תושדח - ןוסניקרפ תלחמ
Parkinson's disease - News

(3) ןוכיס םילידגמ םיקיזמ יריבדמ
ןוסניקרפ תלחמו םוגפ חיר שוח
ןוסניקרפ תוחתפתה טאמ טרוא
(2) תודבאתהו תודורטקלא 'תשה
(1) ןוסניקרפ תלחמ יבאכ
םיעירתמ םישדח םינמס
ןוסניקרפ תלחמו D ןימטיו
ןוסניקרפב םינכתסמ ןיי יתוש
(2) היצנמידו ןוסניקרפ ,הניש
(2) תויתייפכל תומרוג תופורת
(4) ןוכיס םילידגמ םיקיזמ יריבדמ
(2) תצלואמ תולמעתה
(2) ךומנ באכ ףס םילוחל
םיירוטומ םניא םינושאר םינמיס
ןוסניקרפו בל-תלחמ ,ימיכ רמוח
הלחמה תא הטיאמ הפורת
ןוסניקרפו השוג תלחמ ןיב רשקה
םיינועבצ תורואב לופיט
(3) הכילה רפשמ ילמשח ןוכילה
ןוסניקרפ ינפמ הניגמ הפורת
(4) הליעומ םיינפוא לע הביכר
(2) ןוסניקרפו B6 ןימטיו טועימ
(3) םייח תוכיא רפשמ חותינ
ןוסניקרפב לופיטל עזג יאת
(1) חומב תודורטקלא תלתשה
(1) תיתורכמתה תוגהנתה
ןוסניקרפ תלחמו הפק תכירצ
(1) ןוכיס םילידגמ םיקיזמ יריבדמ
תינומצע חומ יאת תלתשה
תופורת ללגב הניש יפקתה
תונכסמ לזרב תולולג
E ןימטיוב רישע ןוזמ
(1) תויתייפכל תומרוג תופורת
חומה לע ןגמ גנסני'ג
ןוסניקרפ תלחמו הניש רתי
ןוסניקרפ תלחמו היגרלא
(1) םינשעמב ןוסניקרפו B6 ןימטיו
(1) בל תנכסמ ןוסניקרפל הפורת
םישנב ןוסניקרפו לורטסלוכ
(2) בלב תועגופ תופורת
(1) ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
(2) ןוכיס םילידגמ םיקיזמ יריבדמ
(1) ןוסניקרפל - םד-ץחלל הפורת
ןוסניקרפל ןוכיס םצמצמ ןושיע
ןוסניקרפל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
ןוסניקרפ תלחמ דגנ קורי הת
ןוסניקרפל ןוכיסו יתפקיז לשכ
(2) ןוסניקרפל - םד-ץחלל הפורת
ןוכיס םצמצמ רוחש הת


...ןוסניקרפ תלחמ ואר
 
2000 ראורבפ
(1) חומב תודורטקלא תלתשה
ילוח יכ וליג דנלוה םדרטסמא Academic Medical Center ירקוח
הז לופיטל רתוי בוט םיביגמ תודורטקלא ולתשוה םחומבש ןוסניקרפ
.(Thalamotomy) סומלתה תא םיקיחרמ וב לבוקמה לופיטהמ
הדימה לע רתי םיליעפ רשא בצע יאת םיקיחרמ לבוקמה חותינב
.האפקהב וא הבירצב השענ הז רבד ,דערל םימרוגו

םירקמהמ 40%-ב ךא ,זוחא 90-ל 70 ןיב ענ לופיטה תחלצה רועיש
.השוחת רסוחו השלוח ,רוביד תויעב םהב םירחא םיכוביסל םרוג אוה
.הז גוסמ חותינ רבע סקופ יי'ג לקיימ עונלוקה ןקחש

DBS - 'קומע יחומ יוריג' םשב תרכומה ,תודורטקלאה תקינכט
הקינכטב .1997 זאמ ב"הראב עצובמ ,(Deep-Brain Stimulation)
םימסוח ולא םיפחד .סומלתב חומ יאתל םיילמשח םיפחד םירגשמ וז
ייוקילו העונת תולבגה ,תויטיא ,תוחישק ,דערל םימרוגה חומהמ תותוא
.םילוחב לקשמ יוויש
.(Collarbone) חירבה םצעל תחתמ לתשומו בל בצוקל המוד ןקתהה
תאו ויתובוגת תא קודבל ידכ ,רע ראשהל הלוחה לע חותינה ןמזב
.םינוש םירביא עינהל ותלוכי
.הנשיה הטישב רשאמ ,םיכוביס תוחפ וז הקינכטב

