(Bonsai) יאסנוב
םיצע סונינ
םילכב םייסננ םיצע לודיג תטיש איה יאסנוב
ויהי ול יסננ ץע לדגל איה הרטמה .םינטק
.תיעבטה ותביבסב ,לודג ץע לש תונוכתה לכ
םיפנעה םוזיג ידי-לע וז הטיש םימשיימ
.ץעה ףונ בוציעו םישרושהו

,ליגה הארמ ,עזגה םקרמ ומכ ,םיפסונ םימרוג
.םה םג םיבושח ץעה ביבס ילכב הייחמצו בחט
 

אוהש יפכ ,יסננ ץע הארמ לש הילשא םיקפסמ ,וידחי ולא םימרוג
.עבטב הארנ
ימוי לופיט שרוד ךא ,השק וניא יאסנוב תטישב םיצע םיצע לודיג
,ץעה לש תודחוימה תושירדה תא ריכהל שי .החימצה תנוע ןמזב
.תונלבסו ןטק ילכב ץע לודיגל תויסיסבה תוקינכטה תא

.לודיג תונוע רפסמ שידקהל שי ,יפוסה הארמל עיגהל ידכ
תיבל ץוחמ יאסנוב יצע קיזחהל ךרוצ היהי ןמזה תיברמ ךשמ
.הגוצת תרטמל ,המינפ םסינכהל היהי ןתינ םעפ ידמ קרו

ךרד קיזחהל ןתינ ,םיספטמו םיחיש ,םייפורט םיצע רפסמ קר
.תיבב עבק
 

םימיאתמ םיצע
לודיגל ללכ-ךרדב וחלצי אל םישק ףרוח יאנתב םידימעה םיצע
תוחל ,ריווא ,האלמ שמש לש םיאנתל םיקוקז םתיברמ .תיבב
.םיאירב חתפתהל ידכ ,ףרוח תמדרתו
...ילעב םיצע םה יאסנובל םימיאתמ דחוימב
.םינטק םיטחמ/םילע
.םילעה ןיב םינטק םיחוורמ/םיקרפמ
.דחוימב םיכשומ םישרוש/עזג
.האנ ףונ תורצויה םיפנע תויופעתסה
 
,(Japanese Juniper) ינפיה רערעה אוה דחוימב ךכל םיאתמ
.החלצה אלל ךא ,תיבב לדגל םיבר םיסנמ ותוא
,הציקוב ,שורב ,רושא ,האילזא ,זרא ,ןולא ,ןרוא םג םימיאתמ
.סוסיקו שור ,הברע ,ףיזש ,שמשימ ,שרבא ,הטיש ,ןומיר
,דחוימב םילודגה םהילע ללגב סונינל םימיאתמ םניאש םיצע
.המקישהו ודקובאה םה
...םה םייפורט-בוס םיצעמ תושירדה
.םויב הרישי שמש תועש 4 דע 2
.ץעל םוי ידמ תוקד רפסמ תשדקה
.םילעה בצמו עקרקה תקידב
.הייקשהל ןמז תשדקה
.םיקרח וא ןפוד יאצוי םימתכ תואצמה הקידב

גוס
,םירישנ םיצע וא תונטק םיטחמ ילעב ,טחמ יצעב םישמתשמ בורל
.םינטק תוריפ וא םיחרפ ילעב םיצעו םינטק םילע םהל
 
לדוג
.עצוממו ינוניב ,ןטק ,ירוטאינימ :םילדג 4-ל יאסנוב יצע םיגווסמ
מ"ס 5-ל עיגמ םירוטאינימה םיצעה לש םלדוג
וא םירוחיי ,םיערזמ ולא םיצע םילדגמ .דבלב
רגוב ץע הארמל םיעיגמ םהו הכרבהה תטישב
.םינש 5 ךות
.ןומירו רדא ,ןורדנדודור דחוימב םימיאתמ הכרבהה תטישל

הארמלםיעיגמ םהו מ"ס 155-ןיב ענ םינטקה םיצעה לדוג
.מ"ס 60 הבוגל עיגהי עצוממ ץע .םינש 105 רחאל רגוב ץע
 

