תושדח - תחפס/סיזאירוספ
Psoriasis - News

ןטרסל ןוכיסו הלחמב ילופיט
הלחמהמ הגופהל רושק דוריג
תופסונ תולחמו סיזאירוספ
ןטרסל רתי ןוכיסו סיזאירוספ
סיזאירוספב תנכסמ הריב
רוע יעגנ הקנמ במוניקאירב
תוירטאיכיספ תויעבל ןוכיס
ץבשל לדגומ ןוכיס
ליעיו חוטב שידח לופיט
2-גוס תרכוסו סיזאירוספ
לוז ילופיטכ ףוזיש תטימ
לוגס הרטלוא רוא םע ןלרוספ
4-ןיקולרטניא תוקירזב לופיט
סיזאירוספל ןטורזט םרק
בל-ףקתהל ןוכיסו סיזאירוספ
רעישו רוע תויעבל קורי הת
הלחמל ןוכיס לידגמ ןושיע
הליקמ וגידניא תחשמ
םד-ץחלו תרכוסל ןוכיס רתי
רוא תועצמאב יתיב לופיט
םירלוקסו-וידרק םינוכיס...סיזאירוספ ואר
 
2002 סרמ
לוז ילופיט ףילחתכ ףוזיש תוטימ
ב"הרא יטיס קייל טלוס University of Utah Medical School ירקוח
(Acitretin Therapy) ןיטרטיצא תועצמאב לופיט לש בוליש יכ םיחוודמ
הרקי תוחפו הליעי הביטנרטלא הווהמ (Tanning Bed) ףוזיש תטימ םע
.הרומח דע הנותמ סיזאירוספב לופיטל
,UVB וא PUVA םע ןיטרטיצא לש בולישל הז לופיט וושיה םירקוחה
ךשמנש ,רקחמב .לפוטמל תונימז דימת ןניאש תורקי תוטישל תובשחנה
.סיזאירוספ ילפוטמ 26 ופתתשה ,תועובש 12

60th Annual Meeting of the Am. Academy of Dermatology


2002 ילוי
לוגס הרטלוא רוא םע בולישב ןלרוספב ןוכיסה
ואצמ ב"הרא ןוטסוב Beth Israel Deaconess Medical Center ירקוח
תובקעב (Genital Tumors) ןימה ירביאב םילודיג תורצוויהל ןוכיסה יכ
A לוגס הרטלוא רואב לופיט םע דבב דב (Psoralen) ןלרוספב לופיט
ןגמב שומיש השענ רשאכ םג ,לופיטה םות רחאל בר ןמז ךשמנ (PUVA)
ןונימ תתחפהו ןימה ירביא לע הנגהה קוזיח יכ ררבתה .ןימה ירביאל
.תאז ורפיש אל הנרקהה

Journal of the American Academy of Dermatology


2002 רבמצד
4-ןיקולרטניא תרזעב סיזאירוספב לופיט
לע וזירכה הינמרג Eberhard Karls University Tuebingen-ב םירקוח
סיזאירוספ ילוחב רועה לש םיינוסיחה םיאתה לע לעופ רשא שידח לופיט
.תיתקלד -יטנא הבוגתל םהב םרוגו
תדימ התואב תולעופ (Interleukin-4) 4-ןיקוילרטניא תוקירז םהירבדל
הייפרתומיכוטופ תועצמאב לופיט םהב ,םימייק םילופיט ומכ החלצה
.(Photochemotherapy)

Nature Medicine


2004 רבמצד
סיזאירוספב לופיטל ןטורזט םרק
רשא ב"הרא הטוסנימ University of Michigan Medical-ב רקחמ
ןטורזט היורקה ,םרק תרוצב השידח הפורת יכ אצמ תועובש 24 ךשמנ
(Tretinoin) ןיאוניטרט (םרקב) הפורתה ינפ לע הפידע ,(Tazarotene)
.לופיטל הבוגתה תוריהמב רבודמשכ דחוימב ,םינפה רועב לופיטל

