הרדגה
םייח רשא (Parasites) םיליפט ןניה םיעלות
הצופנ העפותה .םייעמהו הביקה תכרעמב
םירמוש םניאש ולאבו םידליב דחוימב
.התואנ הנייגיה לע


?ליפט והמ
רמולכ ,(Organism) םזינגרוא אוה (Parasite) טיזרפ וא ליפט
םדאה ונייהד ,ולש (חראמה) יאקדנופה ןובשח לע יחש רוצי
.(חמצ וא םייח-לעב וא)

וא ולש היגרנאה תורוקממ ןוזינו םדאה ףוגב חתפתמ ליפטה
,והשלכ ליפט םפוגב םיאשונ םדאה-ינבמ 90%-כ .ופוג יאתמ
.םתעידי אלל בורל

...םיכרד רפסמב םדאה לא רובעל לולע ליפטה
(1) םימהוזמ הייתש ימ
רשא םיגד/רשב תליכא
תואיכ ולשוב אל 
תורחא םיכרד
קרח תציקע
ףחי הכילה
רחא םדא םע עגמ
םייח-לעב םע עגמ

,עוגנ ןשדב וא ולא םימב וקשוהש תוקרי/תוריפ ןכו (1) 
.םדא תאוצ וא םייח-ילעבב ורוקמש 

ןיא ןהב תוצראב םירקבמה םירייתו םיעסונ
ןוזמב וא םירוגמב הנייגיה לע לע הדפקה
.הלאכ םינוכיסל םמצע םיפשוח

...רויתו עסמ תויעב ואר

תוצופנ םיעלות
.(Tapeworm / Diphyllobothrium latum, טרס תעלות
Taenia saginata, and Taenia solium
.(Thread worm) ילושליש ץרכ
(Hookworm: Ancylostoma duodenale and ץרכ
.(Ascariasis) תצרכ תלחמ םרוג (Necator americanus
.(Pinworm/Enterobius follicularis) הכיסה תעלות
.(Threadworm) ליתפה תעלות
(Whipworm/Trichuris trichiura) טוש תעלות
.(Roundworm/Ascaris lumbricoide) הלוגע תעלות

תעלות אוה ,(Trichinosis) תוינורעשה תלחמל םרוגה םג
קזנ םורגל לולע הלחמב לופיט רדעה .הלוגע תיפוקסורקימ
.םיבצעה תכרעמב תויעבו בל תויעב ,םירירשל

םיחילצמ םה םא אלא ,ללכ-ךרדב םיקיזמ םניא ,טרס יעלות
.ףוגב םירחא םירביאל רובעלו םייעמה תונפד תא רודחל 
,(Seizures) םיסוכרפ םורגל םילולע חומל ועיגהש םיעלות 
.(Epilepsy) הליפנ תלחמ לש ולאל המודב 

תפסוא איה םתוא ,ןצמחו רכוס ,םדמ הנוזינ ץרכה תעלות
.הימנא תופוכת ךכ תומרוגו םייעמה תונפדמ 

תואירל עיגהל הלולע ,ץרכה תעלותל המודב ,ליתפה תעלות
.ינורכ לועיש םורגלו 

רשא םישנאב תופוכת םיעגופ םיעלות לש ולא יגוס ינש 
לופיטל תודסומו אלכב את ומכ ,םיפתושמ םירוגמ םיקלוח 
.שפנ ילוחב 

םיכוביס םורגל הלולע ףוגב איהשלכ תעלות לש התואצמה
.הנוזת-תת ןכו םדה-ילכו בלה תכרעמבו המישנה תכרעמב 

.ידימת קזנ עונמלו תולקב לפטל ןתינ םירקמה תיברמב
הלולע טרסה תעלותו מ"ס 1.5-כ הכיסה תעלות לש הכרוא
!םירטמ 10 ךרואל עיגהל

...תובמא ואר
םימוטפמיס
לועיש
םילרנימ תגיפסב העיגפ
םוח
תואקה
תונבצע
תושישת
ןוסיחה תכרעמ יוכיד
לקשמו ןובאית ןדבוא
לושליש
הימנא
ןטבב תוחיפנ/םיבאכ
םיזג ללגב 
סגה יעמה לש תולחמ
תעבטה-יפב דוריג

