.
 
:הייעבה תגצה
ימשר םרוג ןיאש איה ,עקעק תובותכבו גניסריפב תירקיעה הייעבה
ןאכמו םיתואנ תוריהז יעצמא תטיקנ ענומ רבדה  .םהילע חקפמש
.תורחא תויתואירב תונכסו םימוהיז תעינמ יא םג.
 
:גניסריפ.
םישמשמה ,םדב םימהוזמו םיאטוחמ וא םירקועמ םניאש םירישכמ
אוה ,HIV.-ה ףיגנ.תרבעהל הנכס םיווהמ ,דחא םדאל םדאמ רתוי
,םדב םירבעומה םירחא םימהזמ ןכו (AIDS) סדייאה תלחמ.םרוג
.(Hepatitis B) B גוסמ תיפיגנ דבכ תקלד סוריו..ומכ

,רועה תא רודחל םידעוימה םירישכמב שמתשהל ,הצלמה תמייק
םתוקנל ןתינ ,ןיפוליחל  .םהמ רטפיהל כ"חאו דבלב תחא םעפ
.םתוא אטחלו תוידוסיב

.שוחליא יעצמאב שומיש יא בקע ,הוולינה באכה הווהמ תרחא הייעב
.

םוקמ) ןזואה ךונתבו רובטב ,יחלב ,הפשב ,ןושלב םיעצבמ גניסריפ
.רתוי םיענצומ תומוקמב ףאו (םלוכמ התוחפה איה םוהיזה תנכס וב

...הלעמל
:גניסריפ ינוכיס
 
.םיטישכתל רוע תויגרלא --- .ינורכ תקלד
.תורובש וא תוקודס םייניש .ךשוממ םומיד
.הפל וטמשנש םיטישכתמ קנח .תקלצ תווהתה
.רוביד תוערפה .(Tetanus) סונטט
.(HIV) סדייאה ףיגנ
 (Hepatitis B and C) CB גוסמ תיפיגנ דבכ תקלד
.(תוינלטק תויהל תולולעש)
תחתמ תווהתמה ,תומהוזמ תוטסיצ) תויוחיפנו תוסרומ
זקנל ךרוצ היהיו ןכתי רשא ,בוקינה םוקמב רועהל
.(טחמ תועצמאב
.םייניעה תובגבו םייריחנב םיעובק םירוח תורצוויה
 
.שיגרו קד םייניעה תובג רוע
 
שדוג וא םוהיז תורצוויהו סוחס..יושע ףאה הצק רוזיא
היוקלה םדה תקפסא בקע ,תיתייעב הניה הז םוקמב םד
.קמנל םורגל לולעש רבד ,רוזיאל
...הלעמל
:הפב גניסריפ
 
- םוקמ הווהמה חלו םח ,ךושח םוקמ וניה הפה
רבדה קוידב הזו םיקדייח תוברתהל ילאידיא
.ןושלה תא םיבקנמ רשאכ ,הרוקש

:הפב גניסריפל תוולנ תועפות
.םיבאכו תויוחיפנ
 
חפנתהל הלולע ,גניסריפל ירלופופ םוקמ הווהמה ,ןושלה
.ריואה יכרד לש המיסח רצוויתש ,וזכ הדימב
 
.הטילשל םינתינ םניאש םומידו יבצע קזנ םרגהל םילולע
 
:הייעב םה םג םיווהמ ,םמצע םיטישכתה
קנח םורגל םילולע ,הפב םיררחתשמה תועבטו םירותפכ
ףאו קודסל לולע ,םיינישה םע םיטישכת םתוא לש עגמו
.ןתוא רובשל
...הלעמל
 
:רובטו םיינזוא ירותפכ.
 
,תויעב םרוג וניאו טעמכ םיינזואה יכונת בוקינ
םד תקפסא הל שיו ןמוש היושע המקרהש ןוויכ
.םוהיז ינפמ הנגהל ,הבוט.
.הבוט םדה תקפסא רובטה רוזיאל םג
 
...הלעמל
:גניסריפ עוציבל םדוק טוקנל שיש תוחיטב יעצמא.
 
