הנכסל תועדומ
דאמ הלדג שמשה תנירקל רתי תפישחבש תונכסל תועדומה
הריפסומטאב (Ozone depletion) ןוזואה לוליד לע עדונ זאמ
המרג העפותה .ימורדה רודכה יצח הצק רוזיאל לעמ
תנירקה תמרוג םתוא ,םיקזנמ תיעבטה הנגהה תנטקהל
...ונייהד ,(UV) הלוגס הרטלואה
(Melanoma) ריאממ רוע ןטרס
(תורחא רוע תויעבו) רועה לש תמדקומ תונקדזה
(םיפסונ ןיע יקזנו) דורי
ןוסיחה תכרעמ יוכיד

לוגס-הרטלוא רוא
םוחת אוה (Ultraviolet light UV) לוגס-הרטלוא רוא
אוה הז םוחת םדא יניע תולגוסמ וב רואל לעמש רואה
.קזנה ברימ תא םרוגה

UVA
םוחת .הפצנה רואל רבעמ ידיימה םוחתה אוה UVA
ץראה רודכל העיגמה הנירקה תיברמ תא הווהמ הז
.רועל בר קזנ וב ןיאו

ךילהתל ,םישנאהמ קלחב ,םורגל לולע אוה ,תאז םע
םרוגה תויהל ףא לולעו רועה תומדאה לש ינושאר
(Phototoxic reaction) תיסקוט-וטופ הבוגתל
,(Photoallergic reaction) תיגרלא-וטופ הבוגתלו
ומכ ,תולחמ וא תומיוסמ תופורת תליטנל םירושקה
.(Lupus) תבאז

...שמשל היגרלא ואר

UVB
UV-ה תנירקמ דבלב 10%-כ הווהמ UVB-ש יפ-לע-ףא
רוע יקזנל ירקיעה םרוגה אוה ,ץראה רודכל העיגמה
דחוימב) הריפסומטא ןוניס רבוע הז םוחת .שמש תויווכו
.(ןוזואה תבכש ידי-לע

רוזיאב ,םויה עצמא ,ץיקב UVB העיגמ המצועה ברימל
.הובג םיאצמנ וב םוקמהש לככו הוושמה-וק

UVC
בקע .םיקרח תולטוק תורונמב רואה םוחת אוה UVC
וקזנ ךכיפלו הטעומ רועל ותרידח ,וב הכומנה היגרנאה
.טעומ םדאל

הנגה ירישכת
םייזיפ םירישכת
,(Zinc oxide) ץבאה תצומחת ומכ ,םיבילחתו םימרק
םימרקה .תיזיפ לוגס-הרטלואה תנירק תא םימסוחה
.ריהב עבצ ילעב םיתיעלו םימוטא

םיימיכ םירישכת
תנירק תא םיגפוסה םיימיכ םירמוח םיליכמ ולא םימרק
דחוימב ,בורצל םילולע ולא םירמוח .לוגס-הרטלואה
.םייניעה תא

תוריהז יעצמא
דחוימב .שמשל הרישי הפישחמ ,ןתינש המכ דע ,וענמה
תועשב .םירהצה-רחא 4 דע רקובב 10 ןיב רמשיהל שי
.תיברימ שמשה תנירק ולא

לוגס-הרטלואה תנירק ,ןנועמ םויב
!דבלב 20%-ב הנטק שמשהמ
!םימב תרבוע הנירקהש ,םג ורכז

,גלש םג ומכ ,רבדמב וא םיה תפש לע םא ןיב ,לוח
.תינסרהה התעפשה תא ךכב םיריבגמו הנירק םיריזחמ

עגפנו הלוגס-הרטלוא הנירקל ףשחנש רוע אוה ףוזיש
רפסמב לודיגל תמרוג רועב הנירקה תגיפס !הנממ
ןינלמה טנמגיפ יאת ,(Melanocyte) טיצונלמה יאת
םישוע םהו קזנה תא ןיטקהל םדיקפתש ,(Melanin)
.תמיוסמ הדימ דע ךא ,תאז
שמש תיווכל םורגת רצק ןמז קרפב רתי תפישח
,ימומדא רועב תנייפאתמ שמש תיווכ .(Sunburn)
.תויחופלשו תוחיפנ ,באכ ,תושיגר

אוה םרקה דיקפת .(Sunscreen) הנגה םרקב ושמתשה
.הרזח ןירקהל קלחו הנירקהמ קלח גופסל
UVA תנירק ינפמ ןגהלו חווט בחר תויהל הנגהה םרק לע
.UVB תנירקו
,הנש יצחמ תוחפ ינב תוקונית לע הנגה םרק םשייל ןיא
.וב םילקימיכה תעפשהב דומעל ןיידע יונב וניא םפוגש ןוויכ
.םימיאתמ הללצהבו דוגיבב שמתשהל שי תוקונית יבגל