New England Journal of Medicine


2000 יאמ
(1) ןוכיס הניטקמ תיתורכמתה תוגהנתה
םינשעמ ברקב ךומנ ןוסניקרפ תלחמב האולחתה רועישש ררבתמ
.הירגיסב ביכרמ ונניא ךכל םרוגהו םינשעמ םניאש ולא תמועל
םיטסילוהוכלאב םג תשחרתמ העפותהש ואצמ םידנלוה םירקוח
ךכ לע ולא תודבוע תועיבצמ םתעדל .םיעבשומ הפק ינכרצבו
רמוח תררחשמה תיתורכמתה תוגהנתה אוה ףתושמה םרוגהש
.חומב ימיכ

ההובג המר הנשי םחומבש ןוויכ ךכ םישוע םינשעמש איה הירואתה
תורכמתהלו תוגהנתהל רושקה רמוח - (Dopamine) ןימפוד לש
הכומנ ןימפוד תמר םהל םישנא .'םישודיח יוליג' איה ותרטמש
הובג ןוסניקרפ תלחמב ולחי םהש יוכיסהו רכמתמה גוסהמ םניא
.הלעמו 55 ינב שיא 8,000 ופתתשה םינש 10 ךשמנש רקחמב .רתוי

!םינשעמה תבוטל אוה םינשעמ םניאשל םינשעמ ןיב הלחמב רעפה
.הלדג ןושיעה תמרש לככ תחפ האולחתה רועיש ,ןכ לע רתי
דרי ךכל םירוכמה הפקה יתוש ברקב האולחתה רועיש יכ םג אצמנ
ולא הז הרקמב םגש אצמנ לוהוכלא יבגל .התלע ותכירצש לככ
התיה אל תכרצנה תומכל ךא ,םירחאמ תוחפ םילוח ותוא םיכרוצה
.העפשה

American Academy of Neurology's 52nd Annual Meeting
in San Diego, California


2000 יאמ
ןוסניקרפ תלחמו הפק תכירצ
ב"הרא University of Hawaii School of Medicine-ב רקחמ
תכירצש לככ ןטק ןוסניקרפ תלחמב תולחל ןוכיסה רועיש יכ אצמ
.הלדג הפקה

לכ האצמנ אל םהב ,ןיאפק לוטנ הפק יתוש ןיב התשענ האוושהה
אצמנ .ליגר הפק יתושל ,ןוסניקרפב תולחל ןוכיסה לע העפשה
ולא תמועל 5 יפ לודג הפק םיתוש םניאש ולאב הלחמה רועיש יכ
.ותוא םיתושה

תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא ררועמ הפק יכ םיריבסמ םירקוחה
,(Adenosine receptors) ןיזונדאה ינטלוק תלועפ שוביש ידי-לע
תא תיחפמה ןימפודה תלועפ תא םיאכדמה םינטלוקה ולא
.תירוטומה תוליעפה

Journal of the American Medical Association


2000 רבמבונ
(1) ןוסניקרפל ןוכיס םילידגמ םיקיזמ יריבדמ
שומיש ןיב רשק אצמ ב"הרא הטנלטא Emory University-ב רקחמ
תולחל ןוכיסל םיננג םישמתשמ םהב (Pesticides) םיקיזמ יריבדמב
יריבדמ ליכה ןנוזמ רשאכ יכ אצמנ תודלוחב יוסינב .ןוסניקרפב
דער לש םימוטפמיסו םייפוקסורקימ םישוג חתיפ ןחומ םיקיזמ
.ןוסניקרפ ילוחל המודב ,תושקונו

הלולע םיקיזמ יריבדמל תינורכ הפישח יכ איה םירקוחה תנקסמ
תלחמ לש םייתוגהנתה םילקימיכוריונו םיימוטנא םינייפאמ חתפל
(Rotenone) ןונטור םיקרחה לטוק םע השענ יוסינה .ןוסניקרפ
םילדגמ םישמתשמ וב רשא (Derris) סירד חמצה ישרושמ קפומה
חומה יאת תא סרוה ןונטורה םירקוחה לש םתעדל .םיינגרוא
.ןימפוד םירציימה

Emory University in Atlanta, Georgia


2002 לירפא
תינומצע חומ יאת תלתשה
וחילצה ב"הרא סל'גנא סול Cedars-Sinai Medical Center ירקוח
וחקלנש חומ יאת תלתשה ידי-לע ןוסניקרפ הלוח לש ובצמ תא רפשל
.םירירש תושקונו דער תתחפהב אטבתה רופישה .אוה וחוממ