ןונגס
...םייסיסב תונונגס 5 םימייק
.יוטנ .ימשר יתלב ףוקז .ימשר ףוקז
.הצחמל לפתשמ .לפתשמ

ותייטנ תדימו ץעה לש יללכה והארמ לע תססבתמ הקולחה
.יזכרמה ריצהמ עזגה לש

סיסב הווהמו תויסלק תויצרופורפ לעב אוה ימשר ףוקז ןונגס
ברקב רתויב תלבוקמהו הטושפה הטישה וז .יאסנובה תטישל
.םיליחתמה
לעו םיינבלמ וא םילגלגס לוביק ילכ דחוימב םימיאתמ הז ןונגסל
.וזכרמב אל ,לוביקה ילכ הצקמ 1/3 קחרמב עוטנ תויהל ץעה
רמשל ידכ , ץעה סיסבל םיבורקה םינטקה םיפנע תא םוזגל שי
.תיללכה היציזופמוקה תא

,ץעה הצקל טרפ ,םדוקה ןונגסל המוד ימשר יתלב ףוקז ןונגס
יפנעל תמרוג וז הייטנ .םינפל טעמ הטונ ,ףוקז תויהל םוקמבש
.םשורה תא ריבגמה רבד ,םיענ םה וליאכ תוארהל ץעה

רודכ תיוז תא תונשל ןתינ .טילשה ןונגסה אוה יוטנ ןונגס
.םייוצרה ןוויכבו תיווזב יוטנל ךופהי ןונגסהש ךכ ,םישרושה
לעו ץעה תייטנל ידגנה ןוויכל תונפל רתויב ךומנה ףנעה לע
.םינפל טעמ תוטנל ולוכ ץעה

עקרקהמ תופוקז ץעה תוחתפתה הליחתמ לפתשמה ןונגסב
תדוקנל תחתמ עיגמו הטמ יפלכ תוימואתפב הנופ אוה זאו
.לוביקה ילכ לש תיתחתה
.ןטק דמעמ לע וא ןחלושה הצקב דומעל לוביקה ילכ לע ןכל

עקרקה וקל תחתמ הוולעה תיברמ תאצמנ ,לפתשמה ןונגסב
.לחנ תדג לע חמוצ ץע המדמו
דחוימב ול םיאתמ .ךומנ ףונ לעב ץע רוחבל שי הז ןונגס רובע
.ילכה זכרמל ץוחמ ץעה תא תעטל שי .השושמ/לוגע לוביק ילכ

ךרואל רשי וקב חתפתהל עזגל רשפאמ הצחמל לפתשמ ןונגס
רשאמ רתוי הנטק תוימואתפב לפתשמ אוה זאו םיוסמ קחרמ
.לפתשמה ןונגסב
תויהל םיירוחאה לעו המידק תונפל םילפתשמה םיפנעה לע
.םירחאה תונונגסב רשאמ רתוי ,עזגל םידומצ
אלא ,לוביקה ילכ תיתחתל ףונה תעגה רשפאמ וניא הז ןונגס
.עקרקה ינפ הבוגל תחתמ לא קר
רערע םיגוס םה הצחמל לפתשמה ןונגסל דחוימב םימיאתמ
.ןימסיו הברע ,הירטסיו ,תיצרח ומכ ,םיחרופ םיחמצו םימיוסמ
 

הייקשה
.רתי תייקשה איה ,יאסנוב יצע ןדבואל רתויב הצופנה הביסה
ותוקשהל שי ,סננ ץעב רבודמש ןוויכש ,(תועטבו) םיחינמ םיבר
.תועיבקב
הנוילעה עקרקה תבכשל חינהל שי ,הייקשהה שודיחל םדוק
.תוידוסיב ותוקשהל שי ןכמ רחאלו שבייתהל (מ"ס 2)
רפסמ ךשמ ,םימב ולוכ לוביקה ילכ תליבט ידי-לע השעי רבדה
יקיקלח תפיטשל תומרוגה הייקשה תוטישמ רהזיהל שי .תוקד
.ץוחה לא עקרק
 
