הנכסל תועדומ
זאמ דאמ הלדג שמשה תנירקל רתי תפישחבש תונכסל תועדומה
לעמש הריפסומטאב (Ozone depletion) ןוזואה לוליד לע עדונ
הנגהה תנטקהל המרג העפותה .ימורדה רודכה יצח הצק רוזיאל
,(UV) הלוגס הרטלואה תנירקה תמרוג םתוא ,םיקזנמ תיעבטה
...ונייהד
.(Melanoma) ריאממ רוע ןטרס
.(תורחא רוע תויעבו) רועה לש תמדקומ תונקדזה
.(םיפסונ ןיע יקזנו) דורי
.ןוסיחה תכרעמ יוכיד


לוגס-הרטלוא רוא
םוחת אוה (Ultraviolet light UV) לוגס-הרטלוא רוא
.ןיחבהל םדא יניע תולגוסמ וב רואל לעמש רואה
.קזנה ברימ תא םרוגה אוה הז םוחת
UVA
םוחת .הפצנה רואל רבעמ ידיימה םוחתה אוה UVA
ץראה רודכל העיגמה הנירקה תיברמ תא הווהמ הז
.רועל בר קזנ וב ןיאו
ךילהתל ,םישנאהמ קלחב ,םורגל לולע אוה ,תאז םע
םרוגה תויהל ףא לולעו רועה תומדאה לש ינושאר
(Phototoxic reaction) תיסקוט-וטופ הבוגתל
,(Photoallergic reaction) תיגרלא-וטופ הבוגתלו
ומכ ,תולחמ וא תומיוסמ תופורת תליטנל םירושקה
.(Lupus) תבאז

.שמשל היגרלא :ואר

UVB
UV-ה תנירקמ דבלב 10%-כ הווהמ UVB-ש יפ-לע-ףא
רוע יקזנל ירקיעה םרוגה אוה ,ץראה רודכל העיגמה
הריפסומטאב ןוניס רבוע הז םוחת .שמש תויווכו
.(ןוזואה תבכש ידי-לע דחוימב)

,םויה עצמא ,ץיקב UVB העיגמ המצועה ברימל
.הובג םיאצמנ וב םוקמהש לככו הוושמה-וק רוזיאב

UVC
.םיקרח תולטוק תורונמב רואה םוחת אוה UVC
הטעומ רועל ותרידח ,וב הכומנה היגרנאה בקע
.טעומ םדאל וקזנ ךכיפלו

הנגה ירישכת
םייזיפ םירישכת
,(Zinc oxide) ץבאה תצומחת ומכ ,םיבילחתו םימרק
םימרקה .תיזיפ לוגס-הרטלואה תנירק תא םימסוחה
.ריהב עבצ ילעב םיתיעלו םימוטא
םיימיכ םירישכת
תנירק תא םיגפוסה םיימיכ םירמוח םיליכמ ולא םימרק
דחוימב ,בורצל םילולע ולא םירמוח .לוגס-הרטלואה
.םייניעה תא
 


תוריהז יעצמא
שי דחוימב .שמשל הרישי הפישחמ ,ןתינש המכ דע ,וענמה
תנירק ולא תועשב .םירהצה-רחא 4 דע רקובב 10 ןיב רמשיהל
.תיברימ שמשה
 
שמשהמ לוגס-הרטלואה תנירק ,ןנועמ םויב
!דבלב 20%-ב הנטק
!םימב תרבוע הנירקהש ,םג ורכז
םיריזחמ ,גלש םג ומכ ,רבדמב וא םיה תפש לע םא ןיב ,לוח
.תינסרהה התעפשה תא ךכב םיריבגמו הנירק

עגפנו הלוגס-הרטלוא הנירקל ףשחנש רוע אוה ףוזיש
רפסמב לודיגל תמרוג רועב הנירקה תגיפס !הנממ
ןינלמה טנמגיפ יאת ,(Melanocyte) טיצונלמה יאת
םישוע םהו קזנה תא ןיטקהל םדיקפתש ,(Melanin)
.תמיוסמ הדימ דע ךא ,תאז
שמש תיווכל םורגת רצק ןמז קרפב רתי תפישח
,ימומדא רועב תנייפאתמ שמש תיווכ .(Sunburn)
.תויחופלשו תוחיפנ ,באכ ,תושיגר

אוה םרקה דיקפת .(Sunscreen) הנגה םרקב ושמתשה
.הרזח ןירקהל קלחו הנירקהמ קלח גופסל
UVA תנירק ינפמ ןגהלו חווט בחר תויהל הנגהה םרק לע
.UVB תנירקו
,הנש יצחמ תוחפ ינב תוקונית לע הנגה םרק םשייל ןיא
םילקימיכה תעפשהב דומעל ןיידע יונב וניא םפוגש ןוויכ
.םימיאתמ הללצהבו דוגיבב שמתשהל שי תוקונית יבגל .וב
 
לע ףסונב ןגהל דעונ עבוכה .םיילוש בחר עבוכ ושבח
.םיינזואהו םייניעה ,ףרועה לע םג תפקרקה
 
.םייניעה תנגהב םירזוע םייפקשמ.שמש יפקשמ וביכרה
-הרטלואה תנירקמ זוחא 100 דע םוסחל שמשה יפקשמ לע
!תאז ןייצל םייפקשמה לעש תיוותה לע .(UVBUVA) לוגס
!הנירק ןנסל םרשוכל םייפקשמה תוהכ ןיב רשק לכ ןיא
.ביבס םייניעה תא הסכמה תפטעמ םהל שמש יפקשמ םיפידע
 
