הרדגה
הנוזת ירמוחו ןצמח לש תדמתמ הקפסאל קוקז חומה
םדה-רוזחמ תועצמאב תישענ וז הקפסא .ומויק םשל
הקספה .חומה לא םיעיגמ רשא םיקרועה ךרד רבועה
תקספה איה ותאצותש ץבש העמשמ וז הקפסאב
םיארחא םהל םינוש םידוקפית תקספה איה םידוקפית
.ועגפנש חומה ירוזיא

ץבשה יגוס ינש
םסוח םד-שירק .(Ischemic Stroke) ימכסיא ץבש
.םישישקב בורל עגופו חיכש הז ץבש .םדה רבעמ תא
חומב םד-ילכ .(Hemorrhagic Stroke) םמדמ ץבש
תחא .ביבס המקירה לא ףטשנ םדהו עקבנ וא ףלוד
קרוע :(Aneurysm) תצרפמ תויהל הלולע ךכל תוביסה
.םדקומ הרהזא ןמיס לכ אלל עקבתמו חפנתמה

...ץבש ינימו שחול ץבש ואר

ןוכיס תוצובק
...הטילשב םניאש ןוכיס ימרוג 2 שי ץבשל
.55 ליג רחאל םישחרתמ םיצבשה תיברמ :ליגה .1
.ץבשב הקלש בורק החפשמ-ןב :תיתחפשמ הירוטסיה .2

...הטילש שי םהילע ,םיפסונ ןוכיס ימרוג
םדב ההובג םינמוש תמר
(Dyslipidemia
.ההובג לורטסלוכ תמר
.ההובג םידירצילגירט תמר
.םד-ץחל רתי
.רידס יתלב בל בצק
.םיקרועה תשרט
.תרכוס
.(Smoking) ןושיע

הרהזא ינמיס
.ץבשל הרהזא ינמיס םנשי תובורק םיתיעל
...אפורל דיימ ונפ םיאבה םינמיסהמ רתוי וא דחא תעפוה םע
עורזב ,לגרב ,םינפב השוחת רדעה וא תימואתפ השלוח
.ףוגה לש דחאה ודיצב וא
דחוימב ,הייארה רשוכ לש תימואתפ תוממעתה וא ןדבוא
.תחא ןיעב הרוק רבדהשכ
.רוביד ןיבהל וא רבדל תימואתפ תלוכי יא
תוליפנ וא תוביצי יא ,תרבסומ הניאש תימואתפ תרוחרחס
.רבסומ יתלב ימואתפ שאר באכ וא

הז היה ,םייתעש דע העש ךות ,ףלח םינמיסהמ דחא םא
,(Transient Ischemic Attack/TIA) ינמז ימכסיא ףקתה
.ץבש ינימ םג הנוכמה
!ץבש תויהל לולע רבדה תועש 24 םיכשמנ ולא םינמיס םא


ןוחביא
שי ,ולא תועפותל תרחא הביס לכ וא חומב לודיג לולשל ידכ
...תוקידב רפסמב ךרוצ
.(תועורזה יתשב םיתיעל) םד-ץחל תקידב
.בל קפוד בצק תקידב
.דיהו םייניעה ןיב הייצנידרוא ומכ ,ירוטומה רשוכה תקידב
.החיש ידכ ךות ,תילטנמה תונריעה תעיבק

...ומכ ,רתוי תומכחותמ תוקידב וכירצי הקידבה תואצותש ןכתי

םירישכמ םה ולא .MRI וא CT רישכמ תועצמאב הקירס
.ןגטנר רישכממ רתוי םיקיודמ
תומוקממ דחפ) הייבופורטסולקמ םילבוסה םישנא תקידבל
.קדבנה תמדרה רחאל הקידבה עצובת (םירוגס

ודעונש תוקידב רפסמ ןנשי .חומב םדה-תמירז תוקידב
דנואסרטלוא תקידב ןהב ,חומב םדה-תמירז תוניקת תא אדוול
-תמירז לילצ עמשנ הב (Carotid Ultrasound) תידיאוטראק
תעצובמ הקידבה .(Carotid Artery) שארה קרועב םדה
יתלגלוג-ןיב דנואסרטלוא רישכמ תרזעב
םירותפכב שומיש תועצמאב (Transcranial Ultrasound)
(Angiography) היפרגויגנא תרזעבב וא תלוגלוגל םידמצומה
בוקעל ןתינ ותרזעב ,םדל דחוימ רמוח קרזומ הב הליגר
לע ץחלה תקידבו ןגטנר רישכמ תרזעב וא םדה-תמירז רחא
םדה-ילכ לע ץחלה תקידבו ןגטנר רישכמ תרזעב וא םדה-ילכ
.םייניעב
.דועו לורטסלוכה תמר ,השירקה ימרוג ומכ ,םד-תוקידב
דנואסרטלוא תקידב :(Echocardiogram) םרגוידרקוקא
וא םימותסש תייעב ומכ ,בלב םימרוג לולשל ידכ ,בלה לש
םד-ישירק .השירק תויעבל םורגל תוילולעש ,בל ירדחב הייעב
.ץבשו המיסח וב םורגלו חומל עיגהל ,םדב עונל םילולע

