1 תושדח :ןוירה

יוקל בקעמ ללגב תמ תדיל
תודרחמ םייביטקארפיה םידלי
םידלי תנכסמ הנייגיה
תועגופ םידיאורטס תוקירז
ןוירה תונכסמ תוכירב
טירפתב ץבאמ ששח
ןוירהב 'חוטב לוהוכלא' ןיא
רקוב תוליחבל ליבגנז
תוידיתע תולחמו םד-ץחל רתי
תנכוסמ ןוירה ינפל הטאיד
ןואכידו ןוירה
ןואכידל הבוט 3-הגמוא
תרכוסו ןוירה
תורבעתה ענומ יביספ ןושיע
רקוב תוליחבו ירוליפ .ה
םירבוע לע הניגמ תילופ הצמוח
בל תלחמו דוליה לקשמ
הדיל ךשמ רצקמ לוגרית
ןוירה יכוביס
םדב תרפוע םרוג ןדיסב רוסחמ
תינוירה הימנאל לזרבו ץבא
םינכסמ הליפנה תלחמו הפק
הקנהה תכראה תונורתי
הדיל ינוכיס ןיטקמ ןיריפסא
היצנגילטניאו ןמש יריתע םיגד
תואירב תולודג םייכרי

2000 רבמטפס
תורבעתה ענומ יביספ ןושיע
תעב ומכ ,יביספ ןושיעש וליג הילגנא Bristol University ירקוח
.תורבעתה בכעל לולע ,ןשע ףופע ןודעומ וא רבב הייהש
,רתי לקשמבו ליגב םייולתה ,םימיוסמ םירקמב לולע ימעפ דח הרקמ
.הנש דע וליפא התוא בכעל
.הרופ תוחפ ןשעמ רבגש ואצמ םירחא םירקחמ

2000 רבוטקוא
רקוב תוליחבו ירוליפ רטקבוקילה
םישנש ואצמ וקיר וטראופב Ponce School of Medicine ירקוח
רתוי תוטונ (Morning sickness) תוליחבמ תולבוסה ןוירהב
,(Helicobacter pylori) ירוליפ רטקבוקילהה קדייחב םהדזיהל
.ןוירהב תורחא םישנ רשאמ
השק ןפואב ולבס רשאו וקדבנש םישנהמ 83%-ב אצמנ קדייחה
.ןטב יבאכו תואקה ,תוליחבמ
,הייעבהמ רכינ קלח םילעהל הקיטויביטנא היושע םירקוחה תעדל
.םישנה תיברמב
תואצמיהה רועישש הנעטב ,ולא םיאצממ לע םיקלוח םירחא םירקוח
רהמל ןיא ךכיפלו ריבס וניא תרוקיבה תצובקב קדייחה לש ךומנה
.םימרוג :לוכיעה תרכעמב םיביכ :ואר .תונקסמ קיסהל

2000 רבוטקוא
םירבוע לע הניגמ תילופ הצמוח
תכירצש הליגש רקחמ ראתמ Pediatrics-ב רמאמ
םירושקה םידלומ םימגפ עונמל היושע תילופ הצמוח
.םיבצעה תכרעמל
םירקמה תמר וב רוזיא ,ב"הרא ,הניילורק םורדב ךרענ רקחמה
.ב"הראב יצרא ללכה עצוממהמ הלופכ הז גוסמ הדיל ימגפ לש
התארה ,םאתהב םילופיט ןתמ רחאלו םינש 6 רחאל הינש הקידב
.תיצחמל ולא םירקמב הדירי

2000 רבוטקוא
בל תלחמו דוליה לקשמ
קדבש Harvard Medical School's Nurses' Health רקחמ
דאמ רחואמ בלשב תרכוסו בל תלחמ ,דוליה לקשמ ןיב רשק
םילדג ,ךומנ דוליה לקשמש לככש אצמ ,םינש 10 ךשמנו ,וייחב
.דיתעב ולא תולחממ לובסל וייוכיס

2000 רבמבונ
הדיל ךשמ רצקמ לוגרית
ינפוג לוגריתש אצמ ,הינטירבב Stirling University-ב רקחמ
.תועש 3 דע ,הכשמ תא רצקל יושע ,הדילה ינפל ןותמ
,ךכ בקע עגפנ וניא קוניתה לקשמ םירקוחה ירבדל
,םימב םילוגרית םיבוט דחוימב .רבעב ורבסש יפכ
.(Aqua-aerobics) תימימ הקיבוריאו הייחש ומכ

