הרדגה
ףעפעב הפירח תקלד איה ףעפעב הרועש
הרוקמש ,ןיעה לש ןותחתה/ןוילעה (Eyelid)
ינונמש רמוח השירפמה הטולבב המיסחב
.ןיעל
.ביאכמ יתלגומ עצפל ךופהלו קדייחב םהדזהל לולע םוקמה
.המינפ וא ץוח יפלכ תויהל הלולע תקלדה בקע ןיעה תוטלבתה
תינמז וב תורועש רפסמ חתפתהל םילולע ,םימיוסמ םירקמב
.וז רחא וזב וא
םימוטפמיס
.םיבאכ
.תוחפנתה
.עגמל תושיגר
(1).ףעפעה לש הטימש
.ןיעב הטירש תשוחת
.תדמתמ רתי תעמד ןכתית
.הייאר לפכ ןכתי

.ןיעב לוח ירגרג לש השוחת
.ףעפעה הצקב תימומדא
.המודא ןיע
.הייאר שוטשט ןכתי
.ןיעב הבירצ תשוחת
.ןיעהמ השרפה
.'צ תולעמ 38 םוח ןכתי

.ןיעה תמיצעל םורגל הלולע ףעפעה תטימשו ןיעה תוחפנתה (1)

,ביהצתו ףעפעב הרועשה לדגת ,התוחתפתב רחואמ בלשב
ופוסבו ץוח יפלכ הנפי הרועשה הצק .הלגומ תורבטצה בקע
.ץוחה לא זקנתיו ומצעמ עקפתי אוה רבד לש

הלקה יעצמא
...תועצמאב בצמה לע לקהל ןתינ ,הז בלש דע
4 דע 3 ,ףעפעה לע (המח אל) המימחו החל הייטר וחינה
.םעפ לכב תוקד 10 דע 5 ךשמל ,םויה ךשמב םימעפ     
.םימי 4 דע 3 ךשמב ולא תולועפ לע ורזח     
.ךולכל וא קבאל ןיעה תפישחמ וענמיה
.הרקמ םושב ,וילע ץוחלל וא עגנה םוקמב תעגל ןיא

בל ומיש
רימחהל לולע ,הזוקינל איבהל ידכ ,תוחיפנה לע ץוחלל ןויסנ
.הייעבה תא    
.םיפסונ םיעצמאב ךרוצ אלל ,הז טושפ לופיט קיפסי בורל
!אפורל ונפ ,םיימוי-םוי ךות המצעמ תזקנתמ הניא הרועשה םא
.םתוא ריסהל עגמ תושדעב םישמתשמה לע
ןוכיס ימרוג
.ןיעב הרועש תווהתהל ןוכיס הלידגמ האירובס
...םיללוכ םירחא םימרות םימרוג 
.ותומלשב/בטיה רסוה אלש רופיא
.םיעוגנ/םינשוימ רופיא ירמוחב שומיש
.ןיעה לש התואנ אל הנייגיה
םיפעפע תקלד ומכ ,ןיעה ףעפעב תיתקלד הלחמ
.(Rosacea) הדורו תיזזח וא    
.(Stress) ישפנ ץחל
.םיילנומרוה םייוניש
לופיט
חתפתהש קדייחה תליטקו המיסחה תחיתפ איה לופיטה תרטמ
.(Staphylococcal) סוקוקוליפטס קדייח הז היהי בורל .םוקמב

תליטנ וא ימוקמ יטויביטנא לופיט לע תורוהל יושע אפורה
.(הפב) תילארוא הקיטויביטנא    
(Cellulitis) סיטילולצ םורגל לולע הייעבב לופיט רדעה

.רתוי הרומח הייעב ,םיפעפעב     
תחיתפל ,חותינב ךרוצ ןכתי ,גירח הרקמב
.םוסח םילזונ רבעמ     
דיעמה ןמיס הווהמ הניאו תקבדמ הניא ןיעב הרועש
.רתוי הרומח הייעב לע
העינמ
לופיט וא עגמ רחאל ,םיידיה תא בטיה וצחר
רוע תוקלדב וא תורגב יעצפ ,תויוחיפתב
.םייניעה רוזיאב עגמ וא לופיט ינפל ןכו
םיכוביס
חותינה וא יאופרה לופיטה םא םג ,בושל הלולע ףעפעב הרועש
.השדח הכרעהו הקומע הניחב שרוד הזכ הרקמ .הכלהכ ועצוב
םירידנ םירקמבו תופסונ תואירב תויעב לע עירתהל לולע רבדה
.ןטרס לע