הרדגה
.ליגרהמ רתוי תוליעפ וב בלחה תוטולבש רוע אוה ינונמש רוע
אוהש ןוויכ ,שבי רוע לע ףידע ינונמוש רוע
,רתוי טאל ןיקזמו ידימת ןומיש לבקמ
רועהש רמול ןתינ תיללכ .שבי רוע רשאמ
.ליגה םע שבייתמו ךלוה
םימרוג

.ןוירה תעינמל תולולג
.םייטמסוק םירישכת
.םח ריוא גזמו תוחל
.השרות
.טירפת
.םדב םינומרוה תומר
.ןוירה
םיכוביס
...ץוצל תולולע תויעב יתש
.ינונמשה רועב יוגש לופיט .1
.יוקל ימינפ דוקפית .2

ינונמשה רועב יוגש לופיט
.רותפל שי התוא הייעב הווהמ ינונמש רועש בושחל םיטונ םיבר
,םינובס ומכ רועה תא שבייל ודעונש ,םיבר םירצומ קושב םימייק
םיצווכמ םירמוח ,לוהוכלא סיסב לע םירצומ ,םיקדייח ילטוק
!הנכסל חתפ הווהמ ולא םירצומב שומישה .םינוש םימרקו

תא תנברדמ רועה חטש ינפמ (Sebum) בלחה תרסהש עודי
בלח תשרפהכ תרכומ וז העפות .רתוי ונממ רצייל תוטולבה
.(Reactive seborrhoea) תיתבוגת

לע העיבצמו (Dehydration) תושבייתה איה שבי רוע תשוחת
םיברש יפכ ,תוינונמשב הדירי אלו תיאתה המרב תוחלב רוסחמ
.בושחל םיטונ

םינועצפ םורגל לולע ,תובר םינש תכשמנ איה םא ,וז תושבייתהה
,השק תינוציח רוע תבכש וא (Blackheads) תורטוטחו (Pimples)
רוע הארמ ףאו םישקשק ,רועה לש תוימומדא ,חותמ רוע תשוחת
.רועה לש ותושימג יא ללגב תאז לכ ,ןקז

םירישכתש יפכ ,(Pores) רועה תויבובקנ לש תיתוכאלמ המיטא
.וב תפסונ המיסחל םורגת ,םישוע םינוש

יוקל ימינפ דוקפית
רבד) רימחמ םינועצפה בצמו תרבגתמ רועה תוינונמש רשאכ
ךכב דושחל שי ,(תורגב יעצפב םירגבתמהמ קלחב אטבתמש
.הז בצמל םרוגה והמ קודבלו
ינונמש רועב לופיט
לש תולודג תויומכב שומיש ךות ,ינדפק יוקינ שרוד ינונמש רוע
.רועה תויבובקנ לש ןתמיתס תעינמל ,ןובסו םימח םימ
הלועפ - רועהמ הבכש םיפלקמ רשא םירמוחב שמתשהל ןיא
!םישקשק לש םתורצוויה תדדועמה

רתוי תצמואמ הדובעל וז הלועפ םורגת םישנאהמ קלחב רומאכ
.יעבטה ןמושה ןדבוא לע תוצפל ידכ ,רועה בלח תוטולב לש
ינונמש רוע ילעבל טירפת
.חלמו רכוסב םמצוצמו םינובלחב רישע טירפת לע ודיפקה
.םיירט תוריפו םיקוריה םילעה תא םילכוא םהב תוקרי עפש וכרצ
.ינונמש רועל םורגי B2 ןימטיוב רתויב ןטקה ולו רוסחמ
B5 ןימטיו וקפסי םירביא רשבו הטיח טבנ .םייתנוזת םירמש
.B2 ןימטיוו    
םינמשמו יחהמ ןמוש תכירצמ וענמיה .ןמוש תכירצ ותיחפה
קרו ךא ושמתשה .םרוציי תעב םומיח ךילהת ורבעש ,םייחמצ    
.דבלב הרק השיבכמ תיז ןמשב וא הלונק ןמשב    
.םיילוהוכלא תואקשמו םילק תואקשמ תייתשמ וענמיה
.לושיבה ןמזב ןמשב שומישמ וענמיה
אפרמ-יחמצ
.םינפל המח השיבחב גנובב/לימומק םע ובלש .האליכא
.םיימוקמ רוע יעגפ יופירל בוט הרו-ולא ל'ג
םיבוט תינרוק תבו תבטבש ,גנובב/לימומק ,הפל/תירוקד
.רועה תנזהל    
רדנבל-ימב רועה תא וחלחל .ינונמש רועל ןייוצמ רדנוול
.םויב םימעפ רפסמ    
.ונממ ןמוש תגיפסל ,רועה לע םינרפיצ ומשיי
.רועל הבוטה תיאלוניל המג הצמוח שי הלילה רנ ןמשב
תוצלמה
.שביו חותמ רועה תא םיריתומה םירישכתב שומישמ וענמיה
םיסיממ הלא .םינמוש סיסב לע םירישכתב קרו ךא ושמתשה
.תוליעיב רועה בלח תבכש תא     
תוציחר .עובשב םימעפ 3 רשאמ רתוי םינפה תא ץוחרל ןיא
.תרבגומ ןמוש תשרפה ודדועי רתי     
.לוהוכלא םיליכמה םירישכתב שומישמ וענמיה
.ןוטצא םיליכמה םיצווכמ םירישכתב ושמתשה
ןמושה תא םיסיממ םימח םימ .הצחרל םימח םימב ושמתשה
.םירשופ םימ רשאמ רתוי בוט     
,תועבצאה תוצק תרזעב בטיה םתוא וסע םינפה יוקינ ןמזב
.ץוחה לאו הלעמ יפלכ תועונתב     
.טיט תכסמב שמתשהל וסנ
ידכ ,ןמוש לוטנ תוחל םרק םינפה לע וחרמ יוקינה רחאל
.רועה תושימג לע רומשל     
.םינפבמ רועה יוקינ תא דדועת העובק תינפוג תוליעפ
ינונמש רועל יחמצ ץווכמ
םירמוח

.גנובב/לימומק
.םינרפיצ
.םיחופת ץמוח
.ענענ/הטנמ תיצמת
.םימ
.(ילנויצפוא) רוב תצמוח
םרג 30
תופכ 3
תיפכ 1/2
תופיט רפסמ
סוכ 1
תיפכ 1/4

תוארוה
.ענענה תיצמתו ץמוחה ,םינרפיצה ,לימומקה תא םימב ולשב
.וננסו ררקתהל וחינה
.ורענו סוסיר קובקבל לכה וריבעה ,םירמוחה ראש תא ופיסוה
.ררקמב ורמש
ינונמש רועל םינפ תכסמ
םירמוחה

.לשובמ לעוש תלוביש חמק
.הציב ןובלח
.ןומיל ץימ
.קסורמ חופת
לפס 1/2
1
ףכ 1
1/2

תוארוה
.הדיחא הסיע תלבקל םירמוחה תא ובברע
.םימב ופטישו תוקד 15 וריאשה .םינפה לע ומשיי