יברעמה סולינה (סוריו) תחדק
West Nile Virus

:המדקה
ינפל הנושארל ץצ יברעמה סולינה סוריו
,הפוריא לש םיגזוממה םירוזיאב םינש רפסמ
הווהמ אוהש ךות ,הקירמא ןופצו היסא
.ףנכ ילעבלו םיסוסל ,םדאל תיתואירב הנכס
ןה תינלטק חומ תקלד תוחתפתהב אטבתמ רתויב ינוציקה יוטיבה
.םיסוסב ןהו םדא-ינבב
:םימוטפמיסו הקבדה
.(Mosquitoes) םישותי תועצמאב טשפתמ סוריוה
תולק לבוס םקלחו ןימסת לכמ םילבוס םניא םיאשנה תיברמ
.ןיטולחל םילחמו דבלב
רתוי הברה תויניצר תויהל תומרגנה תולחמה תולולע תאז םע
...לולכלו
 
.(Encephalitis) חומה תקלד
.(Meningitis) חומה םורק תקלד

רופיצ ץקועה שותי .םירופיצ םניה םיירקיעה סוריוה יאשנ
םירופיצ תציקע י"ע סוריוה תוטשפתהל םורגל לולע העוגנ
.םדא-ינבו םירחא םייח-ילעב וא

...םיללוכ תוקבדהה ינימסת
.בג יבאכ .םוח
.רוע תוחירפ .שאר יבאכ
.תוחופנ הפמיל תוטולב .םירירש יבאכ

רבדה רשאכ ךא ,חומה תא תללוכ הניא תוקבדהה ללכ-ךרדב
...םג לולכל םינימסתה םילולע ,הרוק
.דער .םישק שאר יבאכ
.תותיווע .ףרוע תוישק
.םירירש תשלוח .םישוח תוהק
.קותיש .תואצמתה רסוח
.תמדרת
:םימרוג
רדוח ,יברעמה סולינה סוריוב העוגנה רופיצ ץקוע שותי רשאכ
םש תורגדנו ולש (Salivary glands) קורה תוטולבל סוריוה
.םוי 14 דע 10 ךשמב
סוריוה רדוח ,םדא-ןב וא םייח-לעב ץקוע עוגנה שותיה רשאכ
.ולש םדה רוזחמל עיגמו

ךות ,חומל דע וכרדב ךישממו םדה רוזחמב הברתמ סוריוה
תכרעמ ,(Blood-brain barrier) חומ-םדה םוסחמ תייצח
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמו םדה ןיב הדירפמה ,הציצח
םורק תומקרב עגופ אוה םוסחמה תא הצח סוריוהש עגרב
וראותש םינימסתה םיעיפומו תיתקלד הבוגת תרצונ ,חומה
.הלעמל

 
רקיעב תשחרתמ יברעמה סולינה סוריוב תוקבדהה
.םיליעפ םישותיה רשאכ ,םח ריוא גזמ תפוקתב
עגרמ ףלוחה ןמזה ,(Incubation) הריגדה תפוקת
.םוי 15 דע 5 תכרוא ,םינימסתה תעפוהל דעו הציקעה

תודדונ םירופיצ י"ע ןה םלועב טשפתמ יברעמה סולינה סוריו
.םיברועה םיאצמנ ןשארבשכי ,תוימוקמ םירופיצ י"ע ןהו
 
...ןה הלחמה תוטשפתהל תורידנ םיכרד
םד יוריעו (Organ transplantד) םירביא תלתשה
.(Blood transfusion)
.דלונ םרטש הקוניתל םאמ

2002 רבמצד

עוגנ דלונ דלי

והז .יברעמה סולינה סוריוב עוגנ דלונ קונית
תימחר-ךות הרבעה לע חווד וב ןושארה הרקמה
.הלחמה לש (Intrauterine transmission)


.םא בלחב הקנה
:ןוחביאו תוקידב
תמיגד תליטנ תועצמאב םדב סוריוה תואצמה תא ןחבאל ןתינ  
.הדבעמב התניחבו םד  
 
...הארת םדה תזילנא  
.יברעמה סולינה סוריול םינדגונה רפסמב היילע
.יברעמה סולינה סוריול DNA תקידבל תיבויח האצות
.יברעמה סולינה סוריול תיבויח תיברת

תקלד/חומ תקלד םויקל דשחה ררועתה םע וכרעיש תוקידב  
:חומה םורק  
תילוחל טחמ תרדחה .(Lumbar puncture) ינתומ רוקינ
חומה לזונ תניחבו הביאש ,הנותחתה הרדשה דומע
.הדבעמב התניחב םשל (Cerebrospinal fluid) הרדשהו
תילמשחה תוליעפה תקידב .(EEG) היפרגולפצנאורטקלא
.וב הגירח תוליעפ רותיאל ,חומה לש
MRI וא CT עוציב .(Brain imaging) תיחומ היימדה
.וב תויוחיפנ רותיאל ,חומה לש
:לופיט
םיחתפמ םניא יברעמה סולינה סוריוב םיעוגנה םישנאה תיברמ   
.ןיטולחל ךכמ םיאירבמו השק הלחמ   

.הייעבב לופיטל יפיצפס ילאריו-יטנא לופיט ןיא   
זפשואי יברעמה סולינה סוריו ינימסת םיעיפומ ולצא םדא   
יככשמבו םיידירו ךות םייוריעב לפוטי אוה םש ,םילוח-תיבב   
.םיבאכ   
תועצמאב ,ץרמנ לופיטל הקלחמב ולפוטי רתוי םירומח םירקמ   
.המשנה רישכמ   

:העינמ יכרד
(םידמוע םימ) םישותי לש תוחתפתה ירוזיא תוחתפתה וענמ
.םילחז ילטוקו םיקרח יריבדמב ולגתהש םירתא וססרו
םידמוע םימל דעומ םוקמ םיווהמ םינשי תוינוכמ יגימצ
.םישותילו
 
.םישותי לע תונוזינ תובר םירופיצ
.םכרוזיאב םינגב םאצמה תא ודדוע
 
םילוורש ילעב םידגב ושבל .םישותיל םכפוג תפישחמ וענמה
םידגבה תא וססר .םישותי תצרוש הביבסב םכתויהב םיכורא
.םישותי/םיקרח יחודב
 
.תיבה תונולח לע הנגה תותשר וניקתה