2000 רבמבונ
ןוירה יכוביס
דאמ ןטק םינמז חוורמ וא (םינש 5 לעמ) דאמ לודג םינמז חוורמ
.הדיל יכוביסל ןוכיס םילידגמ הדילל הדיל ןיב (םישדוח 6-מ תוחפ)
תוששואתהל ןמזב רוסחמ איה ,םירקוחה םירעשמ ,ךכל הביסה
.תודילה ןיב
ןוכיסב תויוצמ ,הירחאש וזל תחא הדיל ןיב בר ןמז תוכחמש םישנ
םרוג ןדבוא בקע הארנכ ,(Pre-eclampsia) ןוירה תלער חתפל רתי
.םדוקה ןוירהה קפיס ותוא הנגהה

.Daily Mail-ב םסרופ

2000 רבמבונ
םדב תרפוע זוכיר לידגמ ןדיסב רוסחמ
ןוירהב םישנש וליג ,ב"הרא University of North Carolina ירקוח
ךכ תולידגמ ,ףסותכ וא ןוזמב םא ןיב ,ןדיס קיפסמ תוכרוצ ןניאש
.הרבועב םאב עוגפל לולעש רבד .ןמדב תרפועה זוכיר תא
םייוצמ םהב ,תומצעהמ םילרנימ לש רבגומ רורחש איה ךכל הביסה
.ףוגבש תרפועהמ 95%

2000 רבמצד
תינוירה הימנא רובע לזרבו ץבא
ואצמ ןפי Kumamota University School of Medicine ירקוח
הימנאב לופיטל דרפנב םהמ דחא-לכ לע ףידע לזרבו ץבא בולישש
.(Pregnacy-Induced Anemia) תינוירה
רקחמו דבלב ץבא לש המלשה ךכל השורדש ואצמ םימדוק םירקחמ
ינשה קר רשאכ ,םהמ דחא-לכ לש לודליד ענומ םבולישש אצמ הז
.ןתינ

2000 רבמצד
ןוירה םינכסמ הליפנה תלחמו הפק
New England Journal of Medicine-ב םסרופש ידבש רקחמ
.הלפהל ןוכיס לידגהל תולולע ,הפק תובבוח ,ןוירהב םישנש אצמ
תינטנופס הלפהל ןוכיס הליפכמ םויב הפק ילפס 4-מ רתוי תכירצ
.(Spontaneous abortion)
הליג ,הינטירב Liverpool University-ב ךרענש ,רחא רקחמ
,היספליפאל Valproate הפורתב תולפוטמ רשא ןוירהב םישנש
.דיתעב דומיל יישק ול םורגלו רבועה תוחתפתה תא ןכסל תולולע
.ןוכיסה תא וליפכה תורחא תופורת םע וז הפורת ובלישש םישנ

2001 ראוני
הקנהה תכראה תונורתי
םישנש וליג ,ב"הרא טקיטנוק Yale Medical School ירקוח
,קצומ ןוזמל ורבע ולאש רחאל םג ןהידלי תא קינהל תוכישממה
.ןהייחב רתוי רחואמ בלשב דש ןטרסל ןוכיס תוניטקמ
וניטקה ןדלי לש ינשה ותדלוה םוי רחאל םג קינהל וכישמהש םישנ
.תיצחמב הז ןוכיס
ולחהש םידליש ואצמ ,הינטירב ידנד Ninewells Hospital ירקוח
בל תולחמל רתי ןוכיסב םיאצמנ ידמ םדקומ קצומ ןוזמ ךורצל
.תרכוסו

2001 ראורבפ
הדיל ינוכיס ןיטקמ ןיריפסא
וליג ,הינטירב דרופסקוא Institute of Health Sciences ירקוח
םירושקה םינוכיס ןיטקהל היושע ,ךומנ ןונימב ןיריפסא תליטנש
...ומכ ,הדילב
.(Premature birth) תמדקומ הדיל
.(Stillbirth) תמ תדיל
.ןוירה תלער

2001 לירפא
היצנגילטניאו ןמש יריתע םיגד
ךכ תורפשמ ןנוירה תעב ,ןמש יריתע םיגד תוכרוצ רשא תוהמא
.דיתעל ןקונית לש הייארה רשוכ תאו לכשימה תמר תא
(Mackerel) לרקמו (תיתלא) ןומלס ,םינידרסב ןמושה תוצמוח
.ומיא םחרב דוע ,קוניתב ולא תונוכת תורפשמ
יתועמשמ ןפואב תוהובג ויה DHA גוסמ ןמוש תוצמוחש אצמנ
.םיכרה ןהידלי לש ןהו םישנה לש ןמדב ןה

2001 יאמ
תואירב תולודג םייכרי
,הידבש Gothenburg University-ב ,הנש 25 ךשמנש רקחמ
תולעב :(Pear-shaped) סגא תרוצ ןהל םישנ לש ןהייוכיסש הליג
הניגנא וא סיזורופואיטסוא ,תרכוס ,בל תלחמב תולחל ,לודג ןבשי
.(Apple-shaped) חופת תרוצ ןהל םישנ תמועל ,םינטק סירוטקפ