וב רשא ,יקנ וניאש םוקמב גניסריפ עוציבמ ענמהל שי
.יוטיח רישכמ וב ןיאש וא ימעפ דח וניאש דויצב םישמתשמ
 
וילע םתוא ,תוימעפ-דח הכיסמו תופפכ דונעל בקנמה לע
.שדח חוקלב לופיט לכ םע ףילחהל
 
דוריג ,עגמ ינפמ םוקמה לע רומשל שי ,גניסריפה רחאל
ןובסב שומיש י"ע םוקמה ןויקנ לע רומשל שי  .םוהיזו
תציחר ינפל םוקמב תעגל ןיא הרקמ לכב  .(לוהוכלא אל)
.החוראה רחאל םיילאירטקב-יטנא הפ ימב שמתשה .םיידי
...הלעמל

:עקעק תובותכ.
 
--- רבד ,םינפבמ רועה תעיבצ אוה ,עקעק בותיכ
דוע לבוקמה ,עובק רופיאו טושיק הווהמה
.םדק ימימ

תוקירז לש בר רפסמ י"ע תעצובמ הלועפה
טלושה ,דחוימ רישכמ תועצמאב ,תוירוע-תת
,רתוי וא תחא טחמ לש הדובעה תוריהמ לע
.עבצה רדחומ התרזעב


 םיעבצ וא תכתמ תוצומחת םייושע ,םישמתשמ םהב םינעבצה
.םייטתניס םיינגרוא

.הדובעה ףקיהמ תולתב ,תועש רפסמ ךרוא ךילהתה
.םימי 10..דע 7 תכרוא המלחהה

 
םיתיעל עקעק תובותכ תושמשמ ,יטמסוקה טביהל טרפ
("Port wine "ןיי  ימתכ" ומכ ,םינוש רוע ימגפ תאווסהל
תאווסהו (Vitiligo) תקהבמ-םילבוסל ןווג ןתמ ,stains")
.םינפ יחותינ רחאל ,םייתפשב ןווג רדעיה

,חותינב הכורכ ןתרסהו דימתל ודעונ עקעק תובותכ
הנוילעה רועה תבכש תרסה ךות ,ביאכהל לולעש
.םוקמב תקלצ ריתוהל הלולע הרסהה .(Dermabrasion)
 
תובותכ תרסהל רזיילב שומיש איה רתוי תמדקתמ הקינכט
.עקעקה

(קיחרהל שי ותוא ןעבצל םאתהב) רזייל יגוס 3.םנשי
.הרסהה עוציבל

תקלצה תמקר טועימ אוה ,רזיילב שומישה שומישה ןורתי
.ךילהתה םותב תרתונה


"תיסקודרפ הייהכה" היורקה ,הייעב תמייק רזיילה תקינכטב
,'זייב ומכ ,םיריהב םיעבצ :("Paradoxical  darkening")
.םירוחש םיכפוהש ןבלו דורו
ןטק חטש יבג לע ,רזיילב הרסהה תא תוסנל שי ,וז הביסמ
.םירחאהמ רתוי רתסומה

םושיר ומצעל רומשי ,עקעק בותיכ רבעש ימש ,ץלמומ
.הז ךרוצל ,עקעקה תבותכ התשענ םהב ,םינווגה לש קיודמ
..
עקעקה תבותכ תדובע תעצבתמ וב ,םוקמה ןויקנ לע רומשל בושח
!םישמתשמ וב דויצה ןויקנו.
...הלעמל
 
:םינוכיס.
 
.םדב םיאשינה תולחמ ימרוגל הפישחו עבצל תויגרלא תובוגת
 
םוהיז לש םירקמ םיעודי .ילאריו וא ילאירטקב םוהיז תנכס
.ולא םירקמב B גוסמ תיפיגנ דבכ תקלדב
.סדייאה ףיגנבו C גוסמ דבכ תקלדב םוהיז תנכס םג תמייק
 
לולעש ,ביאכמו השק ךילהת הניה ,עקעק תבותכ תרסה
.תוקלצ וירחא ריתוהל
 
.םד םורתל ןתינ אל עקעקה תבותכ עוציב רחאל הנש
.
.
יוריגה לע לקהל ןתינ ,םיוסמ ןעבצל תיגרלא הבוגת לש הרקמב
תידיאורטסוקיטרוק החשמב-ימוקמ םושייב ,תוחפנתהה לע וא
רימחהל לולעש רבד ,רישי שמש רואל םוקמה תפישחמ תוענמהו
.בצמה תא.
...הלעמל