ןוכיסב הלוחב לופיט
תוניטקמה תופורת :םד-יללדמב (ךליאו התעמ) לפוטי הלוחה
.רזוח יחומ עוריאל ןוכיס ןיטקהל ידכ ,םדה-תשירק תלוכי תא

םילוח ולפוטי ,םייעמהו הביקה תכרעמב םומידל ןוכיסה בקע
.תויפולח תופורתב ןיריפסאל םישיגרה


םימוטפיס
.ףירח ףקתה תובקעב הרכהה ןדבוא
וקלח) ךרה ךחהמ קלח קותיש בקע ,תצמואמ המישנ
.(הפה גג לש ,ירירשה ,ירוחאה
.םייחלהו הפה תלועפ ךות ,תוריהמ הפ תופישנ
ןושיאה .םלדוגב םיווש םניא (םיתיעל) םייניעה ינושיא
.חומב עוריאה היה וב דצב היהי 
תיינפה ךות ,ףוגה לש דחאה ודיצב ללכ-ךרדב ,קותיש

.עוריאה דצל רבעמ לא םייניעה
.הכימס העיז
.ליגרהמ הכומנ ףוג תרוטרפמט
.רוביד תוערפה
.רתוי םייתגרדה םימוטפמיס םורגי ,(םד-שירק) הזובמורט

לש ותעגה תוריהמב יולת המלחהל וא רופישל יוכיסה
.ריהמ יאופר לופיט תלבק םשל םילוחה-תיב לא הלוחה
םירקמב .עוריאהמ תועש 3 ךות עצבתהל הלועפה לע
.ןכמ רחאל תועש 6 דע םג ירשפא רבדה םימייוסמ

חומה לע ץבשה תעפשה
...םיירקיע םיביכרמ 3-מ יונב חומה
:םיאצח ינשמ בכרומה ,(Cerebrum) לודגה חומה .1
.חומה חפנ תיברמ תא םיספותה ,ינמיהו ילאמשה
ירוחאמ אצמנה הנבמ :(Cerebellum) ןטקה חומה .2
.חומה עזג
לש ךומנה וקלחב אצמנה (Brain Stem) חומה עזג .3
.הרדישה דומע לא רשוקמו חומה

ץבשה ידי-לע עגפיהל םילולעש חומה ירוזיא
קפסמ ול רוזיאה אוה ץבשה ידי-לע רתויב עגפנה רוזיאה
םסחנ ילאמשה וקלח רשאכ .םד יזכרמה חומה קרוע
,םסחנ ינמיה וקלח רשאכו הפשו רוביד תויעב תורצונ
.רוביד תויעב ןיא בורל


םימוטפמיסעגפנה לודגה חומה רוזיא
.רורב וניא רובידה 
דצ ןיב לובלב שי 
.ןימיו לאמש 
הביתכ יישק םנשי 
,האירקו 
האירקו בושיח 
.םיצפח תומשב 
Wernicke רוזיא
(יזכרמה הפשה רוזיא)
רוביד יישק 
.הביתכ םימעפלו 
הייצנידרואוקה דוביא 
.םיינמיה עורזבו לגרב
(רוביד) Broca רוזיא
תילאמשה הנואה ןפוד
לגרה לש םקותיש
דצו םיינמיה עורזהו
.ינמיה םינפה
םירביאהו םינפה ירוזיא
חומה תפילק לש
דצב ,תירוטומה
חומה לש לאמש
עורזב השוחת רסוח
דצה םינפו תינמיה
.ינמיה
עורזהו םינפה ירוזיא
חומה תפילק לש
תישוחה
הייארה הדש ןדבוא
.םייניעה יתשב ינמיה
יטפואה רוזיאה

אפרמ-יחמצ

םירחא רזע יעצמא
.םיגד ןמש


תוצלמה
.תוומל םורגל הלולע הייהשה .ידיימ יאופר לופיטל וגאד
.ליעוהל יושע ריהמ לופיט
 

תושדח
...8  ...7  ...6  ...5  ...4  ...3  ...2  ...1

.