תיפותיש הייחמצ
Companion planting


?תיפותיש הייחמצ יהמ
םתוא תברקב םירחא םיחמצ לודיגב תקסוע תיפותיש הייחמצ
תיבויח העפשה ךכל היהתש ךכ ,לדגל וננוצרב םתוא םיחמצ
ולידגיש םירמוח רורחשו םינוש םיקיזמ ינפב תודימע תניחבמ
הכימת יחמצ םג םיארקנ ולא םיחמצ.לוביה תא

...ל תודוה שחרתמ םיחמצ ןיב הלועפ ףותיש

תימיכ העפשה
ןתוא .ינש חמצ ידי-לע תולצונמ דחא חמצמ תוימיכ תושרפה
עקרקב םימזינגרוא לע םג תועיפשמ תושרפה

םיזג
רבדה םא ןיב ,םינוש םיקיזמ םיעיתרמ םיחמצמ םיטלפנה םיזג
חמצה לש ןוילעה וקלח לע וא םישרושה לע עיפשמ

תיזיפ העפשה
ןיב םילדגה ,לצ וא תיקלח שמשל םיקוקזה ,םינטק םיחמצ
.םיקוקז םה םהל םיאנתה תא ולבקי ,םהמ םילודג םיחמצ
תוליעי רתיב עקרקה לצונת הז ןפואב

תיתביבס הנגה
הרישי שמשו תוחורמ ונממ ןטק חמצ לע ןגי תובעו לודג חמצ

תוסח תנגה
,םינוש םיקיזמ םיפרוטה םיקרח םהילא םיכשומ רשא םיחמצ
םיחמצל םג הנגה ךכ םיקפסמ ,ונבר השמ תרפ תישופיח ומכ
םתברקב םיאצמנה םירחא

הקבאה דודיע
וכזי םיינחיר םיחמצ ןיב םילדג רשא ,הקבאה ישק םיחמצ
םיקיבאמ םיקרח לש רתוי םיפוכת םירוקיבל

הייעטהו החסה
ןגהל שי םהילע םיחמצ ביבס ,םיקרח יכשומ םיחמצ לודיג


םיעצמא םנשי םויכ .הייעטו יוסינב הכימת יחמצ ורקחנ רבעב
.ךכל רתויב םימיאתמה םיחמצה רותיאל םישידח םייעדמ
>קחרמהו םיחמצה ןיב יתומכה סחיה לש העפשה םג הנשי
םהיניב

םימילשמה םיחמצהו גזגיזב העירז איה תלבוקמה הטישה
ורצונש םיחוורמב םיאצמנ

סחי .םיאתמ סחיב םיערז תבורעתב שארמ שמתשהל ןתינ
אל הכימתה יחמצו םילדגמ םתוא םיחמצה ןיב ידמ ןטק
!םהב טיעמהל תוסנל ןיא ןכל ,ליעוי
םיקיפמ םהמ םייתמורא םיחמצ דיל םילדג רשא םידפרס
80% דע-ב םהמ ןמשה תקופת תא םילידגמ ,םינמש

םנסוח תא םירפשמ םה ,םיקמעה תנשושו תינועבצאל ומכ
העפשהה הלודג דחוימב .םתברקב םילדגה םיחמצ לש
הינבגעה לע

לדרחהו קובמסה םה קריה ןגב םיעייסמה םירחא םיחמצ

,הייעטהו החסהל ליבקמב שמשל םייושע םיפסונ םיחמצ
.םיבר םיקיזמל ןויתפ שמשמה ריזנה עבוכ אוה ךכל המגוד
אלו ןגהל םיצור וילע רוזיאה ביבס הנגה לגעמב ולדגל שי
.םיחמצה רתי ןיב
םיחמצה רתיב ועגפי אלו ריזנה עבוכ לא וכשמיי םיקיזמה

