2004 רבמצד
דש ןטרסו תילופ הצמוח
תורה םישנש ואצמ הינטירב Aberdeen Maternity Hospital ירקוח
ינפמ דיתעל ןקונית לע ןגהל ידכ ,תילופ הצמוח ףסות תולטונה
.דש ןטרסל ךורא חווטל ןוכיס ךכ לידגהל תולולע ,םידלומ םימומ
םירקחמב םתמאל שיו םיירקמ םיאצממהש ןכתי םירקוחה ירבדל
ואצמ םימדוק םירקחמ .תויפוס תונקסמ תקסה ינפל ,םיפסונ
.דש ןטרס תענומ תילופ הצמוחש

2005 ינוי
רתי תנמשהו ןוירה ןמזב הטאיד
התייה ןמאש תוקונית ,Kyoto University-מ םיינפי םירקוח ירבדל
ךכ בקע הנוזת ירמוח קיפסמ םילבקמ םניא ,ןוירהה ןמזב הטאידב
.רתי תנמשהמ םילבוסה תוקוניתל חתפתהל םילולעו
ןומרוהה תמרב הלודג תמדקומ היילע אוה םרוגה
יכרוצב דומעל ידכ תשחרתמה ,(Leptin) ןיטפל
.םירבכעה השענ יוסינה .הלידגה

2005 טסוגוא
ןוירה ןמזב תרכוס תעינמל רופינראק
רופינראק ףסותש וליג הירטסוא הניו תטיסרבינואב םירקוח
לודיג תתחפהב עייסל היושע ןוירה תעב (L-Carnipure tartrate)
,(Plasma free fatty acids) המזלפ תוישפוח ןמוש תוצמוח תמרב
הלולעש ,תורה םישנב ןילוסניאל תדוגנתל ירקיעה םרוגל תובשחנה
.תינוירה תרכוס םורגל
ידכמ ידמ הכומנ (L-Carnitine) ןיטינראק תכירצ ןהל םישנב רבודמ
.ןוירה ןמזב ןהל שורדל קיפסהל
ולחש םישנהמ 1/3 לולע American Diabetes Association יפל
.ןהייח ךשמהב 2 גוס תרכוס חתפל ןנוירה ךלהמב תינוירה תרכוסב

.Chemical Monthly

2006 ראוני
ןוירה ןמזב D ןימטיו
University of Southampton-מ םירקוח ירבדל
דחוימבו) ןוירה ןמזב D ןימטיו תליטנ ,הינטירב
ןהידלי תומצע קוזיחל השורד (ףרוחה ישדוחב
.םייטורופואיטסוא םירבשל ןוכיס תתחפהו דיתעל
ינופצה רודכה יצחב םיררוגתמה ולא יבגל דחוימב בושח רבדה
.The Lancet .ףוגב D ןימטיו תרצויה ,שמשל הפישח םירסחו

2006 ראורבפ
ןוזמב רובגת לע םיפידע תילופ הצמוח יפסות
ב"הרא Kaiser Permanente Southern California-ב רקחמ
המר תולעב הניהית ,תילופ הצמוח ףסות תולטונ ןניאש םישנש אצמ
םג תאז ,ותוא תולטונה ולא תמועל ,8 יפ רועישב ,םדב ולש הכומנ
.תילופ הצמוחב רשעומה ןוזמ תוכרוצ ןה םא
.American Journal of Obstetrics and Gynecology

2006 לירפא
םיקיזמ ןוירה ירעפ
ואצמ Fundacion Santa Fe de Bogota-מ םינאיבמולוק םירקוח
(םישדוח 18-מ תוחפ) ןטק רעפ וא (םישדוח 59 לעמ) לודג רעפש
לקשמל ןוכיסו תמדקומ הדילל ןוכיס םילידגמ ,והנשימל ןוירה ןיב
.ימלוע ללכ היה רקחמה .דורי

.Journal of the American Medical Association: JAMA

2006 סרמ
ןוירה תלער תייעב רפשמ ןדיס
ןיטקהל ןתינ (WHO) ימלועה תואירבה ןוגריא ךרעש רקחמ יפל
ןדיסה תגיפס ןהב םישנב ,דוליה תתומתו ןוירה תלער תרמוח
.ולש ףסות תרזעב ,הטעומ
שי ןהל ולא וא וירצומו בלחל הכומנ תושיגנ ןהל םישנב רבודמ
.זוטקלל תוליבס יא ומכ ,הגיפס תייעב
.התרמוח תא ןיטקמ אלא ,הייעבה תא ענומ וניא הז לופיט

.American Journal of Obstetrics and Gynecology

2006 סרמ
בל ףקתהל ןוכיסו ןוירה
םורד Duke University Medical Center in Durham-ב רקחמ
ליגב םישנב בל ףקתהל ןוכיסהש ףא לעש הליג ,ב"הרא הניילורק
.ןוירה ןמזב 4 יפ לדג אוה ,ןטק תוירופה
ליג רחאל 30 יפל רועישל עיגמו ליגה םע לדג הז ןוכיסש םג ררבתמ
.Circulation .20-מ תוחפ תונב ןוירהב םישנל סחיב ,40

2006 סרמ
םיליעומ םניא ןושאר ןוירהב םיטנדיסקואיטנא
לופיטש ואצמ הילרטסוא דיילדא Children's Hospital ירקוח
:(Antioxidant vitamin therapy) םינימטיו תרזעב יטנדיסקואיטנא
ןוכיס עונמל ידכ ,ןושארה ןוירהה ןמזב ןתינה E ןימטיוו C ןימטיו
.הנמאנ ותדובע תא השוע וניא ןוירה תלערל
רצונו ןוירהב םישנב םדה ץחלב היילעו הז לופיט ןיב רשק אצמנ
.ותנטקה םשל תופורת תליטנב ךרוצ

.New England Journal of Medicine

2006 לירפא
ןוירהב םיגד ןמש ידמ רתוי
,קיוואייקר Public Health Institute of Iceland-ב ידנלסיא רקחמ
ןוכיסל הרושק ןוירה ןמזב םיגד ןמש לש ידמ ההובג הכירצש אצמ
.ןוירה ןמזב םד ץחל רתיל רתי
.British Journal of Obstetrics and Gynecology