הדבעמב םתוא ולדיג ,לפוטמה לש וחוממ עזג יאת ודדוב םינעדמה
לכ ולגתה אל לופיטה רחאל םייתנש .וחומל הרזחב םתוא וקירזהו
.חומל תורושקה יאוול תועפות

American Association of Neurological Surgeons
in Chicago


2002 ינוי
תופורת ללגב הניש יפקתה
ץארג Karl Franzens University Hospital ירקוח לש םהירבדל
יפקתהמ לבוס ןוסניקרפ תלחמ ןיגב לפוטמה ישילש םדא לכ הירטסוא
.לטונ אוה ןתוא ןיאפוד תופורת ללגב םימרגנה םיימואתפ הניש
.תופורת ןונימ ידי-לע עפשומ וניא םיפקתהב תוקלל ןוכיסה םהירבדל

University Hospital in Graz Austria


2003 ינוי
רמייצלאב תונכסמ לזרב תולולג
םיכרוצה םישנא יכ וליגב"הרא University of Washington ירקוח
םיליפכמ לזרב יפסות םילטונ םהש וא טירפתב לזרב לש הלודג תומכ
תונורתי יכ םינייצמ םירקוחה תאז םע .ןוסניקרפ תלחמב תוקלל ןוכיס
.םהב ןוכיסה לע םילוע ולא םיפסות תליטנ

University of Washington


2005 יאמ
E ןימטיוב רישע ןוזמ
עגונב ףסאנ רשא עדימה לכ תא ורקסש הדנקו ב"הראמ םירקוח
ליעוהל היושע וב םירישע תונוזמ תכירצ יכ הנקסמל ועיגה E ןימטיול
.ןוסניקרפ תלחמ תעינמב

ראשו םיקורי תוקרי ,םידקש ,תינמח יערז ,תיז ןמש ךכב םילולכ
ההובג דע הנותמ הכירצ םהירבדל .E ןימטיוב םירישעה םילכאמה
חומה לע הנגהב רוזעל היושע ,םיפסותכ אל ךא ,ולא םילכאמ לש
.ךכל םיליעומ םניא ןיטורק הטבו C ןימטיו םהירבדל .הלחמה ינפמ
.םיליעומ E ןימטיו יפסות יכ החכוה האצמנ אל
.חומה לא עיגמ אוה ךכ קרש ןוויכ ןוזמב אצמיהל וילע יכ הארנ
.התלגתה הלחמהש רחאל ליעי וניאו העינמ יעצמאכ ליעומ רבדה

Lancet


2005 ילוי
(1) תויתייפכ תומרוג ןוסניקרפ תלחמל תופורת
תמיוסמ הפורתב שומיש יכ וליג ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח
- ןימפוד ןומרוהה לש תיטתניס הסרג Dopamine Agonists - גוסמ
םייתייפכ םינלכאו ןימ יבבוח ,םירמהמל ךופהל הב םישמתשמל םרוג
.(Compulsive Behavior) תיתייפכ תוגהנתה ילעבל ללכבו

Archives of Neurology


2005 ינוי
חומה לע ןגמ גנסני'ג
...ירקוח


2006 ילוי
ןוסניקרפ תלחמו הניש רתי
...ירבדל


2006 טסוגוא
ןוסניקרפ תלחמל הרושק היגרלא
...אצמנ


2006 טסוגוא
(1) םינשעמב ןוסניקרפ תלחמו B6 ןימטיו
תלדגה יכ ואצמ דנלוה םדרטור Erasmus Medical Center ירקוח
ןוכיס םצמצל היושע ,םיפסותמ וא ןוזממ ,B6 ןימטיו לש ותכירצ
.50%-ב (רקחמה יפתתשמ ללכמ 66% וויהש) םינשעמב ןוסניקרפל

םינש 10 ךשמנ רשאו 50 לעמ ינב שיא 5,289 ופתתשה וב ,רקחמב
תחפומ ןוכיסב ויה B6 ןימטיו לש תוהובג תומר וכרצש ולא יכ אצמנ
.טעמ ונממ וכרצש ולא תמועל ,ןוסניקרפב תוקלל תיתועמשמ
לע קר הלח הביטמה העפשהה עודמ ריבסהל ולכי אל םירקוחה
.חומה לע הניגמ העפשה שי ןיטוקינל יכ הרעשה םילעמו םינשעמ

Neurology


2006 רבוטקוא
(1) בלה תא תנכסמ ןוסניקרפל הפורת
ןפי וסטמקט Kagawa Prefectural Central Hospital-ב םירקוח
תצובקל תכייתשמה (Cabergoline) ןילוגרבק הפורתה יכ וליג
התוא ,(Dopamine Agonist) םיטסינוגא ןימפוד גוסמ תופורתה
םורגל הלולע ,תועונתה רופישל רמייהצלאב םילוחהמ קלח םילטונ
.(Valvulopathy) בלה ימותסשב קזנל