Journal of Cosmetic and Laser Therapy


2006 רבוטקוא
בל-ףקתהל ןוכיס הלידגמ סיזאירוספ
ברקב דחוימב ,בל-ףקתהל יאמצע ןוכיס םרוג הווהמ סיזאירוספה תלחמ
University ירקוח םירסומ תאז ,הרומח סיזאירוספב םיקול רשא םיריעצ
.ב"הרא היפלדליפ of Pennsylvania
סיזאירוספ םע םילפוטמ 127,139 ופתתשה ,םינש 5.4 ךשמנש ,רקחמב
ושמיש רשא שיא 556,995-ו הרומח סיזאירוספ םע םילפוטמ 3,837 ,הלק
.תרוקיב תצובקכ

Journal of the American Medical Association


2007 טסוגוא
רעישו רוע תויעבל קורי הת
...םישנא


2007 רבוטקוא
סיזאירוספל ןוכיס לידגמ ןושיע
תוקלל ןוכיס לידגמ קבט ןושיע יכ םיחוודמ םיידנקו םיאקירמא םיחמומ
דרוי הז ןוכיסו (םינשעמ םניאש ולאל האוושהב) 78%-ב סיזאירוספב
ורטינ םירקוחה .37%-ל ףוסבל עיגמו ןושיעה תקספה רחאל הגרדהב
.42 דע 25 תונב םילוח-יתב תויחא 116,608
(Passive Smoke) יביספ ןשעל תפשחנה השיא יכ םג ואצמ םירקוחה
.הלחמה ןוכיסה תא איה םג הלידגמ התודלי תעב וא ןוירהה ךלהמב

American Journal of Medicine


2008 רבמבונ
סיזאירוספ לע הליקמ וגידניא חמצה תחשמ
םיחוודמ ןאוויט הפייט Chang Gung Memorial Hospital-ב םירקוח
וגידניא יניסה חמצהמ החשמ תועצמאב ולפוט רשא סיזאירוספ ילוח יכ
Indigo Naturalis הפורתה הנכוה ונממ (Indigofera Amblyantha)
םירקוחה .תועובש 12 ךשמנש לופיט רחאל םבצמב יטמרד רופיש וארה
יברעמ לופיטל וביגה אל רשא םישנאב וז ךרדב םינש 5 הזמ םילפטמ
.תופורת תועצמאב

חמצהמ םיקיפמ התוא תיתרוסמ תיניס הפורת איה Indigo Naturalis
ךא ,הפה ךרד תלטינ וז הפורת .Strobilanthes Formosanus Moore
ובברע םירקוחה .דבכו הביק תויעבל רושק הב ךשוממ שומיש יכ עודי
,(Petroleum Jelly) טפנ/םוילורטפ יל'ג סיסבב וגידניאה תקבא תא
.תיז ןמשו (Yellow Wax) הבוהצ הוועש
,םפוג ידיצ ינשב סיזאירוספ םילבוסה ,םילפוטמ 42 ופתתשה רקחמב
טלחומ יוקינב וכז םילפוטמה 42 ןיבמ 31 .םילבוקמ םילופיטל וביגה אלש
רועה ךולכיל לע תונולתל טרפ .הלחמה יתיתפ לש טלחומ טעמכ וא
.יאוול תועפות הז לופיטל ויה אל םיענ אל חירו םידגבהו

Archives of Dermatology


2009 לירפא
םד-ץחל רתילו תרכוסל ןוכיס רתיל הרושק סיזאירוספ
הלועה רבד ,םד-ץחל רתיו תרכוסל ןוכיס רתיל תיאמצע הרושק סיזאירוספ
וב רשא ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחממ
.הנש 14 ךשמנו 44 דע 27 תונב םילוח-יתב תויחא 78,061 ופתתשה

Archives of Dermatology


2009 יאמ
רוא תועצמאב סיזאירוספב יתיב לופיט
(Light Therapy) רואב הייפרתב שמתשהל םייושע סיזאירוספ ילפוטמ
.ששח לכ אלל (Ultraviolet B/UVB) 'B לוגס הרטלוא' גוסמ
דנלוה טכרטוא University Medical Center Utrecht-ב ךרענש רקחמב
םתיבב םמצעב ולפיט רשא הלחמהמ םילבוסה םילפוטמ 196 ופתתשה
ותוא לופיטל המודב חוטבו ליעי לופיטה יכ ררבתה .UVB רישכמ תועצמאב
תא םהמ ריסה תיבב לופיטה יכ ורסמ םילפוטמה .םילוחה-תיבב םילבקמ
.םילוחה-תיבל םעפ לכב עוסנל ךרוצה בקע הקעומה