םיתיעל .ץרכ יעלות תואצמה לע םידיעמ לגרה ףכב םידוריג
.םוחו ימד חיכ ,רועב החירפ תוולתהל םילולע ךכל 
תורבגומ בל תוקיפד ,לושליש ,ןובאית ןדבואב םימייתסמ ולא 
.תושישתו הימנא ,(Palpitations
,לושליש,הליחב םה הלודג טרס תעלות תואצמהל םינימסתה
.תושישתו ןובאיתב תודיריו תוילע ,תורוחרחס ,ןטב באכ 
.םיגדו רקב רשב םה םהל תורוקמה 
ןובאיתה דוביא םניה ,הנטק טרס תעלות תואצמה ינמיס
עגמב םרוקמ .תואקהו ןטב-יבאכ ,לושליש ,תונבצע ,לקשמהו 
.םיבלכ םע וא םימסרכמ םע 
,תויוצווכתהו לושליש תמרוג תינורעשה תעלות לש התואצמה
יבאכ ,םוח םיחתפתמ ךכ-רחאו םלש עובש דע םיכשמנה 
.םייניעה ביבסו םינפב תוחיפנו תומודא םייניע ,םירירש 
המישנ תוערפהו לועיש ,הדבכ המישנ תמרוג ץרכ תעלות
.תויוחיפנו ןטב יבאכ ,תואקהב םיוולמ ,תורחא 
,תונטק תומודא תורובח םניה ,ליתפה תעלות תואצמה ינמיס
וא המישנ יישק ,לועישב םיוולמ ,םידוריג םורגל תולולעש 
.םיזגו ןטב-יבאכ ,לושליש ,טיכנורב 

םיעלותה תוטונ ,המח הטימב בכוש םיעלותמ לבוסה םדא רשאכ
.תאז אדוול םיאתמה ןמזה הז .תעבטה-יפמ ץבצבל ופוגב
האוצ תקידב
האוצ תקידב תועצמאב השעת ףוגב םיטיזרפ תואצמה תקידב
םיטיזרפ יציב וא םיטיזרפ הלגת הקידבה .(Stool O&P test)
.םידישחמ םינימסת ולגתה םהב םישנאב ,(Ova)

יתנוזת לופיט
.תועש 12 ךשמ םימ רטיל 1-ב ורשהו לצב וצצק
.םימי 4 ךשמב ותשו רתונש לצבה ץימ תא וטחס
.םוצ ידכ ךות ,ץימהמ רתויש המכ ותש

הנוזת-ירמוח
.םויב םימעפ 3 ,םוש תוילבט 2 :םירגובמל
קוליסב עייסמה ץבא הליכמ תעלד תיצמת
.םיעלותה 

תוצלמה
ריבעהל לולע תעבטה-יפ דוריג .תישיא הנייגיה לע ודיפקה
.םיעגונ וב ץפח לכל םיעלות יציב 
!אפורב וצעוויה ,דליב םיעלות תעפוה לש הרקמ לכב
.םהב שומישה ינפל תוקריו תוריפ בטיה ופטש
בר ןמז דמעש רשב וא בטיה לשוב אלש רשב ולכאת לא
!ררקמל ץוחמ 
,םיתורישב רוקיב רחאל םעפ לכב םיידי תליטנ לע ודיפקה
.לוחב קחשמ רחאל :םידליו הניגב הדובע 
תויח לש תויתפוקת תוקידב לע ודיפקה
.רנירטו ידי-לע םכלש דמחמה 
...דמחמ תויחב ןרוקמש תולחמ ואר 
םכל תרכומ הניאש הביבסב םילחנ/תורהנב הייחשמ וענמיה
.הכירבב םימ ועלבת לא .םיחדינ תומוקמב הייחש תוכירבבו 

....מ רטפיהל דליל עויס
הכיסה יעלות

.(Sodium chloride) ןרתנה דירולכ תוילבטב ושמתשה
.םייעובש דע עובש ךשמב ,חלמב רישע טירפת ומשיי

טרס תעלות
.(Betel nut) ידוה לפלפב ושמתשה

םיעלותה יגוס לכ
.םיבוט Wormseed-ו (Wormwood) הנעל

...ןכו םינאת ץימ / םינאת ,םושמוש ,תעלד ,ךלמ זוגא תיצמת
.הקיר הביק לע ,םויב םימעפ 3 ,לראפ'צ תוילבט / הת
אפרמ-יחמצ
ןויבורמ
תיאופר הוורמ
הלונרפ / לכ-אפרמ
םילותחה תיפנ
דפרס
.היפאפ
סירלוקידפ
וקרא'ד ופ
היליזורטפ
ערפ
לראפ'צ
(Poplar) הפצפצ
גמלק
גנובב / לימומק
הניגה חצק
יוצמ םגיפ / הדור
םוש
םושמוש
הנאתה סוקיפ / הנאת
(Birch) הזרת
רגבא
רוחש ,ךלמ זוגא
זרוא
ינאירוק ןרוא
(Hyssop) בוזא
הרוולא
הנונא
ןומסרפא
היסימטירא
רחשא
לצב
תינרוק תב
תעלד
תיאופר הנברו
בהז םתוח
אנס / הייסכ
תושכ
הילבול
לודג ךחל
הרומס רפ-ןושל

(Black-eyed Susan, root) ןיעה תרוחש ןזוס שרוש
(Butternut bark) האמחה זוגא תפילק
(Oak white, bark) ןבלה ןולאה תפילק
(Beech, American) ינקירמא רושא
(Cardinal flower) לנידרקה חרפ
(Feverfew) ינחיר תיצרח ןב
(Betel nut) ידוה לפלפ

.