הערפהה תוחיכש יכ אצמנ ןוסניקרפ ילוח 210 ופתתשה וב רקחמב
תופורתב ושמתשהש ולא ברקב הברהב ההובג התייה תיבללה
68.8% :ולא תופורת ולטנ אלש םילפוטמל האוושהב ,תורומאה
.17.6% תמועל

Neurology


2006 רבמבונ
םישנב ןוסניקרפ תלחמו לורטסלוכ
...רקחמ


2007 ראוני
(2) בלה ימותסשב תועגופ ןוסניקרפל תופורת
רשא תופורת 2 יכ ואצמ University of North Carolina ירקוח
בלה ימותסשל קזנ םורגל תולולע ןוסניקרפ תלחמב לופיטל תושמשמ
- (Cabergoline) ןילוגבקו (Pergolide) דילוגרפ .(Heart Valves)
(Dopamine Agonist) םיטסינוגא ןימפוד תחפשממ תופורת
RLS - החונמה תורסח םיילגרה תנומסתב לופיטל םג תושמשמו
.תונרגימבו (Restless Leg Syndrome)

הייעב הנורחאל הנחבוא םהב םילפוטמ 31 ופתתשה רקחמב
.בלה ימותסשב

New England Journal of Medicine


2007 לירפא
(1) ןוסניקרפל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
...חותינ


2007 יאמ
(2) ןוסניקרפל ןוכיס םילידגמ םיקיזמ יריבדמ
שארב הלבח הינטירב GeoParkinson group ירקוח לש םהירבדל
תוחתפתהל ןוכיס תולידגמ םיקיזמ יריבדמל הפישחו (Head Trauma)
.ןוסניקרפ תלחמ
ופשחנ רשא ולא יכ אצמנ ,ןוסיקרפ ילוח 959 ופתתשה וב ,רקחמב
1.13 רועישב ןוכיס רתיב ואצמנ םיקיזמ יריבדמ לש תוכומנ תומרל
תומרל ופשחנש םתואו ,םלועמ םהל ופשחנ אלש ולאל האוושהב
.ןוסניקרפ תלחמב תוקלל 1.41 ןב ןוכיס רתיב ואצמנ תוהובג

BMJ


2007 ינוי
(1) ןוסניקרפ ילוחל םד-ץחלל הפורת
םירבכעב ךרענש ב"הרא יוניליא Northwestern University רקחמ
תועצמאב ןוסניקרפ תלחמ לש התוחתפתה תא טאהל ןתינ יכ הליג
םד-ץחל רתיב לופיטל תשמשמה (Isradipine) ןיפידארסיא הפורתה
.ץבשבו

לש םחומב (Dopamine Neurons) ןימפוד ינוריונ הייחמ הפורתה
.וקוזינ רשא ןוסניקרפ ילוח

Nature


2007 ילוי
ןוסניקרפל ןוכיס םצמצמ ןושיע
םייוצמ םינשעמ יכ ואצמ ב"הרא University of California ירקוח
וחתינ םירקוחה .רגובמ ליגב ןוסניקרפ תלחמב תוקלל תחפומ ןוכיסב
.2004-ו 1960 ןיב ב"הראב וכרענש םירקחמ 11-מ ףסאנש עדימ

קבט תסיעל ףאו תורטקמ ,םירגיס ,תוירגיס םילולכ םינשעמ הרדגהב
.הלחמה ינפמ חומה יאת לע ןגמ ןיטוקינה יכ םירעשמ םירקוחה

Neurology


2007 רבמבונ
ןוסניקרפל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
,םיבאכ יככשמ יכ ואצמ ב"הרא University of California ירקוח
תלחמל ןוכיס ןיטקהל םייושע (Ibuprofen) ןפורפוביאו ןיריפסא ומכ
,ןוסניקרפ ילוח םישנו םירבג 579 ופתתשה וב רקחמב .ןוסניקרפ
תחפומ ןוכיסב ויה ןיריפסאב תועיבקב תושמשמה םישנ יכ אצמנ
,עובשב םיינש וא רודכ ולטנש ולא דחוימב ,הלחמל 40% רועישב
.םייתנש ךשמב

,(NSAIDs) םיילדיורטס םניאש םיבאכ יככשמ ולטנש םישנא
.60% רועישב הלחמל תחפומ ןוכיסב ואצמנ ןפורפוביא ומכ
םישמתשמ םניאש ולא תמועל האוושהה התשענ םירקמה ינשב
.תועיבקב ולא תופורתב

