תרבדה
תיחמק המינכ
קרח איה ,(Mealybug) תיחמק המינכ
,ריעשו ןבל ירמצ גנוד יומד ,ןטק ינבלמ
.םילועבג יקרפמב תובשומב יחו טעמ ענה
איהש הארנ ךא תוחלו םוחל הקוקז איה
.רוקל רתויו רתוי תלגתסמ
איה םהילע ,םיחמצה להומ תציצממ הנוזינ תיחמקה המינכה
,(Honeydew) שבד-לט תשרפה ידי-לע ,ףסונ קזנ תמרוגו תנכוש
.תחייפ תחתפתמ וילע

...תמרוג איה
בקעו תמדקומה םתרישנו םילע ןורוויח
ונממ וילע חמצה תוחתפתה תריצע ךכ    
.הנוזינ איה    
.ליער ריר תשרפה בקע תתוועמ החימצ
.תולחמו תוירטפ תאשונ איה
 
המודב ,םילסלוסמ םיכפוה תיחמקה המינכהמ עגפנש חמצ ילע
.סוריומ ינייפוא קזנל
םיצע ישרושב תעגופ ,(Root mealybug) םישרושב תיחמק המינכ
.הפקה חמצב דחוימב ,םינוש םיחמצו
 
םתא םהב ,םירחא לוביק ילכו םיציצע וצחר
,םירחא םיחמצ וא םיצע לדגל םינווכתמ
!ןובסב בטיה

השק לופיטה .ותומי תיחמק המינכ דגנ םילפוט םניאש םיחמצ
.םתוא םידימשמו םיעוגנ םיחמצ םירקוע טושפש םילדגמ שיו דאמ

...יונ יחמצבו ירפ יצע ןווגמב תעגופ תיחמקה המינכה
 ,(Bauhinia) היניהוב ,(Plum) םיפיזש ,הנונא ,רדה יצע ,הבאיוג
,סוגרפסא ,םינטוב ,(Vine) ןפג ,(Sugar cane) רכוס הנק ,וגנמ
,ואקק ,(Cotton) הנתוכ ,תוינטק ,תיצרח ,(Okra) הימב ,סרית
היסולצ ,(Croton) ןוטורק ,(Begonia) הינוגב ,היוס ילופ
סיקרנ ,(Canna) הנק ,(Amarilus) סולירמא ,(Celosia)
.(Tulip) ינועבצו (Daliah) הילד ,(Daffodil)

לופיט
רשאכ קר הבוט הטישה .ינדי ןפואב תיחמק המינכ תא ריסהל ןתינ
.הטעומ תומכה
,םייתיב םיסיסרת תועצמאב ,התוא לוטקל ןתינ
לוהוכלא םיליכמ רשא
.םימי 10 דע 5 ינב סוסירה לע רוזחל שי
 
תאו םינצינה תא דחוימבו חמצה תא שביל לולע לוהוכלא
ענמת תוקד 5 ךות םימב תפסונ הפיטש .הלידגה תומקר
.תאז

וססר .םיימוי-םוי ךות הכאלמה תא ושעי םיקרח ילטוק םינובס
.םימי 10 דע 5 לש םיחוורמב
המינכה תא ריסיש ,קזח םימ םרז תזתה אוה ,רתוי טושפ יעצמא
.םימי רפסמ ידמ ךילהתה לע ורזח .המוקממ תיחמקה

.ןוחמיק דגנ הסימת : הייתשל הדוס :ואר

תיגולויב המחלמ
...םהב ,םייעבט םיביוא רפסמ תיחמקה המינכל
.תישופיח (Crypts) תוטפירק
.(Cryptolaemus montrouzieri)    
.ונבר השמ תרפ תישופיח
.ודוהבו םירצמב המישרמ.החלצהל וכז הלא הרבדה יעצמא