תושדח - םידיינ םינופלטו הנירק


2001 רבמטפס
חומה ןטרסו םידיינ םינופלט
רשא םישנאש אצמ Orebro University -ב ךרענש ידבש רקחמ
,םויב םייתעש ךשמב ,80 -ה תונשב םידיינ םינופלטב ושמתשה
.םחומב לודיגב תוקלל רתי ןוכיסב ויה
לכ ךשמב םידיינ םינופלטב ושמתשהש םישנא יבגל ןוכיסה תמר
.77% -ב הלדג רושעה
רחאמ ,16 ליגל תחתמ םידליל דחוימב לודג היה ןוכיסהש אצמנ
.ותוחתפתה תא םייס םרט םחומו רתוי הכר םתלגלוגו
ןטק םידיינה םינופלטה לש שדחה רודה תעפוהו םינשה ףולח םע
.הנטק םהמ רודישה תמצועש ןוויכ ,ןוכיסה


2002 רבוטקוא
ןטרסל םיעייסמ םיירלולס םינופלט
National Research Council, Bologna -ב םייקלטיא םירקוח
תוטשפתהל תמרוג םיירלולס םינופלטמ וידרה ילג תנירקש וליג
.םיינטרס םיאת רתוי תיביסרגא
רחאלו ןטרסה יאת תא הנירקה תלטוק ןושארה בלשבש אצמנ
.םהלש רתוי הריהמ תוברתהל תמרוג איה תועש 48
אלא ,ןטרס תמרוג הנירקהש ךכל תוזמרמ ןניא רקחמה תואצות
.םימייק םיאת גושגישל


2004 רבוטקוא
ןזואב לודיגל ןוכיס םיליפכמ םידיינ םינופלט
וליג ,הידבשב Karolinska Institute, Stockholm ינעדמ
הזמ םהב םישמתשמה) םידיינ םינופלטב םידבכ םישמתשמש
בצעב לודיג תוחתפתהל ןוכיסה תא וליפכה (רתויו םינש 10
ולא תמועל ,(Acoustic neuroma) חומל ןזואה תא רבחמה
.םהב ושמתשה אל ללכ וא טעמ םהב ושמתשהש
ריבעמה בצעה לע חתפתמה ,ינטרס וניאש ,רידנ לודיגב רבודמ
.חומל תימינפה ןזואהמ ,לקשמה יוויש יבגל עדימו יתעימש עדימ


2005 ראוני
םיירלולס םינופלטמ שארל הנירק תנטקה
University of York -ב הינורטקלאל 'חמב ךרענש שדח רקחמ
ךרוצ ןיא םתוא םיירלולס םינופלטב שומישש אצמ ,הילגנאב
.תיצחמב ןוכיסה תא ןיטקמ ,דיב זוחאל
רישכמ תמועל ,ינזוא ךות ןקתהל רבחתמה רישכמב שומישה
.53% ידכל שארל תנרקומה היגרנאה תא ןיטקמ ,ןזואל דומצה

ליבומה טוחה רשאכ םג אצמנ שארל הנירק לש תחפומ רועיש
הנירקה ישרפה .שמתשמה ףוג ךרואל חנוה ןזואל רישכמהמ
.ףוגב וגפסנ הז הרקמב
 

SAR תודיחיב תודדמנ םידיינ םינופלטמ הנירקה תומר
וידרה רדת תייגרנא יהוז .(Specific Absorption Rate)
.ףוג תסמ תדיחיל ףוגב תגפסנה

ןעטש ,םדוק רקחמ לש ולא תא םירתוס םישדחה םיאצממה
.שארל הנירקה תומכ תא לידגמ ינזוא ךות ןקתהב שומישש


2005 ראוני
הנומשמ תוחפ ינב לע םידיינ םינופלטב שומיש רוסאל שי
הילגנאב National Radiological Protection Board
 תוחפ ינב לע רוסאל שי היפל ,תימשר הריקח תואצות םסרפ
תונטנא תנקתה תושרהל ןיאו דיינ ןופלט תאשל הנומשמ
.רפס-יתב תברקב סיסב