הייתשל הדוס
םינומילו
.םהידעלב רוסאש םיכרצמ ינש םה ,םינומילו הייתשל הדוס
.ררקמ תוחיר תגפוסכו הייפאב ינויח ךרצמכ תרכומ הייתשל הדוס
תגפהל ,תיבה קשמב םיפסונ םיבר םישומיש הל שיש ררבתמ
.יוקינו םיער תוחיר

...תיבב םינומילו הייתשל הדוסל םישומיש תונויער רפסמ הנה
הייתשל הדוס
םיחיטשו םידגב לע קונית לש רירו איק ימתכ
לע ורזפ ךכ-רחאו ןתינש המכ דע וקנ
.הייתשל הדוס עפש םוקמה   
.שדחמ ורזפו םיפדוע וקיחרה   
.סוביכל םדוק שבייתהל ול וחינה :דגב
תועצמאב וקנו תוקד המכ וניתמה :חיטש
.קבא באוש    
 
םיפדמ לע ןוזמ ימתכ
רפסמ וחינה .םתכה לע וחרמו םימו הייתשל הדוסמ הסיע וניכה
.גופס וא תילטמב ובגנו תוקד
 
דופיר לע ןמוש ימתכ
לא וסע .הייתשל הדוס םיקלח 3-ו םימ דחא קלחמ הסיע וניכה
.קבא באוש תועצמאב וקנ ,שבייתה לכהש רחאל .םתכה ךות
 
ןשעמ חירמה דופיר אלל טוהיר
.ובאשו תועש רפסמ וחינה .הייתשל הדוס ורזפ

םירישכמ לע םימ ימתכ
ןבל ץמוחב הגופס תילטמב ופטע ,הייתשל הדוס טעמ ורזפ
.תיטסלפ תילטמ תרזעב ופשפש .העש וחינהו
 
שפועמ חיטש
.ובאשו הלילה ךשמ וחינה ,היתשל הדוס ורזפ
.רכינ היהי רופישה .ובאשו העש 1/2 וניתמה :םירהממל
 
םואילוניל יחטשמ לע הדולחו בקע ינמיס
.החל תילטמב ופשפשו היתשל הדוס ורזפ
םיער תוחיר תגיפס
םיתוריש/ררקמב חיר
.החותפ הייתשל הדוס תספוק וריאשה
 
רונתהמו חאהמ תוחיר
.הייתשל הדוס םע הנטק הספוק וחינה יוקינה רחאל

ןוזמ תואספוק
.הייתשל הדוס תויפכ רפסמ ופיסוהו םימב ואלמ
.ופטשו וצחר ,הלילה ךשמב וחינה
 
רויכה תרנצמ תוחיר
.םח ץמוח לפסו הייתשל הדוס לפס המינפ וכפש
.םימח םימב ,תוקד 2 ךשמ ,ופטשו העש 1/4 וניתמה
 
םיתורישה תלסאב םימתכ
.הייתשל הדוס תספוק 1/2 הלסאל וכפש
.םימ ודירוהו הלילה ךשמ וחינה
 
תופייע םיילגר ךוכיר
.םימח םימ רטיל 1-ל הייתשל הדוס תופכ 4 ופיסוה
.תוקד 10 ךשמ םיילגרה תא ולבט
 
ימוג תופפכ תשיבחב הרזע
.המינפ וקילחי םכידי .הייתשל הדוס טעמ תופפכה ךותב ורזפ
םינומיל
םיידיהמ םיגדו םוש ,לצב תוחיר תגפה
.ןומיל ץימב םיידיה תא ופשפש

תשוחנ קורימ
.תשוחנה תא ושפשו חלמב ולבט ,יצחל ןומיל וכתח

הפשאה סרוגמ ער חיר תגפה
.חרק תויבוק 10..תפסותב ,ץוצק ןומיל ונחט
.שדוחב םעפ וז הלועפ לע ורזח
 
ךותיח תוחולו ץע תורעק ןונעיר
.ךותח ןומילב ופשפשו חלמ ורזפ
םיכותח תוריפ תמחשה תעינמ
.םיכותח הננב וא סגא ,חופת לע ןומיל ץימ ופילזה

הטיחסב ןומילה ץימ ברימ תא וקיפה
,דיה ףכ תרזעב ,ןומילה תא ולגלג הטיחסל םדוק
.השק חטשמ לע ,וילע הציחל ךות