יארחאה אוה ולא תופורתב יתקלד-יטנאה ביכרמה םירקוחה תעדל
.הלחמה ינפמ הנגהל

Neurology


2007 רבמצד
ןוסניקרפ תלחמ דגנ קורי הת
ןיס גנ'גייב Institute of Biophysics, Academia Sinica-ב רקחמ
םילונפילופ לש תיטנדיסקוא-יטנאה םתעפשהש אצמ תודלוחב ךרענש
תולוקלומ לש הקיזמה ןתעפשה ינפמ חומה לע ןגהל היושע קורי התב
תצומחתו (Reactive Oxygen Species) ROS גוסמ תונצמחמ
.(NO) ןקנחה

Biological Psychiatry


2007 רבמצד
ןוסניקרפ תלחמל רתי ןוכיסו יתפקיז לשכ
...תכרעמ


2008 ראורבפ
(2) ןוסניקרפ ילוחל םד-ץחלל הפורת
תכורא הליטנ יכ הליג ץייווש University Hospital Basel-ב רקחמ
לופיטל תשמשמ רשא ןדיס תולעת ימסוח גוסמ תופורת לש חווט
,23%-ב ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס ןיטקהל תויושע םד-ץחל רתיב
.תופורת ולטנ אל ללכ וא רחא גוסמ תופורת ולטנש םישנאל האוושהב

םילבוס םתיצחמשכ ,40-מ רתוי ינב שיא7,374 ופתתשה רקחמב
.ןוסניקרפ תלחממ

Neurology


2008 ראורבפ
ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס םצמצמ רוחש הת
רופגניס Singapore's National Neuroscience Institute ירקוח
התה - (Black Tea) רוחש הת ילפס 23 תוחפל לש םתייתש יכ וליג
ןוכיס םצמצל הייושע םויב לפסה 3/4-כ וא שדוחב - רתויב ץופנה
לכ אצמ אל רקחמה .71%-ב ןוסניקרפ תלחמ לש התוחתפתהל
.שיא 63,257 ופתתשה רקחמב .קורי הת תייתשב תלעות

American Journal of Epidemiology


2008 סרמ
(3) ןוסניקרפל ןוכיס םילידגמ םיקיזמ יריבדמ
יבורק 200-מ רתויו ןוסניקרפ תלחמ לש םירקמ 319 ונחבש םירקוח
ןוכיס הלידגמ םיקיזמ יריבדמל הפישח יכ וליג םהלש החפשמ
.1.6 יפ ןוסניקרפל

(Insecticides) םיקרחה יריבדמו (Herbicides) םיבשעה ילטוק ןיבמ
(Organochlorides) םידירולכונגרוא רתויב םיקיזמכ ואצמנ
הדובע יכ אצמנ אל ,תאז םע .(Organophosphates) םיטפסופונגרואו
.הז ןוכיס םילידגמ ראב-ימ תייתש וא הווחב

BMC Neurology


2008 סרמ
ןוסניקרפ תלחמו םוגפ חיר שוח
.ןוסניקרפ תלחמ םהב תוזחל לולע םישישק םירבגב יוקל חיר שוח
ייחמ םירכומ תוחוחינ 12 לש יוהיז) חירה שוח תא ןחבש ,רקחמב
,םהייחל 80-ה תונש תליחתב ,םישישק 2,267 ופתתשה ,(םוימויה
ןוסניקרפ תלחממ ולבס אל םיפתתשמה .יאווהב םייחה ינפי אצוממ
.רקחמה תליחת תעב
35 וקל ןכלהמב ,ןכמ רחאלש םינשה 8 ךשמב ורטונ ולא םישישק
ךומנ ןויצ ולבק הלחמב וקלש ולא יכ אצמנ .ןוסניקרפ תלחמב םהמ
.ןכל םדוק םינש 4 תוחירה יוהיזב

Annals of Neurology


2008 לירפא
ןוסניקרפ תלחמ לש התוחתפתה תא טאמ טרוא
יעבט ןפואב רצונה טילובטמ - ןתש תצמוח חלמ - (Urate) טרוא
התוחתפתה תא טאהל יושע - םדא-ינבב בושח טנדיסקוא-יטנאו
.הלחמל ליעי יופיר יעצמאכ שמשלו ןוסניקרפ תלחמ לש

וליג ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
המר האצמנ םמדבש ,הלחמה לש םדקומ בלשב םילפוטמ יכ
תיצחמב ןטקה בצקב חתפתהל הכישמה םתלחמ ,טרוא לש ההובג
קזח אצמנ הז רשק .הכומנ המר האצמנ םמדבש ולאל האוושהב
שיא 806 ופתתשה ,םייתנש ךשמנש ,רקחמב .םירבג ברקב דחוימב
.הלעמו 30 ינב

