םילודיג בבס
Crop rotation
ינב םיחמצ רפסמ וא) דחא גוסמ יתנש-דח חמצ לודיג
ךרואל ,תופיצרב ,עקרק תקלח התואב (החפשמ התוא
עקרקב הנוזתה ירמוחמ קלח לודלד ףוסבל םורגי ,ןמז
.התוירופב עגפיו
,םינוש םילודיג בבס רטשמ תגהנה איה ,תאז עונמל םיכרדה תחא
דחא לודיג רוזחמ .העובק תוירוזחמ ךות ,עקרק תוקלח ןתואב
.אבה לודיגה ריזחי םתוא ,םימיוסמ םירמוחמ עקרקה תא לדלדי
 
רוזחמה יחמצ תויראש תנמטה היושע םיתיעל
.הבויטל ףיסוהל ,עקרקב םדוקה
...םניה הז ללכמ םיאצוי
.םיקיזמ םיקרח לש דיתעה רודל הסחמ ישמשמ םיחמצ .1
.הלחמה תא ריבעי םהב שומישהש ,םילוח םיחמצ .2

אלל ,עקרק התואמ ףיצר לובי תלבק תרשפאמ וז הטיש תגהנה
.םירקי םימרוג ינש ,ןושיד וא החונמ ירוזחמב ךרוצ
לש דימתמה הנוזיאל תודוה ,לודיגה תופיצר תורשפא לע ףסונב
...וז הטיש תעייסמ ,הנוזת ירמוחב עקרקה
תעיטקל תודוה ,עקרקב םינוש םיקיזמ תוחתפתה לוכיס
םה ול ןוזמה גוס תעינמ ידי-לע ,םהלש םייחה רוזחמ
.םתוחתפתהב רתוי רחואמ בלשב םיקוקז
ףיצר לודיג ידי-לע ,עקרקב תולחמ תוססבתה תעינמ
הריגדה תפוקתב הלחמ התואל םישיגרה םיחמצ ינש לש
.(Incubation period)
.ןושיד תויולעב ןוכסיח
.עקרקה ףחס תנטקה
.רב יבשע תוחתפתה תעינמ

,תוצובק עבראל םילוביה לודיג רוזחמ תא וקלח
...תונוע עברא ןב בבסב ולדגת ןתוא

.םילע יבר
תללוכו (Nitrogen) ןקנח לע רקיעב הנוזינ הצובקה
םינצינ בורכ ,תיבורכ ,בורכ ,ילוקורב ,דרת ,שלוע ,הסח
.דועו יברלוקו
.תוריפ
תללוכו (Phosphorus) ןחרז לע רקיעב הנוזינ הצובקה
.דועו ליצח ,הינבגע ,ןולמ ,ןופפלמ ,תעלד
.םישרוש
תללוכו (Potassium) ןגלשא לע רקיעב הנוזינ הצובקה
,רימש ,רזג ,(Leek) השירכ ,תיריע ,םוש ,לצב
.דועו ןונצ ,(Turnip) תפל ,קלס
 
בורכ ומכ ,םידודר םישרוש ילעב םיחמצ ןיפוליחל ולדג
תעלד ומכ ,םיקומע םישרוש ילעבו הסחו
םכרובע עצבל םישרושל וחינה .תוינבגעו
.עקרקה חוחיט תא

.עקרק יקנמו עקרק ינוב
,וז הרטמל דחוימב תומיאתמה ,תוינטק תולולכ וז הצובקב
.עקרקב ותעמטהו ריואהמ ןקנח םתטילקל תודוה
(Beans) תיעועש ,המדא-יחופת ,סרית םינמנ וז הצובק לע
.(Pea) הנופאו
בל ומיש
.האבה םעפל דע םינש 4 דע 3 וניתמה ,סרית לודיג םותב .1
.םינש 7 תב הקספה םישרוד ,תעלד ומכ ,םילודיג רפסמ .2
עקרקה הנבמ תא רפשי םודא ןתלתו תספסא לש םלודיג
.ךכל םה םג ומרתי תינמחו עירח .וחוחיטל איביו
.3
רשא ,םיניערגה איה הבונתה םהב םיחמצ לש םבוליש
(Sorghum) הרוד ומכ ,תויתועמשמ תויראש םיריתומ
.עקרקל ינגרוא רמוח ריזחהל עייסי סרית וא

.4