?יהמ ןגמה תטולב תרתוי
תוטולב רפסמ היושע ,(Parathyroid glands) ןגמה תטולב תרתוי
תסוול ןדיקפתש ,ראווצב תומקוממה ,(ןטק ןופא לדוגכ) תונטק
ןיבש רצה םוחתב) ףוגב ןדיסה לש (Metabolism) םירמוח ףוליח
םירירשה תכרעמ לש תואנה ילמשחה םדוקפית ךרוצל ,(10.58.5
.םיבצעה תכרעמו (תוצווכתהב)
 
 ןגמה תטולבל ךומס תאצמנ ןגמה תרתוי תטולבש ךכל טרפ
תשרפה) תינירקודנאה תכרעמב דיקפת םהינשלש הדבועלו
.םהניב רשק לכ ןיא ,(ףוגב םינומרוה

 
לכב 2 ,תוטולב 4 םדאל ,ילמרונ בצמב
.ראווצה לש דצ
.תוטולב 5 וא 3 שי םישנאהמ קלחל

 


PTH ןגמה תטולב תרתוי ןומרוה תא תרציימ ןגמה תטולב תרתוי
תוילכה תלועפ לע הרישי העפשה ול ,(Parathyroid Hormone)
העפשה דבב דבו ןדיסה בויסנ (תלדגה) תוסיווב ,תומצעה לעו
.לוכיעה יכרדב ןדיסה תגיפס (תלדגה) לע הפיקע

לעו םירירשה תכרעמ לע ,ןדיסל שיש תועפשה 2 תנבה
,ץוצקעה תשוחתל םרוגה תנבה תא לקת ,םיבצעה תכרעמ
,םיידיה ירירש תויוצווכתהל וא תועבצאב םיתיעל שי ןתוא
.8.5 -מ הכומנ םדב ןדיסה תמר רשאכ

לולע ,ידמ ההובג םדב ןדיסה תמר רשאכ ,תאז תמועל
ןזגר תויהל ,העוער הנישמ לובסל ,ךדכודמ שוחל םדאה
.ןורכיז תייעבמ ףא לובסלו דחוימב


ןגמה תטולב תרתוי לש רתי תוליעפ
(Hyperparathyroidism)
תשחרתמה ,הצופנ הלחמ איה ןגמה תטולב תרתוי לש רתי תוליעפ
הניה האצותה .הדימה לע רתי הליעפ תוטולבה תחא רשאכ
תילמרונ יתלב המרב אטבתמה ,PTH-ה ןומרוה לש רתי רוציי
.םדב ןדיסה בויסנ לש

הריפש הלדגה אוה ךכל םרוגה (םהמ 85%) םירקמה תיברמב
הנוכמה העפות ,תוטולבה תחא לש (Benign Enlargement)  
.(Parathyroid adenoma) ןגמה תרתוי תטולב לש ריפש לודיג  

לכ לש הלדגה אוה םרוגה ,(זוחא 15 דע 10) םירחא םירקמב
תטולב יאת לש רתי תוברתה הנוכמה העפות ,תוטולבה 4   
.(Parathyroid Hyperplasia) ןגמה תרתוי   

הלדגה הנוכמה בצממ םילוחה םילבוס (5% דע) םירקמה רתיב
.תוטולב 2 תלדגה רמולכ ,(Double Adenoma) הלופכ   

ןגמה תטולב תרתוי לש תינושילש וא תינשמ רתי תוליעפ
,(Kidney failure) תוילכ תקיפס יאמ םילבוסב תשחרתמ   
.תוטולבה 4 לכ לש הלדגהב תאטבתמה הייעב   


רתי תוליעפל םינושאר םימוטפמיס
.הילכ ינבא .ןואמיצ
.(Polyuria) רתי תנתשה .תיללכ השלוח
.תוריצע .תומצעו םיקרפמ יבאכ
.סיזורופואיטסוא

...םג ונכתי
.(Pancreatitis) בלבלה תקלד .(Depression) ןואכיד
.םד-ץחל רתי .(Peptic ulcer) הביק יביכ

...(םירידנו) םיינוציק םירקמבו
.(םהב ןדיסה לש ףירחה לודלדה בקע) תומצעב םירבש

!םינימסת לכ ויהי אל םירקמהמ לודג קלחבש ןייצל בושח

ןוחביא
םד-תקידבב השעי ןגמה תטולב תרתוי לש רתי תוליעפ ןוחביא
.PTH תמרב הילע םע דחי ,םדב ןדיס בויסנ לש רתי תמר יוליגל
תויאופר תוקידבב ,םד-תקידב עוציב בגא הייעבה הלגתמ תופוכת
.תויתרגש
ההובג וא הניקת תויהל םדב ןדיסה בויסנ תמר היושע םיתיעל
...רוזעת הז הרקמב  .ליגרהמ טעמ
הקידב ,(Ionized calcium level) ןנוימ ןדיס תמר תקידב
.םדב ןדיסה תמר לש רתוי תקייודמ   

ךשמב ףסאנש ,ןתש תקידבב ןדיסה תמרב היילע יוליג ,ןכו
.תועש 24   

הכומנ PO4 בויסנ תמר םיללוכ ,תומיאל םיפסונ רזע ידדמ
.33 -מ הובג PO4Cl סחיו   

 
.םירחא (Hypercalcemia) םדב ןדיס רתי ימרוג לולשל בושח

...לולכל הלולעו הכורא םיירשפאה םימרוגה תמישר
.תומייוסמ תונתשמ תופורת .תראממ הלחמ
.(Granulomatous disease) תמוריגרג תלחמ
ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי) תורחא תוינירקודנא תויעב
.דועו (ןוסידא תלחמו

תיתייעבה ןגמה תטולב תרתוי רותיא
תקירסו (Ultrasonography) היפרגונוסרטלוא וללכי תוקידבה
.(Technetium-99m-sestamibi scanning) םויצנכט

,דנואסרטלוא תוקידב ונכתי ,חותינ רחאל תכשמנ הייעבה רשאכ
.MRI תקירסו CT תקירס


לופיט
תטולב תרתוי לש רתי תוליעפ תייעבב לופיטל תלבוקמה ךרדה
.חותינב הרסה איה ,ןגמה
רבדה ךא ,םצעב ןדיסה תומכ תלדגהל יתפורת לופיט םג םייק
.הטולבה לש תיחותינ הרסהל ףילחת הווהמ וניא

סירתה תטולב תרתוי  תוליעפ תת
(Hypoparathyroidism)
ןומרוה רוצייב הדירי העמשמ ,ןגמה תטולב תרתוי תוליעפ תת
תמרב היילעו םדב ןדיסה תמרב הדירי ךכמ האצותכו PTH
.וב (Hyperphosphatemia) ןחרזה

םימוטפמיס
לש בוליש םיווהמ ןגמה תטולב תרתוי תוליעפ תתל םינימסתה
.םדב PTH-ה ןומרוה לש ידמ הכומנ המרל תורושקה תועפות
 
...מ לחה ומכ ,םילק תויהל םילולע ולא םינימסת
.הפה ביבסו תועבצאב ,םיידיב ץוצקע תשוחת

...ומכ ,הרומח םירירש תוצווכתה (רידנ) דעו
.ףוגה לכב תורומח תויוצווכתה ,(Tetany) הינטט

םימרוג
.חותינב ןגמה תטולב תרתוי תרסה

...רתויב םירידנ םירקמבו
.ןגמה תטולב תרתוי אלל דלונ קוניתה וב ,דלומ םומ
לופיט
.(םרוגל רשק אלל) ןדיסו D ןימטיו תקפסא