Archives of Neurology


2008 טסוגוא
(2) תודבאתהב תנכסמ תודורטקלא תלתשה
ןוסניקרפ ילוח יכ ואצמ תפרצ ייטרק CHU Henri Mondor-ב רקחמ
קומע יחומ וריג חותינ םירבוע רשא ,הלחמה לש םדקתמ בלשב
ןויסינל ןוכיס רתיב םייוצמ ,(Nucleus Deep-Brain Stimulation)
.םיירוטומה םהידוקפיתב רופישה תורמל תודבאתה

200 ופתתשה םהב םימדוק םירקחממ ופסאנ רקחמל םינותנה
םילשה םיחתונמה ןיבמ 1% יכ ררבתמ .הז חותינ ורבעש םילפוטמ
םיריבסמ האוושהל .2% אוה ךכל תונויסינה לכ רועישו תודבאתה
אוה 74 דע 45 ינב ברקב תודבאתהה תונויסנ ירועיש יכ םירקוחה
.םירבגב 0.0005%-ו םישנב 0.00016%-כ

Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry


2008 רבמטפס
(1) ןוסניקרפ תלחמ יבאכ
םילבוס ןוסניקרפ ילוח יכ וליג הילטיא University of Bari ירקוח
םיבאכה יכ הארנ .האירבה היסולכואה ראש רשאמ רתוי םיבאכמ
.ןכמ רחאל רצק ןמז וא הלחמה תוצרפתה םע םיעיפומ

וושיהו ,םהייחל 60-ה תונש עצמאב ,םילפוטמ 402 ורטינ םירקוחה
ןייצל שי תאז םע .ןוסניקרפב םילוח םניאש םירחא 317-ל םתוא
דחאש תורחא תולחמו ןואכידמ םילבוס ןוסניקרפ ילוחמ לודג קלח יכ
.קסיד תצירפו תרכוס ומכ ,םיבאכ אוה ןהלש םימוטפמיסה

םירירשה חתמב הערפהל רושק באכה היה םירקמהמ 17%-ב
.םייפתכבו ראווצב ,םיילגרה תופכב ,םיילגרב ,(Dystonia)

JAMA


2008 רבמטפס
ןוסניקרפ ילוחב היצנמידל ןוכיס לע םיעירתמ םישדח םינמס
...דוקפית


2008 רבוטקוא
ןוסניקרפ תלחמו D ןימטיו ןיב רשקה
...ירקוח


2008 רבוטקוא
ןוסניקרפ תלחמב םינכתסמ ןיי יתוש
...ולא


2008 רבמצד
(2) היצנמידו ןוסניקרפ תומרוג הניש תוערפה
...םישנא


2009 לירפא
(2) תויתייפכ תומרוג ןוסניקרפ תלחמל תופורת
גוסמ תופורת תועצמאב םילפוטמ רשא ןוסניקרפ ילוח ןיבמ 20%
- ןימפוד ןומרוהה לש תיטתניס הסרג - Dopamine Agonists
(Compulsive Gambling) יתייפכ רומיה ,ךכ בקע ,חתפל םילולע
Mayo Clinic ירקוח וליג תאז ,(Hypersexuality) תוינימ רתי וא
.ב"הרא הטוסנימ

.םילפוטמ 267 ופתתשה ,2006 דע 2004-מ ךשמנש רקחמב
.תורחא תויתייפכ תויוגהנתה םג ולגתנ רקחמה

Mayo Clinic Proceedings


2009 ינוי
(4) ןוסניקרפל ןוכיס םילידגמ םיקיזמ יריבדמ
רשק ואצמ תפרצ סירפב (INSERM) תואירבל ימואלה ןוכמה ירקוח
יריבדמ יכ וליג םה .ןוסניקרפ תלחמו םיקיזמ יריבדמל הפישח ןיב
.הלחמל ןוכיס רתיל םירושק Organochlorine גוסמ דחוימבו םיקיזמ

תכשוממ הפוקת םירתונ ,DDT ריבדמה ךייתשמ םהל ,ולא םיריבדמ
ופתתשה רקחמב .תכשוממ "םייח תיצחמ" תפוקת םהלו הביבסב
.תרוקיב תצובקכ םירחא 557-ו ןוסניקרפ ילוח םיאווח 224

