רבד חתפ
תולחממ 10%-ו לושלישמ םילבוס ל"וחב םילייטמה ולאמ 40%
הבוהצ תחדק ,(Malaria) הירלמ ןהב ,תופירח תוימוהיז
:(Legionnaires disease) םירנויגילה תלחמו (Yellow fever)
תורצונה ,ריואב םימ תופיט תועצמאב תצפומה תואיר תקלד
.םימ םומיח ינקתמו םימח תורוניצ ,םיירחסמ ריוא-ינגזמ ידי-לע

,ענמ תופורת תרזעב העינמל תונתינ םימוהיזו תושק תולחמ
הירלמל (Antiprotozoal drugs) תוילאזוטורפ יטנא תופורת ומכ
.םינוסיח תועצמאבו
עגמו םימו ןוזמ םוהיז ,םיקרח תוציקע ידי-לע תוצפומ תולחמה
.ולא תולחמ יאשנ םע

(Traveler's Diarrhea) םילייטמב לושליש
העינמ
הייתש ימ ,רמושמ ןוזמל עגונב תוריהזה יעצמא ברימ תא וטקנ
.םרוהיטו

ותעפשה ,לושליש לש הרקמבש ךכ .הבורמ הייתש לע ודיפקה
.תושבייתה ענמיתו הנותמ היהית   
.שולש-םייתעש ידמ ןתש ןתמ אוה תקפסמ הייתשל דדמה   
.ההכ בוהצ ןתש אוה תקפסמ הניאש הייתשל הרהזא   

םימב לופיטל םיעצמא
.(שא תקלדה וא) למשח ,זגב םימ תחתרהל שאו םילכ
.םיאתמ םימ ןנסמ
.רוהיט תוילבט
.ןוסחיאל םיקובקב

.העזה ןמזב ףוגהמ חלמ ןדבוא םילשהל ינויח
,םינגוט וא םיחולמ םינטוב ומכ ,םיחולמ םיפיטח וקיפסי ךכל   
.םויב םיימעפ   

.םיקדייח אוה םילושלישה תיברמל םרוגה
.אפור תויחנה יפל ,הקיטויביטנא איה ךכל הפורתה

(Dehydration) תושבייתה
!תושבייתה עונמל רתויב בושח
.םידליב רבודמשכ דחוימב ,ריהמ תוומ םורגל הלולע תושבייתה
.הריהמ תושבייתה םהב םורגי ,םילושלישו תואקה ,םוח לש בוליש
.תוריהמב ולא תועפותמ תחא לכב לפטל שי וז הביסמ

.לושלישמ לבוסהמ ןוזמ עונמל ןיאו הבורמ היתש דדועל שי

ךכ ךא ,לושלישה תומכ תא לידגהל הלולע הליכא
.הנוזת ירמוח וב וגפסיו ףוגל ורזחוי

דבאל םייעמה םילולע ,ךשמתמ וא ףירח לושליש לש הרקמב
ןוזמ תכירצו םירחא הנוזת ירמוחו םירכוסה תגיפס תלוכי תא
.ףוגהמ םימו חלמ לודליד םורגת
שומישל ודעונש ,תודחוימ תוסימתב שמתשהל שי ולא םירקמב
תיברמב תחקרמ-יתבב ןתוא גישהל ןתינ .תושבייתה בצמב
.היתשה ימל ןפיסוהל שי .ישילשה םלועה תוצרא

רכוס תויפכ 2 וסימה :תאזכ הסימת רתלאל ןתינ ךרוצ תעשב
.םימ רטיל 1-ב ינחלוש חלמ תיפכ 1/2-ו
.ךשוממ ןמז ךשמ תונטק תומיגל ומגל
תושבייתה לש הרקמב ךא ,םיאטוחמ םימב ךכל שמתשהל שי
.םיחולמל טרפ ,םימ לכב ושמתשה ,אצמנב םניא ולא םא ,תינוציק

