?הלחמה תוהמ

סוריו םרוג הל ,תילאיו הלחמ הניה תורוחשה תועובעבאה תלחמ
.םדא ינבב קר תעגופו רתויב תקבדימ הלחמה .(Variola) הלויראוה
.היסולכואה לכב הציפהל ידכ ,ישפוח ךלהמה דחא עוגנ םדאב יד
  
הרעובש הלחמל תבשחנ תורוחשה תועובעבאה תלחמ
ימלועה תואירבה ןוגריא י"ע הנתינ כ"ע הרהצה  .םלועהמ
.1980 תנשב (World Health Organization)
ימרוג םיסוריוה לש תומיגדש הרבס התיה הנורחאל דע
היסורבו ב"הראב רקחמ תודבעמב קר ורתונ הלחמה
.(רבעשל מ"הרב)

תוצובק ידיבש ,הרבסה התלעוהש רחאל ,ררועתה ששחה
יגולויב רורטכ ץיפהל םתעדבש תומיגד שי תונוש רורט
.(Bioterrorism)

 
:הרמוח תוגרד 2 יפל הלחמה תא םיגווסמ
ןיב כ"דב ,םיתמ הנממו Variola Major תארקנ הרומח הגרדה
אלש םילוחהמ זוחא 5030 ןיב ,יעיבשהו ישימחה םויה 
.ונסוחש ולא ללכמ םיזוחא 3 -כו ונסוח 

 1 ןיב הנממ םיתמו Variola Minor היורק רתוי הלקה הגרדה
.ונסוח אלש ולאמ םיזוחא 2 -ל 
 

:הלחמה לש רתוי תורומחו תורידנ תואסרג 2 םג תומייק
הב ,(Purpura Variolosa) תממדמ תורוחש תועובעבא תלחמ
ימתכב הוולמ (החירפה תעפוה ינפל) הלחמה לש ןושארה בלשה 
רועל תחתמ ,םירומח םד יפטש םימרגנ  .םיהכ םימודא רוע 
הרקמב ,תוומה .בר םד דוביאל םימרוגה ,םיימינפ םירביאבו 
.החירפה תעפוהל םדוק דוע םרגנ ,הז 

תורוחשה תועובעבאה תלחממ םילבוסהמ םיזוחא 3 -ל בורק
הנוכמה ,הלחמה לש תינלטקו תפסונ הסרג וחתפי תממדמה 
.(Purpura Variolosa) החוטש תורוחש תועובעבא תלחמ 
רועה ינפ לע םיחוטש םירתונ ,תויטיא רתיב םיחתפתמ םיעצפה 
.עגמל םיכרו 

.תוקלצ תורידנ םיתיעל קר וחתפי וז הלחממ םידרושה 

 
:הנגהו תוקבדיה

 !הפיגמ חתפתת הנממש ,הלחמל םורגל ידכ ,דדוב קיקלחב יד
  
:תוקבדיהה תורוצ
,סוריוב םיעוגנה םיקיקלח וביבס ריואה ללחל טלופ הלוחה
.רוביד רוביד ןמזב ףאו שוטיע ,לועיש ידכ ךות 
.סוריוב עוגנ הלוחה ריר םג 
.םיעוגנ םידלג ותיבסב רתוויהל םילולע ןכ 

םידגבב וא הטימ ילכב שומיש ,הקישנ ןמזב ומכ ,רישי עגמ
.םיעוגנ 

.םיאתמ ןגמ דוגיבב שומיש י"ע ,ךכיפל היהית הנגה

 
:םימוטפמיס
 
...םיללוכ תורוחש תועובעבאל םינושארה םימוטפמיסה
.תורומרמצ .םוח
.םירירש יבאכ .תטלחומ תושישת
.תוליחב .שאר יבאכ
.תואקה .םירומח בג יבאכ

 החירפה העיפומו דרוי אוה םימי 4 רחאלו תוימואתפב עיפומ םוחה
טעמ םיבועמ םימתככ הליחתב תיארנ החירפה  .הלחמל תינייפואה
.(Papules) םיבועמ םימתכל תוריהמב םיחתפתמו (Macules)
תויחופלשל םיכפוהו לולצ לזונב םיאלמתמוו לודגל םיכישממ ולא
.(Vesicles)
  