Annals of Neurology


2009 ינוי
(2) ןוסניקרפ ילוח תלעותל תצלואמ תולמעתה
גוזה תב/ןב םע םייבשומ-וד רשוכ ינפוא לע םינמאתמה ןוסניקרפ ילוח
םיריבגמו ירוטומה םדוקפית תא םירפשמ תוקד 40 ךשמב םיאירבה
.(Levodopa) הפודבל הפורתב םילפוטמה ולא ומכ תיחומ תוליעפ

בצק לע הרימש יכ וליג ב"הרא ויהוא Cleveland Clinic ירקוח
ןדוקפית תא תרפשמ קר אל ,הקדב םיבוביס 90דע 80 ןב עובק
רקחמב .םיידיה תופכ לש וז תא םג אלא ,םיילגרה תופכ לש
50-ה תונש עצמאב ןוסניקרפ ילוח םישנו םירבג 11 ופתתשה
הלק הגרדמ םילבוסה ,םהייחל 70-ה תונש תליחת דע םהייחל
.תויבבל תויעב אללו הלחמה לש הנותמ דע

Movement Disorder Society's 13th International Congress
of Parkinson's Disease and Movement Disorders


2009 ינוי
(2) רתוי ךומנ באכ ףס ילעב ןוסניקרפ ילוח
ןוסניקרפ ילוח יכ וליג הילטיא ונולב San Martino Hospital ירקוח
.םירחא תמועל דורי לבס חוכו רתוי ךומנ באכ ףס ילעב םניה
.םייבצע םיבאכבו םירירש יבאכב רבודמ רשאכ תרבוג וז תוניקת-יא

יבאכ םע 29 ,םיבאכ אלל 28 םהמ ,םילפוטמ 78 ופתתשה רקחמב
.םיבצע וא םירירש יבאכ םע 21-ו םיקרפמ

19th Meeting of the European Neurological Society


2009 ילוי
םיירוטומ דימת םניא ןוסניקרפל םינושאר םינמיס
תאטבתמ וזש ינפל םינש הלחמ ינימסת תולגל םילולע ןוסניקרפ ילוח
לש דוקפית-יא לולכל םילולע ולא םימוטפמיס .תירוטומה התרוצב
דוקפיתב תויעב /הימונוטואסיד ,(Olfactory Dysfunction) חירה שוח
(Moods) חור יבצמ ,(Dysautonomia) תימונוטואה םיבצעה תכרעמ
.הניש ךותמ הכילה הז ללכב ,הניש תוערפהו

םינימסת דרפס הנולצרב University of Barcelona ירקוח ירבדל
.םיירוטומה םינימסתה תעפוה ינפל םינש תורשע ףא עיפוהל םילולע ולא

19th Meeting of the European Neurological Society


2009 ילוי
ןוסניקרפלו בל-תלחמל רושק ימיכ רמוח
יורקה ימיכה רמוחה ב"הרא Institute of Medicine תעדוה יפל
םאנטייו תמחלמב ב"הרא אבצ תא שמיש רשא ,Agent Orange
,ביואה ילייח תא ךכ תולגלו לגנו'גה יצעמ םילעה תא ריסהל ידכ
.ןוסניקרפלו בל-תלחמל ןוכיס לידגהל לולע

Medscape


2009 רבמטפס
ןוסניקרפ תלחמ תוחתפתה תא הטיאמ הפורת
,ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai School of Medicine-ב םירקוח
םיבלשב םילפוטמ 1,176 ופתתשה ובו שדוח 18 ךשמנש רקחמב
,(Rasagiline) ןיליגזאר הפורתה יכ ואצמ ,הלחמל דאמ םימדקומ
.הכלהמ תא םג הטיאמ ,הלחמה ינימסת לע הלקהל תשמשמה

.הפורתה תליטנל םישדוח 18 רחאל עיפוהל ולחה הלקהה ינמיס

New England Journal of Medicine


2009 רבוטקוא
ןוסניקרפ תלחמו השוג תלחמ ןיב רשקה
השוג תלחמ לש ןגב יוקל םיזנא לש היצטומ יכ וליג םירקוח
םיזנאב רבודמ .ןוסניקרפ ילוחב םג אצמנ (Gaucher's Disease)
ירקוח לש םהירבדל .(Glucocerebrosidase) GBA יורקה
ןג תייצטומ ב"הרא הדזתב National Institutes of Health
.ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס םרוג הווהמ הז

הפוריא ,ב"הראב םייאופר םיזכרמ 16-ב ךרענש ,רקחמב
םידוהי 780 םהב ,ןוסניקרפ ילוח 5,691 ופתתשה ,לארשיו
םידוהי 387 םהמ הרקב תצובקכ שיא 4,898-ו יזנכשא אצוממ
.יזנכשא אצוממ