םימוטפמיס תושבייתה
רבגומ אמצו ינחיר ןתש ,ןתש לש תחפומ ןתמ

םייתפש ,החונמ רסוח ןכו ,ליעלד םינמיסה לכ
תוצאומ בל תומיעפו תושבי

.רדעה ,הפב שבוי ןכו ,ליעלד םינמיסה לכ
דיה בג רוע לש הרזח אלל תולפקתה ,תועמד
תועוקש םייניעו (ותתיבצ רחאל)

הנותמ

תינוניב
 

הרומח

!וזפשאל שי ,דלי תושבייתהל רתויב לקה ששחה םע :בל ומיש

תונויער
הכימשב ויוסיכ ידי-לע בכרה תא וננצ ,דאמ םח םוקמב
.םימב הגופס    
וא תינדי ,ורורוויאו וילע םימ תזתה ךות דלי וננצ
.ררוואמ תועצמאב    
לוכיע יישק
.לוכיע יישק םיווח םיבר םיעסונ
עייסל םייושעש אפרמ-יחמצ
םישבוימ תינמכוא ילעב תושודג תויפכ המכ תפסוה 
.לושליש לש הרקמב עייסל םייושע (!םיירט אל)    
תולחמ יאשונ םיקרח
הלחמרתאתואצמיהתוליעפ
הירלמ
Malaria
Filariasis
ץוחו תיב
רפכב רקיע
םירוזיא
םייפורט
ברע
הלילו
שותי
Anopheles
Filariasis
חומ תקלד
Encephalitis
ץוחו תיב
רפכב רקיע
םירוזיא
םייפורט
,םייברע ןיב
הלילו ברע
שותי
Culex
יגנד תחדק
Dengue fever
הבוהצ תחדק
Yellow fever
םירוזא
םיינוריע
םירוזיא
םייפורט
רקוב
ברעו
שותי
Edes
Filariasisרפכ
ץוחמ
תיבל
םירוזיא
םייפורט
םישבי
םוישותי
Monsonia
Loa loaרפכ
ץוח
תיבל
םירוזיא
םייפורט
םישבי
םויבובז
Chrysops
Onchocerciasisרפכ
ץוח
תיבל
םידדוב םיסיכ
תיזכרמ .מא
םויבובז
Simulium
Mucocutaneous
Leishmaniasis
רפכו.ריע
ץוחו תיב
םירוזיא
םייפורט
תעיקשמ
דע שמשה
התחירז
לוחה בובז
Phlebotomus
הנישה תלחמ
African
Trypanoso
miasis
רפכ
ץוח
תיבל
םיסיכ
הקירפא
תיפורט
םויהצ הצ בובז
Tsese
םייל תלחמ
תינשנ תחדק
חומה תקלד
Encephalitis
Babesiosis
R Mountain
Spotted Fever
רפכבםלועה לכםוי
הלילו
Tick היצרק
העשפמה תקלד
Bubonic
plague
רפכו ריע
תיב
םלועה לכםוי
הלילו
Flea שוערפ
Typhus סופיטרפכו ריע
תיב
םלועה לכםוי
הלילו
Louse הניכ
Typhus סופיט
Scabies תדרג
רפכו ריע
תיבב
םלועה לכםוי
הלילו
Mite תידרק
הנישה תלחמ
תיאקירמאה
American
Trypanoso
miasis
רפכו ריע
תיב
יבחר
הקירמא
תיניטל
תיפורט
הלילReduviid bug
(Kissing bug)
םיקרח דגנ הנגה יעצמא
.(Insect repellents) םיקרח יחוד םירמוח
.םיכורא םילוורש םע ,(Protective clothing) ןגמ דוגיב
.(Mosquito net) םישותי תשר :הליכ

!תוערצו םירובד ךשומ םחוחינ .ןולוק ימו םימשבב שמתשהל ןיא
.םיקרחה תוליעפ תא דאמ שילחי רבדה .שי םא ,ריוא גוזימ וליעפה

םייחמצ םיקרח יחוד
(Scorpions) םיברקעו (Spiders) םישיבכע
ץקועו לצב אבחנ (Black widow) הרוחשה הנמלאה שיבכע 
.ותוא םיעיתפמ רשאכ
 ץקענהש ןכתיו (Neurotoxin) םיבצע לער ףוגל הידחמ הציקעה
תויתכרעמ ללכ תויעב תמרוג איה .הל עדומ היהי אל ללכ
ףאו תורומח (Muscle spasm) םירירש תויוצווכתה ,ןטב יבאכו
.(Respiratory arrest) המישנ םוד