BMJ


2009 ינוי
םירלוקסו-וידרק םינוכיס הלידגמ סיזאיאוספ
.םהלש םירלוקסו-וידרקה םינוכיסל בל םישל סיזאירוספ ילוח םישנא לע
לעמ ופתתשה וב ,ב"הרא Miami VA Medical Center-ב רקחמב
אצמנ ,סיזאירוספ ילוח 3,236 םהב ,68 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 5,700
,תרכוסב ,םירחא םישנא רשאמ רתוי ,תוקלל םיטונ סיזאירוספ ילוח יכ
-וידרק ןוכיס םילידגמה םימרוג ,עורג לורטסלוכ ליפורפבו םד-ץחל רתי
.ירלוקסו
סיזאירוספ ילוח ,סיזאירוספ אלל םירחא םילפוטמל האוושהב ךכל טרפ
...ןוכיס רתיב םינותנ
.הניגנאו בל-ףקתה ומכ ,תימכסיא בל-תלחמל 78% ןב ...
.ץבשב תוקלל 70% ןב ...
.םיקרוע תשרטב תוקלל 100% ןב ...
.ולא םינוכיס ןיטקי הלחמב לופיט םא ררבוה םרט םירקוחה ירבדל

WebMD


2009 ילוי
ןטרסל ןוכיס םילידגמ סיזאירוספ ילופיט
קרוי-וינ St. Luke's-Roosevelt Hospital Center ירקוח לש םהירבדל
םהב לידגהל םילולע סיזאירוספ ילוח םילבקמ םתוא םילופיט ב"הרא
תופורת םיבלשמ םהב םילבוקמה םילופיטב ןה רבודמ .ןטרסל ןוכיס
.תושידח תויגולויב תופורת ןהו (UV) לוגס הרטלוא תנירק םע
םילופיטה תלבק ינפל םילפוטמה תא קודבל שי יכ םיפיסומ םירקוחה
.תויגולוטמה תוגירח ןיא םמדבו ןטרס יעגנ ןיא םרועבש אדוולו םינושה

Journal of the American Academy of Dermatology


2009 רבמטפס
הנרקה רחאל סיזאירוספמ ןויקינה ךשמ תא ךירעמ דוריג
,דנלוה Radboud University Nijmegen Medical Center-ב רקחמ
םצעו דוריגב ךרוצ לש תוהובג תומר יכ הליג ,םילפוטמ 109 ופתתשה וב
תועצמאב הנרקה ישגפמ רתויל תיתועמשמ םירושק ךכ תובקעב דוריגה
יוקינ תגשה ינפל (Narrow-Band Ultraviolet B Therapy) היפרתוטופ
.רועה

British Journal of Dermatology


2010 סרמ
תופסונ תולחמל הרושק סיזאירוספ
ירועיש תא וקדב קרמנד Copenhagen University Hospital-ב םירקוח
םירגבתמה תייסולכוא ללכב התומתהו ץבשה ,בלה-תלחמ ,סיזאירוספה
.2006-ו 1997 םינשה ןיב ,קרמנדב םירגובמהו
תוקלל 54% ןב ןוכיס רתיב ויה הרומח סיזאירוספב םילוחה יכ ררבתה
,םינש 10 ךות התומתל 53% ןב ןוכיס רתיו בל-תלחמב 21% ,ץבשב
םיכילהל רתוי םיקוקז ויה םילוחה .סיזאירוספ ילוח םניאש םישנא תמועל
.םימוסח בל יקרוע תחיתפ םשל הקיטסלפויגנא ומכ
תחיתפל םיכילהלו ץבשל ןוכיס רתיב ואצמנ הנותמ סיזאירוספ ילפוטמ
ויה םתודלי ןמזב הרומח סיזאירוספמ ולבסש םישנאו םיקרועב תומיסח
.תוירלוקסו-וידרק תויעבל רתויב הובג ןוכיסב