לע ףסונב ןגהל דעונ עבוכה .םיילוש בחר עבוכ ושבח
.םיינזואהו םייניעה ,ףרועה לע םג תפקרקה
ןגהל םירזוע םייפקשמ.שמש יפקשמ וביכרה
.םייניעה לע

-הרטלואה תנירקמ 100% דע םוסחל שמשה יפקשמ לע
!תאז ןייצל םייפקשמב תיוותה לע .(UVB-ו UVA) לוגס
!הנירק ןנסל םרשוכל םייפקשמה תוהכ ןיב רשק לכ ןיא
םייניעה תא הסכמה תפטעמ ילעב שמש יפקשמ םיפידע
.ביבס

תויהל ,לק ןויפר ךות םיאתהל םידגבה לע .תואיכ ושבלתה
.םיכורא (תיאצח/הלמש וא) םייסנכמו םיכורא םילוורש ילעב
!שבי דגבמ תולק רתיב הנירק ריבעמ בוטר דגב :בל ומיש
!לוגס-הרטלוא תנירק םג ריבעמ ,וכרד רוא ריבעמש דגב

תורונמ םנמוא .יתוכאלמ ףוזישמ וענמיה
קר ,ללכ-ךרדב ,תונירקמ ףוזישה תוטימ
.קזנ םורגל לולע אוה םג ךא ,UVA

דועבמ תולגל היושע הקידב .עבק ךרד םכרוע תא וקדב
.רועה ןטרסל םימידקמ םינמיס דעומ
וב הדילה ימתכ תא ,םכרוע תוישושבג תא בטיה וריכה
םכבל תמושתש ידכ ,(Moles) תומושה תאו (Birthmarks)
שי םהל םייוניש .םהב םילחה םייוניש הארמל ררועתת
.םעבצו םתרוצ ,םהלש הנבמה ,םלדוג םניה בל םישל
קרפ ךות םיפרתמ םניאש םיעצפל בל םישל שי ןכ ומכ
.ריבס ןמז

...תויהל םיכירצ דחוימב םיריהז
רוע יריהב
ריהב םוח ,םודא ,ינידנולב רעיש ילעב
תורופא וא תוקורי ,תולוחכ םייניע ילעב
ףוזישה ינפל םיווכנה ולאו םישמנ ילעב
.תיבל ץוחמ הממיה לש לודג קלח םיהושה
רוע ןטרס ןיגב הנורחאל ולפוט ימ
רועה ןטרס לש הירוטסיה הל החפשמ ילעב
םיסנמו רוגס םוקמב עובשה לכ ךשמ םידבועה
ופוסב ףוזיש םילשהל 
תמצוע) םיהובג תומוקמב םישפונ וא םיררוגתמה
(רתוי ההובג םוקמהש לככ הלדג הנירקה 
הוושמה וק רוזיאב םישפונ וא םיררוגתמה
(Lupus) תבאז ומכ ,תומיוסמ תולחמב םילוחה
...תומיוסמ תופורת םילטונה

םינימטסיה-יטנא

(Antihistamines)
םיינויפ העינמ יעצמא
ןגורטסא םיליכמה 
תוימיוסמ תופורת
תוליחב דגנו העגרהל 
תוינויפ תופורת
תרכוסל תומיוסמ 
תורגב יעצפל
(Sulfa) הפלוס תופורת
םימיוסמ םינתשמ
תקלד תודגונ תופורת
תוידיאורטס ןניאש
תוילקיצירט ןואכיד ידגונ
(Tricyclic antidepress...)
רועל הנוזת ירמוח
םישדחמ (A ןימטיול ףוגב ךפוהה ןיטורק הטבו) A ןימטיו
.רועה תא 
םיינויפ יעצמא תולטונה ולאו ןויריהב םישנ לע :תורהזא 
.אפורב ןכל םדוק ץעוויהל 
.רועה תיינבב דיקפת ןוקיליסל
(Elastin) ןיטסלא ,(Collagen) ןגלוק תיינבב דיקפת תשוחנל
.(Melanin) ןינלמו 
.רועה תומדאה לש םירומח םיבצמב עייסמ E ןימטיו
אפרמ-יחמצ
(Cucumber) ןופפלמ
םיטמקבו תויווכב לופיטל 
םירמוח םיליכמ .םינרופיצ םינוש רוע 
הרו-ולא
הלילה רנ
ודקובא
לותחה ינורפיצ
הלוק וטוג


...תושדח - שמשל רתי תפישח ואר

.