תולועפב תוריהז טוקנל שי ץרוש הז שמר םהב םירוזיאב
םיצפח תמרהו תליטנ ,אסכ לע הבישי ומכ ,רתויב תוטושפה
.(םייולתש הלאכ ללוכ) םינוש

הנמלאל המודב ,(Funnel web spider) ךפשמה רוק שיבכע 
דחוימב ,ינלטק לאיצנטופ לעב םיבצע לער רידחמ ,הרוחשה
.טקשה סונייקואה רוזיאב םייוצמה ולא

לגנו'גב ךרד סוליפ ,םיברקעו םישחנ ,םישיבכע תנכס ללגב
.ןובנ השעמ הניא
,דועו הטימב ,עבוכ ,םיילענב רותסמ אוצמל םילולע םישיבכע
       .וב שומישה ינפל ,ץפח לכ תקידב לש גהנמ חתפל שי ןכל

תמרוג (Brown Recluse) םוחה דדובתמה שיבכעה תציקע 
יקמנ רוע עצפ תובורק םיתיעל תרצויו תקלדו ימוקמ באכ
.(Necrotic skin ulceration)
/םד סמת ומכ ,םייתכרעמ םיכוביס םימרגנ תוקוחר םיתיעל
.ינלטק תויהל לולעש ,(Hemolysis) הזילומה
הביבסב שיבכעב וניחבי אל םיצקענה תיברמ ,הז הרקמב םג
הלודג הרובח :םירכומה הציקעה ינמיס יפל השעי ןוחביאהו
.הזכרמב לודג ןורוויח םתכ םע

.הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט :ואר

(Malaria) הירלמ
םימוטפמיס
.תואקה
.םילושליש

.שאר באכ
.תוליחב

.הובג ימואתפ םוח
.תורומרמצ
.םירירש יבאכ

עיפוהלו ךוכשל הינמיס םילולע תלפוטמ הניא הלחמה רשאכ
.רתוי רחואמ ,שדחמ
דחוימבו תוקבדיה תנכסב םינותנ הקירפאב םירייתמה
.ירפאסב םיפתתשמה

!התולגתה םע דיימ הלחמב לפטל ינויח
.הינז ינשל םאתהב ,הב לופיטל תוליעי תופורת תומייק
.תומיענ יתלב יאוול תועפות שי לופיטל
!ןוסיח (ןיידע) ןיא הלחמל

לש הרקמל ,םשרמ אלל השיכרל תנתינ Fansidar הפורתה
.בושיי םוקממ קחרה תואצמה תעב ,הלחמב תוקבדיהל ששח

(Dengue Fever) יגנד תחדק
,RNA flavivirus סוריוה תועצמאב תצפומ יגנד תחדק
:תורוצ 2-ב עיפומה ,(Edes) סדא שותיה ידי-לע אשינה
.Aedes albopictus וא Aedes aegypti

םייפורטה םירוזיאב רקיעב ץופנו םויב דחוימב ליעפ שותיה
,היסא חרזמ-םורדב ,תידוהה תשביה תתב רקיעב ,םייפורט-בוסהו.
יאווגרפ ,הלי'צל טרפ) הקירמא םורדו זכרמב ,ןיס םורדב
,(ןמייק ייאו הבוקל טרפ) םייבירקה םייאב ,(הניטנגראו
.הקירפאבו וקיסכמב
.טקשה סונייקואה רוזיאבו ןאוויטב תמייק התוחפ הנכס
.םימשגה תנוע רחאל רצק ןמזו ךשמב דחוימב ההובג הנכסה

םימוטפמיס
.םיילגרהו םיידיה תוחפנתה
.הליחב
העיפומה החירפו תואקה
.םוחה רחאל םימי 4 דע 3