עקרק
שמתשהל םיפידעמ םיבר םילדגמ .רתויב םיבושח עקרקה יביכרמ
םיווש םיקלחב סג טיילרפו לובכ הליכמה ,הנכומ עקרק תבורעתב
עקרקה תויצמוח לע .הנוזת ירמוחו םינוש בקר יבלשב סומוה ןכו
.םייעבט םיאנתב ץעה ליגר הל וזל המוד תויהל
רופיש םשלו םיריעז םיקיקלח תקחרהל עקרקה תא ןנסל ץלמומ
תוחתפתה רשפאלו ריהמ תויהל  זוקינה לע .רורוויאהו זוקינה
.םינידע םישרוש
 
בוציע
לש ןוילעה 1/3-ה תפישח ידי-לע ליג תיילשא שיגדהל לבוקמ
ךכ ,עזגה תרוצ לע רומשל דיפקהל שי .םישרושה תכרעמ לש
.הצקה תארקל הגרדהב ךליו דדחתי והארמש
והארמ תא ןזאלו עזגה לש יקפואה הארמה תא שיגדהל ידכ
.םיישארה םיפנעה דחא רצקל םיתיעל ךרוצ היהי ,םיפנעל סחיב

הטמלמ אוה הדובעה ןוויכ .הרישק תועצמאב םיפנע ןווכל ןתינ
.הלעמ יפלכ
תעינמל תודיפרב ושמתשהו םירשקה לש רתי קודיהמ ורהזיה
.םיפנעל קזנ
 

םוזיג
רתוי ללכ-ךרדב םיתובע הלתשמ יחמצ
.רתוי בוט בוציעל ,םתוא םוזגל שיו ידמ
הרוצבו לודיגב םיטלוש םוזיגה תרזעב
םיפנעו תרתוימ הוולע תקחרה ידי-לע
.םייוצר יתלב
...םיאבה תונורקעה לע דיפקהל שי םוזיגה ןמזב
.תופעתסה וא ידדצ ףנע ,ןצינל לעמ עצבל שי םוזיג
ינוציחה וקלחבש ולאל טרפ ,םינצינה לכ תא ריסהל שי
.הלעמו ץוח יפלכ תוחתפתה דדועל ידכ ,עזגה לש
ןיטקהל ידכ ,ורוביח םוקמל דומצש המכ ריתוהל שי םוזיג
.םיקרח תרידחל תורשפא
םיללח יפלכ וחתפתי םירתונה םיפנעהש ,ךכ םוזגל שי
.רחאה יפלכ דחא ףנע אלו םיחותפ
.םירחא םיפנעב םיבלטצמה םיפנע ריסהל שי
ץעל וכפוהל םיצורו ימשרה ףוקזה ןונגסב חמצש ץע
,יעבט ןפואב םיפנעה תוחתפתה לע הרימש ךות ,יוטנ
.ותוטהל ךכ-רחאו ףוקז ןונגסב םוזגל שי
 
טוביצ
תא עובקל ידכ ,וייחב דחא יניצר םוזיג ץעל שורד ללכ-ךרדב
עבקיש ,טוביצ ידי-לע בווצועי אוה ךשמהב .תיסיסבה ותרוצ
םדוק ,השדח החימצ ןסרמ טוביצה .ץעה לש ללוכה ולדוג תא
.םוזיג שרודו תובע ךפוה אוהש
םינצינה לכ תרסה .טוביצ ידי-לע םיפנע בר חמצ ךימסהל ןתינ
.םישדח םירטוח לש םתוחתפתהל םורגת ,םטוביצ ידי-לע ףנעמ
.רתוי תובע הארמ תיינקהלו שדח חומיצ דודיעל הטישה וז

.הוולע עפש םג אלא ,השדח הרוצ קר אל ץעל הנקמ טוביצה
הטיבצ ךות םריסהל שי ,םישדחה החימצה ינמיס תעפוה םע
ורסוי המוד ןפואב .(הכישמב אל) םיינרופיצה תרזעב ,בוביסו
.םילודג םיפנע ךרואל וא עזגה ינפ לע תוחתפתמה תוחולש