New England Journal of Medicine


2010 ראוני
םיינועבצ תורואב ןוסניקרפב לופיט
ב"הראב החתופ םיינועבצ תורוא תועצמאב בשדח לופיט תטיש
חתפל ידכ דעונ לופיטה .היוצר יתלב תיחומ תוליעפ תיבשהל ידכ
.היספליפא ילוחלו חומ יעוגפל ,ןוסניקרפ ילוחל םישדח םילופיט

ב"הרא Massachusetts Institute of Technology ירקוח
חומב םייבצע םילגעמ תקתשמ השידחה הטישה יכ םיריבסמ
םינוריונ לש תונוש תוכרעמ תולעופ דציכ ןיבהל תרשפאמו
.חומה לש ודוקית ןמזב דחי

Nature


2010 ראוני
(3) ןוסניקרפ ילוחב הכילה רפשמ ילמשח ןוכילה
היראווב Leiter Wissenschaftliches Institut-ב םינמרג םירקוח
רפשל םייושע ילמשח ןוכילה תועצמאב הכילה ינומיא יכ ואצמ
,העיספה ךרואב ואטבתה םירופישה .ןוסניקרפ ילוח לש םתכילה תא
.הכילהה קחרמבו תוריהמב

Cochrane Database of Systematic Reviews


2010 ראוני
ןוסניקרפ תלחמ ינפמ הניגמ הפורת
תופורת רפסמ יכ וליג ב"הרא University of California ירקוח
ןוסניקרפ תלחמב תוקלל ןוכיס תוניטקמ ןדיס תולעת ימסוח תצובקמ
.זוחא 30 דע 26-ב

Annals of Neurology


2010 לירפא
(4) ןוסניקרפ ילוחל הליעומ םיינפוא לע הביכר
University Nijmegen Medical Center-מ םידנלוה םירקוח
רבגתהל ןוסניקרפ ילוחל רשפאל היושע םיינפוא לע הביכר יכ וליג
.הביכרה טרופסב קוסעלו תודיינו הביצי תויעב לע
וינפוא לע םוי ידמ בכורש ןוסניקרפ הלוח לע םיחוודמ םירקוחה
.ומוקמב אפוק אוה םהמ דרוי אוהש עגרב ךא ,תוקד 15 ךשמב

New England Journal of Medicine


2010 לירפא
(2) ןוסניקרפב ןכסמ B6 ןימטיו טועימ
אלל שיא 368-ו שיא 249 ופתתשה וב ,ינפי םילוח תיבב רקחמ
לש תוקיפסמ יתלב תומר יכ אצמ ,תיביטרנגדוריונ הלחמ לכ
.50%-כב ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס לידגהל תולולע B6 ןימטיו

תויהל לולעש ןיאטסיצומוהב ,םירקוחה ירבדל ,ץוענ הז רשק
.חומה יאתל ליער

British Journal of Nutrition


2010 לירפא
(3) ןוסניקרפ ילוח לש םהייח תוכיא תא רפשמ חותינ
יושע ןוסניקרפ תלחממ םילבוסהמ קלח יכ ואצמ םייטירב םירקוח
קומע יחומ יוריג יורקה חומ חותינמ תלעות קיפהל
.םהייח תוכיא תא ךכב רפשלו (Deep-Brain Stimulation)

םינש 10 ךשמנ ,Parkinson's UK ידי-לע וקלחב ןמומש ,רקחמה
.הלחמה לש םדקתמ בלשב ןוסניקרפ ילוח 366 וב ופתתשהו
תועצמאב הלפוט הינשה תיצחמהו הז יחותינ לופיט הלבק םתיצחמ
.תופורת
רופיש לע וחתונש םילפוטמה וחוויד חותינה רחאל םישדוח 12
תופורתב ולפוטש ולא תמועל ירוטומה םדוקפיתבו םהייחב לודג
.דבלב

Lancet Neurology


2010 יאמ
ןוסניקרפ תלחמב לופיטל עזג יאת
ב"הרא טקיטנוק Yale University School of Medicine ירקוח
ילוח םירבכעב חומ יאתל וכפה ישונא םחר תירירמ עזג יאת יכ וליג
ןוסניקרפ תולוח םישנ יכ תורשפאה תא הלעמ הז רבד .ןוסניקרפ
.ןמצעל םרות שמשל ויהי תויושע

ןפוד לע םייוצמה ולא ומכ ,םירגובמב עזג יאת םירקוחה ירבדל
םיקחרומ ולא םיאת .תויפיצפס תומקרל םקלחב םיניימתמ ,םחרה
.רוזחמה תעב שדוח ידמ ףוגהמ

Journal of Cellular and Molecular Medicine