.הובג ימואתפ םוח
.םיקזח שאר יבאכ
.םיקרפו םירירש יבאכ
.השלוח

.םינדגונה וא סוריוה יוליגל םד-תקידבב השענ ןוחביאה
ופלחי תיפוסה המלחהל דעו םימי 10 דע תכשמנ הלחמה
.תועובש העברא דע םייעובש
םילזונ ןתמ ,הטימב החונמ אוה יגנד תחדקב לופיטה
.םוחה תדרוהל תופורתו

העינמ
,שותיה תציקעמ רמשיהל שי ןוסיח ןיא יגנד תחדקלש ןוויכ
,םיאתמ ןגמ דוגיב ,רועה ינפ לע םימשוימה םיקרח יחוד תרזעב
.םיגזוממ תומוקמב תוהשו (הליכ) ליעי ןגמ ךוסימ

םימוהיז
םיקבקובמ םימב שומיש ךות השעת םוהיזה תעינמ
.ירט לשובמ ןוזמ תכירצו (Bottled water)

בל ומיש
תועצמאב תואקשמ ררקל ןיא ,ןימא וניא םימה רוקמ רשאכ
.זרב ימב םיינישה תא ץוחרל ןיא ןכ ומכ !חרק תויבוק

.ףלקל ןתינ םתפילק תאש ,תוריפ קר ולכא
.םילוח םע בורק עגממ וענמיהו חוטב ןימ וצמא
(Tetanus) סונטט/תדפצ ןוסיחש ואדוו ל"וחל האיצי ינפל
.ףקותב ןיידע םהשו תונורחאה םינשה 10-ב ןתינ תעפש דגנו   
.תואיר תקלד דגנ ונסחתה

תוחתופמ יתלב תוצראל םיפסונ םינוסיח
.(Hepatitis A) A גוסמ דבכ תקלד
,תובורקה םינשה 10-ב לו"חל םיאצוי םתא םא ,תוקירז 2  
.תועובש 3 לע הלועה הפוקתל   
.(Typhoid) םייעמ סופיט
הפוקתל תובורקהםינשה 4-ב ,ל"וחל םיאצוי םכניה םא   
.תועובש 4 לעמ   
.(Hepatitis B) B גוסמ דבכ תקלד
םא ,תוחפל םיישדוח תב הפוקת ךשמב תוקירז תרדס   
.םישדוח 6 לעמ הפוקתל ל"וחל םיאצוי םכניה   

בל ומיש
ךרד תולטינה תופורתלש ,תורשפאל םיעדומ תויהל םכילע
םינוסיחו העינמ תופורת לע תועפשה תויהל תולולע ,עבק   
.ךפיהלו םינוש   
רבעמ (עבק תולטינה) תופורת יאלמב דייטצהל םכילע
יקית ןיב ןרזפלו ,תווש תונמ רפסמל ןלצפל ץלמומו שורדל   
.תונושה תודווזמהו ןעטמה   
דייטצהל םינוש םינוכיסל םינותנה וא תוינורכ תולחמ ילוח לע
,םתלחמ תא ראתמה ,לפטמה אפורהמ ינכדע בתכמב   
תומש ללוכ ,(הווהבו רבעב) הב לופיטה ןפוא תאו הל עקרה   
.תילגנאב תאז לכ ,ןנונימו תונתינה תופורתה   
וגישהל היהי ןתינ וכרד ןופלט רפסמ לפטמה אפורהמ ושקב
.םוריח הרקמב   

תורעה
הדווזמו קית לכ הסכמ לש תימינפה ןפודה לע קיבדהל ץלמומ .1
.םתומכו תופורתהו םיצפחה לכ םוקימ ןיוצמ הב ,המישר   
רוזחל יאדכ ,תודווזמלו םיקיתל תודומצה יוהיזה תויותל טרפ .2
תועצמאב ,תימינפה ןפודה יבג לע םג םיטרפ םתוא םושרלו   
.קיחמ יתלב (רקראמ) ןומיס טע תועצמאב   

(Sea sickness) םי תלחמו (Travel sickness) העיסנ תלחמ
העונתל ףוגה תולגתסה לש תויעב ןה םי תלחמו העיסנ תלחמ
היוצמה לקשמה יוויש תכרעמו חומה ןיב הארנה עדימה תמאתהו
.ןזואב