WebMD


2010 סרמ
ןטרס תולחמל רתי ןוכיסו סיזאירוספ
םירסומ ב"הרא Outcomes Research at Abbott Laboratories ירקוח
רועה ןטרס הז ללכב ,ןטרסל ןוכיס רתיל הרושק סיזאירוספה תלחמ יכ
רשא םינותנ ושפיח םירקוחה .המופמילו תינומרעה ןטרס ,(Skin Cancer)
םהב םיאקירמא ןוילמ 93 יבגל עדימ וללכש חוטיב תועיבתל םיסחייתמ
ולאל םהלש ןוכיסה ירועיש תא וושיהו סיזאירוספ ילוח 37,159 וללכנ
.םיאירב םישנא 111,473 לש

,םד-ץחל רתי ,ההובג לורטסלוכ תמרל רתוי םיטונ סיזאירוספ ילוחש אצמנ
ילוחמ 56%-כ ולח הנותנ הפוקתל האוושהב .רתי תנמשהו בל-תלחמ
תולחמ .תרוקיבה תצובק ישנא ןיבמ 23% תמועל ,ןטרסב סיזאירוספה
םיקרפמ תקלד ,ןורק תלחמ ןה סיזאירוספ ילוח םיטונ ןהל תופסונ
.ינימ דוקפית-יאו

Annual Meeting of the American Academy of Dermatology
in Miami Beach, Fla


2010 טסוגוא
סיזאירוספל ןוכיס תולידגמ הריב ותושה םישנ
ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospita-ב רקחמ
(הלק אל) הריב תותוש רשא םישנ יכ הליג ,44 דע 27 תונב םישנ 82,869
ןוכנ וניא הז רבד תאז םע ,סיזאירוספב תוקלל ןוכיס תולידגמ תועיבקב
.םירחא םיילוהוכלא תואקשמ יבגל

Archives of Dermatology


2011 רבוטקוא
סיזאירוספ ילוחב רוע יעגנ הקנמ במוניקאירב הפורתה
הפורתה הינמרג ןגניטוג Georg-August-University ירקוח לש םהירבדל
,שדוחב םעפ הקירזב תנתינה ,(Briakinumab) במוניקאירב תינויסנה
סיזאירוספ ילוחב רוע יעגנ תקחרהל תולבוקמ תופורתמ רתוי הליעי
םילפוטמ רפסמב הלחמל םיינייפואה םימודאה םישקשקה תא המילעהו
רשא ,(Methotrexate) טסקרותמ הפורתב שומישל האוושהב 3 יפ לודג
.םויכ תלבוקמ

New England Journal of Medicine


2010 טסוגוא
תוירטאיכיספ תויעבל ןוכיס רתיב סיזאירוספ ילפוטמ
ב"הרא היפלדליפ University of Pennsylvania-ב ךרענש בחרנ רקחמ
(Anxiety) תודרח ,ןואכידל ןוכיס רתיב םינותנ סיזאירוספ ילוח יכ אצמ
.היסולכואה ראשל האוושהב (Suicidality) תודבאתהל הייטנו
םע 3,956 ,הלק סיזאירוספ םע םילפוטמ 146,042 ופתתשה רקחמב
.האוושהל תרוקיב תצובקכ םיאירב םישנא 766,950-ו הרומח סיזאירוספ

Archives of Dermatology


2011 טסוגוא
ץבשל לדגומ ןוכיסל הרושק סיזאירוספ
...ירקוח


2012 סרמ
ליעיו חוטב סיזאירוספב שידח לופיט
766 ופתתשה וב ב"הרא Harvard Medical School-ב ךרענש רקחמ
(Ustekinumab) במוניקטסוי הפורתהש אצמ ,םינש 3 ךשמנש ,םילפוטמ
.הרומח דע הנותמ סיזאירוספ ידברב לופיט םשל החוטבו רתויב הליעי

British Journal of Dermatology


2012 ינוי
2-גוס תרכוסל ןוכיס םרוג הווהמ סיזאירוספ
ופסאש ,קרמנד Copenhagen University Hospital Roskilde ירקוח
יאמצע ןוכיס םרוג איה סיזאירוספ יכ ואצמ ,הינטירבב םייאופר םינותנ
םילפוטמ 108,132 ופתתשה רקחמב .2-גוס תרכוס לש התוחתפתהל
.90 דע 18 ינב םלוכ ,סיזאירוספ אלל םירחא םילפוטמ 430,716-ו

Archives of Dermatology