תיפותיש הייחמצ
Companion planting
תיפותיש הייחמצ יהמ
םיחמצ תברקב ,םירחא םיחמצ לודיגב תקסוע תיפותיש הייחמצ
תודימע תניחבמ ,הבוט העפשה ךכל היהתש ךכ ,לדגל שי םתוא
.לוביה תא ולידגיש םירמוח רורחשו םינוש םיקיזמ ינפב
.הכימת יחמצ םג םיארקנ ולא םיחמצ
 
תונורקע
...ל תודוה שחרתמ םיחמצ ןיב הלועפ ףותיש
תימיכ העפשה
ןתוא .ינש חמצ ידי-לע תולצונמ דחא חמצמ תוימיכ תושרפה
.עקרקב םימזינגרוא לע םג תועיפשמ תושרפה

םיזג
רבדה םא ןיב ,םינוש םיקיזמ םיעיתרמ םיחמצמ םיטלפנה םיזג
.חמצה לש ןוילעה וקלח לע וא םישרושה לע עיפשמ

תיזיפ העפשה
ןיב םילדגה ,לצ וא תיקלח שמשל םיקוקזה ,םינטק םיחמצ
.םיקוקז םה םהל םיאנתה תא ולבקי ,םהמ םילודג םיחמצ
.תוליעי רתיב עקרקה לצונת הז ןפואב

תיתביבס הנגה
.הרישי שמשו תוחורמ ונממ ןטק חמצ לע ןגי תובעו לודג חמצ

תוסח תנגה
ומכ ,םינוש םיקיזמ םיפרוטה םיקרח םהילא םיכשומה םיחמצ
םירחא םיחמצל םג הנגה ךכ םיקפסמ ,ונבר השמ תרפ תישופיח
.םתברקב םיאצמנה
הקבאה דודיע
םירוקיבל וכזי םיינחיר םיחמצ ןיב םילדגה ,הקבאה ישק םיחמצ
.םיקיבאמ םיקרח לש רתוי םיפוכת
הייעטהו החסה
.ןגהל םיצור םהילע םיחמצ ביבס ,םיקרח יכשומ םיחמצ לודיג


םיעצמא םנשי םויכ .הייעטו יוסינב הכימת יחמצ ורקחנ רבעב
.ךכל רתויב םימיאתמה םיחמצה רותיאל םישידח םייעדמ
.םהיניב קחרמהו םיחמצה ןיב יתומכה סחיה לש העפשה םג הנשי
םיאצמנ םימילשמה םיחמצהו גזגיזב העירז איה תלבוקמה הטישה
.ורצונש םיחוורמב

ןטק סחי .םיאתמ סחיב םיערז תבורעתב שארמ שמתשהל ןתינ
ןכל ,ליעוי אל הכימתה יחמצו םילדגמ םתוא םיחמצה ןיב ידמ
!םהב טיעמהל תוסנל ןיא
 

,םינמש םיקיפמ םהמ םייתמורא םיחמצ תברקב םילדגה םידפרס
םהמ תקפומה ןמשה תומכ תא םילידגמ
.80% דע
םה ,םיקמעה תנשושלו תינועבצאל המודב
.םתברקב םיחמצ לש םנסוח תא םירפשמ
.הינבגעה לע העפשהה הלודג דחוימב
.לדרחהו קובמסה םה קריה ןגב םיעייסמה םירחא םיחמצ
 