רחאל ,תופיט 2 ופיאש :הביקה תא דאמ עיגרמ הטנמ ןמש
.ריינ תטחממב ןתגפסה   
...תרחא הטיש   
.הנוילעה ןטבה לע ופשפשו יחמצ ןמשו ליבגנז ןמש תפיט ולהמ

(Frayed nerves) םיבצע תטירמ תעינמ
(Road rage) שיבכב םעזו
,םיקקופמ םישיבכב העיסנ תעב בשוימו עוגר ראשיהל ידכ
,רדנוול ןמשב וגיפסת םתוא ,םיינש וא ןפג רמצ רודכ וניכה
.תינוכמב ירוחאה ןולחה דיל םתוא וחינהו הטנמ וא סוטפילקא

2 תפסותב טבמא תושעל ץלוממ ,הכורא העיסנל האיצי ינפל
.הגיהנה תעב ינריע ראשהל םכל עייסי רבדה .ןחיר ןמש תופיט

(Fear of flying) הסיט דחפ
ריינ תטחממב םוינרג ןמש תפיטו רדנוול ןמש תפיט וגיפסה
.הנטק ןוליינ תיקשב התוא וחינהו (ויסיט)
.םכפאל לק עגרל החותפה תיקשה תא ודימצה דערה תעפוה םע
הכורא הסיט תעב ינבצע דליב לופיט
רטיל-ילימ 30-ל לימומק ןמש תופיט 15 ופיסוה :יוסיע ןמש וניכה
.יחמצ ןמש וא םיזוגא ןמש
.םהידי תאו םידליה ילגר תא וסע תלבקתמה תבורעתב
(Travel Weary) עסמ תושישת
...םינמש תבורעתב הטחממ וגיפסה
.תופיט 5 :טומגרב ןמש
.תופיט 3 :רדנוול ןמש
.תופיט 3 :(Petitgrain) ןיירגיטפ
.תופיט 2 :(Lime) תינומיל
.הפיט 1 :ןומיל

.ךרוצה יפל ופאש
.עויסכו תושישת ןמזב ןונעירל ,עסמ תעב וז היצלהניא ועצב
.(Motion sickness) הבר העונתמ האצותכ הביק לוקליק תעב

הנושאר הרזע תכרע תנכה
...י"פע השעת תויומכה תעיבק
.עסמב םיפתתשמה רפסמ
.עסמה ךשמ
.הנכסב הכורכה תוליעפה יפוא
תיאופר הרזע לבקל ןתינ וב בושיי םוקממ קוחיר
.(תחקרמ-יתבמו םיאפורמ)   
עסמב םידלי תופתתשה
תודחוימ תויעבמ םילבוסה םירגובמ תופתתשה
.('דכו תרכוס ,בל-תלחמ)   

ךדיאמ .תורקי ולא ךא ,הנושאר הרזע תוכרע שוכרל ןתינ
.תושרדנה תונטקה תויומכב םיביכרמה תא גישהל השק

תיסיסב הכרע
תיללכ
.תוקלדב לופיטל תופורת ,םוח תדרוהל תופורת ,םיבאכ יככשמ

רועב לופיטל דויצ
,תיטויביטנא החשמ ,םיקבדמ םידגאו תוזאג ,תונוש תושובחת
עסמה םא דחוימב) תולביב לופיטל דויצו תוירטפ דגנ החשמ
.ןפג-רמצו (הבורמ הכילה ללוכ

לוכיעה תכרעמ רובע
לושלישל תופורת ,תוריצעב לופיטל םילשלשמ ,תברצ ידגונ
.המיאתמ הקיטויביטנאו

ןזואלו ןיעל
תקלדל םייניע תופיט ,יוריגלו קבאל ,םייניעל םיטושפ הפיטש ימ
.םיינזוא תקלדל תופיטו תיתלגומ

תוינימטסיה יטנא תופורת
.תואקהו תוליחבלו יוריג םע החירפ ,תויגרלאל תופורת

םילכ
.םיירפסמו םייחקלמ ,םימסיק

תוישיא תופורת
.ויכרצלו ובצמל םאתהב דחא לכ