...הריחנ ואר
 
2003 רבמטפס
םידליב הריחנב ןוכיסה
תבטרהמ לחה ,תויעבל םלצא םורתל הלולע םידליב העובק הריחנ
ירקוח .רפסה תיבב םידורי םיעוציב דעו (Bed-Wetting) הליל
הריחנל םימרוגה יכ םיריבסמ ב"הרא University of Louisville
ריווא ירבעמ וא הנטק תסל ומכ ,םיימוטנא תויהל םילולע םידליב
םיבצעהו םירירש לש תויעב ונכתי .םידלומ םיבצמ םהינש ,םינטקומ
םיחתופ םניאו הנישה ןמזב יוארכ םילעופ םניאש ,םהב םיטלושה
םילדגומ םידקש אוה רתויב ץופנה םרוגה .שורדכ ריוואה ירבעמ תא
.(Enlarged Adenoids) םילדגומ םיפילופו (Enlarged Tonsils)

Kosair Children's Hospital


2004 רבוטקוא
םידלי לש תוילטנמה תולוכיה לע העיפשמ הריחנ
- (Sleep Apnea) הנישב המישנ םודמ םילבוס וא םירחונה םידלי
םיכוז - הנישה ןמזב ןיגוריסל תקסופ המישנה הב הרומח הערפה
.םיאירב םידליל האוושהב ,היצנגילטניאו ןורכיז ינחבמב םיעורג םינויצל
וקדב ב"הרא Boston University School of Medicine ירקוח
תוערפהמ ולבס םהמ 30% יכ ררבתה .5 ינב םידלי 205 לע תאז
,(Habitual Snoring) הליגר הריחנכ ורדגוה ולא .הנישב המישנ
.תינשער המישנ וא לוקב המישנ
תיללכה תילאוטקלטניאה תלוכיה יכ אצמנ וכרענ רשא םינחבמב
ולא המישנ תויעבמ םילבוסב (General Intellectual Ability)
תויעבמ םילבוסב IQ-ה תומר ילדבה .תיתועמשמ העורג התייה
םהלש הנותמ הפישחל האוושהב 2 יפמ רתוי תולודג ויה המישנה
.תרפועל

Journal of Pediatrics


2008 סרמ
בל-תלחמבו ץבשב תנכסמ תינלוק הריחנ
יכ אצמ ,הלעמו 18 ינב שיא 12,643 ופתתשה וב ,הירגנוהב רקחמ
ץבשב תוקלל 67% רועישב ןוכיס רתיב םינותנ לוקב םירחונה םישנא
.םירחונ םניאש םישנא תמועל בל-תלחמל 34% ןב ןוכיס רתיו
.ולא םינוכיס רתיב םייוצמ םניא טקשב םירחונ רשא ולא יכ הארנ

Sleep


2012 רבמטפס
םד-ץחל רתיל רושק ןוירהה ןמזב תוריחנ ףקתה
1,700 לעמ ופתתשה וב ,ב"הרא University of Michigan-ב רקחמ
ןוכיס רתיב תויוצמ ןוירהה ןמזב רוחנל תוליחתמה םישנש הליג ,םישנ
.םד-ץחל רתילו ןוירה תלערל
תוקוניתל םירושק ןוירה תלער דחוימבו ןוירהב הובג םד-ץחלש עודי
ריבעהל ךרוצל וא (םיגפ) תע םרטב הדילל ןוכיס רתילו רתוי םינטק
.ץרמנ לופיטל הדיחיל קוניתה תא

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2012 רבוטקוא
התומת וא בל-תלחמב תנכסמ הניא הריחנ
יכ םירסומ Uni. of Sydney Nursing School-ב םילרטסוא םירקוח
המישנ םודב רבודמ ןיא רשאכ ,הלילה תועש תיברמ ךשמב הריחנ
בל-תלחמ וא התומתל ןוכיס םרוג הווהמ הניא ,(Sleep Apnea) הנישב
.תוחפ וא הלילהמ 12% ךשמב םירחונה ולאל האוושהב ,םד-ילכו
םיאצממ קודבל התיה ,םישנו םירבג 380 ופתתשה וב ,רקחמה תרטמ
.םדוק רקחמב ולעש םידגונמ

Woolcock Institute of Medical Research


2013 ראוני
ראווצה יקרוע לע הריחנה תעפשה
המדרת/ראווצ יקרועל ןוכיס רתיב םייוצמ תועיבקב םירחונה םישנא
רקחמ יאצממ םה ולא .םיילמרונ יתלב וא םיבועמ (Carotid Artery)
לודג הז ןוכיס םהירבדל .ב"הרא טיורטד Henry Ford Hospital-ב
.םינשעמ םישנאו רתי לקשמ ילעב יבגל רשאמ םירחונ יבגל רתוי
םידקמה בלש אוה ראווצה יקרוע תובעתה יכ םיריבסמ םירקוחה
.םיקרוע תשרט לש התוחתפתה

2013 Combined Sections Meeting of the Triological Society
in Scottsdale, Arizona


2013 טסוגוא
הריחנ םימצמצמ הריש יליגרת
םיינורכ םירחונ 60 ופתתשה וב ,Exeter University-ב יטירב רקחמ
תינכותש אצמ ,ינוניב דע לק הנישב המישנ םודמ םילבוסה שיא 60-ו
תמצמצמ הרמזל הרומ ןיכמ התוא (Vocal Exercises) םיילקוו םינומיא
.הריחנה תא
םימיוסמ ןורג ירירש תקזחמ םינומיאה תינכות דציכ םגדוה רקחמב
הנישב יתמיסח המישנ םוד תנומסת לש םימוטפמיס לע םג הליקמו
ןומיא יכ אצמנ ןומיאה ישדוח 3 םותב .(Obstructive Sleep Apnea)
התמצוע תאו התורידת תא ,הריחנה תרמוח תא תיחפמ ימוי הריש
.הנישה תוכיא תא רפשמו