בלבלה דיקפת
קלחב תאצמנה תכראומו הכר הטולב וניה (Pancreas) בלבלה
.הלע תרוצ הלו הביקה ירוחאמ ,הנוילעה ןטבה ללח לש ירוחאה
בושח דיקפת םהל ,לוכיע ימיזניא שירפהל בלבלה לש ודיקפת
תשרפה לע יארחא אוה ,ןמוש דחוימבו תומימחפ ,םינובלח לוכיעב
םדב רכוסה תמר תא תסוול ודיקפתש ,(Insulin) ןילוסניא ןומרוהה
.רכוסה תמר תאלעהב עעיסמה ,(Glucagon) ןוגקולג ןומרוההו

העיגמה הצמוחה תא תלרטנמש ,הייתשל הדוס םג שירפמ בלבלה
.הביקהמ


בלבל תקלד יהמ
בלבלה תורוניצ לש המיסח איה בלבל תקלד
וב םירבטצמה םיצימה .ויצימ רבעמ תערפהו
האצותכש ,תקלד וב םימרוגו ויאת תא םילכעמ
לוכיע ימיזניא רצייל לוכי אוה ןיא הנממ
םשל ,ףוגה ירביא רתיל םישורדה ,םינומרוהו
.ילמרונה םדוקפית
.(Chronic) תינורכ וא (Acute) הפירח תויהל הלולע בלבל תקלד
תימואתפ םינימסת תוצרפתה הנשי ,הפירח תקלד לש הרקמב
.תכשמתמו הנשי תקלדב רבודמ ,תינורכ בלבל תקלד לש הרקמבו

םימוטפמיס
תיקמנל (Edema) תיתקצב ןיב עונל הלולע תקלדה תרמוח תדימ
תלבגומו תיתקצב תקלדה היהת םירקמהמ 80%-ב .(Necrosis)
שרדי םירקמה ראשב .םימי רפסמ ךות המצעמ אפרתת איהו
.ךשוממ זופשיא

.בגל םינרקומה ,םידימתמו םישק הנוילע ןטב יבאכ
.החורא רחאל תואקהו תוליחב
.הריהמו הדודר המישנ
.תוינונמשו תוריהב תואיצי
.רתי תעזה
.ןטבה תוחפנתה
.תורומרמצו םוח
.לקשמב הדירי
.השלוח
(Tachycardia) ץאומ בל בצק ,(Ileus) םייעמ תמיסח ןכתית
.(Hypovolemic shock) יטמלוו-ופיה םלה םירומח םירקמבו    

.תינורכ תקלד תעב דחוימב

...םירחא םינימסת םג םורגל הלולע ,בלבלה רוזיאב תקלד
.(Pleural effusion) תואירה םורק תוכפתשה
.דצה עבצ יוניש :(Grey Turner's sign) רנרט יירג ןימסת
.(Umbilicus) רובטה עבצ יוניש :(Cullen's sign) ןלאק ןימסת
.(Ascites) תמיימ
.(Jaundice) תבהצ

םורגלו הפירח הרוצב לופיל םדה-ץחל לולע ,םירומח םירקמב
!םייח תנכס תווהל הלולע הלחמה .םלה    


םימרוג
.(Cholelithiasis) Gallstones/הרמ סיכב םינבא
המיסח וא (Gallbladder) הרמה סיכ יכרדב הלחמ
.הלש זוקינ תורוניצב    
.(Mumps) תרזח ומכ ,תקלד לש ךוביס
.(Cystic Fibrosis) סיזורביפ קיטסיס
ןטב חותינ/השק העיגפ
.בלבלה ברועמ וב ביכ
.תיתשרות בלבל תקלד
.תומיוסמ תופורתב שומיש
.לוכיעה תכרעמב םיביכ
.B-12 ןימטיו לש העורג הגיפס

.םזילוהוכלא
.םדב ןדיס רתי
.םידירצילגירט רתי
.ץבאברוסחמ
.A ןימטיוב רוסחמ
בלבל ןטרס
.(Pancreatic cancer)   

ןוחביא
הקידבו תיאופר הירוטסיה ,םיינילק םיאצממ לע תוססבתה
.תינפוג    
תוהובג תומרו םינבל םד-יאת יוביר לע עיבצת םד תקידב
:(Glucose)-זוקולגו זפיל ,זילמע לש    
(Serum lipase) זפיל בויסנ ,Serum amylase)/זלימע בויסנ    
.(Urine amylase) ןתשה זלימעו    
תופסונ תוקידב
רוטינל (Electrocardiogram: ECG) המרגוידרקורטקלא
.בלה תלועפ    
.ןטבה לש CT תקירס
.ןטבה לש MRI תקירס
.הזחהו ןטבה לש ןגטנר םוליצ
.ןטבה לש (U/S) דנואסרטלוא

לופיטו העינמ
,התרמוח תא ןיטקהל ןתינ .תינורכ בלבל תקלדב לפטל ןתינ אל
.תויתנוזת תויעב םע תודדומתהו םיבאכ יככשמב לופיט ךות

....םרוגב היולת לופיטה ךרד
תקלד ענמת לוהוכלא לש רתי תכירצמ תוענמיה ,המגודל
.ךכ בקע תמרגנה בלבל     
.ליעות ןמושב הלד הטייד ץומיאו הרמ ינבאב ידיימ לופיט
.םילוח-תיבב ללכ-ךרדב זפשואי תינורכ בלבל תקלדב הלוח
רוציי םורגי רבדהש ןוויכ ,הקשמו ןוזמ לכ ול ונתני אל     
.תידירו ךות הנזה ול ןתנית .בלבלב םיפסונ םימיזניא     
.ףאה תירוניצ הילא רדחות ,הביקהמ ריואו םילזונ תקחרהל
.םיבאכ תוככשמ תופורת ונתני
.הקיטויביטנא תועצמאב לפוטי םוהיזה
זוקינ ,הרמ ינבא וא העיצפ בקע בלבל תקלד לש הרקמ
.חותינ ךירצי בלבלה     
.ףאב תירוניצ וא הכיסמ תועצמאב ןצמח לבקי לפוטמה

ךוראה חווטל העפשה
.תרכוס םורגל לולע ,בלבלב ןילוסניא םירציימה םיאתה סרה
.לקשמב הדירי םורגית הנוזתה ירמוח לש העורגה הגיפסה
.וב ינשמ םוהיזו בלבלל קזנ ,םישק םימומיד ונכתי
!תינלטק תויהל בלבל תקלד הלולע םימיוסמ םירקמב

!תקבדימ הלחמ הניא בלבל תקלד