תופסונ תואמגוד

הניגב םיחמצה לכל עייסמונגרוא
היליזורטפו תוינבגע תברקב ולדג
הינבגעה יקיזמ קיחרמ ןיגרפסאה
סוגרפסא
תעלד ,תוינבגע תודימעל עייסמ
הינבגע יעלות קיחרמ .הדש תותו
'גארוב
,הסח ,ןופפלמ ,ירלס ,רזג ,בורכ
הדש תות ,קלס ,תעלד ,לפלפ
הינבגעו
לצב
תוינבגעו ירלס ,לצב תברקב ולדגילוקורב
.בורכ תברקב ולדג
בורכה תעלות קיחרמ
תינרוק תב
ןונצ ,הנופא ,לצב ,הסח ,תיריע
הינבגעו
רזג
,תרזח ,סרית ,בורכ ,תוינטק
הנופאו לותחה ינרופיצ
תעלד
לצבו לותחה ינרופיצ ,םוש ,תיריעדרו
ןונצ ,לצב ,רזג ,בורכ ,תוינטק
הדש תותו
הסח
דרתו תוינטקליצח
הניגה יחמצ תיברמל עייסמןוגרט
החימצו הטיבנ תדדועמ הרבסוכןונמכ
תוינבגעו ירלס ,לצב דיל ולדגבורכ
תוינבגעו ירלס ,לצב דיל ולדגתיבורכ
םינמש תררחשמ .הניגב ורזפהיוורכ
הניגב םיחמצה לכל עייסמםרוימ
ןונצו סרית(Melon) ןולמ
,סרית ,ירלס ,בורכ ,תוינטק
ןונצו לצב ,הסח
ןופפלמ
(Cucumber)
.רזגו בורכ ,קלס ,ןירמזור
.ןופפלממ וקיחרה
רזגה בובזו בורכה שע קיחרמ
הוורמ
בורכה שע קיחרמ .הינבגעו בורכהתנמ / ענענ
(Kohlrabi) יברלוק תברקב ולדגקלס
תוינבגעו דרת ,לצב ,בורכ ,תוינטקירלס
,לותחה ינרופיצ ,ירלס ,רזג ,בורכ
היליזורטפו לצב
הינבגע
תינונצו ןונצ םע ולדגתיריע
ריזנה עבוכו םוש ,תיריעירפ יצע
םירחא םיחמצ םעטו ןסוח קזחמיבול בשע
תוינבגעו סרית ,סוגרפסאהיליזורטפ
,הנופא ,ןולמ ,הסח ,רזג ,תוינטק
תעלדו ריזנ עבוכ
(Radish) ןונצ
תינונצו ןונצ(Chervil) ליבר'צ
.לצבו תוינטק
םעטו החימצ רופישל
הרתצ
.הוורמו רזג ,תוינטק ,בורכ
תישופיח ,בורכה שע תא עיתרמ
רזגה בובזו תיעועשה
ןירמזור
םישותיו םיבובז החוד .תוינבגעןחיר
.לטפו םידרו תברקב ולדג
תוקיזמ תוישופיח קיחרמ
םוש
חמצ לכ / תוקרי דיל ולדגל ןיארמוש
רזגמ וקיחרה .בורכ םע ולדגרימש
תעלדו המדא יחופת ,תוינטקסרית
,תרזח ,סרית ,בורכ ,תוינטק
הנופאו לותחה ינרופיצ
המדא יחופתםיקרח יחוד םיחמצ

ענענםילמנ
,(החפשמה יחמצ לכו) תיריע ,םוש
ריזנה עבוכ ,ןונמכ ,הרבסוכ
(Petunia) הינוטפו
תומינכ
,ןירמזור ,(Hyssop) בוזא ,ענענ
>הנעל ,הוורמ ,תינרוק
תיפנ ,ירלס ,(Wormwood)
ריזנה עבכו םילותחה
בורכה שע
(Radish) ןונצןופפלמה תישופיח
תיריעו םוש ,לצבתידרק
הילד ,הוורמ ,לותחה ינרופיצ
סוגרפסאו
תודוטמנ/td>
ןירמזורו הנעלתונוזלח
לותחה ינופיצו ריזנה עבוכןבל בובז


ףסונ עדימ
םירזגה תא ןיטקת םתברק .רימש תברקב רזג לדגל ןיא
!םתוא ללדתו 
רתוי ךר היהי הסח תברקב לדגה (Radish) ןונצ
םביבס םיחמצב ןמשה תקופת תא םילידגמ םושו האליכא
ותופירח תא ריבגת ןונצ תברקב (Chervil) ליבר'צ לודיג


.