוחשמ ןנשי
.רוזיאל םדה תמירז תא םיריבגמ ךכבו
.תומח תויטר םע ולא תוחשמב שומיש בלשל ןיא
.רועל רומח קזנ םרגיהל לולעו ןתעפשה תא זרזי רבדה

.אפורב ץעוויהל שי הלקה ןיאו ךשמנ באכה םא

...םירובד סראב לופיט ואר
...טונפיהב לופיט ואר
...הובג ץחלב ןצמחב לופיט ואר
אפרמ-יחמצ
.הת ,תינצקוע
.הנבל הברע
(4) .ףירח לפלפ
.םוקירפיה/ערפ
(5) .הווק הווק
.גנובב/לימומק
.(Mignonette) הפכר
.הת ,םימוד/יוצמ ףזיש
.רימש
.םודא ןתלת
.ןורהא הטמ/ןיצוב
.הלומירפ /ביבא רוכב
(1) .םילע תויטר ,בורכ
(2) .ןמש ,רדנבל
.הילבול
(3) .הת ,תיאופר הסילמ
.הענענ/הטנמ
.םילותחה תיפנ
.דפרס
.ררזוע

.תונרגימו םיקרפמ יבאכל (1)
.םיסוניסב םרוקמש שאר יבאכל בוט .תוקרל םיפשפשמ (2)
/םיבצע יבאכ ,רוזחמ יבאכ ומכ ,תויוצווכתהב ורוקמש באכל (3)
.םיירט םילעב שמתשהל .תונרגימ יגוס רפסמלו היגלריונ  
שי ותוא ,יוסיע ןמש ונממ תוצמל ןתינ .םיכשמתמ םיבאכל (4)
. תועובש 4 ךשמב ,םויב םימעפ 4 דע 3 םשייל   
וא באוכה קרפמל ודימצהו לודג הלע ךורעמ תרזעב וכעמ (5)
.שבייתמ אוהש םעפ לכב ופילחה .הנרגימ לש הרקמב ,חצמל  

םיקיפמ ותוא םויפואה אוה םלוכמ ליעיה םיבאכה ךכשמ
וב שמתשהל רוסיא לח קוחל םאתהב .גרפה חמצמ
.רבעב וב השענש הערל שומישה ללגב

2 תושדח 1 תושדח םיבאכ...ואר