?שמש תיירטפ יהמ
הריפש (Fungal infection) תיתיירטפ תקלד איה שמש תיירטפ
,היצטנמגיפ לש םיהכ םימתכב ,ללכ-ךרדב ,תנייפאתמה ,רועה לש
רוסחמ) היצטנמגיפידל ךופהל םג הלולעו בגהו הזחה לע םיישקשק
העפותה הלולע ,ךכל הייטנמ םילבוסב .םיעוגנה ףוגה ירוזיאב (עבצב
.בושל
תינוציחה רועה תבכשל תלבגומ הירטפה
,לבת יבחרב הצופנו (Stratum corneum)
הטעומו םיחלו םימח םירוזיאב דחוימב
.םירק םירוזיאב

םרוג
,(Malassezia furfur) רופרופ היצסלאמ םזינגרואה אוה םרוגה
,רועה לע עבק ךרד יוצמה רוצי ,(Pityrosporum orbiculare וא)
.תוינמוש תושרפה לע ןוזינו (וילע םייחה םירוציה) הרולפהמ קלחכ
.תקבדימ הניא היירטפה .האירובסל םג יארחא הז םזינגרוא

.אל םירחאו םימיוסמ םישנא תפקות הייעבה עודמ עודי אל
.ןוסיחה תכרעמל רשק שי הייעבלש אוה עודיש לכ


ןוכיס ימרוג
.תלקולק הנוזת
.גנישוק תנומסת
 
.תיטנג הייטנ
.החלו המח הביבס
.תאכודמ ןוסיח תכרעמ
...ןכו
.םיילנומרוה םיוניש .ינונמש רוע .רתי תעזה

םימוטפמיס
.ההכ םוח עבצ דע ,(ההכ עבצ) היצטנמגיפ רתי
.ןבל עבצ ידכ דע ,(רועה עבצ ןדבוא) היצטנמגיפיד םג ןכתית
    .קבא ייומד םישקשק םיסוכמ עגפה תומוקמ
.לק דרגב תוולתהל הלולע העפותה

...תורוצ 3-ב אטבתהל הלולע העפותה
,םינידע םישקשקו םיילוש ילעב ,םיבורמ םילגלגס וא םילוגע םימתכ .1
רוזיאל תירשפא תובחרתה םע הזחה לע וא/ו ףוגה ינפ לע םירזופמ
.גזמתהל םיטונ םימתכה .תווצקה ירביאו ראווצה ,הנותחתה ןטבה
חוימב טלובה רבד ,ביבס רועה עבצ סחיב םיריהב וא םיהכ םימתכה
.ץיקב

.תווצקה ירביאב םידדוב תומוקמב וא םינפה ,ףופיכ ירוזיאב םימתכ .2
הנוזת וא היוקל ןוסיח תכרעממ םילבוסה םישנאב הצופנ וז הרוצ
.היוקל
האירובס ,הדידנקכ תועטב ההוזמ תויהל םיתיעל הלולע וז הרוצ
.Dermatophyte infection רוע תקלד וא סיזאירוספ ,סיטיטמרד

הזחב ,בגב םיזכורמ םימתכה .רעישה יקיקז םיברועמ וז הרוצב .3
הפורתב לופיט ,ההובג תוחל ,תרכוסמ תעפשומ איה .תווצקה ירביאבו
.ןוסיחה תכרעמ יוכידל לופיט ,תידיאורטס וא תיטויביטנא


ןוחביא
םוקמב רועה לש לק דוריג ידי-לע השעי ןוחביאה
.פוקסורקימ תועצמאב ותניחבו עגפמה

...כ הייעבה תא תוהזלו יוגש תויהל לולע ןוחביאה
.הלק המזקא ןיעמ ,(Pityriasis alba) תנפסח
- וא-
.תקהב/וגיליטיו

לופיט
םייטנמגיפ םייוניש וא ידימת קוליצ הריתומ הניא שמש תיירטפ
.לופיטה תליחתמ םיישדוח דע שדוחכ ףלוח רועה עבצב יוניש לכו
.הרועיש תא ןיטקי ענומ לופיטו הצופנ תונשיה

ימוקמ לופיט 
תוחשמ תועצמאב השענ ימוקמ לופיט
םוינלס תרפוג ומכ ,תויתיירטפ-יטנא
ינרתנ ןימטצפלוס ,(Selenium sulfide)
,(Ciclopiroxolamine) ןימלוסקורפולקיצ ,(Sodium sulfacetamine)
.(Allylamine antifungal) םיינימלילא היירטפ ידגונו (Azole) לוזא

ילרוא לופיט 
,תויתיירטפ יטנא תופורתב שומיש השעי
.ימוקמ לופיטל ליבקמב םיתיעל

.ליעוהל יושע ןוזוא תועצמאב לופיט

.הייעבב לופיטב םתוליעי תא וחיכוה אל הנוזת ייוניש

תורעה
.תועובש רפסמ יעבטה עבצל רועה תרזח ךראת לופיטה םותב
.בושל םוהיזה לולע םיחלו םימח םירוזיאב

 
העינמ
.רועה לע םיינונמש םירישכת וא םינמש םושיימ וענמיה
.רורוויא רשפאמ וניאש רצ/קודה שובלמ וענמיה