רמשל לדתשהל שי .םישרושב לפטל שי ,תרמצה םוזיג רחאל
,ירשפא רבדה םא ,ןוזיא לע רומשלו םייביסה םישרושה לכ תא
.הריפח ןמזב ועגפנש םישרוש ריסהל שי .ףנע לכל שרוש לש
וליאכ הארתש ךכ ,המלש חטשה ישרוש תכרעמ תא ריתוהל שי
.עקרקה ינפ חטשל הדומצ איה
.קזנ תעינמל םידח םיינוסכלא םיכותיחב עצבל שי םישרוש םוזיג
 

הרישק
תונמוא םה ,בוציע םשל ,םיפנע ףופיכו הרישק
תרתוהו םוזיגה רחאל השענ רבדה .המצעשכל
.דבלב םיצוחנה ץעה יפנע
.םישימג תשוחנ יטוחב שמתשהל גוהנ
.חומיצה תפוקתב קר רושקל שי םירישנ םיצע
.הייקשהה תא קיספהל שי הרישקל םדוק םוי
.רתוי םישימג םיפנע תא השע רבדה
.הלעמ יפלכ ,הטמלמ הרישקה תא עצבל שי
 
הצק תא ופחד .ץעה סיסב לא טוחה הצק תא ונגע .1
.עקרקה ךותל קומע טוחה  
קוזיחה תומוקמב םיקזנ תעינמל ,ימוג תודיפרב ושמתשה .2
.הדימה לע רתי םיטוחה תא קדהל ןיא .םיפנעלו עזגל  
קודסל הלולע הלועפה ,ףפוכש ףנע רשייל וסנת לא םלועל .3
.ץעה תפילק תא  
,ןיטולחל רבשנ אל ףנעה םא .קדסנ ףנעש הרוק םיתיעל .4
טרסב דחי םתוא ףוטעלו ףנעה יקלח ינש תא דימצהל ןתינ  
.תוריהמב תובורק םיתיעל םידילגמ םיקדס .יטסלפ  
.וסיסבל דע םוזגל שי רבשנש ףנע .5
תוצווכתה ינפל הוריסה .הנשל רבעמ הרישק ריתוהל ןיא .6
.םוקמב ץירח תרתוהו ץעה תפילק  
 
לוביק ילכ
...לוביקה ילכ יגוס לכ ומיאתי יאסנובל
.ץע תובית .קיטסלפ ילכימ .רמיח ילכ/תויחולצ

.רתוי דבכ תויהל לוביקה ילכ לע ,לודג ץעהש לככ
.םישרושה רודכל לדוגה תמאתה איה תירקיעה השירדה

...לופיטהמ קלח הווהמ רתוי לודג לוביק ילכל הרבעה
.שולש-םייתנש ידמ רבדה השעי ,םילע בחר ץעה רשאכ
.םינש שמח-עברא ידמ רבדה השעח ,דע קורי טחמ ץעב

ינמיס תולגתה םע ,ביבאב םדקומ אוה ךכל רתויב םיאתמה ןמזה
.השבי עקרקה רשאכ תאז עצבל שי .םינושארה בולבלה
(םחפנ תיצחמכ) םישרושה רודכ תרתיו םיטלובה םישרושה םוזיג
.סונינה ךילהתב עייסי ,הז בלשב
תוקשהל שי ,רתוי לודג ,שדח ילכב עקרק תפסוה רחאל תעכ
תורצוויה דע ,לצומ םוקמב וקיזחהלו תוידוסיב יאסנובה ץע תא
.ונשדל זאו םישדח םישרוש
 
ןושיד
!הלוח ץע ונשדת לא םלועל
שרושש החנה ךותמ ,אירב וניאש ץע ןשדל איה הצופנ האיגש
,בערמ עווג ץעש הרוק תוקוחר םיתיעל .הנוזת-תתב ץוענ הייעבה
עווגי ץעהו ןושיד ידי-לע רמחות קר םישרושה תכרעמב הייעב ךא
.רתוי רהמ
תאו ץעה תוששואתה תא דדועל םיייושע םינימטיוו םינומרוה
.ותחימצ שודיח
 
םייסיסב הדובע ילכ
.ןוניסל תוקד תותשר
.הריעז הפרגמ שמשיש ,ףפוכמ ןשי גלזמ
.םוזיגל תכתמ ירפסמו םיליגר םיירפסמ