דוביע םע דדומתמ ףוגה הב ךרדב ץוענ םרוגהש ןכתי
קרפתמ ןטבה רוזיאב ןמוש .וב םינושה םירוזיאב ןמושה
ןבשיה רוזיאבש ןמושבש דועב םדה םרזב ענו תידימת
.שחרתמ וניא רבדה
.בלה ומכ ,םיימינפ םירביא לע ןטבה רוזיאב ןמוש ץחול ,ףסונב

2001 רבמטפס
יוקל בקעמ ללגב תמ תדיל
Confidential Inquiry into Stillbirths and Neonatal Deaths-ה
,(Stillbirth) תמ תדיל לש םירקמה תיצחמבש םסרפמ הינטירב
.ןוירהה תפוקתב יוקל בקעמ אוה םרוגה
םתיינפהו הובג ןוירה ןוכיסב םישנ רותיא יא םינמנ ולא םילדחמ לע
תונשעמ םישנ ,ןוירהה תוחתפתה םושיר יא ,היוקל תרושקת ,החמומל
.ןמחרב רבועה תוזוזת יבגל םא תשוחת רדעהו

2001 רבמטפס
תודרחמ םידלונ םייביטקארפיה םידלי
םסרופ רשא ,הינטירב ןודנול Imperial College-ב ךרענש רקחמ
תועובשב ,םא תודרחש הליג British Journal of Psychiatry-ב
וא יביטקארפיה דלי תדלוהל ןוכיס תולידגמ ןוירהל םינורחאה
.העורג ותוגהנתהש
לבוסה דלי םלועל איבהל ,תוינששח תובשחנה םישנ לש ןהיוכיס
50%-ב לודג ,(Behavioural disorders) תויתוגהנתה תויעבמ
תוישגר תויעב חתפל תוטונ הלאכ תורענ .תורחא םישנ תמועל
.םייביטקארפיה ויהי םירענהו (Emotional problems)

(Cortisol) לוזיטרוקה .ימיכ אוה רבועהו םאה תודרח ןיב רשקה
לולע (Stress hormone) הקע/ישפנה ץחלה ןומרוה הנוכמה
.רבועה חומב עוגפלו (Placenta) היילישה תא רובעל
םחרל םדה תמירז תא ןיטקהל םג תולולע םאה םאה תודרח
.רבועל הנוזתה ירמוחו ןצמח תקפסא ךכ ןיטקהלו

2001 רבמטפס
םידלי תנכסמ הנייגיה
Charity Action Research & Medical Research-ב רקחמ
םילולע ידמ הייקנ הביבסב םיקזחומה תוקוניתש הליג Campaign
.תונוש תולחממ ךכ בקע לובסל
םינושארה םישדוחה תששב ,םינוש םימוהיזל םיפשחנ רשא םידלי
.תיגרלא המזקאמ תוחפ דיתעב ולבסי ,םהייחל

ליגב םימוהיזל הפישח השורד ןוסיחה תכרעמל ,םירקוחה ירבדל
.םמע דדומתהל דומלל ידכ ,ריעצ

2001 רבוטקוא
רבועב תועגופ תויעובש םידיאורטס תוקירז
תוקירז תעפשה קדבש ,Denver Health Medical Center-ב רקחמ
םידיאורטסוקיטרוק :(Weekly steroid shots) תויעובש םידיאורטס
,(Premature infants) םיגפב םיכוביס ןיטקהל ידכ ,הרה השאל
דלונל םורגל ףא תולולעו תוליעומ ןניא ןה םירקמה תיברמבש אצמ
.וב קזנו חומ ימומיד

2002 לירפא
ןוירה תונכסמ הכירבב הצחר
Occupational and Environmental Medicine Researchers-ה
לידגהל תולולע תוירוביצ הייחש תוכירבש אצמש רקחמ לע חוודמ
.םידלומ םימומלו הלפהל םינוכיס
םימל םיפסומ םתוא םיליקימיכה לש הלודגה תומכה איה הביסה
םירמוח רצוויהל םילולע וב ,(Chlorination) היצנירולכה ךילהתב
.(Chloroform) םרופורולכ אוה םהב ץופנה .םינטרסמ

2002 ילוי
טירפתב ץבאמ ששח
ץבא ףסות תולטונה םישנש ןעוט BBC-ב םסרפתהש יטירב רקחמ
.קוניתה לש תמדקומה ותוחתפתהב עוגפל תולולע ןוירהה ןמזב

תאו דולייה לקשמ תא רפשת ץבא תפסותש הרבס התיה הכ דע
תוחתפתהב עוגפל לולע רבדהש אצמ רקחמה .ולש ןוסיחה תכרעמ
.קוניתה לש תילכשה