.הייעטהו החסהל ליבקמב שמשל םייושע םירחא םיחמצ
.םיבר םיקיזמל ןויתפ שמשמה ,ריזנה עבוכ אוה ךכל המגוד
אלו ןגהל םיצור וילע רוזיאה ביבס הנגה לגעמב ולדגל שי
 .םיחמצה רתי ןיב
.םיחמצה רתיב ועגפי אלו ריזנה עבוכ לא וכשמי םיקיזמה
...תואמגוד
.הניגב םיחמצה לכל עייסמ ................ ונגרוא
.היליזורטפו תוינבגע תברקב ולדג
.הינבגעה יקיזמ קיחרמ ןיגרפסאה
............ סוגרפסא
תעלד ,תוינבגע תודימעל עייסמ
.הינבגע יעלות קיחרמ .הדש-תותו
................ 'גארוב
,הסח ,ןופפלמ ,ירלס ,רזג ,בורכ
הדש-תות ,קלס ,תעלד ,לפלפ
.הינבגעו
.................... לצב
.תוינבגעו ירלס ,לצב תברקב ולדג ............... ילוקורב
ןונצ ,הנופא ,לצב ,הסח ,תיריע
.הינבגעו
.......... רזג
,תרזח ,סרית ,בורכ ,תוינטק
.הנופאו לותחה-ינרופיצ
................... תעלד
.לצבו לותחה-ינרופיצ ,םוש ,תיריע ...................... דרו
ןונצ ,לצב ,רזג ,בורכ ,תוינטק
.הדש-תותו
.................... הסח
.דרתו תוינטק ..................... ליצח
.הניגה יחמצ תיברמל עייסמ .....................ןוגרט
.החימצו הטיבנ תדדועמ הרבסוכ   .....................ןונמכ
.תוינבגעו ירלס ,לצב תברקב ולדג ..................... בורכ
.תוינבגעו ירלס ,לצב תברקב ולדג .................. תיבורכ
(Cauliflower)
.םינמש תררחשמ .הניגב ורזפ   ................... היוורכ
.הניגב םיחמצה לכל עייסמ ................... םרוימ
.ןונצו סרית ....... (Melon) ןולמ
,הסח ,סרית ,ירלס ,בורכ ,תוינטק
.ןונצו לצב
.................. ןופפלמ
 (Cucumber)
.רזגו בורכ ,קלס ,ןירמזור
.ןופפלממ וקיחרה
.רזגה בובזו בורכה שע קיחרמ
....................הוורמ
.ןבל בורכ שע קיחרמ .הינבגעו בורכ ..............התנמ/ענענ
.(Kohlrabi) יברלוק תברקב ולדג ..................... קלס
.תוינבגעו דרת ,לצב ,בורכ ,תוינטק ..................... ירלס
,לותחה ינרופיצ ,ירלס ,רזג ,בורכ
.היליזורטפו לצב
................. הינבגע
.תינונצו ןונצ םע ולדג .................... תיריע
.ריזנה עבוכו םוש ,תיריע .................. ירפ יצע
.םירחא םיחמצ םעטו ןסוח קזחמ ............... יבול בשע
.תוינבגעו סרית ,סוגרפסא .............. היליזורטפ
,הנופא ,ןולמ ,הסח ,רזג ,תוינטק
.תעלדו ריזנ עבוכ
......... (Radish) ןונצ
.תינונצו ןונצ ..... (Chervil) ליבר'צ
.לצבו תוינטק
.םעטו החימצ רופישל
...................... הרתצ
.בורכ תברקב ולדג
.בורכה תעלות קיחרמ
................... תינרוק
.הוורמו רזג ,תוינטק ,בורכ
תישופיח ,בורכה שע תא עיתרמ
.רזגה בובזו תיעועשה
.................. ןירמזור
.םישותיו םיבובז החוד .תוינבגע ....................... ןחיר
.לטפו םידרו תברקב ולדג
.תוקיזמ תוישופיח קיחרמ
....................... םוש
.חמצ לכ/תוקרי דיל ולדגל ןיא ..................... רמוש
.רזגמ וקיחרה .בורכ םע ולדג ..................... רימש
.תעלדו המדא-יחופת ,תוינטק ..................... סרית
,תרזח ,סרית ,בורכ ,תוינטק
.הנופאו לותחה-ינרופיצ
  .......... המדא-יחופת

...םיקרח יחוד םיחמצ
.ענענ םילמנ
,הרבסוכ ,(החפשמה יחמצ לכו) תיריע ,םוש
.(Petunia) הינוטפו ריזנה עבוכ ,ןונמכ
תומינכ
תינרוק ,ןירמזור ,(Hyssop) בוזא ,ענענ
,ירלס ,(Wormwood) הנעל ,הוורמ
.ריזנה עבכו םילותחה תיפנ
בורכה שע
.(Radish) ןונצ ןופפלמה תישופיח
.תיריעו םוש ,לצב תידרק
.סוגרפסאו הילד ,הוורמ ,לותחה ינרופיצ תודוטמנ
.ןירמזורו הנעל תונוזלח
.לותחה ינופיצו ריזנה עבוכ ןבל בובז

ףסונ עדימ
.רימש תברקב רזג לדגל ןיא
!םתוא ללדתו םירזגה תא ןיטקת םתברק   
.רתוי ךר היהי הסח תברקב לדגה ןונצ
.םביבס םיחמצב ןמשה תקופת תא םילידגמ םושו האליכא
 .ותופירח תא ריבגת ןונצ תברקב (Chervil) ליבר'צלודיג