?הריחנ יהמ
,ףאה ירוחא לא םרוז ריוא רשאכ
תומקרו (Uvula) לבנעה םיליחתמ
רבעמ בקע קזח טוטרל ול תוכומס
.רצ לולסמב ריואה
לש יזכרמה וקלחב יולתה ,לבנעה
םרוגה אוה ךרה (Palate) ךיחה
.הריחנה לוקל ירקיעה
ןורגה תומקר תופרתמ זאש ןוויכ הנישה ןמזב קר תשחרתמ הריחנה
.תונריע תעב רשאמ ריואה ירבעמ לא רתוי קומע תורדוחה
 
הריחנ ימרוג םיבצמ
.(Deviated Nasal Septums) תתוועמ ףא תציחמ ללגב םירחונה שי
שיש ןמזב ומכ ,םידחוימ םיבצמב קר הריחנמ לבוס םישנאהמ קלח
םושנל םתוא תוחירכמה ,ףאב תורחא תומיסח תמחמ וא ףאב שדוג  
.הפה ךרד  
 
הריחנבש ןוכיסה
(Sleep Apnea) המישנ םודמ לבוס רחונהש ןמיס תווהל הלולע הריחנ
העפות .לבגומ ןמז קרפל המישנה לש תטלחומ הקספה הנשי וב בצמ
תצומחת-וד תומכב היילעלו ףוגב (Oxygen) ןצמחב רוסחמל תמרוג וז
.וב (Carbon Dioxide) ןמחפה

...תורחא תושק תועפותל ודיצמ םורגל לולע המישנ םוד
.(Daytime Sleepiness) םויה ךשמב םונמנ
.םישק שאר יבאכ.םד-ץחל רתי.בל תויעב

...תיזכרמה םיבצעה תכרעמ ינימסתו
.ןואכיד.(Irritability) תונבצע
.(Anxiety) תודרח

.המישנ םודמ םילבוס םירחונהמ 1/3-ל בורק
 
הריחנ ירימחמ םימרוג
.בגה לע הניש
.ןושיע
.םירצ ףא ירבעמ
.רתי תנמשה
.םילדגומ (Adenoids) םיפילופו (Tonsils) םידקש
.(Receding Chin) גוסנ רטנס
.הניש תופורתו העגרה תופורת ,לוהוכלאב שומיש
 
2001 ילוי
םיידומיל םיגשיה לע העיפשמ תודליב הריחנ
...ומכ ,םימרוג רפסממ עפשומ דלי לש ידומילה ורשוכ
.תויגרלא
.בשק תוערפה
.הנוזת
.תיתיב הביבס
.הניש

ורחנ התיכב המרה תיתחתבש ולא ברקמ 13%-ש הליג רקחמ
םהיגשיהש ולא ןיב 5% תמועל תאז ,תמדקומה םתודלי תפוקתב
.םיהובג ויה םיידומילה
(המישנה ירבעמב המיסחמ האצותכ) הריחנש איה םירקוחה תנקסמ
.רתוי רגובמ ליגב םיידומילה םיגשיהה לע העיפשמ ריעצ ליגב
 
לופיט
.ריוא רבעמ תא רפשמה ילטנד ןקתה תנקתה
.לבנעה תא תוצווכמה תופורת
.ךיחהמ קלחו לבנעה תיברמ תרסהל רזיילב לופיט
...חותינ
.המיסחה םרוג תרסהל 
.תרחא תטטרמ המקר וא לבנעה תרסהל 
.תומקרה תחשקהל וידר ינרק תנרקה
 
2003 לירפא
הריחנו שאר באכ
דנלירמ תנידמב National Institute on Ageing-ב ךרענש רקחמ
םילבוס םיינורכ שאר יבאכמ םילבוסהמ לודג קלחש אצמ ב"הרא
.תינורכ הריחנמ םג

....תושדח - הריחנ ואר