2002 רבוטקוא
ןוירהב 'חוטב לוהוכלא' ןיא
University of Pittsburgh School of Medicine-ב רקחמ
ןנוירה תעב םיילוהוכלא תואקשמ תוכרוצה םישנש אצמ ,ב"הרא
'החוטב תומכ' ןיא יכו רתוי םינטק תוקונית תודלוי
לע הליער העפשה לוהוכלאלש עודי .ןוירהב םישנל
.רבועב היוקל הנוזת םרוגה רבד ,היילשה

2004 ינוי
רקוב תוליחב לע הלקהל ליבגנז
.ליבגנז :ואר

2003 לירפא
תוידיתע תולחמו םד-ץחל רתי
(Gestational hypertension) ןוירהה תעב םד-ץחל רתי ןהל םישנ
.ןהייח ךשמהב םיצבשו םד-ץחל רתיל ןוכיסתוריבגמ
ןמזב ובו םד-ץחל רתימ תולבוסה םישנב רתוי דוע לדג ןוכיסה
.ןוירה תלער :ןתשב ןובלחמ
.םדה-ץחל רתיב לפטלו הייעבל ינריע תויהל שי

2003 לירפא
תנכוסמ ןוירה ינפל הטאיד
רתויב ןטק רוסחמ ,הדנק University of Toronto ירקוח ירבדל
(Premature birth) תמדקומ הדיל רורגל לולע תידיתע םא טירפתב
.ךוראה חווטב דוליה תואירב לע עיפשהלו
.םירחא םירביאו תואירה לש היוקל תוחתפתה םרוג רוסחמ
.תוטאיד :ואר .םישבכב ושענ תוקידבה

2003 יאמ
ןואכידו ןוירה
תישימח השא לכש וליג ב"הרא University of Michigan ירקוח
.ךכ בקע ,ןואכידמ תלבוס ןוירהב
,ןנוירה ינפל ,ןואכיד לש הירוטסיה תולעב םישנש םג אצמ רקחמה
.ןוירהה ןמזב ןואכידל סנכיהל לופכ ןוכיסב ויה
לולע ןואכידל רושקה ילנומרוה ןוזיא רסוחש ךכל תוחכוה שי
הדיל רחאלש ןואכידל ןוכיסה לעו רבועה לע עיפשהל
.(Postpartum depression)

2003 יאמ
ןואכידל הבוט 3-הגמוא
US National Institute on Alcohol Abuse ירקוח
ןוירהב םישנש ואצמ ב"הרא דנלירמ & Alcoholism (NIAAA)
.םיגד תכירצ תרזעב ,הדילה ירחאו ינפל ,ןואכיד עונמל תולוכי
םינידרסו (Salmon) ןומלס ,(Tuna) הנוט םה דחוימב ךכל םיבוט
םיסחיימ םהל ,3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח שי םהב (Sardines)
שילשב םתוא םיכרוצ רשאכ ,םישק תונואכיד תתחפה םירקוחה
.ןוירהל ןורחאה
תורבועה 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח םא קודבל רתונ םירקוחל
שדחמ הנותנ וזהש ךכ ,םאב ןתומכ תא ךכב תוניטקמ רבועל םאהמ
.ןואכידל ןוכיסב

2004 ראורבפ
תרכוסו ןוירה
יוארכ תורמושה ,תרכוס תולוח םישנל ,Mayo clinic ירקוח תעדל
תדלל המוד יוכיס שי ,ןנוירה ןמזבו ינפל ,ןמדב רכוסה תמר לע
.תואירב םישנל ומכ ,אירב קונית
רדעיה .ןוירהה תא בטיה ןנכתל שי ,םירקוחה ירבדל ,וז הביסמ
וחומב עוגפל םילולעש ,םידלומ םימומ קוניתב םורגל לולע ןונכית
.ויתוילכבו ובילב ,קוניתה לש
רובגת םע ןימטיו-יטלומ ,םוי ידמ ,לוטיל השאה לע םתעדל
ןוירהה ינפל םישדוח 6-ל 3 ןיב תאז ליחתהל הילע .תילופ הצמוחב
.ןוירהה ןמז לכ ךשמב ךכב ךישמהלו
...םיפסונ םידעצ טוקנל השאה לע ,ולא לכל ליבקמב
תמר לע הרימשל ,אירב ןוזמ לע הדפקה .תוחוראה ןונכית
.התואנ רכוס    
רכוסה תמר תא רפשת תינפוג תוליעפ .עובק ינפוג לוגרת
.תואנ לקשמ לע הרימשב עייסתו    

.2 תושדח :ןוירה :ךשמה