תויהל ,לק ןויפר ךות ,םיאתהל םידגבה לע .תואיכ ושבלתה
.םיכורא (תיאצח/הלמש וא) םייסנכמו םיכורא םילוורש ילעב
!שבי דגבמ תולק רתיב הנירק ריבעמ בוטר דגב :בל ומיש
!לוגס-הרטלוא תנירק םג ריבעמ ,וכרד רוא ריבעמש דגב
 
תורונמ םנמוא .יתוכאלמ ףוזישמ וענמיה
קר ,ללכ-ךרדב ,תונירקמ ףוזישה תוטימ
.קזנ םורגל לולע אוה םג ךא ,UVA

דועבמ תולגל היושע הקידב .עבק ךרד םכרוע תא וקדב
.רועה ןטרסל םימידקמ םינמיס דעומ
וב הדילה ימתכ תא ,םכרוע תוישושבג תא בטיה וריכה
םכבל תמושתש ידכ ,(Moles) תומושה תאו (Birthmarks)
שי םהל םייוניש .םהב םילחה םייוניש הארמל ררועתת
.םעבצו םתרוצ ,םהלש הנבמה ,םלדוג םניה בל םישל
קרפ ךות םיפרתמ םניאש םיעצפל בל םישל שי ןכ ומכ
.ריבס ןמז
...תויהל םיכירצ דחוימב םיריהז
.רוע יריהב
.ריהב םוח ,םודא ,ינידנולב רעיש ילעב
.תורופא וא תוקורי ,תולוחכ םייניע ילעב
.ףוזישה ינפל םיווכנה ולאו םישמנ ילעב
.תיבל ץוחמ הממיה לש לודג קלח םיהושה
.רוע ןטרס ןיגב הנורחאל ולפוט ימ
.רועה ןטרס לש הירוטסיה הל החפשמ ילעב
םיסנמו רוגס םוקמב עובשה לכ ךשמ םידבועה
.ופוסב ףוזיש םילשהל    
תמצוע) םיהובג תומוקמב םישפונ וא םיררוגתמה
.(רתוי ההובג םוקמהש לככ הלדג הנירקה    
.הוושמה וק רוזיאב םישפונ וא םיררוגתמה
.(Lupus) תבאז ומכ ,תומיוסמ תולחמב םילוחה
...תומיוסמ תופורת םילטונה
םינימטסיה-יטנא .תורגב יעצפל
(Antihistamines) .הקיטויביטנא
םיינויפ העינמ יעצמא .(Sulfa) הפלוס תופורת
.ןגורטסא םיליכמה .םימיוסמ םינתשמ
תוימיוסמ תופורת ,תקלד תודגונ תופורת
.תוליחב דגנו העגרהל .תוידיאורטס ןניאש
תוינויפ תופורת  תוילקיצירט ןואכיד ידגונ
.תרכוסל תומיוסמ .(Tricyclic antidepressants)

רועל הנוזת ירמוח
םישדחמ (A ןימטיול ףוגב ךפוהה ןיטורק הטבו) A ןימטיו
.רועה תא    
םיינויפ יעצמא תולטונה ולאו ןוירהב םישנ לע :תורהזא    
.אפורב ןכל םדוק ץעוויהל   
.רועה תיינבב דיקפת ןוקיליסל
(Elastin) ןיטסלא ,(Collagen) ןגלוק תיינבב דיקפת תשוחנל
.(Melanin) ןינלמו    
.רועה תומדאה לש םירומח םיבצמב עייסמ E ןימטיו

אפרמ-יחמצ
.(Cucumber) ןופפלמ .הרו-ולא
.םיטמקבו תויווכב לופיטל .הלילה רנ
םירמוח םיליכמ .םינרופיצ .ודקובא
יעגפל םישמשמה ,םיצווכמ .לותחה ינורפיצ
.םינוש רוע .הלוק וטוג
2001 רבמטפס
רוע ןטרסו תודליב שמש תויווכ
תולידגמ תודליה תעב תורומח שמש תויווכש ,םיריהזמ םיחמומ
.םייחה ךשמהב רוע ןטרסב תוקלל ןוכיס דאמ
ב"הרא National Cancer Institute Maryland-ב ךרענש רקחמ
,ןטק לוגס-הרטלוא תנירקל םיפשחנה ליגש לככש הארה ,םירבכעב
,(Malignant melanoma) הריאממ המונלמב תוקלל םירהממ םה
.רצק היה הפישחה ךשמ רשאכ םג


2003 טסוגוא
D ןימטיוב רוסחמו הנגה םרק
הנגה םרקב רתי שומישש ןעוט ב"הרא Boston University רקוח
.ףוגב D ןימטיוב רוסחמל םורגל לולע (Sunscreen)
,תוקד 10 דע לש שמש תנירקל םוי ידמ ףשחיהל ףוגה לע וירבדל
.הנגה לכ אלל
ידכ ,תימוי הנירק תנמל ףוגה קוקז ,םירירשהו תומצעה תואירבל
.D ןימטיו רצייל לכויש
.רוע ןטרס םורגל הלולע ,תאז תמועל ,הנירק רתי