...ןוטניט ואר
 
2002 סרמ
םילילצ תייפרת תרזעב ןוטניטב לופיט
יכ אצמ הינמרג גרבלדייה University of Heidelberg-ב םידקמ רקחמ
םילבוסה םישנאא ברקב ,(Auditory Cortex) תיתעימשה חומה תפילק
.'תרכומ' תויהל תכפוה ,ןוטניטמ
םיווש םינושה םילילצה תרכהל םיארחאה םירוזיאה םיאירב םישנאב
םידירטמה םילילצל םיארחאה םירוזיאה ןוטניט ילוחב וליאו םלדוגב
םישוע םירקוחה .םילילצה ירוזיא ראש תמועל הברהב תיסחי םילודג
(Phantom Limb Pain) רביאב םוטנאפ באכל וז העפות ןיב הלבקה
ףוגה קלח תא גציימ רשא חומב רוזיאה .רביא תעיטק רחאל םרגנ רשא
.הז ליעפ יתלב רוזיאל םישלופ םיכומס םירוזיאו ץווכתמ עטקנש

NewScientist


2004 סרמ
ןירבוראק תייפרת
םילבוסל ליעוהל היושע (Caroverine Therapy) ןירבוראק תייפרת
רשא (Cochlear Synaptic Tinnitus) ןזואה לולבש לש יטפניס ןוטניטמ
.תופורת לש ןתוליערבו שערב ורוקמ

םייוצמ רשא םינידעה רעישה יאתל םרגנ רשא קזנ איה ןוטניטל הביסה
לילצה לש ריואה תודונת תא םימגרתמה) (Cochlea) ןזואה לולבשב
קזח שערל הפישחמ האצותכ (חומה לא םיחלשנה םיילמשח תותואל
תלחממ םילבוסל תונתינה (Ototoxic Drugs) תויסקוט-וטוא תופורתלו
.(Meniere's Disease) ריינמ
(Glutamate) טמטולג לש רוציי רתיל םימרוג וקוזינ רשא רעישה יאת
.הדימה לע רתי םיליעפ םישענ ןזואה לולבשב טמטולגה ינטלוקו
טמטולגה ינטלוק תוליער היורק וז העפות
ןדבואב תאטבתמו (Excitotoxicity of the Glutamate Receptors)
.ןוטניטבו העימש

לש התעפשה תא ונחב הירטסוא הניו University of Vienna ירקוח
תולודג תויומכב ,דירוה ךרד הז לופיט לבקל שי יכ וליגו ןירבוראק תייפרת
.הכורא הפוקת ךשמב

ענומ רשא רבד ,תימינפה ןזואל תורישי הז לופיט םושיי ןחבנ רופגניסב
רקחמ .םדה-רוזחמל הפורתה תרידח בקע ,תוילילש יאוול תועפשה
.תינוציחה ןזואב הטישה םושיי תא קדוב ףסונ

Otolaryngology Clinic at the University of Vienna, Austria


2008 רבמבונ
ןזואב עובק לוצליצל תמרוג הקזח הקיזומ
קזנל םורגל הלולע MP3 ןגנמ הקיזומל דאמ םר לוקבו הרידת הבשקה
םוי ידמ תחא העשמ הלעמל ךשמב הבשקה .העימשה תכרעמל רומח
ימואלה יתוכלמה ןוכמה .ןוטניטל םורגל הלולע תיברימה לילצה תמצועב
(Royal National Institute for the Deaf/RNID) שרחה ןעמל
המצוע ליבגמ ןיקתהל MP3 ינגנ לש םינרצי תוחנהל םא לקוש
.םירישכמה לכב (Volume Limiter)

ND


2009 ראוני
הלילב רימחמ ןוטניטה
ידי-לע ,ןוטניטמ םישנאהמ 10%-כ םילבוס הב ,הינטירבב הכרענש הריקס
םישילש ינשל בורק יכ האצמ The British Tinnitus Association/BTA
העירפמו תולילב הרימחמ העפותהש ךכ-לע םיחוודמ הייעבהמ םילבוסהמ
.םדריהל םהל

National Tinnitus Week


2009 רבמצד
ןוטניט תעינמל השדח הווקית
עונמל ןתינש ואצמ הילרטסוא University of Western Australia ירקוח
.תועובש 6 ךשמנה לופיט תרזעב חווט תכורא הייעבל ןוטניט תוחתפתה
,חומה לא ןזואה לולבשמ םיעיגמה תותואה תמיסח רקחמה יאצממ יפל
רתי יוריג ענמת ,קזח לילצמ האצותכ ןזואל קזנ םרגינש רחאל רצק ןמז
.ןוטניטל חתפתמה חומה לש

University of Western Australia


2012 סרמ
ןוטניט ינימסת לע הליקמ טנרטניא תססובמ היפרת
םילפוטמ ופתתשה ובו תועובש 10 ךשמנש ,ידבש-ינמרג ףתושמ רקחמ
םילוכי םילפוטמה יכ הליג ,הרומח דע הנותמ הגרדב ןוטניט םילבוסה
ומכ הדימ התואב טנרטניאב תיתצובק תופתתשהמ תלעות קיפהל
.תיתצובק היפרת תושיגפב םיפתתשמה םילפוטמ
הינמרג ץניימ Johannes Gutenberg Uni. Mainz רקחמב ופתתשה
םיפתתשמב ןוטניטה תרמוח תוגרד .הידבש Linkoping University-ו
.תודוקנ 29-ל 40-מ עצוממ ותחפ סרוקה תא ומייס רשא רקחמב

ScienceDaily


2012 יאמ
ןוטניטה ירוחאמ יאתה ןונגנמה
דמועה ןונגנמה הינטירב University of Leicester-ב םירקוח ירבדל
בצע יאת אוה קזח שערל הפישח רחאל ןוטניטה תוצרפתה ירוחאמ
'םירוי' רשא Dorsal Cochlear Nucleus יורקה חומה קלחב (םינוריונ)
.ןוטניט לש ותורצוויהב םייתסמה ךילהת ,רידס יתלב ןפואב
-יא ללגב (החונמ) ליגרה םבצמל בושל רתוי םילגוסמ םניא ולא םינוריונ
תורידסמ רשא (Potassium Channels) ןגלשאה תולעת לש ןתוניקת
.ולא םיאת לש תילמשחה םתוליעפ תא

Hearing Research


2012 יאמ
ןוטניט ינימסת לע לקמ יביטנגוק יתוגהנתה לופיט
Maastricht University/Clinical Psychological Science-ב רקחמ
םירגובמ םילפוטמ 741 ופתתשה ובו תחא הנש ךשמנש דנלוה טכירטסאמ
(Cognitive Behavior Therapy) יביטנגוק יתוגהנתה לופיט יכ אצמ
יאוול תועפות לכ ויה אל לופיטל .ןטניטה ינימסת לע הלקהל דאמ ליעי
.תוילילש

The Lancet