לולצמ הגרדהב ךפוה תויחופלשב לזונה
חופנה םתכה ארקנ הז בלשב .הלגומ יומדל
םוחה רזוח תעכ  .(Pustules) החיפת
.(Scabs) םידלגל םיכפוה םיעצפהו
.ורשניו םידלגה ושביתיי ןמזה םע

םהב תומוקמב ורתווי כ"דבו תועובש 4 דע 3 ךרוא ולוכ ךילהתה
.תוקלצ תויחופלשה ווהתה

.םינפהו שארה לע ,םייתלגומ םיעצפ תעפוהב אטבתמ אבה בלשה
.ףוגב םירחא תומוקמב םג עיפוהל םילולע ולא םיעצפ

 
:לופיטו ןוחביא

:ןוחביא
.הלוחב םיינילקה םינימסתה לע ססבתמ ינושארה ןוחביאה
םדמ סוריוה דודיב י"ע הלחמה םויק תא תמאל ,תאז םע ,ןתינ
.ומדב הלחמל םינדגונה יוהיז י"ע ןכו ויעצפמ וא הלוחה
 
:לופיט
לופיט רזע םהב םירקמ ויה .הב לפטל ךרד ןיא הלחמה ץורפ םע
.הלחמה םרוגל הפישחה םע דיימ ןתינש ילאריו-יטנא

.יטויביטנא לופיט ןתינ ,תוחיפתב םיקדייח םילגתמ םהב םירקמב

 
:ןוסיח

תימוקמ תקלדל תמרוג וז .עורזב הקירז תועצמאב ןתינ ןוסיחה
.םימי 4 ךות האישל העיגמה
סוריוה לע תרבגתמ ,הלועפל ןוסיחה תכרעמ תסנכנ ןכמ רחאל
.תימוקמ תקלצ ןוסיחה ריתומ כ"דב   .אפרנ עצפהו
  
םיפקת ,קוחרה רבעב ונתינש םינוסיחש ,םינעוט םירקחמ
.םויה םג


חקלנש ,תורוחש תועובעבא לש יח סוריו אוה ןוסיחה רמוח
ררבתהו תיסחי הלק הלחמ יהוז  .(Cowpox) הלוח הרפמ
יסוריו לש בחר ןווגממ םדאה תא תנסחמ הינפמ תונסחתהש
.םירחא תורוחש תועובעבא תלחמ
 

םוהיז תא ריבעהל אל רהזיהל רבכמ אל ןסוחש ימ לע
י"ע ,םירחא ףוג ירוזיאל ןוסיחה ןתממ רצונש סוריוה
ףוג ירוזיא ףושפשו הקירזה תלבק םוקמב העיגנ
.(םייניעה ומכ) םירחא

תכרעמש ,רחא םדא םע עגמב אובל רוסא הז םדאל
.היוקל ולש ןוסיחה

 
:םינוכיסו תורהזא

:ןוסיח לבקל רסאנ תואבה תוצובקה לע
םיררוגתמהו תורחא תוינורכ רוע תויעב וא המזקאמ םילבוסה
.(Impetigo) וגיטפמיאמ וא ולא תויעבמ לבוסה םדא םע

תמ תדילל ךכמ האצותכו רבועה תקבדהל ששחמ ,ןוירהב םישנ
.הדילה רחאל רצק ןמז תוומ וא (Stillbirth)

יוכידל לופיט םילבקמה ולא וא היוקל ןוסיח תכרעמ ילעב
:וז הצובקב םיללכנ  .ןוסיחה תכרעמ
  

וא (AIDS) סדייא ילוח .ןטרס ילוח
HIV -ה ףיגנ תא םיאשונה .םירביא ילתשומ
.םמדב וא הנרקה ילופיט םירבועה
יביכרל םייגרלאה םישנא תואכדמה תופורתב םילפוטמ
.ןוסיחה .ןוסיחה תכרעמ תא

 תכרעמל קזנ םרגנ ןוסיח םילבקמה םישנאהמ קלחלש ררבתמ
,היסולכואה ללכל ןוסיחה ןתמ קספוה וז הביסמ  .תיזכרמה םיבצעה
.הובג היהי הלחמה תצפהל ןוכיסה רשאכ קר ןתניהל יופצ אוהו

לש דיחיו דחא יוליג השעמל היהי היסולכואה ללכ ןוסיחל תואה
!הלחמה